Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak rozwiązywać problemy, które mogą występować podczas instalowania gier firmy Microsoft.

Ten artykuł jest adresowany do początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.

Wydrukowanie artykułu może ułatwić wykonywanie opisanych w nim kroków.

Symptomy problemu

Oto typowe problemy, które mogą występować podczas instalacji gry firmy Microsoft:

 • Program instalacyjny gry przestaje odpowiadać.

 • Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do jednego z następujących:

  Nazwa gry Setup encountered an error while reading the file nazwa pliku (Instalator napotkał błąd podczas odczytu pliku). Make sure that the disc is inserted correctly in the CD-ROM drive, and then click Retry (Upewnij się, że dysk został prawidłowo umieszczony w stacji CD-ROM, a następnie kliknij przycisk Ponów próbę).

  Nazwa gry Setup encountered a disk error while writing to the file nazwa pliku (Instalator napotkał błąd podczas zapisu do pliku). Make sure your hard disk is not full, and that the file is not in use. (Upewnij się, że dysk nie jest zapełniony, a plik nie jest w użyciu).

  Nazwa gry Setup cannot continue because your hard disk is full or write-protected (Instalator nie może kontynuować, ponieważ dysk twardy jest zapełniony lub zabezpieczony przed zapisem). Close any applications, delete unnecessary files from this drive, and then try again. (Zamknij wszystkie aplikacje, skasuj niepotrzebne pliki z dysku i spróbuj ponownie).

  Setup was unable to find or could not read the language specific setup resource .dll. (Instalator nie może odnaleźć lub odczytać zasobu instalacyjnego .dll specyficznego dla języka).

  Wrong volume is in the drive. (Nieprawidłowy wolumin w stacji).

  Program Setup.exe nie jest prawidłową aplikacją systemu win32.

  Please insert the disc 2 in the drive. (Włóż dysk 2 do stacji dysków).

  Uwaga Przyczyną wyświetlania komunikatu o błędzie „Please insert the disc 2 in the drive” mogą być wirtualne dyski twarde.

  Instalator nie może wyodrębnić plików z archiwum dysk:\nazwa_ pliku.CAB. Prawdopodobnie jest to spowodowane brakiem pamięci (za mało miejsca na dysku na plik wymiany) lub uszkodzeniem pliku cab. Należy ponownie uruchomić komputer, a następnie uruchomić program instalacyjny.

 • Wyświetlany jest komunikat o błędzie zawierający kod błędu, taki jak „Błąd 1305, 1603, 1335 lub 1935”.

Metody rozwiązania problemu

Metoda 1: Wyczyszczenie dysku

Wyczyść dysk CD lub DVD. Aby to zrobić, skorzystaj z zestawu do czyszczenia dysków. Możesz również delikatnie przetrzeć srebrną stronę dysku miękką, niestrzępiącą się, bawełnianą szmatką. Nie używaj papierowego ręcznika, który może porysować plastik i pozostawić smugi. Dysk należy czyścić w kierunku od środka na zewnątrz. Nie stosuj ruchów okrężnych. Jeżeli ten problem występuje nadal, wyczyść dysk wilgotną szmatką lub dostępnym w handlu środkiem do czyszczenia dysków CD bądź DVD. Starannie wysusz dysk przed włożeniem go do stacji dysków. Jeśli problem występuje nadal, przejdź do metody 2.

Metoda 2: Wyczyszczenie stacji dysków

Jeśli mimo oczyszczenia dysku CD lub DVD problem występuje nadal, wyczyść stację dysków za pomocą dysku czyszczącego CD lub DVD. Jeśli nie masz dysku czyszczącego CD lub DVD, uzyskaj go, o ile wykonanie wszystkich pozostałych kroków opisanych w niniejszym artykule nie rozwiązało problemu. Dyski do czyszczenia stacji dysków można kupić w większości sklepów komputerowych. Jeśli problem występuje nadal, przejdź do metody 3.

Metoda 3: Zainstalowanie, a następnie uruchomienie gry przy użyciu innej stacji dysków CD lub DVD

Być może stacja CD-ROM nie może odczytać dysku CD z grą. Spróbuj zainstalować grę przy użyciu innej stacji dysków CD lub DVD, zainstalowanej w tym samym lub w innym komputerze.

 1. Włóż dysk CD z grą do stacji dysków CD lub DVD innego komputera albo do drugiej stacji dysków CD lub DVD tego samego komputera. Powinien zostać uruchomiony program instalacyjny gry.

 2. Kliknij opcję Express Install.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować grę.

Krok 3. Zainstalowanie gry

Jeżeli instalacja zakończy się powodzeniem i można uruchomić grę podczas tego testu, problem może być spowodowany tym, że oryginalna stacja dysków CD lub DVD nie może odczytać dysku CD z grą.

Jeśli jednak problem występuje nadal, przejdź do metody 4.

Metoda 4: Ponowne uruchomienie komputera przy użyciu procedury czystego rozruchu, a następnie opróżnienie folderu plików tymczasowych

System Windows Vista

Uwaga: Gdy zostaną wykonane poniższe kroki, niektóre usługi mogą tymczasowo przestać działać. Przywrócenie ustawień przywróci działanie. Jednak znów może zacząć się pojawiać ten sam komunikat o błędzie lub występować to samo zachowanie.

Krok 1. Uruchomienie Narzędzia konfiguracji systemu

Aby uruchomić Narzędzie konfiguracji systemu w systemie Windows Vista, kliknij przycisk Start , wpisz msconfig w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

Krok 2. Wyłączenie programów i usług

 1. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchamianie selektywne.

 2. W obszarze Uruchamianie selektywne wyczyść pole wyboru Załaduj elementy startowe.

 3. Kliknij kartę Usługi, zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

System Microsoft Windows XP

Uwaga Gdy te kroki zostaną wykonane, niektóre usługi mogą tymczasowo przestać działać. Przywrócenie ustawień przywróci działanie. Jednak znów może zacząć się pojawiać ten sam komunikat o błędzie lub występować to samo zachowanie.

Krok 1. Uruchomienie Narzędzia konfiguracji systemu

Aby uruchomić Narzędzie konfiguracji systemu w systemie Windows XP, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 2. Wyłączenie programów i usług

 1. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchamianie selektywne.

 2. W obszarze Uruchamianie selektywne wyczyść następujące pola wyboru:

  • Przetwarzaj plik SYSTEM.INI

  • Przetwarzaj plik WIN.INI

  • Załaduj elementy startowe

 3. Kliknij kartę Usługi, zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Aby wykonać procedurę czystego rozruchu komputera, kliknij przycisk Odtwórz w celu wyświetlenia strumieniowego pokazu multimedialnego.Aby powrócić do zwykłego uruchamiania komputera po wykonaniu procedury czystego rozruchu, kliknij przycisk Odtwórz w celu wyświetlenia strumieniowego pokazu multimedialnego.

Krok 4. Usunięcie zawartości folderu tymczasowego w systemie Windows

System Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start , wpisz %temp% w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. W menu Organizuj kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

 3. W menu Organizuj kliknij polecenie Usuń.

 4. Kliknij przycisk Tak.

System Windows XP lub Microsoft Windows 2000

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz %temp% w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Usuń.

 4. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się następującego komunikatu:

  Czy na pewno chcesz umieścić te elementy w Koszu?

System Windows 98 lub Windows Millennium Edition

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz temp w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Usuń.

 4. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się następującego komunikatu:

  Czy na pewno chcesz umieścić te elementy w Koszu?

Jeśli problem z grą występuje nadal, przejdź do metody 5.

Metoda 5: Próba zainstalowania gry w innym katalogu lub na innym dysku

Jeśli gra przestanie odpowiadać (zawiesi się) lub pojawi się komunikat o błędzie podczas instalacji, należy spróbować zainstalować grę w innym folderze. Jeśli komputer jest wyposażony w drugi dysk twardy, spróbuj zainstalować grę na tym dysku.

Uwaga Następujące kroki mogą być różne w przypadku poszczególnych produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

 1. Włóż dysk zawierający grę do stacji.

  Uwaga: Podczas instalacji nie klikaj opcji Instalacja błyskawiczna.

 2. Przeglądaj menu instalatora aż do chwili, gdy będzie widoczny przycisk Change (Zmień).

 3. Kliknij przycisk Change (Zmień).

 4. W polu Path usuń istniejącą ścieżkę, a następnie wpisz następujący tekst:

  dysk:\Program Files\Microsoft Games\nazwa gryW tym przykładzie dysk jest literą dysku twardego, a nazwa gry jest nazwą instalowanej gry.

 5. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować grę.

Jeśli problem występuje nadal, przejdź do metody 6.

Metoda 6: Utworzenie nowego konta użytkownika w systemie Windows

System Windows Vista

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki opisane w odpowiedniej sekcji.

Komputer jest połączony z Internetem

Zobacz temat „Create a user account” (Tworzenie konta użytkownika) w następującej witrynie pomocy i obsługi technicznej systemu Windows w sieci Web:

http://windowshelp.microsoft.com/Windows/pl-PL/default.mspx

Komputer nie jest połączony z Internetem

Otwórz temat „Tworzenie konta użytkownika” w Centrum pomocy i obsługi technicznej na dysku twardym komputera, wykonując następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.

 2. W polu Wyszukaj w Pomocy lub Wyszukaj w Pomocy online wpisz Tworzenie konta użytkownika, a następnie kliknij łącze Wyszukaj w Pomocy.

 3. Na liście tematów kliknij pozycję Tworzenie konta użytkownika.

 4. Kliknij łącze najlepiej opisujące problem, który występuje na danym komputerze.

 5. Postępuj zgodnie z sugestiami, aby rozwiązać problem.

Windows XP Home Edition

Krok 1. Otwarcie okna Konta użytkowników

Aby otworzyć okno Konta użytkowników w systemie Windows XP Home Edition, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Konta użytkowników.

Krok 2. Utworzenie nowego konta użytkownika

 1. Na liście Wybierz zadanie kliknij łącze Utwórz nowe konto.

 2. Wpisz nazwę, której chcesz używać w odniesieniu do konta, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz odpowiedni typ konta, a następnie kliknij przycisk Utwórz konto.

Uwaga: Niektóre gry wymagają konta użytkownika typu administrator, aby mogły działać.

System Windows XP Professional

Krok 1. Otwarcie okna Konta użytkowników

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij ikonę Konta użytkowników.

 3. Na karcie Użytkownicy kliknij przycisk Dodaj.

Krok 2. Utworzenie nowego konta użytkownika

 1. Na karcie Użytkownicy kliknij polecenie Dodaj.

 2. Wpisz nazwę konta użytkownika, swoje pełne imię oraz opis konta.

 3. Jeśli komputer jest częścią sieci klient/serwer, wpisz nazwę domeny, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Jeżeli komputer jest pojedynczym komputerem (niepodłączonym do sieci) lub podłączonym do sieci równorzędnej, nie trzeba podawać nazwy domeny.

 4. Wpisz hasło użytkownika. Następnie ponownie wpisz hasło użytkownika, aby je potwierdzić.

  Ważne: W hasłach jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład „MojeHasło” i „mojehasło” to dwa różne hasła.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Wybierz poziom dostępu dla tego konta użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Uwaga: Do uruchomienia niektórych gier wymagane jest konto użytkownika z dostępem na poziomie Administratora.


Jeśli problem występuje nadal, przejdź do metody 6.

Metoda 7: Zainstalowanie gry w trybie awaryjnym

System Windows Vista

Krok 1. Uruchomienie Narzędzia konfiguracji systemu

Aby uruchomić Narzędzie konfiguracji systemu w systemie Windows Vista, kliknij przycisk Start , wpisz msconfig w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

Krok 2. Skonfigurowanie systemu Windows Vista do uruchamiania w trybie awaryjnym

 1. Kliknij kartę Rozruch.

 2. W obszarze Opcje rozruchu zaznacz pole wyboru Bezpieczny rozruch.

 3. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.

 4. Podczas uruchamiania systemu Windows Vista zaloguj się, korzystając z konta Administrator.

Przejdź do kroku 3, aby zainstalować grę.

System Windows XP

Krok 1. Uruchomienie Narzędzia konfiguracji systemu

Uwaga: Aby wykonać te kroki, należy zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, na wykonanie tych kroków mogą nie pozwalać także ustawienia zasad sieciowych. Aby uzyskać dostęp do trybu awaryjnego, przejdź do kroku 2.

Aby uruchomić Narzędzie konfiguracji systemu w systemie Windows XP, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 2. Skonfigurowanie systemu Windows Vista do uruchamiania w trybie awaryjnym

 1. Kliknij kartę BOOT.INI.

 2. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru /SAFEBOOT.

 3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 4. Ponownie uruchom komputer.

 5. Podczas uruchamiania systemu Windows XP wybierz konto Administrator.

Przejdź do kroku 3.

Krok 3. Zainstalowanie gry

 1. Włóż dysk zawierający grę do stacji.

 2. Kliknij opcję Express Install.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować grę.

Jeśli problem występuje nadal, przejdź do metody 8.

Metoda 8: Sprawdzenie, czy nie ma błędów na dysku twardym

Aby sprawdzić, czy wystąpiły błędy na dysku twardym, skorzystaj z metody odpowiedniej dla danego systemu.

System Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Rozpocznij , a następnie kliknij polecenie Komputer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Narzędzia, w obszarze Sprawdzanie błędów kliknij przycisk Sprawdź.

 4. Zaznacz pole wyboru Automatycznie napraw błędy systemu plików.

 5. Zaznacz pole wyboru Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory.

 6. Kliknij przycisk Start.

Windows XP lub Windows 2000

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie Narzędzia, w obszarze Sprawdzanie błędów kliknij przycisk Sprawdź.

 4. Zaznacz pole wyboru Automatycznie napraw błędy systemu plików.

 5. Zaznacz pole wyboru Skanuj dysk i próbuj odzyskać uszkodzone sektory.

 6. Kliknij przycisk Start.Windows 98 lub Windows Millennium Edition

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wskaż polecenie Programy.

 2. Wskaż polecenie Akcesoria, a następnie wskaż polecenie Narzędzia systemowe.

 3. Kliknij polecenie ScanDisk.

 4. Zaznacz dysk, na którym jest zainstalowana gra, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij.

Jeśli problem występuje nadal, przejdź do metody 9.

Metoda 9: Zdefragmentowanie dysku twardego

Uwaga Podczas działania Defragmentatora dysków można korzystać z komputera. Jednak podczas procesu defragmentacji komputer działa wolno i proces rozpocznie się od początku, jeśli zawartość dysku ulegnie zmianie.

System Windows Vista

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj kroki opisane w odpowiedniej sekcji.

Komputer jest połączony z Internetem

Zobacz temat „Improve performance by defragmenting your hard disk” (Zwiększanie wydajności przez defragmentację dysku twardego) w następującej witrynie Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows w sieci Web:

http://windowshelp.microsoft.com/Windows/pl-PL/default.mspx

Komputer nie jest połączony z Internetem

Otwórz temat „Zwiększanie wydajności przez defragmentację dysku twardego” w Centrum pomocy i obsługi technicznej na dysku twardym komputera, wykonując następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.

 2. W polu Wyszukaj w Pomocy lub Wyszukaj w Pomocy online wpisz Zwiększanie wydajności przez defragmentację dysku twardego, a następnie kliknij łącze Wyszukaj w Pomocy.

 3. Na liście tematów kliknij pozycję Zwiększanie wydajności przez defragmentację dysku twardego.

 4. Kliknij łącze najlepiej opisujące problem, który występuje na danym komputerze.

 5. Postępuj zgodnie z sugestiami, aby rozwiązać problem.

Systemy Windows XP, Windows 98 i Windows Millennium Edition

Aby zdefragmentować dysk twardy, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy.

 2. Wskaż polecenie Akcesoria, a następnie wskaż polecenie Narzędzia systemowe.

 3. Kliknij polecenie Defragmentator dysków.

 4. Zaznacz dysk, na którym jest zainstalowana gra, a następnie kliknij przycisk Defragmentuj.

  Uwaga Na komputerach z systemem Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me) należy kliknąć przycisk OK.

Jeśli problem występuje nadal, przejdź do metody 10.

Metoda 10: Jak rozwiązywać problemy związane z dyskami CD w systemie Windows

Jeżeli problem nadal występuje, należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w następujących artykułach z bazy wiedzy przeznaczonych dla poszczególnych systemów operacyjnych:

218617 Jak rozwiązywać problemy z odczytem dysków CD-ROM lub DVD-ROM

314096 Rozwiązywanie problemów ze stacją dysków CD-ROM w systemie Windows XP

321641 W jaki sposób rozwiązywać często występujące błędy, gdy komputer z systemem Windows XP nie może odczytać dysku CD lub DVD

Podobne problemy i rozwiązania

Uzyskiwanie dysku zastępczego

Aby uzyskać dysk zastępczy od firmy Microsoft, należy skontaktować się z Centrum zamówień firmy Microsoft, korzystając z numeru telefonu 1-800-360-7561.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

326246 Jak wymienić zagubione, uszkodzone lub brakujące oprogramowanie i sprzęt firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×