Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych.Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje uprzednio wydane zbiorcze aktualizacje. Należy zawsze zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą.Aby uzyskać listę aktualizacji zbiorczych opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2842257 Wydane aktualizacje skumulowane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aby uzyskać pełną listę wszystkich poprawek opublikowanych w zbiorczych aktualizacjach dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, zobacz następujące strony CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aktualizacje zbiorcze są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2013.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej

W tej aktualizacji zbiorczej Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

354726

Problem z wydajnością podczas wstawiania dużej liczby rekordów

357552

Klient (sieć Web i wygrana) odebranie połączenia po upływie limitu czasu bezczynności od 3 minut

357560

Kolumny w kliencie sieci Web są ograniczone do 30 znaków

358169

Liczby niepoprawnie wyrównane w wersji hebrajskiej

358541

Klient sieci Web przedstawia małą stronę centrum ról

358550

Gdy właściwość Visible akcji na stronie jest ustawiana za pomocą zmiennej, użytkownik nie może użyć opcji Dostosuj Tę stronę do dodawania/usuwania akcji

358567

Filtrowanie na podstawie wartości powoduje awarię klienta po zdefiniowaniu relacji między tabelami

358650

Dane są zmieniane nieprawidłowo, gdy kursor jest swobodny fokus

358716

Po zwolnieniu filtrowanego zamówienia sprzedaży wszystkie pola w tabeli Nagłówek sprzedaży z wyjątkiem kluczy podstawowych są usuwane

358726

Awaria RTC podczas uruchamiania, jeśli brakuje podfoldera AppData

358963

Pola daty i godziny są wyrównane do lewej w wersji hebrajskiej

358964

Pole opcji jest wyrównane do lewej w wersji hebrajskiej

358979

Metoda SystemString. Replace powoduje konflikt z programem Runtime

358991

Połączenie z metodą dotNET nie zezwala na używanie więcej niż 20 parametrów, ale wymaga 30

359008

Komunikat o błędzie podczas ustawiania niepoprawnego filtru w mylący sposób

Uwaga Po zastosowaniu tej poprawki może być konieczne skompilowanie obiektów w bazie danych.

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358178

Pasek postępu importowania/eksportowania usług RapidStart do programu Excel nie pokazuje postępu

Administr

DORSZ 8610 CHZT 8611 CHZT 8614 CHZT 8615 CHZT 8616 CHZT 8618 KARTA 8616

357859

Funkcja Zmień wymiary globalne nie powoduje zaktualizowania pola CustTable. Tabela zapisów księgi prawidłowa

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 83

357860

Raport inwentaryzacji zapasów jest niezgodny z danymi w raporcie rozliczanie zapasów — księgi głównej

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10139

358371

W przypadku funkcji przepływów pieniężnych ręczne koszty i przychody są obliczane niepoprawnie

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 840

358535

"<< '" nie jest prawidłową specyfikacją pozycji tabeli Microsoft. Dynamics. NAV. Runtime. CSideNCLMetaTable. komunikat o błędzie "podczas korzystania z funkcji Zapisz widok na stronie analiza według wymiarów"

Finanse

PAG 9249

358647

"Nie można zaksięgować amortyzacji, ponieważ obliczanie jest wykonywane między różnymi okresami roku obrachunkowego, co nie jest obsługiwane." komunikat o błędzie podczas księgowania malejącej amortyzacji

Finanse

DORSZ 5631

358028

Jeśli korzystasz z dwóch ksiąg amortyzacji z integracją z k/g i chcesz korzystać z funkcji duplikatów, nie możesz księgować kosztów nabycia w fakturze zakupu.

Środki trwałe

DORSZ 5640

358042

Po skorygowaniu kosztu w zapisie księgi zapasów dla elementu koszt średni jest ustawiona wartość PRAWDA

Stan

DORSZ 22

358072

Ciąg opcji stosowany w polu ref. Pole Typ zamówienia w tabeli Wiersz zapotrzebowania i tabela bufora zdarzeń zapasów są wstawiane w inne zamówienie, co powoduje utworzenie problemu z dostępnością towaru

Stan

KARTA DORSZ 5540 5530

358186

W przypadku usunięcia kodu śledzenia zapasu nie jest wyświetlane ostrzeżenie, gdy istnieje śledzenie elementów

Stan

TAB 7

358321

Pole ilość niedostępna zawiera niepoprawną wartość w wierszach obietnic zamówień

Stan

CHZT 5790 DORSZ 7171

358460

Możliwość naliczania kolumn nadrzędnych w celu umożliwienia błędnego obliczania w przypadku, gdy komponent BOM-ów produkcyjnego używa dodatkowej jednostki miary

Stan

KARTA 5870

358704

Planowanie nie sugeruje anulowania nadmiarowego uzupełnienia, gdy jest to polecenie zlecenie przeniesienia, a śledzenie zapasu jest zdefiniowane

Stan

DORSZ 99000854

358263

W przypadku korzystania z funkcji Utwórz fakturę sprzedaży w zleceniu gł. prod. Grupa księgowa nie jest pobierana z zaksięgowanych wpisów, ale z Ressources, zapasów itd.

KONIECZN

DORSZ 1002

358745

Po wprowadzeniu ilości w wierszu zamówienia zakupu dla zlecenia pole Cena jednostkowa zlecenia jest wyczyszczone, jeśli na stronie ceny zapasu zlecenia jest wypełnione pole współczynnik kosztu jednostkowego

KONIECZN

KARTA 39

358049

Wpisy prognozy nie są usuwane, gdy nazwa prognozy zostanie usunięta, co spowoduje wyświetlenie w wierszach akcji planowania

Twarz

KARTA 99000851

358536

"Ten pojemnik nie istnieje. Pola identyfikacyjne i wartości... komunikat o błędzie podczas księgowania zapisu księgi zdolności produkcyjnych ("ilość wyjściowa = 0) za pośrednictwem arkusza produkcji

Twarz

DORSZ 22

356172

W funkcji Pobierz wiersze przyjęcia nie są pokazywane żadne potwierdzenia, gdy są one częściowe z przedpłatami

Bycie

DORSZ 64 CHZT 74 PAG 5708 PAG 5709 KARTA 111 TAB 121

358585

Komunikat o błędzie "Próba dzielenia przez zero" podczas tworzenia nowej faktury serwisowej dla umowy serwisowej usługi ammended

Służby

DORSZ 5940

357869

W przypadku używania konta zaokrągleń faktur w zamówieniu sprzedaży, zwolnienia/ponownego otwarcia i ponownego wydania zamówienia sprzedaży wartość podatku VAT jest ustawiana na wartość 0

VAT/Sales Tax/Intrastat

CHZT 414 DORSZ 415

358343

"Kwota musi być księgowana..." komunikat o błędzie na fakturze zaliczkowej z cenami z uwzględnieniem podatku VAT w wersji niderlandzkiej

VAT/Sales Tax/Intrastat

CHZT 80 DORSZ 90

Poprawki lokalne aplikacji

TO-Belgia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358205

Płatności związane z fakturami korygującymi dostawcy za pomocą opcji Wypełnij faktury korygujące mogą być księgowane i eksportowane, nawet jeśli zapisy księgi dostawcy nie są w pełni stosowane w wersji belgijskiej

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 2000004

358539

Podczas tworzenia pliku XML SEPA pochodzącego z portem XML 1010 pole Identyfikator powinno być wypełnione numerem przedsiębiorstwa firmy zamiast numerem VAT w wersji belgijskiej.

Zarządzanie gotówką

KOD XML 1010

358375

Dysk deklaracji VIES VAT ze korekcją VIES podatku VAT wskazuje błąd sprawdzania poprawności w wersji belgijskiej

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 11315

CH — Szwajcaria

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358526

Pole całkowicie wysłane w zamówieniu sprzedaży nie zmieni się na tak, gdy wszystkie ilości zostały wysłane, a wiersz jest typu "tytuł" w wersji szwajcarskiej

Sprzedaż

KARTA 36

ES — Hiszpania

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358241

SEPA polecenie zapłaty jest odrzucane przez Bank, ponieważ ChrgBr>SLEV</ChrgBr jest zduplikowany w dwóch węzłach w wersji hiszpańskiej

Zarządzanie gotówką

KOD XML 1010

358281

Należy umożliwić eksportowanie SEPA płatności CT z arkusza w wersji hiszpańskiej.

Zarządzanie gotówką

PAG 256

358225

Ponownie wystawione dokumenty są niewłaściwie uwzględniane w raporcie wiekowania podsumowania klienta w wersji hiszpańskiej

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 105

358278

"Ustawienia księgowania podatku VAT nie istnieją. Identyfikatory i wartości... komunikat o błędzie podczas próby wyeksportowania telematycznej deklaracji VAT z wierszem sumowania kont, w którym grupy księgowe VAT nie były poinformowani w wersji hiszpańskiej

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 10715 PRZEDSTAWICIEL 10718

FI — Finlandia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358161

W przypadku korzystania z raportu plik płatności SEPA eksportu kod IBAN jest obcinany do 30 znaków, nawet jeśli Maksymalna dozwolona długość wynosi 34 znaków w fińskiej bazie danych.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 13403

FR — Francja

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

357986

W przypadku próby opublikowania SEPA doładowania lub zapłaty z błędem pole Stan na stronie dokumentu płatności zmienia eventhough nie jest księgowane w wersji francuskiej

Zarządzanie gotówką

DORSZ 10860

358899

W raporcie arkusze nie są uwzględniane kolumny debetowe i kredytowe, które są drukowane w wersji francuskiej

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10801

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358915

"Identyfikator VAT musi mieć wartość w wierszu zakupu: typ dokumentu = zamówienie zwrotu, nr dokumentu = 1001, nr wiersza. = 20000. Komunikat o błędzie nie może być zerowy lub pusty "podczas księgowania zamówienia zwrotu w wersji włoskiej

Bycie

DORSZ 6620

358185

Po zaksięgowaniu faktury sprzedaży z UE za towar oraz związanych z nią opłat za towary po uruchomieniu dziennika Intrastat system wyodrębnił wiersz faktury, w którym jest uwzględniona kwota kosztu dodatkowego w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 594

358213

Po wyeksportowaniu pliku Intrastat dla usługi sprzedaż i zakup numer dokumentu nie jest eksportowany w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 593

358471

Faktura korygująca Data trasmission jest obsługiwana w formacie aggragate w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 12193

358530

Po uruchomieniu pola Oblicz. i księgowanie raportu rozliczania podatku VAT, kwota w polu wejściowy VAT następnego okresu nie jest calcaulated poprawnie w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 20

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358877

Gdy domyślnym centrum ról jest menedżerem kont i po otwarciu strony uzgadniania konta bankowego na Wstążce centrum ról zostanie otwarta strona w1 w wersji Ameryka Północna.

Zarządzanie gotówką

PAG 9001

357411

Elec void/Transmituj. Raport płatności nie umożliwia unieważnienia i przekazania, jeśli typ płatności bankowej to płatność elektroniczna — IAT w wersji dla amerykańskiej Ameryki Północnej.

Zarządzanie gotówką

CHZT 367 PRZEDSTAWICIEL 10084

358503

W przypadku tworzenia faktury z ilością ujemną w wierszu sprzedaży kwota podatku jest zaokrąglana w dół w wersji dla Ameryki Północnej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

DORSZ 398

358486

Po zmianie pola Kwota podatku na stronie Statystyka zamówienia sprzedaży jest wyświetlany komunikat o błędzie typu SPÓJNy typ.

VAT/Sales Tax/Intrastat

DORSZ 398

358485

Błąd spójności typu jest wyświetlany podczas księgowania zamówienia zakupu z zaksięgowaną fakturą zaliczkową z wypełnionym polem numeru kierunkowego podatku, a pole wyboru podatkowa może mieć wartość FAŁSZ

VAT/Sales Tax/Intrastat

DORSZ 90

NL — Niderlandy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358163

Anulowane wiersze płatności można eksportować z historii płatności po uruchomieniu SEPA eksportu ISO20022 i SEPA ISO20022 bólu 008.001.02 raportów w wersji niderlandzkiej

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 11000012

358384

Komunikat o błędzie "przepełnienie w obszarze konwersja typu tekstu na kod" podczas próby zaimportowania pliku CAM053 z opcją automatycznego uzgadniania wybraną w wersji niderlandzkiej

Zarządzanie gotówką

DORSZ 11000006

358524

"Długość ciągu to XX, ale musi ona zawierać co najmniej 20 znaków. komunikat o błędzie podczas eksportowania wiersza historii płatności do pliku płatności SEPA w wersji niderlandzkiej

Zarządzanie gotówką

KARTA 11000002

358749

Po zaimportowaniu pliku bankowego przy użyciu funkcji CAMT oraz skonfigurowaniu automatycznego uzgadniania system nie może automatycznie uzgodnić w wersji niderlandzkiej.

Zarządzanie gotówką

DORSZ 11000006

358848

SEPA doładowanie konta jest odrzucane przez Bank, Jeśli znacznik <CtrlSum> nie zawiera cyfr dziesiętnych w wersji niderlandzkiej.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 11000012

358273

Po wybraniu pozycji dok. w arkuszu Bank/Giro zostanie dodana wartość podatku VAT do kwoty w wersji niderlandzkiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA 11401

NIE — Norwegia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358429

Raport bilans próbny/poprzedni okres 10601 nie zawiera kont bilansowych, jeśli drukujesz w języku norweskim w wersji norweskiej

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10601

Zjednoczone Królestwo

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358510

Transakcje z dnia 29 lutego nie są wyświetlane, gdy okres arkusza kont jest ustawiony jako miesiąc (luty), a kolumna okres porównania odnosi się do roku bissextile w wersji brytyjskiej

Finanse

DORSZ 8

Funkcje regulacyjne

TO-Belgia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

348269

[To]-CDCR-korekta VAT

TABELI

Strona 11303, Strona 474, Strona 475, Report 11300, Report 11301, Report 11302, Report 11304, Report 11307, Report 11311, Report 11312, raport 12, tabela 11301

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

358412

CDCR-opóźnione płatności. Nota odsetkowa — lokalizacje przypomnień — Nawigacja 2013

Odsetki i przypomnienia

Raport 116

358393

CDCR — dane trasmission raport-Nawigacja 2013

Raportowanie podatku VAT

Codeunit 740, Strona 741, raport 740

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja CU 14 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Który pakiet poprawek do pobrania

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2013:

Kraj

Pakiet poprawek

O godzinie Austria

Pobierz pakiet ATKB2964546

AU — Australia

Pobierz pakiet AUKB2964546

TO-Belgia

Pobierz pakiet BEKB2964546

CH — Szwajcaria

Pobierz pakiet CHKB2964546

DE-Niemcy

Pobierz pakiet DEKB2964546

Dania — dania

Pobierz pakiet DKKB2964546

ES — Hiszpania

Pobierz pakiet ESKB2964546

FI — Finlandia

Pobierz pakiet FIKB2964546

FR — Francja

Pobierz pakiet FRKB2964546

TO-Islandia

Pobierz pakiet ISKB2964546

Włochy

Pobierz pakiet ITKB2964546

Ameryka Północna

Pobierz pakiet NAKB2964546

NL — Niderlandy

Pobierz pakiet NLKB2964546

NIE — Norwegia

Pobierz pakiet NOKB2964546

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz pakiet NZKB2964546

SE — Szwecja

Pobierz pakiet SEKB2964546

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet GBKB2964546

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet W1KB2964546

Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu instalowania aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2834770 Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2013.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×