Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 (kompilacja 35026)

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ten zbiorczy pakiet aktualizacji zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich pakietach zbiorczych aktualizacji. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zastępuje uprzednio wydane pakiety zbiorcze aktualizacji. Należy zawsze zainstalować najnowszy pakiet aktualizacyjny Update Rollup. Aby uzyskać listę pakietów zbiorczych aktualizacji opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2842257 Wydane pakiety zbiorcze aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aby uzyskać pełną listę wszystkich poprawek opublikowanych w pakietach zbiorczych aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, zobacz następujące strony CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Pakiety zbiorcze aktualizacji są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2013.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

W tym pakiecie zbiorczym aktualizacji Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

2862723

Po wyszukaniu arkusza konfiguracji w polu wyszukiwania na pasku adresu jest obcinana nazwa.

2862723

Identyfikator użytkownika w raportach zapisanych jako dokumenty w formacie PDF lub Word przy użyciu funkcji SAVEASPDF lub SAVEASWORD to identyfikator użytkownika z serwera NAV zamiast identyfikatora użytkownika od klienta

2862723

"Połączenie z aplikacją Microsoft. Dynamics. NAV. OpenXml. arkusz kalkulacyjny. WorkbookReader. Open nie powiodło się w tym komunikacie: arkusz kalkulacyjny jest uszkodzony. Wystąpił następujący błąd: podczas importowania budżetu z komentarzem z programu Microsoft Excel 2013 komunikat o błędzie nie jest zadeklarowany jako "shapeId"

2862723

Funkcja getfilters zwraca nieprawidłowy filtr, gdy jest używana z filtergroups

2852693

FindFirst nie działa poprawnie w tabeli systemowej informacji o tabeli

2852693

Użytkownicy, którym przypisano zestaw SUPER uprawnień dla firmy, mogą niepoprawnie przypisać ustawienie SUPER dla wszystkich firm

2852693

Nr zlecenia Filtr nie działa w przypadku obliczania wartości RWT zadania

2852691

Można nieprawidłowo utworzyć zmienną o kodzie typu danych i długości zero (0).

2852691

Rozdzielczość obrazów dodanych do widoku TreeView jest niska

2852691

Nie można uruchomić zapytania z filtrem logicznym we właściwości DataItemTableFilter w języku innym niż angielski

2852687

Dodatki ukrywające podstrony w kliencie sieci Web

2852687

"Nie pobrano jeszcze wiersza danych dla tego zapytania. Dostęp do kolumny można uzyskać tylko po pobraniu wiersza z nawiązaniem komunikatu o błędzie funkcji Czytaj w przypadku ustawienia filtru, na przykład setranga, dla pola opcji w kwerendzie

2852687

Błąd składniowy w "imporcie tłumaczenia". Podczas importowania pliku tłumaczenia jest wyświetlany komunikat o błędzie "tekst jest zbyt długi"

Uwaga Po zastosowaniu tej poprawki może być konieczne skompilowanie obiektów w bazie danych.

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

349002

"Wybierz kod wartości wymiaru dla kodu wymiaru <> kod wymiaru dla konta bankowego <konta bankowego>" po uruchomieniu zadania wsadowego Koryguj kurs wymiany dla konta bankowego z kodem wymiaru domyślnego

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 595

348458

Okno Przegląd arkusza kont nie jest poprawnie odświeżane

Finanse

PAG 490

350185

"Nie można zafakturować kosztu dodatk <kosztu dodatk>, ponieważ nie ma żadnego zapisu księgi zapasów, aby przypisać go do" podczas księgowania dokumentu sprzedaży lub zakupu

Stan

CHZT 80 DORSZ 90

349923

Komunikat o błędzie "po zarejestrowaniu paragonu dla partii z wieloma numerami seryjnymi o różnych datach wygaśnięcia" jest <rejestrowanych wiele dat wygaśnięcia >.

Stan

DORSZ 22

349922

Data księgowania w zamówieniu zestawu nie jest aktualizowana, gdy jest księgowana wysyłka towaru do zamówienia składanego.

Stan

KARTA 36 TAB 900

349807

Podczas drążenia do pozycji zapisy księgi zapasu na stronie macierzy według lokalizacji jest ustawiany nieprawidłowy filtr lokalizacji

Stan

PAG 9231

349806

Filtrowanie nie działa zgodnie z oczekiwaniami w polu Nazwa instancji dziennika w raporcie towar — wartość i na stronie rejestr zapasów

Stan

KARTA 46 TAB 7313

349031

"Obowiązkowy pojemnik musi mieć wartość w kodzie lokalizacji <> kod lokalizacji. Komunikat o błędzie nie może być zerowy lub pusty "podczas przenoszenia elementu z jednej lokalizacji do drugiej w dzienniku podziału.

Stan

KARTA 83

348525

Komunikat ostrzegawczy informujący, że istniejące rezerwacje nie zostaną zakłócone, jest wyświetlany podczas księgowania zamówienia sprzedaży, a wszystkie zapasy są rezerwowane na inne zamówienia sprzedaży

Stan

CHZT 80 DORSZ 90

349929

Wymiary towarów nie są kopiowane z wierszy planowania zadań do dziennika zlecenia po uruchomieniu funkcji Utwórz wiersze dziennika zlecenia

KONIECZN

KARTA 210 DORSZ 1004

349820

Data dokumentu w zapisach księgi zleceń jest błędnie datą księgowania zamiast danymi dokumentu z dokumentu zakupu.

KONIECZN

DORSZ 1004

349784

Ilość w wierszu planowania zlecenia została niepoprawnie zaktualizowana w przypadku częściowego księgowania zamówienia zakupu połączonego z wierszem planowania zlecenia

KONIECZN

KARTA 39

347660

Nie można anulować PWT zlecenia, jeśli PWT została obliczona przy użyciu metody księgowania PWT według zapisu księgi zlecenia

KONIECZN

DORSZ 1000

350125

Pole opisu można edytować niewłaściwie na stronie struktura BOM

Twarz

PAG 5870

349826

Komunikat o błędzie "Wiersz zapotrzebowania nie istnieje" po uruchomieniu obliczania planu odzyskania w arkuszu planowania

Twarz

KARTA 99000853

348507

Jeśli w wierszu dokumentu zakupu wybrano zablokowaną wartość wymiaru, nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie

Bycie

DORSZ 408

350340

Wiersze tekstu nie są kopiowane po uruchomieniu funkcji Kopiuj dokument w dokumentach sprzedaży lub zakupu

Purchase/Sales

DORSZ 6620

348538

Stan zatwierdzenia jest niepoprawnie zmieniany na oczekującą płatność podczas wysyłania prośby o zatwierdzenie zamówienia z przedpłatą, ale bez faktury zaliczkowej

Purchase/Sales

DORSZ 439

347966

Komunikat o błędzie "kwota musi być dodatnia w wierszu dziennika gł" podczas księgowania faktury zaliczkowej.

Purchase/Sales

CHZT 80 DORSZ 90

348488

Usunięcie niezaksięgowanego dokumentu powoduje usunięcie więcej niż jednego dokumentu

Purchase/Sales/Service

KARTA 36 TAB 38 TAB 295 TAB 302 KARTA 5900

349799

Komunikat o błędzie "kod lokalizacji pola w zapisie budżetu elementu tabeli zawiera wartość <Data,> której nie można znaleźć w tabeli pokrewnej (lokalizacji)" podczas importowania budżetu sprzedaży z kodami lokalizacji

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 7131

349764

Dolna część liter g, j i y jest obcinana, jeśli używasz czcionki czcionki Segoe UI w raporcie Sales-Invoice.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 206

348386

"Wybierz numer działania Komunikat o błędzie <nr > został utworzony "podczas tworzenia pobrania mag.

Hurtow

PRZEDSTAWICIEL 7318 DORSZ 7312

Poprawki lokalne aplikacji

DE-Niemcy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

348977

Aktualizacja wydajności GDPdU niepoprawnie eksportuje pole nazwy pierwszego eksportu pola Nazwa pola, jeśli w wersji niemieckiej występuje więcej niż jedno odwołanie do tego samego pola.

Finanse

DORSZ 11000

FR — Francja

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

350111

Kwota saldo jest nieprawidłowa po uruchomieniu raportu bilans próbny szczegółów k/g, a pole scentralizowane według na stronie żądania jest puste w wersji francuskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10804

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

349762

"Faktura obejmuje podatek od potrącenia nie może być rozliczana bezpośrednio. Po zaksięgowaniu płatności i rozliczeniu płatności za pomocą faktury zakupu potrąconej zaliczki na podatek w przypadku zmiany typu konta k/g należy użyć komunikatu o błędzie z obsługą arkuszy płatności — > płatności-> withh. podatek-SOC. sek. w przypadku kodu potrąconej zaliczki na podatek w wersji włoskiej

Zarządzanie gotówką

DORSZ 12

349801

Brakuje podpisów na drugiej stronie księgi głównej k/g — raport wydruku w wersji włoskiej

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 12121

350124

Pole Oblicz. i księgowanie raportu rozliczania podatku VAT nie powoduje wydrukowania podatku VAT, wprowadzonego podatku VAT i sumy podatku VAT w celu wypłacenia sum, jeśli kwota okresu Plafond jest skonfigurowana w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 20

349797

Raport rejestr zwolnienia z podatku VAT nie drukuje żadnych danych, jeśli w wersji włoskiej wybrano język włoski

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 12181

349766

Kwota nie jest drukowana w raporcie deklaracji VAT po wprowadzeniu daty w polu okres VAT na stronie wiersza podglądu deklaracji VAT w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 475

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

348352

Komunikat o błędzie "kwota musi być dodatnia w wierszu dziennika gł" podczas księgowania częściowego przyjęcia i faktury dla zamówienia zakupu z kwotą 100% przedpłat i podatkiem w wersji dla Ameryki Północnej.

Bycie

KARTA 38 TAB 39 REPUBLIKA 412 CHZT 90 CHZT 444

348349

Niewłaściwa kwota podatku jest księgowana po wybraniu opcji Kompresuj przedpłaty w nagłówku zamówienia sprzedaży, a zamówienie zakupu zawiera wiele wierszy zakupu w wersji dla Ameryki Północnej

Bycie

KARTA 38 TAB 39 REPUBLIKA 412 CHZT 90 CHZT 444

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja CU 04 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Który pakiet poprawek do pobrania

Ten pakiet aktualizacyjny zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2013:

Kraj

Pakiet poprawek

DE-Niemcy

Pobierz pakiet KB2860301DE

Dania — dania

Pobierz pakiet KB2860301DK

FR — Francja

Pobierz pakiet KB2860301FR

Włochy

Pobierz pakiet KB2860301IT

Ameryka Północna

Pobierz pakiet KB2860301NA

NL — Holandia

Pobierz pakiet KB2860301NL

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet KB2860301GB

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet KB2860301W1

Lokalne poprawki dla następujących krajów nie są uwzględnione w pakietach zbiorczych aktualizacji:

 • O godzinie Austria

 • AU — Australia

 • TO-Belgia

 • CH — Szwajcaria

 • ES — Hiszpania

 • FI — Finlandia

 • IN-Indie

 • TO-Islandia

 • NIE — Norwegia

 • NZ — Nowa Zelandia

 • SE — Szwecja

Aby znaleźć lokalne poprawki dla tych krajów, odwiedź następującą stronę CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie poprawek aplikacji lokalnych nieuwzględnionych w pakietach zbiorczych aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Omówienie poprawek aplikacji lokalnych nieuwzględnionych w pakietach zbiorczych aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Jak zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania pakietu zbiorczego aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2834770 Jak zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2013.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×