Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych.Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje uprzednio wydane zbiorcze aktualizacje. Należy zawsze zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą.Może być konieczne zaktualizowanie licencji po zastosowaniu tej poprawki, aby uzyskać dostęp do nowych obiektów uwzględnionych w tej lub poprzedniej aktualizacji zbiorczej (dotyczy to tylko licencji klienta). Aby uzyskać listę aktualizacji zbiorczych opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2842257 Wydane aktualizacje skumulowane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aby uzyskać pełną listę wszystkich poprawek opublikowanych w zbiorczych aktualizacjach dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, zobacz następujące strony CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Omówienie opublikowanych poprawek aplikacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Omówienie opublikowanych poprawek platformy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013Aktualizacje zbiorcze są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2013.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej

W tej aktualizacji zbiorczej Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

354950

Zła wydajność, gdy strona odnośnika zawiera długą kolumnę tekstu i jest używana jako filtr domyślny.

359581

Przycisk Zamknij nie działa po zamknięciu strony Znajdowanie w widoku zaksięgowanych wierszy przyjęcia zakupu.

360056

Jeśli korzystasz z funkcji filtr podczas pisania, klient win ulega awarii, a w panelu sterowania ustawiono rozmiar wyświetlania na 125%.

360086

Dostosowanie wstążki powoduje trwałe ukrycie akcji.

360146

Polecenie Usuń w widoku drzewa powoduje usunięcie niezaznaczonych rekordów.

360182

FlowFields z mieszanym typem danych SQL działa w nieoczekiwany sposób.

360490

Partner PLLP problem dotyczący języka i dodatku programu Excel.

Uwaga Po zastosowaniu tej poprawki może być konieczne skompilowanie obiektów w bazie danych.

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

360204

Funkcja Zapisz jako widok w saldzie k/g według wymiarów. Na stronie macierzy nie są wyświetlane kolumny.

Finanse

PAG 9233

360109

"Nie można oprzeć obliczeń daty w niezdefiniowanej dacie. Date: 0D formuła: Edit page-ACC. Przegląd harmonogramu musi być bliski ". komunikat o błędzie podczas używania formuły daty porównania w układzie kolumny w obszarze ACC. Strona Przegląd harmonogramu.

Finanse

DORSZ 8

360163

Zmienna długość pola Opis na stronie podformularza wpisy kalendarza podstawowego nie pasuje do pola Źródło opisu w tabeli zmiany kalendarza podstawowego.

Finanse

PAG 7604

360172

Raport bilans próbny nie umożliwia wydrukowania nagłówków kolumn na drugiej stronie i przekazywania.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 6

360253

Pole bezpośredni koszt jednostkowy w zamówieniu zakupu międzyfirmowego jest niepoprawne.

Finanse

DORSZ 427

360278

Funkcja eksportu konsolidacji powoduje dodanie wymiaru tylko do pierwszej transakcji.

Finanse

DORSZ 411 CHZT 432 PRZEDSTAWICIEL 7139 PRZEDSTAWICIEL 90 PRZEDSTAWICIEL 91 PRZEDSTAWICIEL 92 PRZEDSTAWICIEL 97

359346

Pole Pokaż nie jest brane pod uwagę na stronie Przegląd analizy sprzedaży podczas eksportowania do programu Excel.

Finanse

PAG 9207 PAG 7117 PRZEDSTAWICIEL 7112 REP 7113

360065

Podpis duński istnieje w wiadomości dotyczącej opublikowanego raportu zamówienia zestawów.

Stan

PRZEDSTAWICIEL 910

359755

W raporcie inwentaryzacji zapasów stan = 0 i wartość =-0, 01 dla towaru z metodą wyceny FIFO/LIFO po zakupie, przeniesieniu i sprzedaniu.

Stan

DORSZ 5895

360122

"Wpis rezerwacji nie istnieje. Pola i wartości identyfikacyjne: nr wpisu = "X"; Pozytyw = "No" "powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie podczas księgowania dziennika wyjściowego.

Stan

DORSZ 99000830

360283

W zbiorczym zamówieniu zestawu nie widać statusu, co jest zużywane/pozostało po wysłaniu.

Stan

DORSZ 5815 CHZT 80 CHZT 86 CHZT 87 DORSZ 900 KARTA 904

360420

W przypadku tworzenia zamówień projektu na podstawie zamówienia sprzedaży system uzupełniania dla jednostki SKU jest ignorowany.

Stan

DORSZ 99000787

359936

Wymiar zadania zlecenia nie jest przypisany do faktury zakupu.

KONIECZN

KARTA DORSZ 408 39

360079

W przypadku ponownego sprawdzania poprawności numeru elementu na fakturze zakupu połączonej z zadaniem nie można opublikować faktury zakupu.

KONIECZN

KARTA 39

360176

Po wprowadzeniu ilości zapasu w wierszu dziennika zlecenia pole Cena jednostkowa zlecenia jest wyczyszczone, jeśli w polu Współczynnik kosztu jednostkowego zlecenia wybrano wartość.

KONIECZN

KARTA 210

360424

Po wprowadzeniu kodu lokalizacji dla zapasu w wierszu dziennika zlecenia pole Cena jednostkowa zlecenia jest wyczyszczone, jeśli w polu Współczynnik kosztu jednostkowego zlecenia jest wartość Jon.

KONIECZN

KARTA 210

360157

Śledzenie zamówień powoduje utworzenie akcji ponownego planowania dla istniejącego uzupełnienia, gdy powinna utworzyć Anuluj & nowej akcji.

Twarz

PRZEDSTAWICIEL 99001025

360072

Ostrzeżenie o dostępności nie jest wyświetlane na stronie kolejność zestawów, gdy występuje problem z dostępnością składnika.

Twarz

DORSZ 5815 CHZT 80 CHZT 86 CHZT 87 DORSZ 900 KARTA 904

359914

Wymiar globalny z wiersza arkusza podwykonawcy nie jest przenoszony do wierszy zamówienia zakupu.

Twarz

DORSZ 333

360067

Po ponownym otwarciu strony statystyki nie są brane pod uwagę kwoty rabatu faktury wynoszące 0, 01.

Bycie

KARTA 37 TAB 39

360247

Błąd dostawy w wielowierszowym zamówieniu zakupu (zamówienie specjalne) połączony z wieloma zamówieniami specjalnymi.

Bycie

DORSZ 5702

359681

Pole Kwota rabatu zapasowego jest błędnie aktualizowane w przypadku wierszy zamówień sprzedaży wysłanych i zafakturowanych.

Sprzedaż

PAG 402 PAG 403 TAB 36 TAB 38

360200

Jeśli wybierzesz inny budżet na stronie Przegląd budżetu sprzedaży, wiersze nie są odświeżane, nawet jeśli wybierzesz przycisk Odśwież.

Sprzedaż

PAG 7138 PAG 7139

360316

Podjęto próbę zmiany starej wersji rekordu klienta. Rekord należy najpierw odczytywać z bazy danych. komunikat o błędzie podczas tworzenia nowego klienta z zduplikowanym kontaktem.

Sprzedaż

TABULATOR 18 — KARTA 23

360321

"Typ nie może mieć wartość '" w wierszu sprzedaży [...] Typ dokumentu = zamówienie, nr dokumentu =<... > komunikat o błędzie, jeśli numer nabywcy w wierszu zamówienia sprzedaży ma kod tekstu standardowego.

Sprzedaż

KARTA 37 TAB 39

360138

W przypadku wysyłki i korzystania ze zlecenia serwisowego z tylko zasobami w raporcie zysk z usługi są wyświetlane błędne kwoty i ilości.

Służby

PRZEDSTAWICIEL 5910

359841

W dzienniku intrastat transakcja powinna być uwzględniana tylko raz, nawet jeśli wartość transakcji przypada w górę lub w dół ze względu na koszt dodatkowy.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 594

360305

W raporcie kontrolki Intrastat wszystkie kolumny nie są poprawnie drukowane.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 502

359773

Pojemnik obowiązkowy w lokalizacji jest wymagany do poprawnego działania FEFO, aby można było poprawnie pracować nawet za pośrednictwem dokumentów.

Hurtow

COD7322 DORSZ 7322

359873

W tabeli zapisy magazynowe są wyświetlane niespójności porównywane z tabelą zapis księgi zapasu powiązanego.

Hurtow

KARTA DORSZ 7302 7311

Poprawki lokalne aplikacji

AU — Australia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

360198

Pole Specyfikacja. Pole Kwota z VAT jest błędnie aktualizowane podczas księgowania faktury korygującej przedpłatę w wersji australijskiej.

Bycie

DORSZ 442 CHZT 444, KARTA 4

DE-niemiecki

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

360303

Raport wartości zapasów ma niską wydajność i często zgłasza błąd braku pamięci w wersji niemieckiej.

Stan

PRZEDSTAWICIEL 11517

360235

Gdy nabywca ma warunek płatności bez rabatu terminowego, żadne z nich nie są tworzone po wybraniu jedynego STD. Opcja warunków płatności w wersji niemieckiej.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 295

ES — Hiszpania

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

360314

W fakturze sprzedaży i w fakturze korygującej pola Kwota na dysku TOL są podane w wersji hiszpańskiej.

Finanse

DORSZ 6620

359702

Ostrzeżenie o dostępności nie jest wyświetlane dla wiersza sprzedaży z ujemnym zapasem w wersji hiszpańskiej.

Sprzedaż

CHZT 5790 DORSZ 99000889

FR — Francja

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

360074

Po uruchomieniu raportu powiadomienie o projekcie wartości IBAN i SWIFT są pobierane z tabeli informacji o firmie, a nie z tabeli kont bankowych w wersji francuskiej.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 10868

360298

w przypadku drukowania raportu k/g szczegółowy bilans próbny w formacie PDF raport zawiera niewłaściwy podział strony w wersji francuskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10804

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

359694

Po uruchomieniu raportu księgi amortyzacji drukowane liczby nie są poprawie w wersji włoskiej.

Środki trwałe

PRZEDSTAWICIEL 12119

360008

Raport z listy wystawionych weksli odbiorców umożliwia eksportowanie numeru NIP jako pierwszej opcji zamiast kodu fiskalnego w wersji włoskiej.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 12172 PRZEDSTAWICIEL 12173

359764

W przypadku publikowania faktury zaliczkowej z zakupem wielu zakupów dla dostawcy UE system używa tego samego numeru faktury dla wszystkich dokumentów wycofania w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

DORSZ 444

360224

W przypadku publikowania faktury zaliczkowej z zakupem wielu zakupów dla dostawcy UE system używa tego samego numeru faktury dla wszystkich dokumentów wycofania w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

DORSZ 444

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

359844

Raport rejestr księgi głównej umożliwia drukowanie pustych stron w wersji dla Ameryki Północnej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10019

359950

Dziennik płatności — raport przed sprawdzeniem zawiera rabat jako kwotę niezaksięgowaną po zastosowaniu faktury korygującej w wersji dla Ameryki Północnej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10087

359997

Po użyciu funkcji Koryguj koszt — zapisy zapasów w wersji dla firm w Ameryce Północnej zaokrąglane są pola koszt materiałów i koszt zdolności produkcyjnych na stronie Statystyka zakończenia zlecenia produkcyjnego.

Twarz

KARTA DORSZ 5895 5896

358890

Na stronie Statystyka faktur sprzedaży są wyświetlane błędne kwoty w kwotach podatku i suma z uwzględnieniem. Pola podatku w wersji dla Ameryki Północnej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

DORSZ 398

NL — Niderlandy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

360196

Po wybraniu funkcji Rozlicz zapisy w arkuszu Bank/Giro pola Kwota i identyfikator rozliczenia nie są wypełniane po wybraniu pozycji zapisy, które mają zostać zastosowane w wersji niderlandzkiej.

Zarządzanie gotówką

KARTA 11401

360443

Komunikat o błędzie "SBR_DIGIPOORT BD-alg: ContactPrefix nie może być pusty" podczas próby wyeksportowania faktury dla osoby z listy kontaktów, której nazwa jest tylko imieniem w wersji niderlandzkiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 11404

NIE — Norwegia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

359939

Jeśli na stronie konfiguracji k/g zostanie uaktywniona opcja Koryguj rabat terminowy, raport uzgadniania podatku VAT przedstawia nieprawidłowy wynik w wersji norweskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 10630

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja CU 17 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Który pakiet poprawek do pobrania

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2013:

Kraj

Pakiet poprawek

O godzinie Austria

Pobierz pakiet ATKB2984829

AU — Australia

Pobierz pakiet AUKB2984829

TO-Belgia

Pobierz pakiet BEKB2984829

CH — Szwajcaria

Pobierz pakiet CHKB2984829

DE-Niemcy

Pobierz pakiet DEKB2984829

Dania — dania

Pobierz pakiet DKKB2984829

ES — Hiszpania

Pobierz pakiet ESKB2984829

FI — Finlandia

Pobierz pakiet FIKB2984829

FR — Francja

Pobierz pakiet FRKB2984829

TO-Islandia

Pobierz pakiet ISKB2984829

Włochy

Pobierz pakiet ITKB2984829

Ameryka Północna

Pobierz pakiet NAKB2984829

NL — Niderlandy

Pobierz pakiet NLKB2984829

NIE — Norwegia

Pobierz pakiet NOKB2984829

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz pakiet NZKB2984829

SE — Szwecja

Pobierz pakiet SEKB2984829

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet GBKB2984829

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet W1KB2984829

Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu instalowania aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2834770 Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2013

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2013.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics NAV 2013, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×