Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Dotyczy

Obiekt BoundObjectFrame

Obiekt Image

Obiekt OptionGroup

Obiekt SubForm

Obiekt CheckBox

Obiekt Label

Obiekt Page

Kolekcja TabControl

Obiekt ComboBox

Obiekt Line

Obiekt PageBreak

Obiekt TextBox

Obiekt CommandButton

Obiekt ListBox

Obiekt Rectangle

Obiekt ToggleButton

Obiekt CustomControl

Obiekt ObjectFrame

Obiekt Report

Obiekt Form

Obiekt OptionButton

Obiekt Section

Przechowuje dodatkowe informacje o elementach: formularz, raport, strona dostępu do danych, sekcja lub kontrolka, wymagane przez aplikację Microsoft Office Access 2007. Właściwość do odczytu i zapisu typu String (Ciąg).

wyrażenie.Tag

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie zwracające jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Można wprowadzić wyrażenie tekstowe o długości maksymalnie 2048 znaków. Ustawienie domyślne: ciąg znaków o zerowej długości („ ”).

Tę właściwość można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości obiektu, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

W przeciwieństwie do innych właściwości ustawienie właściwości Tag nie ma wpływu na żadne atrybuty obiektu.

Za pomocą tej właściwości można przypisać obiektowi identyfikujący go ciąg znaków bez wpływu na ustawienia innych właściwości i lub powodowania innych efektów ubocznych. Właściwość Tag jest przydatna, kiedy trzeba zidentyfikować formularz, raport, stronę dostępu do danych, sekcję lub kontrolkę, przesyłane jako zmienne do procedury.

Przykład

W poniższym przykładzie użyto właściwości Tag do wyświetlenia niestandardowych komunikatów o kontrolkach w formularzu. Jeśli kontrolka ma fokus, tekst opisu jest wyświetlany w kontrolce etykiety o nazwie lblMessage. Aby określić tekst komunikatu, dla właściwości Tag każdej kontrolki należy ustawić krótki ciąg tekstowy. Gdy kontrolka uzyskuje fokus, jej właściwość Tag jest przypisywana do właściwości Caption (Podpis) kontrolki etykiety. W tym przykładzie tekst opisowy jest wyświetlany dla pola tekstowego o nazwie txtDescription i przycisku polecenia o nazwie cmdButton, które znajdują się w formularzu.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×