Informacja dla użytkowników, którzy wcześniej niż 21 sierpnia 2015 zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji 7

Mieliśmy problem z pakiet zbiorczy aktualizacji 7 w którym odzyskiwania Wygasłe punkty zostały nie coraz oczyszczone i podciągnąć uwolnienia. (Pakiet zbiorczy aktualizacji został wydany 28 lipca 2015 r.) Ten problem jest już ustalona przy użyciu nowych bitów. W związku z tym jeśli zainstalowano lub pobrać pakiet zbiorczy aktualizacji 7 przed dniem 21 sierpnia 2015 r należy pobrać najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji 7 bitów z łącza, który jest opisany w sekcji "Pobieranie informacji" i zainstalować usługę bits. Liczba bitów automatycznie zaktualizować skrypt pruneshadowcopiesDpm2010.ps1 i rozwiązać problem.

Wprowadzenie

W tym artykule opisano problemy, które naprawiono w pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu Microsoft System Center 2012 R2 danych ochrony Manager (DPM). Ponadto ten artykuł zawiera instrukcje instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji 7 dla System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

Uwaga Dotychczasowi klienci Data Protection Manager w systemie Windows Azure powinni dokonać uaktualnienia do najnowszej agenta kopii zapasowej Azure (w wersji 2.0.8719.0 lub nowszej wersji). Jeśli nie jest zainstalowany, wykonywanie kopii zapasowych online zakończy się niepowodzeniem, a nie Data Protection Manager do operacji Windows Azure będzie działać.

Funkcje, które są dodawane w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji


 • Pomocy technicznej dla systemu operacyjnego Windows 10 klienta

  Po zainstalowaniu tej aktualizacji, można uruchomić w celu ochrony danych na komputerach klienckich 10 systemu Windows. Nie ma żadnej zmiany w czynności użytkownika lub scenariuszy, które są obsługiwane. W związku z tym nadal można wykonać kopię zapasową klientów Windows 10 za pomocą oprogramowania DPM, dokładnie tak, jak chronione poprzednich wersji klienta systemu Windows.

 • Możliwość korzystania z alternatywnych serwera DPM do odzyskiwania z magazynu kopii zapasowych Azure

  Ta funkcja umożliwia magazynu kopii zapasowych Azure jako centralne repozytorium, aby wykonać kopię zapasową danych z różnych serwerów programu DPM. Wiele serwerów programu DPM można wykonać kopię zapasową danych Azure. Ta aktualizacja umożliwia dowolnego serwera programu DPM, który jest zarejestrowany na tym samym repozytorium odzyskać dane z magazynu kopii zapasowych Azure.

  Uwzględnione w wymaganiach wstępnych Ta funkcja zakłada, że istnieją przynajmniej dwa serwery programu DPM 2012 R2, których uruchomiono pakiet zbiorczy aktualizacji 7, że zostaną one zarejestrowane do magazynu kopii zapasowych Azure i że utworzono kopię zapasową niektórych danych w do chmury (Azure).

  Uwaga Jeśli ta funkcja jest badany na istniejących źródeł danych programu DPM, które są chronione w chmurze (przy użyciu pakiet zbiorczy aktualizacji, która jest wcześniejsza niż pakiet zbiorczy aktualizacji 7), trzeba czekać co najmniej jeden dzień uzyskania metadanych związanych z grupy ochrony DPM, która jest zaplanowana do przesłania do Azure. Dzieje się tak po raz pierwszy do pracy nocnej.

  Aby sprawdzić poprawność funkcję, wykonaj następujące kroki:

  1. W konsoli administratora programu DPM serwera kliknij kartę Odzyskiwanie .

  2. Kliknij przycisk Dodaj DPM zewnętrznych.

   Click

  3. Podaj poświadczenia repozytorium (Pobierz z http://manage.windowsazure.com).

   Uwaga Poświadczeń magazynu będzie obowiązywać tylko dwa dni. Musisz pobrać poświadczeń magazynu świeżego, w przypadku gdy ważność poświadczeń magazynu.

  4. Na liście wybierz serwer programu DPM, którego dane musi być odzyskane.

  5. Podać hasło szyfrowania, który jest skojarzony z serwerem programu DPM, który został wybrany na liście, a następnie kliknij przycisk OK.

   Provide the encryption passphrase associated with the DPM server

  6. Po pomyślnym zakończeniu dodanie zewnętrznego serwera programu DPM, kliknij przycisk Zamknij.

   Click

  7. Odzyskać dane wymagane przez przeglądanie punktów odzyskiwania.

  8. Kliknij przycisk Wyczyść DPM zewnętrznych aby powrócić do lokalnego DPM widoku danych tylko.

   Click

Problemy rozwiązane w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

Data Protection Manager (DPM)

 • Próby utworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V (VM), które będą miały swoje repliki, a zarówno aktywne maszyny wirtualnej i maszyny wirtualnej repliki są zarządzane przez ten sam serwer programu System Center VMM. Wcześniej trzeba było żadnej kontroli, aby wybrać między aktywnych i repliki maszyn wirtualnych do tworzenia kopii zapasowych. Często przyczyną kopie zapasowe kończy się niepowodzeniem, w zależności od konfiguracji.

  Po zainstalowaniu tej aktualizacji programu DPM będzie zawsze kopię zapasową maszyny wirtualnej, który wybrano podczas tworzenia grupy ochrony, nawet jeśli istnieje pracy awaryjnej. Na przykład masz Host1\VM1 i Host2\VM1, gdzie Host2\VM1 jest repliką Host1\VM1. Wybierz kopii zapasowej Host2\VM1, podczas gdy jest tworzenie grupy ochrony, tak aby DPM zawsze wykonuje kopię zapasową Host2\VM1.

 • Spróbuj utworzyć nową grupę ochrony lub zmienić grupy ochrony. Jednakże DPM czasami nie pokazuje najnowszą strukturę folderów na serwerze plików.

 • Po otwarciu na karcie odzyskiwania i spróbuj uzyskać wszystkie punkty odzyskiwania dla źródła danych za pomocą opcji Pokaż wszystkie punkty odzyskiwania , DPM nie ma punktów przywracania online. Po zainstalowaniu tej aktualizacji programu DPM pokazuje także punkty odzyskiwania online. Jednakże jeśli masz wiele punktów odzyskiwania online, może upłynąć trochę czasu, aby pobrać i wyświetlić wszystkie punkty odzyskiwania.

 • Użytkownik końcowy odzyskiwania/SSRT może nie działać w niektórych przypadkach dla dublowanego baz danych SQL.

 • Komunikat o błędzie po zainstalowaniu pakietów zbiorczych aktualizacji oprogramowania DPM.

 • Azure portal ma pewne ograniczenia dotyczące nazwy zadania importu i ciągów Nazwa konta magazynu. W programie DPM brakowało tych funkcji sprawdzania poprawności. Przyczyną błędu podczas próby przeniesienia pierwszej kopii zapasowej Azure w trybie offline przy użyciu funkcji Azure importu/eksportu.

 • Nie można chronić bazy danych SQL na grupy dostępności (AG), jeśli różne nteligentne mają taką samą nazwę bazy danych.

 • W niektórych przypadkach alerty, które są rozwiązywane w DPM nie są synchronizowane w centralnej konsoli programu DPM.

 • Jeśli starają się chronić dużej liczby maszyn wirtualnych w jednej grupie ochrony i masz włączoną usługą pomocnika VMM, kilka kopii zapasowych może zakończyć się niepowodzeniem i zostanie wyświetlony następujący wyjątek:

  System.TimeoutException

Uwaga Jeśli używana kopia zapasowa Azure, zainstaluj najnowszą Obowiązkową aktualizacją dla agenta kopii zapasowej Azure przed uaktualnieniem do programu DPM pakiet zbiorczy aktualizacji 7.

Jak uzyskać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Pobieranie informacji

Pakiety aktualizacji Data Protection Manager są dostępne z witryny Microsoft Update lub przez ręczne pobieranie.

Witryna Microsoft Update

Aby pobrać i zainstalować pakiet aktualizacji z witryny Microsoft Update, wykonaj następujące kroki na komputerze, który ma zainstalowany składnik Data Protection Manager:

 1. Przejdź do menu Start, a następnie wybierz Panel sterowania.

 2. Wybierz pozycję Windows Update > Sprawdź w trybie Online, aby uzyskać aktualizacje z witryny Microsoft Update > Ważne aktualizacje są dostępne.

 3. Wybierz pakiet zbiorczy aktualizacji, a następnie wybierz przycisk OK > Zainstaluj aktualizacje.

Ręczne pobieranie pakietów aktualizacji

Aby ręcznie pobrać pakiety aktualizacji z wykazu usługi Microsoft Update, przejdź do następującej witryny:

Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji Data Protection Manager.

Aby zainstalować tę aktualizację Data Protection Manager, wykonaj następujące kroki:

 1. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy utworzyć kopię zapasową bazy danych Data Protection Manager.

 2. Zainstaluj ten pakiet zbiorczy aktualizacji na serwerze, na którym jest uruchomiony System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Aby to zrobić, należy uruchomić na serwerze Microsoft Update.

  Uwaga Przed zainstalowaniem tej aktualizacji za pośrednictwem witryny Microsoft Update, należy zamknąć konsolę Administrator Menedżera ochrony danych. Należy ponownie uruchomić serwer Data Protection Manager po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji.

 3. W konsoli administratora Menedżera ochrony danych aktualizacji środków ochrony. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod.

  Uwaga Ta aktualizacja agenta pakietu zbiorczego aktualizacji wymagane jest ponowne uruchomienie Serwery chronione w celu tworzenia lub zmieniania grupy ochrony.

  Metoda 1: Aktualizacja środków ochrony z konsoli administratora Menedżera ochrony danych

  1. Otwórz konsolę Administrator Menedżera ochrony danych.

  2. Wybierz opcję Zarządzanie > agentów.

  3. W Komputer chroniony listy zaznacz komputer, a następnie wybierz aktualizację w okienku akcji .

  4. Kliknij przycisk Tak > aktualizacja środków.  Metoda 2: Aktualizacja środków ochrony na serwery chronione

  1. Pobierz pakiet aktualizacji ochrony agenta z następującym katalogu na serwerze System Center 2012 R2 Data Protection Manager:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1338.0

   Pakiety instalacyjne są następujące:

   • Dla x86 aktualizacji: i386\1033\DPMProtectionAgent_KB3065246.msp

   • Aktualizacje x64: amd64\1033\DPMProtectionAgent_KB3065246_AMD64.msp  2. Uruchom odpowiedni pakiet DPMProtectionAgent.msp na każdym serwerze chronionym, oparty na architekturze agenta.

  3. Otwórz konsolę Administrator Menedżera ochrony danych na serwerze System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

  4. Wybierz opcję Zarządzanie > agentów. Serwerze chronionym, zaktualizuj informacje, a następnie sprawdź, czy numer wersji agenta jest 4.2.1338.0.
  Metoda 3: Aktualizowanie środków ochrony na serwerach systemu Windows Server 2003Zainstaluj system Windows Server 2003 agenta do ochrony serwerów Windows Server 2003 za pomocą pakietu zbiorczego aktualizacji 7 dla programu Data Protection Manager 2012 R2. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Zainstaluj program Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable na serwerach systemu Windows Server 2003, jeśli jeszcze nie jest zainstalowany.   Uwaga Jeśli nie jest zainstalowany pakiet językowy pojawić się następujący komunikat o błędzie:

   Instalator Data Protection Manager

   Nie można załadować ekran uruchamiania Instalatora. Skontaktuj się z obsługą produktu firmy Microsoft.


  2. Skopiuj Instalator systemu Windows Server 2003 agenta z serwera programu DPM na serwerze Windows Server 2003, a następnie zainstalować agenta.

   • 64-bit:DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1338.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bit:DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1338.0\i386\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe  3. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name


  4. Uruchom następujące polecenie cmdlet środowiska Windows PowerShell do nawiązania połączenia z serwerem programu DPM:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain


  5. Na serwerze programu DPM wybierz polecenie Odśwież dwa razy na agenta, który jest podłączony do Interfejsu zarządzania. Następnie sprawdź poprawność zainicjowanej stanu usługi zdrowotne.

Pliki, które zostały zaktualizowane w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

Nazwa pliku

Rozmiar

Wersja

msdpmPS.dll

78024

4.2.1338.0

Interf~1.dll|Interfaces.dll

20680

4.2.1338.0

Utils.dll

1249480

4.2.1338.0

NatUtl~1.dll|NativeUtils.dll

327880

4.2.1338.0

VmmHel~1.dll|VmmHelperServiceInterface.dll

16584

4.2.1338.0

VmmHel~3.dll|VmmHelperService.dll

25800

4.2.1338.0

nativeCH.dll|NativeConfigHelper.dll

387784

4.2.1338.0

DpmWri~1.exe|DpmWriter.exe

630472

4.2.1338.0

DpmBac~1.exe|DpmBackup.exe

369352

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

Intent~2.dll|IntentTranslator.dll

619208

4.2.1338.0

Intent~3.dll|IntentTE.dll

15560

4.2.1338.0

VmmHel~1.dll|VmmHelperServiceInterface.dll

16584

4.2.1338.0

VmmHel~2.dll|VmmHelperServiceClient.dll

25800

4.2.1338.0

Summar~1.dll|SummaryTE.dll

56520

4.2.1338.0

AlertH~1.dll|AlertHealthProvider.dll

143560

4.2.1338.0

CPWrap~1.dll|CPWrapper.dll

1104584

4.2.1338.0

CMTE.dll

186056

4.2.1338.0

MsdpmDll.dll

594120

4.2.1338.0

prm1.dll|Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2547912

4.2.1338.0

prm7.dll|Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

458440

4.2.1338.0

TERunt~1.dll|TERuntime.dll

111304

4.2.1338.0

AMCommon.dll

152264

4.2.1338.0

GARBAG~1.DLL|GarbageCollector.dll

56008

4.2.1338.0

Access~1.dll|AccessManager.dll

107720

4.2.1338.0

AMEngi~1.dll|AMEngineService.dll

94920

4.2.1338.0

AMSvc~1.exe|DPMAMService.exe

23752

4.2.1338.0

AutoH~1.dll|AutoHeal.dll

64200

4.2.1338.0

VSSREQ~1.DLL|VssRequestor.dll

323784

4.2.1338.0

VSSREQ~1.DLL|VssRequestor.dll

355528

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

202440

4.2.1338.0

WSSCW.exe|WSSCmdletsWrapper.exe

203464

4.2.1338.0

WSSCM.dll|WSSCmdlets.dll

182984

4.2.1338.0

WSS4CM.dll|WSS4Cmdlets.dll

166600

4.2.1338.0

VSSREQ~1.DLL|VssRequestor.dll

351432

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

179912

4.2.1338.0

SETUPU~2.DLL|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FILEWR~1.dll|FileWriterHelperPlugin.dll

598728

4.2.1338.0

EXCHAN~1.dll|ExchangeWriterHelperPlugin.dll

821960

4.2.1338.0

SQLWRI~1.dll|SQLWriterHelperPlugin.dll

988872

4.2.1338.0

SPSEAR~1.dll|SpSearchWriterHelperPlugin.dll

617160

4.2.1338.0

WSSWRI~1.dll|WSSWriterHelperPlugin.dll

787144

4.2.1338.0

DpmWRI~1.dll|DpmWriterHelperPlugin.dll

527048

4.2.1338.0

Filter~1.dll|DPMFSFilterWrapperDLL.dll

157384

4.2.1338.0

GenWRI~1.dll|GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

799944

4.2.1338.0

GenNVS~1.dll|GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

718024

4.2.1338.0

DsmFs.dll

966856

4.2.1338.0

DPMRA.exe

5673160

4.2.1338.0

HVhdHlpr.DLL|HypervVhdHelper.dll

83656

4.2.1338.0

HyperV~3.DLL|HypervVhdManager.dll

136392

4.2.1338.0

DpmoVh~1.DLL|DpmoVhdManager.dll

96456

4.2.1338.0

AgentP~1.dll|AgentProxy.dll

238280

4.2.1338.0

SETUPD~1.DLL|SetupDpmfltr.dll

114376

4.2.1338.0

SETUPU~3.DLL|SetupUtilv2_LA.dll

622792

4.2.1338.0

DPMLA ~ 1.EX E | DPMLA.exe

2542280

4.2.1338.0

Servic~1.dll|ServiceProxy.dll

375496

4.2.1338.0

CBEProxy.dll|CBEngineServiceProxy.dll

130760

4.2.1338.0

CBEProxW.dll|CloudEngineProxyWrapper.dll

46792

4.2.1338.0

EngSPW~1.dll|EngineServiceProxyWrapper.dll

168136

4.2.1338.0

objmod~1.dll|ObjectModel.dll

1313992

4.2.1338.0

enguic~1.dll|EngineUICommon.dll

533192

4.2.1338.0

UIComm~1.dll|UICommon.dll

102088

4.2.1338.0

omcmdl~1.dll|ObjectModelCmdlet.dll

411336

4.2.1338.0

filesy~1.dll|FileSystem.dll

73928

4.2.1338.0

exchan~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51912

4.2.1338.0

SQL.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

52424

4.2.1338.0

Shrp~1.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

65736

4.2.1338.0

gendat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.GenericDatasource.dll

27848

4.2.1338.0

hypdat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

51400

4.2.1338.0

clidat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

55496

4.2.1338.0

spdat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

42696

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

575176

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

734920

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

741576

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

690888

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

1041608

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

700104

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

837320

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

723656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

730824

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

688840

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

667848

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

728776

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

707272

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

659656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

680648

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

755912

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367304

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367304

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370376

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370376

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

368328

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367816

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370376

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367304

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

161480

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

160456

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

161480

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

160456

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

dpmac.exe

1499848

4.2.1338.0

NatUtl~1.dll|NativeUtils.dll

266952

4.2.1338.0

dsmfs.dll

803528

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

167112

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

149192

4.2.1338.0

dpmac.exe

1868488

4.2.1338.0

NatUtl~2.dll|NativeUtils.dll

327880

4.2.1338.0

dsmfs.dll

966856

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

202440

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

179912

4.2.1338.0

DLSUIL~1.DLL|DLSUILibrary.dll

163528

4.2.1338.0

Manage~1.DLL|ManagedContainer.dll

1578184

4.2.1338.0

Common~1.dll|CommonControls.dll

3821256

4.2.1338.0

DiskAl~1.dll|DiskAllocationControl.dll

128200

4.2.1338.0

WizUI~1.dll|WizardUI.dll

3693256

4.2.1338.0

Protec~1.dll|ProtectionView.dll

895688

4.2.1338.0

Monito~1.dll|MonitoringPage.dll

540872

4.2.1338.0

Recove~1.dll|RecoveryPage.dll

1849544

4.2.1338.0

dpmac.exe

1868488

4.2.1338.0

DpmSetup.dll

1800904

4.2.1338.0

Engine~1.dll|EngineUICommon.dll

533192

4.2.1338.0

EngSPW~1.dll|EngineServiceProxyWrapper.dll

168136

4.2.1338.0

common~1.dll|CommonControls.dll

3821256

4.2.1338.0

interf~1.dll|Interfaces.dll

20680

4.2.1338.0

Inspect.dll

177864

4.2.1338.0

native~1.dll|NativeConfigHelper.dll

387784

4.2.1338.0

Alerth~1.dll|AlertHealthProvider.dll

143560

4.2.1338.0

Utils.dll

1249480

4.2.1338.0

NatUtl~2.dll|NativeUtils.dll

327880

4.2.1338.0

SetAge~2.exe|SetAgentCfg.exe

147144

4.2.1338.0

AMCOMM~1.dll|AMCommon.dll

152264

4.2.1338.0

SetShr~.exe|SetSharedDpmDatabase.exe

70856

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

29896

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

34504

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

32968

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

229064

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

37576

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

40648

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33480

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

35528

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

30408

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

32968

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33480

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

32456

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

30408

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

575176

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

734920

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

741576

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

690888

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

1041608

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

700104

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

837320

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

723656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

730824

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

688840

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

667848

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

728776

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

707272

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

659656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

680648

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

755912

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2163400

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

603336

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1386696

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2182344

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275656

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

611528

4.2.1338.0

vres.dll| szystkie rekordy RecoveryPage.resources.dll

1402056

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2180296

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

610504

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1400008

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2176712

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1397448

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2220744

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

282312

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

624840

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1421000

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2181320

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

610504

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1397448

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2198216

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

276680

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

614600

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1403592

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2176200

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

609992

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1400008

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2181320

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

609480

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1396424

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2157256

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

604872

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1388232

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2177736

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

607944

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1394888

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2179784

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1394888

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2180296

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1397448

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2183880

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

609992

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1398472

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2170568

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274120

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

607944

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1393864

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2178760

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608456

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1394888

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2188488

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275656

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

611528

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1398984

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2157256

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

604872

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1388232

4.2.1338.0

DPMAg~.exe|DPMAgentInstaller_KB3065246_AMD64.exe

43193544

4.2.1338.0

DPMAg~.exe|DPMAgentInstaller_KB3065246.exe

36721352

4.2.1338.0

nullPs~1.dll|null_ps.dll

18632

4.2.1338.0

VnullP~1.dll|vssnullprovider.dll

73928

4.2.1338.0

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×