Podsumowanie

Wskazywanie i drukowanie zmniejsza obciążenie administracyjne oraz upraszcza i automatyzuje drukowanie. Funkcja wskaż i Drukuj została wprowadzona w systemach Microsoft Windows 95, Windows 98 i Windows 98 Second Edition (jako klient) oraz w systemie Microsoft Windows NT 3,5 lub nowszym. Po nawiązaniu połączenia z drukarką na serwerze wydruku Klient nawiązujący połączenie wyszukuje odpowiednie sterowniki na serwerze wydruku. Jeśli sterowniki są zainstalowane na serwerze, sterowniki są automatycznie pobierane i konfigurowane dla klienta. Jeśli jednak nie ma sterowników, zostanie wyświetlony monit o wybranie i zainstalowanie sterowników.

Więcej informacji

W tym artykule opisano wyniki niewłaściwie skonfigurowanych lub niezgodnych sytuacji punktowej i wydruku oraz omówiono rozwiązania tych sytuacji. Podczas próby połączenia klienta sieci opartego na systemie Windows z serwerem wydruku może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Serwer, na którym zainstalowano drukarkę Nazwa urządzenia , nie ma zainstalowanego odpowiedniego sterownika drukarki. Jeśli chcesz zainstalować sterownik na komputerze lokalnym, kliknij przycisk OK.

Ten komunikat o błędzie może być wyświetlany w dowolnej z następujących sytuacji:

 • Gdy blok komunikatów serwera (SMB) jest połączony z serwerem wydruku.

 • Gdy na komputerze z systemem Windows 95, Windows 98 lub Winodws 98 Second Edition jest uruchomione udostępnianie plików i drukarek.

 • Gdy komputer oparty na procesorze Alpha z systemem Windows NT 4,0 Server nawiązuje połączenie z klientem opartym na architekturze x86 bez sterownika drukarki alfa.

 • Gdy łączysz się z drukarką przy użyciu nowego protokołu IPP (Internet Printing Protocol) i odpowiedni sterownik nie jest zainstalowany na serwerze wydruku internetowego.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie w jednej z opisanych powyżej sytuacji, użyj odpowiedniego obejścia.

Serwer wydruku połączony z protokołem SMB

Pola wydruku SMB umożliwiają stacjom roboczym w sieci wysyłanie zadań wydruku bezpośrednio na serwer wydruku bez przechodzenia przez pośredni komputer osobisty lub serwer wydruku. Ten typ konfiguracji nie obsługuje funkcji wskazywania i drukowania.

Obejście

Aby obejść ten problem, Zainstaluj lokalnie sterownik drukarki i Utwórz połączenie z udziałem wydruku SMB:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj drukarkę, a następnie kliknij przycisk dalej.

 3. Kliknij pozycję drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk dalej.

 4. Kliknij pozycję Utwórz nowy port.

 5. W polu Typ kliknij pozycję port lokalny, a następnie kliknij przycisk dalej.

 6. Wpisz nazwę udziału SMB. Na przyk³ad:

  \\PrintServer\Sharename

 7. Kontynuuj działanie kreatora i zainstaluj odpowiedni sterownik urządzenia.

Komputer z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows 98 Second Edition

Możesz udostępnić urządzenia drukujące innym komputerom w sieci, korzystając z systemu Windows 95, Windows 98 i Windows 98 Second Edition. Te wersje systemu Windows nie obsługują alternatywnych sterowników, takich jak system Windows NT, tak aby tylko Ci klienci mogli nawiązywać połączenia w tym scenariuszu i na potrzeby drukowania.

Obejście

Aby obejść ten problem, Zainstaluj lokalnie sterownik drukarki i Utwórz połączenie z udziałem wydruku systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows 98 Second Edition:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj drukarkę, a następnie kliknij przycisk dalej.

 3. Kliknij pozycję drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk dalej.

 4. Kliknij pozycję Utwórz nowy port.

 5. W polu Typ kliknij pozycję port lokalny, a następnie kliknij przycisk dalej.

 6. Wpisz nazwę udziału SMB. Na przyk³ad:

  \\PrintServer\Sharename

 7. Kontynuuj działanie kreatora i zainstaluj odpowiedni sterownik urządzenia.

Windows NT 4,0 (serwer inny niż x86, klient x86)

Jeśli Twoja sieć zawiera kombinację komputerów z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows 98 Second Edition, opartych na procesorach Alpha i x86, możesz zainstalować sterowniki drukarki dla każdego z nich na każdym serwerze wydruku. Zapewnia to, że dokumenty pochodzące od klientów systemu Windows NT lub Windows 95, Windows 98 lub Windows 98 Second Edition korzystające z dowolnego typu sprzętu mogą używać wszystkich urządzeń drukujących. Podczas wskazywania i drukowania klienci systemu Windows NT dzwonią do GetPrinterDriver interfejsu programowania aplikacji (API) i uzyskaj informacje o sterownikach zainstalowanych na serwerze. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego sterownika, komunikat o błędzie jest przekazywany do klienta.

Obejście

Aby obejść ten problem, użyj odpowiedniej metody. Metoda 1 (tylko Administratorzy): Skonfiguruj serwery nieoparte na procesorach x86 do obsługi niemacierzystych sterowników, aby zapewnić obsługę wszystkich klientów w sieci. Aby zainstalować sterowniki klienta na komputerze z systemem Windows NT Server, wykonaj następujące czynności:

 1. W przypadku klienta opartego na architekturze x86 Przejrzyj serwer wydruku.

 2. Kliknij folder Print (drukowanie), a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Kreator dodawania drukarki.

 3. Kliknij odpowiedni port, a następnie kliknij drukarkę na liście model/produkcja lub kliknij pozycję z dyskiem i wpisz ścieżkę do zaktualizowanego sterownika.

 4. Po zakończeniu pracy z kreatorem klienci korzystający z procesora x86 będą mogli pobrać sterownik automatycznie po nawiązaniu połączenia.

Metoda 2: Zainstaluj odpowiednie sterowniki na komputerze klienckim. Jeśli sterownik nie jest dostępny na serwerze, możesz zainstalować sterownik lokalnie na komputerze i przekierować dane wyjściowe do serwera wydruku.

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj drukarkę, a następnie kliknij przycisk dalej.

 3. Kliknij pozycję drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk dalej.

 4. Kliknij pozycję Utwórz nowy port.

 5. W polu Typ kliknij pozycję port lokalny, a następnie kliknij przycisk dalej.

 6. Wpisz nazwę udziału. Na przyk³ad:

  \\PrintServer\Sharename

 7. Kontynuuj działanie kreatora i zainstaluj odpowiedni sterownik urządzenia.

Protokół IPP (Internet Printing Protocol)

Za pomocą protokołu IPP można drukować bezpośrednio na adres URL w intranecie lub Internecie. Ponadto możesz zainstalować drukarkę z Internetu lub intranetu przy użyciu programu Microsoft Internet Explorer. Komunikat o błędzie może wystąpić, gdy na serwerze wydruku IPP nie zainstalowano odpowiedniego sterownika.

Obejście

Aby obejść ten problem, użyj odpowiedniej metody. Metoda 1 (tylko Administratorzy): Instalowanie zgodnego sterownika na serwerze.

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukuj folder.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj drukarkę, a następnie kliknij przycisk dalej.

 3. Kliknij pozycję drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk dalej.

 4. Kliknij pozycję Utwórz nowy port.

 5. W polu Typ kliknij pozycję port lokalny, a następnie kliknij przycisk dalej.

 6. Wpisz nazwę udziału. Na przyk³ad:

  \\PrintServer\Sharename

 7. Kontynuuj działanie kreatora i zainstaluj odpowiedni sterownik urządzenia.

Metoda 2: zainstaluj odpowiedni sterownik na komputerze klienckim i Przekieruj drukarkę na odpowiedni adres URL usługi IPP.

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie drukarki.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj drukarkę, a następnie kliknij przycisk dalej.

 3. Kliknij pozycję drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk dalej.

 4. Kliknij pozycję Utwórz nowy port.

 5. W polu Typ kliknij pozycję standardowy monitor portu, a następnie kliknij przycisk dalej.

 6. Wpisz adres IP (Internet Protocol) serwera wydruku IPP.

 7. Kontynuuj pracę Kreatora dodawania drukarki i zainstaluj odpowiedni sterownik.

Niezgodny sterownik drukarki

Niektóre sterowniki innych firm napisane dla systemu Windows NT 4,0 nie działają poprawnie w systemie Windows 2000. W przypadku próby zainstalowania niezgodnego sterownika komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas wskazywania i drukowania.

Obejścia

Aby obejść ten problem, użyj odpowiedniej metody. Metoda 1 (tylko Administratorzy): Uzyskaj zaktualizowany sterownik z witryny producenta w sieci Web.

 1. Pobierz i zainstaluj zaktualizowany sterownik.

 2. Jeśli sterownik ma narzędzie do dezinstalacji, uruchom je przed wykonaniem tych czynności.

 3. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj drukarkę, a następnie kliknij przycisk dalej.

 5. Kliknij pozycję drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk dalej.

 6. Kliknij ten sam port, którego użyto dla poprzedniego sterownika.

 7. Kliknij pozycję z dysku i wpisz folder instalacyjny zaktualizowanego sterownika.

 8. Kontynuuj Konfigurowanie i Udostępnij sterownik dla klientów niższego poziomu.

Metoda 2 (tylko Administratorzy): Instalowanie sterownika systemu Windows 2000 na serwerze wydruku.

 1. Jeśli oryginalny sterownik ma narzędzie do dezinstalacji, uruchom je przed wykonaniem tych czynności.

 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj drukarkę, a następnie kliknij przycisk dalej.

 4. Kliknij pozycję drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk dalej.

 5. Kliknij ten sam port, który był wykorzystywany przez poprzedni sterownik producenta OEM.

 6. Kliknij odpowiedni model na liście model/producent .

 7. Zakończ Konfigurowanie i Udostępnij drukarkę do użytku sieciowego.

Metoda 3: Zainstalowanie zgodnego sterownika na serwerze i Przekierowanie wyników do serwera.

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie drukarki.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj drukarkę, a następnie kliknij przycisk dalej.

 3. Kliknij pozycję drukarka lokalna, a następnie kliknij przycisk dalej.

 4. Kliknij pozycję Utwórz nowy port.

 5. W polu Typ kliknij pozycję port lokalny, a następnie kliknij przycisk dalej.

 6. Wpisz nazwę udziału. Na przyk³ad:

  \\PrintServer\Sharename

 7. Kontynuuj działanie kreatora i zainstaluj odpowiedni sterownik urządzenia.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×