Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji został ponownie wydany 20 maja 2014 r. w celu rozwiązania awarii usługi DPMAMService, która występowała, jeśli zastosowano oryginalną aktualizację (KB 2958100).

Jeśli masz już zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji 2 na serwerach Windows Server 2003, nie musisz ponownie instalować agenta pakietu zbiorczego aktualizacji 2, który jest wymagany do komunikacji z programem Windows Server 2003 w celu ponownego wydania. Dodatkowe aktualizacje po ponownym wydaniu zostaną zainstalowane i będą działać zgodnie z oczekiwaniami.

Wprowadzenie

Ten artykuł zawiera opis nowych funkcji i problemów, które zostały rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 2 dla programu Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager (DPM). Ten artykuł zawiera również instrukcje dotyczące instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji 2 dla menedżera ochrony danych System Center 2012 R2 i zawiera instrukcje instalacji agenta w celu ochrony obciążeń Windows Server 2003.

Nowe funkcje w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

 • Obsługa obciążeń pracą

  Windows Server 2003 DPM 2012 R2 obsługuje teraz wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie serwerów Windows Server 2008 i Windows Server 2003. Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2 będzie można chronić Windows Server 2008 i Windows Server 2003 przy użyciu modułu DPM 2012 R2. Następujące obciążenia są obsługiwane w programach Windows Server 2008 i Windows Server 2003:

  • Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2005

  • Microsoft Office SharePoint Server 2007

  Ta aktualizacja zawiera nowego agenta dla Windows Server 2003. Jeśli nie zainstalowano wcześniej pakietu zbiorczego aktualizacji 2, zobacz sekcję "Instrukcje instalacji".

 • Ochrona SQL AlwaysOn z ochroną klastrowania

  i odzyskiwaniem grup dostępności, które są tworzone z wystąpieniami klastrowanymi lub bez nich, jest teraz obsługiwana i działa bezproblemowo w taki sam sposób, jak w przypadku grup dostępności nieklasystrowanych.

  Podstawowe/pomocnicze

  Klastrowany

  Autonomiczny

  Klastrowany

  Obsługiwane w adresie UR2

  Obsługiwane w adresie UR2

  Autonomiczny

  Obsługiwane w adresie UR2

  Już obsługiwane

Problemy, które zostały rozwiązane w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy, które nie zostały wcześniej udokumentowane w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

 • Generowanie wykazu kończy się niepowodzeniem w przypadku witryn SharePoint 2013 zawierających części sklepu z aplikacjami.

 • W module DPM nie są wyświetlane informacje o ilości używanego miejsca w punkcie odzyskiwania. Wartość jest zawsze ustawiona na 0 KB.

 • Jeśli polecenie SetBackupComplete jest wywoływane przedwcześnie, powoduje to wywołanie polecenia SetBackupSucceeded i wygenerowanie błędu 0x80042301 w programie VSS.

 • SharePoint poziom odzyskiwania elementów kończy się niepowodzeniem, gdy pierwsza część adresu URL witryny jest zgodna z inną witryną w SharePoint.

 • Raporty o stanie wskazują, że dane Menedżera ochrony danych (DPMDB) nie są chronione, nawet jeśli są rzeczywiście chronione i są dla nich rejestrowane prawidłowe punkty odzyskiwania.

 • Ciąg formatu Nieprawidłowa wiadomość śledzenia powoduje wyjątek System.FormatException drugiej szansy, a także powoduje zakończenie procesu DPM.

Instrukcje instalacji

Aby zainstalować aktualizację Menedżera ochrony danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji wykonaj kopię zapasową bazy danych DPMDB.

 2. Zainstaluj pakiet zbiorczy aktualizacji na serwerze z uruchomionym menedżerem ochrony danych System Center 2012 R2. W tym celu uruchom usługę Microsoft Update na serwerze.

  Uwaga Przed zainstalowaniem tej aktualizacji za pośrednictwem usługi Microsoft Update konsola Menedżera ochrony danych powinna zostać zamknięta. Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego może być konieczne ponowne uruchomienie serwera Menedżera ochrony danych.

 3. W konsoli administratora Menedżera ochrony danych zaktualizuj agentów ochrony. Aby to zrobić, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

  Aktualizowanie agentów ochrony na serwerach Windows Server 2003 Zainstaluj agenta Windows Server 2003, wykonując następujące czynności w celu ochrony serwerów Windows Server 2003 za pomocą modułu DPM 2012 R2 UR2:

  1. Zainstaluj pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ 2008 na serwerach Windows Server 2003, jeśli nie został jeszcze zainstalowany.   Uwaga Jeśli nie zainstalowano pakietu redystrybucyjnego C++, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

   Konfiguracja

   Menedżera ochrony danych Nie można załadować ekranu uruchamiania instalatora. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

  2. Skopiuj instalatora agenta programu Windows Server 2003 z serwera DPM na serwer Windows Server 2003, a następnie zainstaluj agenta.

   • Wersja 64-bitowa: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bitowa: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia administracyjnego:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name 
  4. Uruchom następujące polecenie cmdlet Windows PowerShell, aby nawiązać połączenie z serwerem DPM:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain 
  5. Na serwerze DPM kliknij pozycję Odśwież dwa razy agenta połączonego z interfejsem użytkownika zarządzania. Następnie sprawdź, czy stan Usługa kondycji został zainicjowany.

  Aktualizowanie agentów ochrony na innych serwerach produkcyjnych Aby zaktualizować agentów ochrony na innych serwerach produkcyjnych, użyj jednej z następujących metod.

  Metoda 1. Aktualizowanie agentów ochrony od administratora Menedżera ochrony danych

  1. Otwórz konsolę administratora Menedżera ochrony danych.

  2. Kliknij kartę Zarządzanie , a następnie kliknij kartę Agenci .

  3. Na liście Komputer chroniony wybierz komputer, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj w okienku Akcja .

  4. Kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj agentów.

   Uwaga Po zainstalowaniu uaktualnień agenta może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

  Metoda 2. Aktualizowanie agentów ochrony na chronionych komputerach
   

  1. Uzyskaj pakiet agenta ochrony przed aktualizacjami z następującego katalogu na serwerze menedżera ochrony danych System Center 2012 R2:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1235.0 Pakiety instalacyjne są następujące:

   • W przypadku aktualizacji opartych na procesorze x86: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543.exe

   • W przypadku aktualizacji opartych na procesorze x64: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543_AMD64.exe

  2. Uruchom odpowiedni pakiet DPMAgentInstaller.exe na każdym chronionym komputerze w oparciu o architekturę agenta.

  3. Otwórz konsolę administratora menedżera ochrony danych na serwerze menedżera ochrony danych System Center 2012 R2.

  4. Kliknij kartę Zarządzanie , a następnie kliknij kartę Agenci . Wybierz komputery chronione, zaktualizuj informacje, a następnie sprawdź, czy numer wersji agenta to 4.2.1235.0.

Dowiedz się więcej o ręcznym instalowaniu agentów ochrony.

Pobierz instrukcje

Pakiety aktualizacji menedżera ochrony danych są dostępne w usłudze Microsoft Update lub do pobrania ręcznie.

Microsoft Update

Aby uzyskać i zainstalować pakiet aktualizacji z usługi Microsoft Update, wykonaj następujące czynności na komputerze z zainstalowanym składnikiem System Center 2012 R2:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W Panel sterowania kliknij dwukrotnie Windows Update.

 3. W oknie Windows Update kliknij pozycję Sprawdź online, aby uzyskać aktualizacje z usługi Microsoft Update.

 4. Kliknij pozycję Dostępne są ważne aktualizacje.

 5. Wybierz pakiety zbiorcze aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Aby zainstalować wybrane pakiety aktualizacji, kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje.

Wykaz usługi Microsoft Update

Przejdź do następującej witryny internetowej, aby ręcznie pobrać pakiety aktualizacji z wykazu usługi Microsoft Update:

Pobierz Pobierz pakiet Menedżera ochrony danych.

Nazwa pliku

Rozmiar
pliku (w kb)

Wersja pliku

bin\1033\Utils.dll

1,198

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2,444

4.2.1235.0

bin\CPWrapper.dll

1,074

4.2.1235.0

bin\VssRequestorWin8.dll

342

4.2.1235.0

bin\DPMRA.exe

5,519

4.2.1235.0

bin\DPMac.exe

1,823

4.2.1235.0

bin\installagentpatch.exe

99

4.2.1235.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1235.0

bin\launchpatch.exe

24

4.2.1235.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1235.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1235.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModel.dll

1,207

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1028\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1029\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1031\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1036\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1038\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1040\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1041\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1042\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1043\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1045\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1046\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1049\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1053\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\1055\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2052\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\2070\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3076\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\3082\setuputilv2.dll

603

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiry.dll

173

4.2.1235.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

195

4.2.1235.0

bin\VssRequestor.dll

340

4.2.1235.0

bin\VssRequestorXP.dll

314

4.2.1235.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1235.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1235.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1235.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1235.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1235.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1235.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

959

4.2.1235.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1235.0

bin\HypervVhdHelper.dll

82

4.2.1235.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1235.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1235.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1235.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1235.0

bin\DPMLA.exe

2,478

4.2.1235.0

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1235.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1235.0

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1235.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1235.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1235.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1235.0

bin\1033\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1028\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1029\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1031\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1036\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1038\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1040\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1041\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1042\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1043\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1045\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1046\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1049\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1053\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1055\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2052\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\2070\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3076\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\3082\dpmwriter.exe

606

4.2.1235.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1235.0

bin\AgentProxy.dll

224

4.2.1235.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1235.0

bin\SetDpmServer.exe

119

4.2.1235.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

150

4.2.1235.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1235.0

bin\setagentcfg.exe

142

4.2.1235.0

bin\setupDpmfltr.dll

113

4.2.1235.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1235.0

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1235.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1235.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1235.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1235.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1235.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1235.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1235.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1235.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1235.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1235.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1235.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1235.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1235.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1,005

4.2.1235.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1235.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1235.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1235.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1235.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1235.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1235.0

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1235.0

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1235.0

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1235.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1235.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1235.0

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1235.0

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1235.0

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1235.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1235.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1235.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1235.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1235.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1,758

4.2.1235.0

bin\SummaryTE.dll

53

4.2.1235.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1235.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

553

4.2.1235.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1235.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1235.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1235.0

XSD\Intent\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

bin\DsResourceLimits.xml

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×