Informacje podane w tym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwołania do internetowych witryn sieci Web, mogą zostać zmienione bez powiadomienia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy e-mail, logo, osoby, miejsca i wydarzenia przedstawione tutaj są fikcyjne. Żaden związek z jakąkolwiek rzeczywistą firmą, organizacją, produktem, nazwą domeny, adresem e-mail, logo, osobą, miejscem lub wydarzeniem nie był zamierzony i nie należy go zakładać. Obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych praw autorskich spoczywa na użytkowniku. Bez ograniczenia praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie wolno powielać, przechowywać w systemach pobierania danych lub wprowadzać do nich ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci kopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem przypadków, w których uzyskano na to pisemną zgodę firmy Microsoft Corporation.

Firma Microsoft może mieć patenty lub rozpoczęte postępowania patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa związane z własnością intelektualną, które odnoszą się do treści zawartej w niniejszym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych umowami licencyjnymi na piśmie, uzyskanymi z firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie ani inne prawa związane z własnością intelektualną.

© 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Active Directory, ActiveSync, ActiveX, Authenticode, AutoSum, BizTalk, ClearType, Developer Studio, Dexterity, DirectShow, DirectX, Encarta, Entourage, Excel, Expression, FrontPage, Georgia, Hotmail, InfoPath, IntelliMouse, IntelliSense, Internet Explorer, JScript, MSDN, MSN, Natural, NetMeeting, OneNote, Outlook, PhotoDraw, Picture It!, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Segoe, ShapeSheet, SharePoint, SmartArt, SQL Server, Tahoma, Verdana, Visio, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Visual Web Developer, Webdings, Win32, Windows Live, Windows Media, Windows Mobile oraz Wingdings są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub w innych krajach.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×