Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich pakietach zbiorczych aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zastępuje uprzednio wydane pakiety zbiorcze aktualizacji. Należy zawsze zainstalować najnowszy pakiet aktualizacyjny Update Rollup. Aby uzyskać listę pakietów zbiorczych aktualizacji opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2842257 Wydane pakiety zbiorcze aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aby uzyskać pełną listę wszystkich poprawek opublikowanych w pakietach zbiorczych aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, zobacz następujące strony CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Pakiety zbiorcze aktualizacji są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2013.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

W tym pakiecie zbiorczym aktualizacji Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

2842335

Po zaimportowaniu pliku XML w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013 jest wyświetlany komunikat o błędzie dotyczący elementu, <> jest oczekiwana wartość "min"

2841862

Nie można wprowadzić liczby ujemnej, dodając znak minus po liczbie w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013

2841832

Wyzwalacz OnAfterAssignField nie jest wykonywany po zaimportowaniu pliku XML zawierającego wartość pustą w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013

2841406

Wyzwalacz OnRename nie jest wywoływana zgodnie z oczekiwaniami na stronie z włączoną właściwością SourceTableTemporary w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013

2841405

Dane nie są wyświetlane poprawnie po uruchomieniu stałej strony układu w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013

2838922

Błędny komunikat o błędzie podczas tworzenia wystąpienia serwera sieci Web o nazwie dłuższej niż 30 znaków w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013

2837749

Podczas dodawania lub usuwania kolumny na stronie listy w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013 jest wyświetlany komunikat o błędzie "składnik filtru został określony bez znalezionego filtru na stronie"

2837165

Sesje nie są opuszczane po awarii klienta systemu Windows w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013

2837147

Nie można przekazać zmiennej typu rekord do obiektu XMLport w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013

2836619

Komunikat o błędzie "nie można użyć pliku obiektu w tej wersji programu" podczas eksportowania obiektu z systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 do folderu, który już zawiera obiekty Microsoft Dynamics NAV 2013

2835227

Strona. RUNMODAL: = Action:: zamknięcie instrukcji C/AL może być nieoczekiwanie skompilowane w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013

2828321

Zawartość części notatek jest trudna do odczytania ze względu na ciemnoniebieskie tło podczas uruchamiania klienta systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 w systemie Windows za pośrednictwem serwera terminali, protokołu RDP lub Citrix

2827506

Podczas oznaczania rekordów na wzmacniake są wybierane niepoprawne rekordy z włączoną właściwością ShowAsTreeView w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

2829080

Data robocza nie zmienia się po północy, gdy kod używający funkcji WORKDATE jest uruchamiany z kolejki zadań w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013

Administr

DORSZ 448

346490

Niepoprawne relacje między tabelami w pliku config. Tabela paczek

Administr

KARTA 8613

346452

Pole Pokaż nazwę kolumny nie działa w kombinacjach wymiarów i kombinacjach wartości wymiarów na stronach

Finanse

PAG 538 PAG 9252

345670

Na pasku postępu nie widać poprawnie postępu podczas księgowania dziennika głównego

Finanse

DORSZ 13

345428

Błąd przepełnienia jest wyświetlany po wybraniu raportu w szablonie dziennika kosztów, szablonach dziennika magazynu lub w raporcie przepływów pieniężnych

Finance/Warehouse

KARTA 1100 TAB 7309 TAB 856

346858

"Ilość (podstawowa) nie jest wystarczająca do ukończenia tej akcji. Ilość w pojemniku jest <ilość>. <ilość> jednostki nie są dostępne w zawartości bin. Podczas księgowania zamówienia sprzedaży z elementem zestawu jest wyświetlany komunikat o błędzie ilość (podstawowa) jest niewystarczająca do ukończenia tej akcji "

Stan

DORSZ 900

346686

"Wystąpił co najmniej jeden błąd podczas zamykania strony. Nie można wykonać tej akcji, ponieważ zapisy elementu <Nr zapasu > są rozliczane w arkuszu aplikacji według domeny użytkownika \ <nazwa użytkownika> "komunikat o błędzie podczas zamykania arkusza aplikacji

Stan

PAG 521

346509

Nieprawidłowe zapisy rezerwacji są tworzone w wierszach sprzedaży, gdy jest używana jednostka miary różna od podstawowej jednostki miary

Stan

CHZT 99000792 DORSZ 99000830

346477

"Śledzenie przedmiotu nie może być w pełni dopasowane. Liczba porządkowa:, nr partii:, pozostała ilość: <ilość>. komunikat o błędzie podczas wstawiania wiersza zamówienia sprzedaży dla elementu zestawu

Stan

DORSZ 99000845

345154

Rezerwacja zapasu w zleceniu przeniesienia przychodzącym nie jest zmieniana w celu rezerwacji na zapasy (zapisy księgi zapasów), gdy zlecenie przeniesienia zostanie zaksięgowane jako przyjęte

Stan

CHZT 5704 DORSZ 99000830

346445

Pole Data utworzenia jest usuwane w przypadku zmiany pola Nr odbiorcy faktury. na karcie zadań

KONIECZN

KARTA 167

346394

"Nie można zmienić nr kontaktu faktury po zmianie numeru kontaktu płatnika jest wyświetlany komunikat o błędzie z jednym lub kilkoma wpisami skojarzonymi z tym zadaniem. w przypadku zablokowanego zadania

KONIECZN

KARTA 167

346329

Komunikat o błędzie "wersja BOM-u produkcyjnego" nie istnieje

Twarz

PRZEDSTAWICIEL 99000753 PRZEDSTAWICIEL 99000754 99000756 REP. DORSZ 99000756

346288

Koszt zdolności produkcyjnych nie jest rozpoznawany jako koszt rzeczywisty w statystykach zlecenia produkcyjnego, dopóki nie zostanie zaksięgowana ilość wyjściowa

Twarz

DORSZ 5896

346281

Problem z rezerwacjami i składaniem na zamówienie

Twarz

KARTA 99000853 DORSZ 99000854

346116

"Długość ciągu <długości ciągu>, ale musi być ona mniejsza niż lub równa 50 znaków" podczas otwierania zlecenia prod. Macierz BOM na stronie macierzy wersji

Twarz

PAG 9287 PAG 99000811 PAG 99000812

345861

Wymagane na podstawie daty w obszarze dostępność zapasu według poziomu BOM nie pokazuje poprawienia ilości

Twarz

DORSZ 5870

346354

"Wpis <dziesiętnego> nie jest akceptowalną wartością" od wartości ". Podczas konfigurowania kwestionariusza w polu może być wyświetlany komunikat o błędzie z maksymalnie 0 miejsc dziesiętnych

2005/2006

KARTA 5088

346360

Sekcja Specyfikacja kwoty VAT w raporcie zamówienia nie zawiera informacji dla wierszy konta k/g z ilością ujemną dla zamówień zakupu zawierających wiersze dla zapasów i wierszy z ilościami ujemnymi dla kont k/g.

Bycie

PRZEDSTAWICIEL 405

346168

Komunikat o błędzie "profil zapasów nie istnieje" podczas uruchamiania arkusza zapotrzebowania

Bycie

DORSZ 99000854

346627

Podczas księgowania zamówienia zwrotu sprzedaży lub zamówienia zwrotu zakupu zapisy księgi są niepoprawnie księgowane jako typ dokumentu płatności zamiast zwrotu kosztów typu dokumentu.

Purchase/Sales

CHZT 80 DORSZ 90

346493

"Wymiary używane na fakturze <Nr faktury >, nr wiersza Komunikat o błędzie <nr wiersza > jest nieprawidłowy "podczas księgowania dokumentu zakupu lub dokumentu sprzedaży za pomocą standardowych kodów zakupu lub standardowych kodów sprzedaży

Purchase/Sales

KARTA 172 TAB 175 CHZT 408

346185

Komunikat o błędzie "nie można ukończyć transakcji, ponieważ spowoduje to powstanie niespójności w tabeli zapisu k/g" podczas księgowania zamówienia sprzedaży lub zamówienia zakupu z rabatem faktury

Purchase/Sales

KARTA 37 TAB 39

345399

W przypadku wybrania polecenia Pokaż kwoty w PLN zostaną wydrukowane niewłaściwe wartości w raporcie zamówienia klienta i podsumowania zamówień dostawcy

Purchase/Sales

PRZEDSTAWICIEL 107 PRZEDSTAWICIEL 307

346120

Wartości pól nie są aktualizowane na stronie ceny sprzedaży po zmianie filtrów zaawansowanych

Sprzedaż

PAG 7002 PAG 7004

345783

Kwota podatku VAT jest niepoprawna podczas drukowania zarchiwizowanego zamówienia sprzedaży z wieloma wierszami

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 216

346179

Rabaty wprowadzane ręcznie są usuwane podczas księgowania wysyłki dla zlecenia serwisowego

Służby

DORSZ 5988

2835265

Opcja post nie jest wyłączona zgodnie z oczekiwaniami podczas wyświetlania podglądu "Calc. i księgowanie raportu o rozliczeniu podatku VAT w systemie Microsoft Dynamics NAV 2013

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 20

345007

"Filtr @ <nr > *" w polu Nr zapasu. Po ustawieniu szybkiego filtru na stronie listy zawartości pojemnika pole w tabeli zawartość pojemnika nie zawiera komunikatu o niższym zakresie

Hurtow

KARTA 7302

Poprawki lokalne aplikacji

DE-Niemcy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

346194

Tekst od początku i końca monitu jest drukowany niepoprawnie w raporcie przypomnienie w wersji niemieckiej

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 117

Dania — dania

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

345196

Różne problemy dotyczące raportów w wersji duńskiej

Jednocześnie

PRZEDSTAWICIEL 206 PRZEDSTAWICIEL 207 REP. 502, 1401 PRZEDSTAWICIEL 5911 PRZEDSTAWICIEL 5912 PRZEDSTAWICIEL 13620

344181

Niepoprawna Czcionka (Arial) jest używana w raportach sprzedaży i fakturach sprzedaży i fakturach korygujących w wersji duńskiej

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 206 PRZEDSTAWICIEL 207

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

2804640

Poprawki kodu dla kilku raportów systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, aby zapobiec błędom kompilacji w programie Report Viewer 2012 podczas uaktualniania do nowszych wersji systemu Microsoft Dynamics NAV

Jednocześnie

PRZEDSTAWICIEL 404 PRZEDSTAWICIEL 412 REP. 1401

346847

"Długość ciągu <długości ciągu>, ale musi być mniejsza niż lub równa 20 znaków" podczas drukowania raportu wiekowania dostawców w wersji dla Ameryki Północnej

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 10085

345126/346229

Łączna kwota należna (USD) powoduje wyświetlenie kwoty w walucie obcej, a nie kwoty USD przy drukowaniu przestarzałych raportów z należności i wiekowania dostawców w wersji dla faktur walutowych w Ameryce Północnej.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 10040 PRZEDSTAWICIEL 10085

342793

Na wstążce na stronie arkusza płatności w wersji dla Ameryki Północnej brakuje akcji płatności elektronicznej

Zarządzanie gotówką

PAG 256

344290

W wersji dla Ameryki Północnej brakuje sum debetowych i końcowych w przypadku drukowania szczegółów bilansu próbnego/raportu podsumowującego.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10021

343315

Numery wierszy są nieprawidłowo drukowane podczas drukowania raportu arkusza kont w wersji dla Ameryki Północnej

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 25

348518

Suma wartości procentowych raportu na ostatniej stronie przestarzałych raportów dotyczących rozliczeń i wiekowania dostawców zmienia się po przewinięciu między stronami w wersji dla Ameryki Północnej

Purchase/Sales

PRZEDSTAWICIEL 10040 PRZEDSTAWICIEL 10085

344587

Raport faktur sprzedaży zawiera stopki na wszystkich stronach w wersji dla Ameryki Północnej.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 10074

342303

Komunikat o błędzie "Dziel na zero" podczas księgowania zamówienia sprzedaży z fakturą zaliczkową 100%, która została wycofana przez fakturę korygującą przedpłatę i zaksięgowano w wersji dla Ameryki Północnej

Sprzedaż

KARTA 37

342247

Komunikat o błędzie "kwota musi być dodatnia w wierszu dziennika gł" podczas księgowania częściowego wydania i faktury dla zamówienia sprzedaży z kwotą 100% przedpłat i podatkiem w wersji dla Ameryki Północnej.

Sprzedaż

KARTA 36 TAB 37 REPUBLIKA 212 CHZT 80 CHZT 442

342244

Niewłaściwa kwota podatku jest księgowana po wybraniu opcji Kompresuj przedpłaty w nagłówku zamówienia sprzedaży, a zamówienia sprzedaży ma wiele wierszy sprzedaży w wersji dla Ameryki Północnej

Sprzedaż

KARTA 36 TAB 37 REPUBLIKA 212 CHZT 80 CHZT 442

346527

"Kod strefy pola w wierszu wydania magazynowego tabeli zawiera wartość (wydanie), której nie można znaleźć w tabeli pokrewnej (strefie)" po wybraniu wszystkich zamówień sprzedaży na stronie dostawy magazynowej w wersji dla Ameryki Północnej, ponieważ na stronie jest ustawiona niepoprawna filtr lokalizacji

Hurtow

DORSZ 5752

NL — Holandia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

341310

Podczas eksportowania danych z usług RapidStart Eksportowanie do szablonu w wersji niderlandzkiej nie są eksportowane żadne dane

Adminstration

DORSZ 8614

343307

"Kwota musi być dodatnia w szablonie dziennika wiersza dziennika =" ABN ", nazwa instancji dziennika =" domyślny ", nr wiersza. =" 1 ", zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wyświetlany podczas księgowania odwołań do arkusza GIRO bankowego o nieprawidłowym numerze wiersza. w wersji niderlandzkiej

Zarządzanie gotówką

KARTA 11400

Zjednoczone Królestwo

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

2804640

Poprawki kodu dla kilku raportów systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, aby zapobiec błędom kompilacji w programie Report Viewer 2012 podczas uaktualniania do nowszych wersji systemu Microsoft Dynamics NAV

PRZEDSTAWICIEL 36 PRZEDSTAWICIEL 38 REP. 1102

344584

Zawiadomienie o przekazie — Raport arkusza umożliwia drukowanie całkowitej kwoty rozliczonej faktury zamiast kwoty płatności w wersji z Wielkiej Brytanii.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 10531

341915

Rabaty terminowe dla faktur korygujących nie są uwzględniane w raportach zawiadomienia o przekazach — raporty dotyczące wpisów arkusza i przekazów

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 10531 PRZEDSTAWICIEL 10532

346668

Nazwa kolumny jest wyświetlana jako "nie" zamiast pokazywania odpowiedniej nazwy konta k/g po wybraniu pozycji Pokaż nazwę kolumny na stronie budżet w wersji z Wielkiej Brytanii

Finanse

PAG 113

346177

Po wyeksportowaniu arkusza kont do programu Excel kwoty od początku roku są niepoprawne, jeśli rok obrachunkowy firmy jest inny niż rok kalendarzowy w wersji z Wielkiej Brytanii

Finanse

PAG 490

344622

Zapisy k/g nie są filtrowane poprawnie, gdy w programie w wersji dla Wielkiej Brytanii jest ustawiona wartość PRAWDA zakresu okresu porównywania

Finanse

DORSZ 8

340159

Opcja konta sum w kolumnie Typ sumowania w arkuszach kont nie działa w wersji z Wielkiej Brytanii

Finanse

DORSZ 8

Funkcje regulacyjne

Wszystkie kraje

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

344820

Klauzule VAT dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013-W1

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA 37 TAB 113 TAB KARTA 290 115 TAB KARTA 296 KARTA 298 KARTA 303 PAG 305 PAG 325 PRZEDSTAWICIEL 5902 PRZEDSTAWICIEL 5993 PRZEDSTAWICIEL 5995 PRZEDSTAWICIEL 472 PRZEDSTAWICIEL 473 REP 117 118

Dania — dania

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

301285

Aktualizacja profilów OIOUBL

Purchase/Sales/Service

KARTA 18 KARTA 36 TAB 112 TAB 114 TAB 311 KARTA 5900 KARTA 5992 KARTA 5994 13600 PAG 21 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 132 PAG 134 PAG 459 PAG 5900 5933 5935 PAG 5972 PAG 5978 PAG 13600 PAG

Uwaga Aktualizacje dotyczące regulacji 344820 i 301285 obejmują nowe obiekty. Dlatego Klienci, którzy implementują te aktualizacje, muszą pobrać nową kopię licencji. Może to zrobić na podstawie CustomerSource lub może pobrać nową licencję dla nich ze swojego głosu. Partnerzy nie muszą aktualizować licencji. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak pobrać zaktualizowaną licencję klienta systemu Microsoft Dynamics NAV, przejdź do następujących stron internetowych:

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja CU 02 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Który pakiet poprawek do pobrania

Ten pakiet aktualizacyjny zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2013:

Kraj

Pakiet poprawek

DE-Niemcy

Pobierz pakiet KB2843305 DE

Dania — dania

Pobierz pakiet KB2843305 DK

Ameryka Północna

Pobierz pakiet KB2843305 NA

NL — Holandia

Pobierz pakiet NL KB2843305

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet KB2843305 GB

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet KB2843305 W1

Lokalne poprawki dla następujących krajów nie są uwzględnione w pakietach zbiorczych aktualizacji:

 • O godzinie Austria

 • AU — Australia

 • TO-Belgia

 • CH — Szwajcaria

 • ES — Hiszpania

 • FI — Finlandia

 • IN-Indie

 • TO-Islandia

 • NIE — Norwegia

 • NZ — Nowa Zelandia

 • SE — Szwecja

Aby znaleźć lokalne poprawki dla tych krajów, odwiedź następującą stronę CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie poprawek aplikacji lokalnych nieuwzględnionych w pakietach zbiorczych aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Omówienie poprawek aplikacji lokalnych nieuwzględnionych w pakietach zbiorczych aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Jak zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania pakietu zbiorczego aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2834770 Jak zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2013.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×