Zbiorcza aktualizacja 13 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 (kompilacja 36347)

UwagaTermin "pakiet zbiorczy aktualizacji", który był używany do wypełniania wersji Hotfix, został zastąpiony terminem "Aktualizacja zbiorcza". Znaczenie terminu nie jest zmieniane.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych.Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje uprzednio wydane zbiorcze aktualizacje. Należy zawsze zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą.Aby uzyskać listę aktualizacji zbiorczych opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2842257 Wydane aktualizacje skumulowane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aby uzyskać pełną listę wszystkich poprawek opublikowanych w zbiorczych aktualizacjach dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, zobacz następujące strony CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aktualizacje zbiorcze są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2013.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej

W tej aktualizacji zbiorczej Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

2934568

Na stronie otwartej niemodalnie na stronie otwartej w sposób modalny nie są wyświetlane żadne wpisy.

2934568

Wyszukiwanie przy użyciu symboli wieloznacznych nie działa.

2934567

Filtr na podstronie nie jest stosowany po kliknięciu przycisku OK w polu wartość filtru tylko w przypadku wyróżnienia pola na karcie.

2934567

Nie można wyświetlić zawartości tej strony ze względu na wewnętrzny błąd serwera, spróbuj odświeżyć stronę lub otworzyć ją w nowym oknie komunikat o błędzie podczas wyświetlania podglądu raportu w kliencie programu SharePoint.

2934566

Komunikat o błędzie "błąd wewnętrzny 2 wystąpił w module 11" po wprowadzeniu nazwy pola z właściwości pól, które są dłuższe niż 30 znaków.

Uwaga Po zastosowaniu tej poprawki może być konieczne skompilowanie obiektów w bazie danych.

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358218

Podczas księgowania faktury zaliczkowej, w której metoda płatności zawiera konto przeciwstawne, kwota podatku VAT jest bezzwrotnie księgowana na koncie przyznanym rabatu terminowego

Finanse

DORSZ 12 CHZT 442 DORSZ 444

357983

Dodatkowa waluta raportowania nie jest konwertowana podczas księgowania faktury korygującej przedpłaty ze wzrostem zysku lub stratą programu Exchange.

Finanse

461 KARTA COD 442 CHZT 444

357981

"Konfiguracja rachunku kosztów nie istnieje. Pole i wartości identyfikacyjne: podczas próby zmiany nazwy konta k/g wyświetlany jest komunikat o błędzie "" "

Finanse

DORSZ 1100

357894

Raport postanowienie o postanowieniu nie jest drukowany, a saldo jest zakresem dat poza datą transakcji

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 116

357877

Na stronie Analiza wielowymiarowa są wyświetlane liczne zapisy księgi głównej z taką samą datą księgowania, mimo że opcja kompresji daty jest ustawiona na wartość Brak.

Finanse

CHZT 410 DORSZ 413

357309

Jeśli ustawisz filtr daty na stronie budżet, filtrowane wartości są wyświetlane tylko w kolumnie kwota budżetu, a nie w kolumnach okresów

Finanse

CHZT 359 DORSZ 9200

356843

Szczegółowy odbiorca. Ledg. Pozycja typu korekta pozostałej kwoty nie jest uwzględniana w polu Kwota (PLN). Spowoduje to, że suma kwot (PLN) będzie różna od kwoty pozostałej. (PLN) w polu CustTable. Zapisy księgi i tabele zapisu księgi dostawców

Finanse

KARTA 21 — KARTA 25

356814

Raport szczegółowy bilans próbny kończy się niepowodzeniem z powodu braku pamięci, mimo że baza danych nie jest bardzo duża

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 4

357847

W raporcie środki trwałe — wartość księgowa 02 nie są pokazywane wartości amortyzacji, gdy dla jednego środka trwałego nie są wprowadzone zapisy amortyzacji, a raport jest drukowany z opcją sumy grup w grupie Księgowanie ŚT

Środki trwałe

PRZEDSTAWICIEL 5606

358310

System planowania tworzy komunikaty akcji, które przeszkadzają w podstawowych wpisach rezerwacji nawet wtedy, gdy nie zaakceptowano komunikatów akcji

Stan

DORSZ 99000854

358077

Jest wyświetlany komunikat o błędzie "jeden lub więcej zapisów rezerwacji, które mogą zostać zakłócone, jeśli jest księgowana Ta korekta ujemna", gdy ten sam element jest rezerwowany dwukrotnie

Stan

CHZT 23

358037

Na stronie Statystyka elementu wartość w polu Invtbl. Wiersze kosztów (PLN) są rozlewane na przyszłe daty

Stan

PAG 9223

358022

Funkcja kopiowania dokumentu z faktury korygującej sprzedaży nie pobiera wiersza sprzedaży, gdy wartość dokładnego wycofania kosztu jest ustawiona na wartość PRAWDA

Stan

DORSZ 6620

357974

Rozliczający zapis zapasu jest usuwany z zamówienia zwrotu sprzed utworzenia rezerwacji z zamówienia zwrotu zakupu, gdy wartość dokładnego wycofania kosztu jest ustawiona na wartość PRAWDA

Stan

DORSZ 99000830

357952

Wiersze śledzenia zapasu można zmienić w zamówieniu zwrotu sprzedaży utworzonym przy użyciu stałej rozliczania.

Stan

KARTA 336

357871

Komunikat o błędzie "podczas próby opublikowania zestawu zawierającego daty wygaśnięcia dla zamówienia zestawu, który został ponownie utworzony po zastosowaniu funkcji cofnięcia zestawu, zarejestrowano wiele dat wygaśnięcia" w przypadku partii XX "

Stan

DORSZ 900

357481

Na stronie koszt zakupu jest wyświetlany koszt produkcji towarów BOM z systemem uzupełniania ustawionym na zakup

Stan

DORSZ 5870

357459

W polu rozliczony wpis do skorygowania jest ustawiona wartość Prawda po korekcie kosztu wychodzącego zapisu księgi zapasów dla elementu o średniej cenie [W1]

Stan

DORSZ 22

357403

Obliczanie w polu Ilość. kolumna dla każdego elementu na górze na stronie udział w kosztach BOM nie jest wyrównana do kodu jednostki miary BOM

Stan

KARTA 5870 TAB 99000772 TAB 99000779 CHZT 5870 PAG 5872

356254

Znak kosztu dodatkowego przypisany do wpisu wychodzącego, który został zapisany w kwocie kosztu nieInvtbl. pole zostanie zmienione

Stan

DORSZ 90 PAG 9223

358026

Komunikat o błędzie "nie można zmienić kosztu jednostkowego podczas księgowania faktury sprzedaży dla zadania z informacją o zmianie kosztu standardowego towaru w wierszu planowania zadań" lub w wierszu planowania zlecenia jest wstawiany dodatkowy JM.

KONIECZN

DORSZ 1004

357138

Po zmianie kodu wymiaru w dzienniku zlecenia na inny niż wymiar w kartotece zasobu faktura sprzedaży utworzona dla zadania nadal otrzymuje wymiar z karty zasobu.

KONIECZN

DORSZ 1002

357870

Do wiadomości e-mail wysyłanych z segmentu są dołączane wiele zduplikowanych załączników

2005/2006

DORSZ 397

357969

W raporcie archiwum ofert sprzedaży brakuje łącznego wiersza podatku VAT

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 215 PRZEDSTAWICIEL 418

358337

Funkcja Księguj przedpłacone przedpł. nie uwzględnia rabatu w umowie serwisowej

Służby

PRZEDSTAWICIEL 6032

357964

Komunikat o błędzie "Wiersz komentarza serwisu już istnieje", jeśli istnieją komentarze dotyczące powiązanych dokumentów usługi, które mają tę samą wartość w polu Nr usługi. polach

Służby

CHZT 5900 DORSZ 5988

358174

Dedykowany pojemnik może blokować Odłożenie wewnętrzne magazynu w celu przydzielenia ilości dostępnej do przesunięcia wewnętrznego

Hurtow

KARTA 7332

357315

Opisy towarów nie są przeliczane na drukowane faktury sprzedaży na potrzeby sprzedaży seryjnej, nawet jeśli klient ma kod języka

Stan

PRZEDSTAWICIEL 206 PRZEDSTAWICIEL 208

357497

Raport czeku jest niepoprawnie drukowany podczas przetwarzania płatności, w którym jest księgowana faktura, a nota korygująca jest księgowana na podstawie kwoty w fakturze, ale kwota faktury korygującej zakupu zostaje zmieniona i zastąpiona kwotą do części na fakturze.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 1401

Poprawki lokalne aplikacji

AU/NZ — Australia/Nowa Zelandia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

357865

Stosowanie płatności częściowych powoduje powstanie podwójnych wpisów WHT w księdze głównej w wersji australijskiej/Nowej Zelandii

Zarządzanie gotówką

COD 12 DORSZA 227

TO-Belgia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

357935

Komunikat o błędzie "Określ filtr dla pola Nazwa szablonu dziennika w tabeli Wiersz dziennika Domiciliation" podczas próby wyeksportowania SEPA bezpośrednich od strony dziennika Domiciliation w wersji belgijskiej

Zarządzanie gotówką

PAG 2000022

ES — Hiszpania

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358233

Identyfikator <> <znacznika> InitgPty dla SEPA polecenia zapłaty jest eksportowany jako NIP. gdy należy wyeksportować te same informacje do pola Nr wierzyciela. w wersji hiszpańskiej

Zarządzanie gotówką

KOD XML 1010

358155

Identyfikator <> <SEPA> InitgPty jest eksportowany jako numer NIP. w przypadku zarejestrowania podatku VAT w wersji hiszpańskiej nie może znajdować się sufiks banku

Zarządzanie gotówką

KOD XML 1000

358031

Eksport SEPA polecenia zapłaty i SEPA przelewu bankowego jest odrzucany przez Bank, ponieważ pole Data utworzenia (znacznik CreDtTm) przekracza maksymalny rozmiar 19 znaków w wersji hiszpańskiej

Zarządzanie gotówką

XML 1000 XML 1010

357971

Raport Tworzenie deklaracji 340 umożliwia eksportowanie dwóch osobnych wierszy płatności dla dwóch rozliczonych faktur dla tego samego nabywcy lub dostawcy, ponieważ mają one różne stawki procentowe VAT w wersji hiszpańskiej

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 10743

357126

Raport bilans próbny zawiera niepoprawne informacje zapisywane w wersji hiszpańskiej w formacie PDF

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 6

358053

Raport deklaracja 340 zawiera niepoprawną wartość w polu Nr. pole rejestry w rekordzie typu 1, gdy raport zawiera faktury, w których kwota jest równa 0 w wersji hiszpańskiej

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 10743

FR — Francja

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358421

Raport dotyczący eksportu wpisów k/g – inspekcji podatku kończy się niepowodzeniem, jeśli klienci lub dostawcy z danymi w zamkniętym roku zostali usunięci w wersji francuskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10885

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

356346

"Typ dokumentu musi być równy" fakturze "w wierszu paragonu dostawcy: nr paragonu z listy dostawców XXX "komunikat o błędzie" podczas korzystania z listy Eksportuj rachunek w raporcie plik w celu dokonania przelewu SEPA w wersji Italien

Zarządzanie gotówką

PAG 12188

358237

Po wycofaniu rejestru k/g, który uwzględnia różne zapisy VAT, system cofnie tylko pierwszy Zapis VAT w wersji włoskiej.

Finanse

DORSZ 12

358008

Księga k/g — raport wydruku zawiera błędy wydajności ze względu na numer progresywny. indeks w wersji włoskiej

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 12121

357920

Raport Obliczanie kosztów w roku końcowym oblicza wartość średniego kosztu niewłaściwego, a raporty szczegółów zapisu księgi obliczają oczekiwany koszt w nieprawidłowy sposób w wersji włoskiej.

Stan

PRZEDSTAWICIEL 12115 PRZEDSTAWICIEL 12136

358285

W przypadku drukowania rejestrów VAT w celu zakupu raport zawiera wartość NIP. Etykieta, gdy powinna zawierać numer dokumentu Etykieta w wersji włoskiej

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 12120

357474

Nieprawidłowe konto k/g używane w przypadku księgowania dodatkowej opłaty podatku VAT na fakturze zakupu, a konfiguracja księgowania ma konfigurację konta Nondecuctible w wersji włoskiej

VAT/Sales Tax/Intrastat

DORSZ 12

357034

Raport transakcje eksportowe podatku VAT eksportuje dokumenty podsumowujące w nieprawidłowym wierszu w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 12193

NL — Niderlandy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

357925

Brakuje numeru IBAN w raporcie SEPA, przegląd propozycji i przegląd historii płatności w wersji niderlandzkiej

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 11000001 PRZEDSTAWICIEL 11000002

357440

"Elec. Deklaracja podatkowa Msg odpowiedzi. już istnieje. Komunikaty o błędach i polach identyfikacyjnych: nie. = 1 ' komunikat o błędzie podczas korzystania z raportu otrzymywanie wiadomości z odpowiedziami (DIGIPORT) w wersji niderlandzkiej

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 11408

Zjednoczone Królestwo

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358024

Cykliczna Strona dziennika głównego jest księgowana w niewłaściwej dacie księgowania ze względu na nieprawidłową częstotliwość cyklu w wersji z Wielkiej Brytanii

Finanse

DORSZ 359

357118

W wersji z Wielkiej Brytanii nie jest drukowany ostatni wiersz, saldo w księdze kasowej według konta księgi głównej

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10555

Funkcje regulacyjne

ES — Hiszpania

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

356668

ES — zmiany w Modelo 340 odzwierciedlające system księgowania środków pieniężnych — NAV 2013

Raportowanie podatku VAT

PRZEDSTAWICIEL 10746, PRZEDSTAWICIEL 117, REP. 118, REP. 205, REP. 206, REP. 207, REP. 405, PRZEDSTAWICIEL 406, REP. 407, REP. 5900, REP. 5911

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja CU 13 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Który pakiet poprawek do pobrania

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2013:

Kraj

Pakiet poprawek

O godzinie Austria

Pobierz pakiet ATKB2955943

AU — Australia

Pobierz pakiet AUKB2955943

TO-Belgia

Pobierz pakiet BEKB2955943

CH — Szwajcaria

Pobierz pakiet CHKB2955943

DE-Niemcy

Pobierz pakiet DEKB2955943

Dania — dania

Pobierz pakiet DKKB2955943

ES — Hiszpania

Pobierz pakiet ESKB2955943

FI — Finlandia

Pobierz pakiet FIKB2955943

FR — Francja

Pobierz pakiet FRKB2955943

TO-Islandia

Pobierz pakiet ISKB2955943

Włochy

Pobierz pakiet ITKB2955943

Ameryka Północna

Pobierz pakiet NAKB2955943

NL — Niderlandy

Pobierz pakiet NLKB2955943

NIE — Norwegia

Pobierz pakiet NOKB2955943

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz pakiet NZKB2955943

SE — Szwecja

Pobierz pakiet SEKB2955943

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet GBKB2955943

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet W1KB2955943

Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu instalowania aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2834770 Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2013.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×