Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich pakietach zbiorczych aktualizacji.Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zastępuje uprzednio wydane pakiety zbiorcze aktualizacji. Należy zawsze zainstalować najnowszy pakiet aktualizacyjny Update Rollup.== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = [Due to the problem described in the following blog post= = =Upewnij się, że zaimplementowano platformę kompilacja 36281 lub nowszą:

Ważne informacje: w bazie danych na żywo z połączonymi aktywni użytkownikami, zmienianie obiektu wielokrotnego lub Kompilowanie wszystkich obiektów może spowodować utratę danych w programie NAV 2013 R2Ze względu na ten problem pakiet zbiorczy aktualizacji 1-4 został usunięty, a łącze pobierania w tym artykule wskazuje pakiet zbiorczy aktualizacji 5. możesz znaleźć najnowszą kompilację platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 tutaj:CustomerSource

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2PartnerSource

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2================================================================================================ Aby uzyskać listę pakietów zbiorczych aktualizacji opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2914930 Wydane pakiety zbiorcze aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2Aby uzyskać pełną listę wszystkich poprawek opublikowanych w pakietach zbiorczych aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, zobacz następujące strony CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

PartnerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2Pakiety zbiorcze aktualizacji są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

W tym pakiecie zbiorczym aktualizacji Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

2907586

Po ponownym uruchomieniu programu SQL lub przełączeniu do trybu failover nie uruchamiaj ponownie usług NAS

2907586

Po zapisaniu raportu w formacie PDF w kliencie sieci Web występuje niska wydajność

2907586

Po wybraniu opcji hebrajski jako język w ustawieniach regionalnych systemu Windows liczby są nieprawidłowo wyrównane do lewej

2907586

Komunikat o błędzie "SCRIPT5029: długość tablicy musi być skończoną dodatnią liczbą całkowitą" podczas rozszerzania widoku drzewa na stronie klienta sieci Web

2907586

Wyrażenie filtru DateTime z opcją EQ (równo) nie działa z usługą sieci Web OData systemu Microsoft Dynamics NAV.

2907586

Nie widać, które tabele opcjonalne są zapisane w przypadku, gdy użytkownik otrzyma błąd uprawnień, ponieważ przekroczył limit 3 tabel, do których mogą pisać. Po zastosowaniu tej poprawki w dzienniku zdarzeń systemu Windows zostaną zarejestrowane 3 opcjonalne tabele, do których zapisano ograniczony użytkownik.

2907586

Wydajność stron z dodatkami wielu formantów w kliencie sieci Web jest niska

2907586

Klient systemu Windows ulega awarii po otwarciu strony odnośników zawierającej dwa pola z tą samą SourceExpression

2907586

Pola BLOB w rekordzie są zmieniane po zmianie innego pola w rekordzie

2907586

"" 2 "nie jest prawidłową datą. Widok strony--2. 6. Program 2013 musi zostać zamknięty komunikat o błędzie podczas otwierania strony zawierającej podstronę, która jest połączona za pośrednictwem pola date lub DateTime, a ustawienia regionalne systemu Windows są ustawione na Czechy

2907586

Adres URL usługi OData skiptoken nie zawiera parametru ciągu kwerendy firmy

2907586

Po wyeksportowaniu arkusza kont do skoroszytu programu Excel kwoty są aktualizowane niepoprawnie i wybieram opcję Aktualizuj skoroszyt

2907585

Sortowanie Sami_Sweden_Finland nie jest obsługiwane

2907585

Komunikat o błędzie pojawia się na każdej stronie osadzonej po przekroczeniu limitu czasu klienta sieci Web

2907585

W programie Visual Studio 2013 nie można opracowywać raportów

2907585

Zwiększono maksymalny rozmiar układu RDLC

2907585

Daty krótkie, na przykład "0201", nie mogą być obliczane na daty w polach typu Data z węgierskimi ustawieniami regionalnymi

2907585

Gdy wystąpi błąd podczas importowania pliku obiektu txt, importowanie obiektu nie jest wycofywane.

2907585

Funkcja SZACUJ zwraca nieprawidłowy wynik

2907585

"Nie można zweryfikować zmian w tabeli. Aby sprawdzić zmiany w tabeli dotyczące potencjalnej utraty danych, środowisko programistyczne systemu Microsoft Dynamics NAV musi komunikować się z uruchomionym serwerem "podczas kompilowania tabeli po wprowadzeniu zmian w schemacie tabeli, a środowisko programistyczne nie jest zainstalowane na tym samym komputerze co serwer NAV

2907585

Komunikat o błędzie "nie można odnaleźć elementu w opisie obiektu" podczas uruchamiania obiektu XMLport z przestrzenią nazw

2907585

Nazwa tabeli w relacjach tabel w obiektach xmlports została zmieniona po uaktualnieniu technicznym do systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

2907585

Klient systemu Windows ulega awarii, gdy tabela ma zduplikowany CaptionMLs

2907585

Nie można wywołać pomocy online dla pól na stronach żądań raportów

2907585

Nie można uruchomić debugera ani uruchomić obiektu ze środowiska programistycznego w instalacjach obok siebie

2907585

Automatyzacja .NET zawiesza klienta systemu Windows przy użyciu wiadomości (' %1 ', XMLNode. Value)

2907585

Uruchamianie klienta systemu Windows zabiera dużo czasu dla niesupergo użytkownika

2907585

Kursor nie jest umieszczony w pierwszym polu szybkiego zapisu po otwarciu strony

2907585

Biblioteka DotNet Microsoft Office — kolekcja tabel: nie odnaleziono właściwości w czasie wykonywania

2907585

Zera wiodące nie są usuwane z pól typu SqlDataType Variant do momentu zamknięcia strony

2901571

Po wprowadzeniu wielu zmian w tabeli schemat SQL nie zawsze jest aktualizowany ze wszystkimi zmianami

2901571

Analizator najlepszych rozwiązań nie sprawdza konfiguracji wymaganej do rejestracji jednokrotnej z pakietem Office 365

2901571

Wersja metadanych nie jest ustawiona podczas uaktualniania technicznego z systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

2901571

Polecenie cmdlet Get-NAVTenant nie powiodło się, gdy port zarządzania jest większy niż Int16. MaxValue

2901571

Polecenie cmdlet Export-NAVApplication nie działa w przypadku baz danych zawierających więcej niż jeden obiekt Grupowy

2901571

Komunikat o błędzie "wartość nie może być obliczana jako data typu", gdy funkcja szacowania zwraca pustą datę, stosując format 9 (SZACUJ (, "; 9)

2901571

Klient systemu Windows ulega awarii po uruchomieniu klienta, a obiekt, który jest uruchamiany podczas uruchamiania, nie jest kompilowany

2901571

Po uruchomieniu serwera nawigacji żadne zdarzenia nie są rejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji

2901571

Wszystkie główne nazwy SPN nie są automatycznie rejestrowane podczas instalacji

2901571

Komunikat o błędzie "Microsoft. Dynamics. NAV. BusinessApplication. XMLport" definiuje już członka o nazwie o takich samych typach parametrów "podczas uruchamiania obiektu XMLport po uaktualnieniu do systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

2901571

Błąd składniowy w "imporcie tłumaczenia". Podczas importowania tłumaczeń jest wyświetlany komunikat o błędzie "tekst jest zbyt długi"

2901571

Po przejściu do szczegółów w polu Klient systemu Windows ulega awarii

2901571

CurrXMLport. FILENAME nie działa

2901571

Komunikat wyświetlany po usunięciu rekordu ze strony listy jest niepoprawnie przetłumaczony

2901571

Importowanie wielu rekordów ze skoroszytu programu Excel z usługami RapidStart trwa dłużej niż oczekiwano

2901571

Gdy właściwość ródło strony jest pusta, podstrona nie będzie edytowalna

2901571

Komunikat o przekroczeniu limitu czasu z pytaniem, czy użytkownicy chcą ponownie nawiązać połączenie

2901571

Karty na stronach nawigacji są niepoprawnie wyrównane dla języków z zapisem od prawej do lewej

2901571

Po ustawieniu szybkiego filtru na liście kursor nie jest umieszczony na pierwszym rekordzie na liście

2901571

Wiersze zamówienia sprzedaży i zakupu nie są zapisywane po naciśnięciu klawiszy CTRL + SHIFT + ENTER

2901571

Podczas filtrowania danych zawierających znak podkreślenia są zwracane niepoprawne dane

2901571

TRANSFERFIELDS, funkcja przenoszenie nieprawidłowych wartości dla wybranych pól

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

354312

Błąd przepełnienia podczas drukowania dużej liczby przypomnień

Zarządzanie gotówką

KARTA 297 PRZEDSTAWICIEL 190

353577

Podczas uruchamiania funkcji Utwórz noty odsetkowe dla klienta z fakturami w więcej niż jednej walucie tworzone są dwie noty odsetkowe.

Zarządzanie gotówką

DORSZ 394

354616

Komunikat o błędzie "nie można zdefiniować zarówno MPK, jak i obiektu kosztowego" podczas uruchamiania zadania Przenieś zapisy księgi głównej do urzędu certyfikacji

Finanse

DORSZ 1105

353977

Podczas drukowania raportu bilans próbny/budżet w językach innych niż angielski nie są wyświetlane żadne dane

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 9

353799

"Nr dokumentu podczas księgowania dziennika głównego z numerami dokumentów o różnej liczbie cyfr musi być równe <nr dokumentu >.

Finanse

DORSZ 13

353731

Poprzednia kolumna, następna kolumna, następny okres, akcje poprzedniego okresu nie działają na stronie budżet

Finanse

PAG 113

353484

"Długość ciągu <długości ciągu>, ale po wprowadzeniu filtru budżetu k/g na stronie Przegląd arkusza kont może być mniejsza lub równa 10 znaków".

Finanse

PAG 490

354255

Sumy grupowe są błędne w raporcie środek trwały — prognozowana wartość dla środków trwałych z amortyzacją niestandardową 1

Środki trwałe

PRZEDSTAWICIEL 5607

352583

Raport wartość środka trwałego — wartości przewidywane powoduje wydrukowanie nieprawidłowych sum grup

Środki trwałe

PRZEDSTAWICIEL 5607

353129

Wiersze dziennika przeszacowania są duplikowane po uruchomieniu procesu Implementuj zmiany cen ewidencyjnych dwukrotnie w arkuszu cen ewidencyjnych

Stan

PRZEDSTAWICIEL 5855 PRZEDSTAWICIEL 5899

353061

Pole rozliczający wpis zapasu w wierszu zamówienia zestawu jest ignorowane podczas księgowania zlecenia zestawienia

Stan

DORSZ 900

354427

Nie można wyszukać w obszarze nr zadania zlecenia. pole Kopiuj do FastTab na stronie Kopiowanie wierszy planowania zadań

KONIECZN

PAG 1042

354272

Metoda PWT dla zadania zlecenia jest niepoprawnie kopiowana po uruchomieniu funkcji Kopiuj zadania zadania

KONIECZN

DORSZ 1006

354466

Data zamówienia w arkuszu planowania jest nieprawidłowa w przypadku zdefiniowania kalendarza podstawowego w informacjach o firmie

Twarz

DORSZ 5404

354463

Sugerowana ilość dla zapasów składających się na zamówienie jest niepoprawna w arkuszu planowania po ponownym uruchomieniu planowania po wzrastającym zapotrzebowaniu na zamówienie sprzedaży

Twarz

KARTA 99000853

354422

Zapisy magazynowe i zapisy księgi zapasów są niezgodne, gdy zużycie jest księgowane przy użyciu alternatywnej jednostki miary (JM)

Twarz

DORSZ 7302

354418

Błąd zaokrąglania występuje w przypadku pól oczekiwana ilość, ilość na i ilość (podstawowa) w wierszach komponentów zlecenia produkcyjnego, jeśli masz wiele jednostek miary

Twarz

CHZT 99000773 DORSZ 99000809

354350

Kod pojemnika nie jest przypisany do wiersza zlecenia produkcyjnego po utworzeniu zlecenia produkcyjnego z poziomu arkusza planowania.

Twarz

KARTA 14 KARTA 246 KARTA 99000754 TAB 99000758 TAB 99000829 DORSZ 7302 CHZT 99000787 CHZT 99000813

354113

"Nie masz poniższego zezwolenia na TableData prod. W przypadku odświeżania zlecenia produkcyjnego jest wyświetlany komunikat o błędzie "zlecenia produkcyjne": usuwanie

Twarz

DORSZ 99000774

353117

Wymiary z karty zapasów zamiast wymiarów z zlecenia produkcyjnego są używane podczas księgowania arkusza produkcji

Twarz

KARTA 5405 TAB 5406 TAB 5407 CHZT 5406 CHZT 5510

352775

Bran. Obsługa (podstawowa) jest niepoprawnie aktualizowana w wierszach śledzenia zapasu po uruchomieniu funkcji Oblicz plan odtworzenia z poziomu arkusza planowania dotyczącego częściowo pobranego wiersza wydania mag.

Twarz

DORSZ 99000854

354653

Komunikat o błędzie "element nie istnieje" po zmianie opcji w polu Typ na element w wierszu dokumentu zakupu

Bycie

DORSZ 926 CHZT 99000832 CHZT 99000833 CHZT 99000834 DORSZ 99000842 CHZT 99000844

354690

Łączna ilość na stronie sprawdzanie dostępności jest niewłaściwa po wprowadzeniu wiersza zamówienia sprzedaży dla towaru z zarezerwowaną ilością

Sprzedaż

DORSZ 311

354521

Nr nabywcy jest niepoprawnie wypełnione w celu uzyskania opisu — tylko wiersze sprzedaży, gdy wiersze są kopiowane za pomocą funkcji Kopiuj dokument

Sprzedaż

DORSZ 6620

353168

Cena jednostkowa nie jest kopiowana podczas tworzenia zamówienia sprzedaży na podstawie zamówienia zwrotu sprzedaży z funkcji Przenieś ujemne wiersze.

Sprzedaż

DORSZ 6620

353065

Zarezerwowana ilość nie jest brana pod uwagę w polu dostępność w polu pole szczegółów wiersza sprzedaży.

Sprzedaż

KARTA 901 PRZEDSTAWICIEL 705 PRZEDSTAWICIEL 707 NR REP. 717, 5790

354415

"Data księgowania musi mieć wartość w wierszu dziennika gł. Komunikat o błędzie nie może być zerowy lub pusty "podczas księgowania zlecenia serwisowego z wierszem tylko opisu

Służby

DORSZ 5988

352748

Komunikat o błędzie "po uruchomieniu funkcji Podziel wiersz nie może być wyświetlany kod pojemnika w lokalizacji <lokalizacja>

Hurtow

KARTA 5767

352349

Można niewłaściwie przenosić elementy z zablokowanego pojemnika z magazynu magazynowego, jeśli wybrano opcję tak dla pozycji FEFO.

Hurtow

DORSZ 7312

Poprawki lokalne aplikacji

DE-Niemcy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

354372

Nie można skonfigurować eksportu danych GDPdU z menu Zarządzanie finansami w wersji niemieckiej

Finanse

MĘŻCZYŹNI 1020

354348

NIP niewłaściwie obejmuje numer kierunkowy kraju, po którym eksportowane są wiersze raportu VAT w wersji niemieckiej

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA 741

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

354852

Transakcje sprzedaży i zakupu podatku VAT dla nierezydentnych klientów bez podatku VAT kod fiskalny nie jest rejestrowany w wersji nr C w włoskiej ścieżce.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 12193

354788

Kwoty faktur nie są zaokrąglane do co najmniej 1 EUR w raporcie Eksport transakcji VAT w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 12193

354785

Kwoty większe niż 999999 są rejestrowane w niewłaściwym polu w raporcie Eksport transakcji VAT w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 12193

354642

NIP. jest rejestrowany w rekordzie C pozycja 2 zamiast rekordu B pozycja 535 w raporcie Eksport transakcji VAT w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 12193

354359

Faktury rozrachunkowe nie są obsługiwane w raporcie Eksport transakcji VAT w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 12193

353434

Po zastosowaniu faktury korygującej do faktury z niezrealizowanym typem podatku VAT najpierw w wersji włoskiej jest księgowana nieprawidłowa kwota VAT.

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA 254

352281

Opłaty nie są uwzględniane na stronie czarnej listy w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA 254 TAB 256

352119

"Skorygowany nr raportu Intrastat musi mieć wartość w polu Dziennik Intrastat. Kontur. Komunikat o błędzie nie może być zerowy lub pusty "podczas uruchamiania raportu o uwierzytelnianiu podatku od dysku w wersji włoskiej

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 593

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

354698

Komunikat o błędzie "nie można ukończyć transakcji, ponieważ spowoduje to powstanie niespójności w tabeli zapisu k/g" podczas księgowania dokumentu sprzedaży z podatkiem akcyzowym i ilością ułamkową w wersji dla Ameryki Północnej.

Sprzedaż

DORSZ 398

NL — Holandia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

354380

Komunikat o błędzie "Record2000000009" jest przestarzały, gdy użytkownik compilie określone obiekty w wersji niderlandzkiej

KARTA 11414 PRZEDSTAWICIEL 11405 REP. 11406, 11407, 11408 PRZEDSTAWICIEL

353105

"Długość ciągu <długości ciągu>, ale musi być mniejsza niż lub równa 30 znaków" podczas uruchamiania pozycji Pobierz zapisy z poziomu strony modułu telebank — przegląd banku w wersji niderlandzkiej.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 11000000

Zjednoczone Królestwo

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

354132

Częstotliwość powtarzania 1M ustawia następną datę księgowania jako pierwszy dzień następnego miesiąca, a nie datę miesiąc od ostatniej daty księgowania w wersji z Wielkiej Brytanii.

Finanse

DORSZ 359

Funkcje regulacyjne

W pakiecie zbiorczym aktualizacji 2 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 nie są dostępne żadne funkcje regulacyjne.

Aktualizacje zbiorcze

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

Zbiorcza aktualizacja 1 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Zarządzanie gotówką

Jednocześnie

Rozwiązanie

Informacje dotyczące poprawki

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. W górnej części tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base znajduje się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania". Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, Jeśli zarejestrowano go bezpośrednio w ramach planu pomocy technicznej w firmie Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics za pomocą telefonu, korzystając z tych linków dla numerów telefonów specyficznych dla kraju. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Powinni

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmW specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle ponoszone na rozmowy z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli pracownik pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych ustali, że dana aktualizacja rozwiązała problem. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć wszelkich dodatkowych pytań i problemów, które nie są związane z daną aktualizacją.

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Kliknij łącze w sekcji "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu z bazy wiedzy, aby pobrać pliki pakietu aktualizacji. Po zażądaniu aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV hiperlink zostanie wysłany do Ciebie w wiadomości e-mail. Wiadomość e-mail będzie zawierać hiperlink i hasło. Za pomocą hiperlinku można pobrać poprawkę Microsoft Dynamics NAV lub pliki aktualizacji. Po kliknięciu hiperlinku zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach . Następnie zostanie wyświetlony monit o uruchomienie, zaoszczędzenie lub anulowanie pobierania. Po kliknięciu przycisku Uruchompliki rozpoczną pobieranie i proces wyodrębniania. Musisz określić folder dla nowych plików. Jeśli klikniesz przycisk Zapisz, musisz określić ścieżkę do zapisania skompresowanego pliku. Po otwarciu zapisanego pliku zostanie wyświetlony monit o określenie ścieżki do plików. Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, proces pobierania zostanie zatrzymany.

Który pakiet poprawek do pobrania

Ten pakiet aktualizacyjny zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2:

Kraj

Pakiet poprawek

AU — Australia

Pobierz pakiet AUKB2913982

DE-Niemcy

Pobierz pakiet DEKB2913982

Dania — dania

Pobierz pakiet DKKB2913982

FR — Francja

Pobierz pakiet FRKB2913982

Włochy

Pobierz pakiet ITKB2913982

Ameryka Północna

Pobierz pakiet NAKB2913982

NL — Holandia

Pobierz pakiet NLKB2913982

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz pakiet NZKB2913982

SE — Szwecja

Pobierz pakiet SEKB2913982

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet GBKB2913982

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet W1KB2913982

Lokalne poprawki dla następujących krajów nie są uwzględnione w pakietach zbiorczych aktualizacji:

  • O godzinie Austria

  • TO-Belgia

  • CH — Szwajcaria

  • ES — Hiszpania

  • FI — Finlandia

  • IN-Indie

  • TO-Islandia

  • NIE — Norwegia

Aby znaleźć lokalne poprawki dla tych krajów, odwiedź następującą stronę CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie poprawek aplikacji lokalnych nieuwzględnionych w pakietach zbiorczych aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

PartnerSource

Omówienie poprawek aplikacji lokalnych nieuwzględnionych w pakietach zbiorczych aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Jak zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania pakietu zbiorczego aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2834770 Jak zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×