Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2015 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2015, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych. Uwaga Jeśli aktualizacja zbiorcza jest uaktualniana wcześniej niż aktualizacja zbiorcza 9 (kompilacja 41779), należy przekonwertować bazę danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz konwertowanie bazy danych w pomocy dla systemu Microsoft Dynamics NAV.Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje uprzednio wydane zbiorcze aktualizacje. Należy zawsze zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą.Może być konieczne zaktualizowanie licencji po zastosowaniu tej poprawki, aby uzyskać dostęp do nowych obiektów uwzględnionych w tej lub poprzedniej aktualizacji zbiorczej (dotyczy to tylko licencji klienta). Aby uzyskać listę aktualizacji zbiorczych opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2015, zobacz wydane zbiorcze aktualizacje dla systemu Microsoft Dynamics nav 2015. Aktualizacje zbiorcze są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2015.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej

W tej aktualizacji zbiorczej Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

378952

Filtry i parametry nie są widoczne w usługach sieci Web.

380657

Operacja tworzenia daty/godziny jest nieprawidłowa po aktualizacji zbiorczej 08.

380532

Środowisko programistyczne może być zamrażane podczas importowania, kompilowania lub projektowania obiektów zawierających zmienne DotNet, które nie są zainstalowane na komputerze.

380082

Nieoczekiwane wyniki w przypadku użycia filtru sumy całkowite w filtrze FlowFilter, który zawiera odwołania do pól typu danych SQL o wartości Variant.

380719

NavNCLDialogException w kliencie sieci Web z błędem pustym.

380653

Gdy strona jest uruchamiana w sposób modalny z poziomu dodatku, na stronie nie są wyświetlane przyciski OK i Anuluj.

380750

W instrukcjach C/AL program STRSUBSTNO działa nieprawidłowo.

380597

Klient nieoczekiwanie zachowuje się, gdy wprowadzasz zmiany w wierszach zamówień filtrowanego zakupu (lub sprzedaży).

380885

W przypadku wiersza zamówienia sprzedaży zwracany jest niewłaściwy zapas, jeśli korzystasz z funkcji filtrowania podczas pisania.

380883

Funkcja NST nie obsługuje poprawnie przejściowych błędów SQL.

380343

Strony z wartością typ strony ustawioną na NavigatePage i zawierające grupę wzmacniak nie będą zapisywać personalizacji szerokości kolumn.

380900

Eksportowanie do pliku danych powoduje wyrzucanie SqlNullValueException.

380956

Włącz dodatek sterowanie klientem systemu Windows, aby można było uruchamiać go w starszym trybie programu IE7.

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380613

Kalkulacja PWT zlecenia jest błędnie obliczana wartość PWT zlecenia ujemnego pod wartością kosztową nawet wtedy, gdy zużycie zadania jest dodatnie i nie zaksięgowano faktury, więc wszystkie koszty użycia powinny być księgowane jako dodatnie PWT.

KONIECZN

DORSZ 1000

380588

"Plik, który próbujesz zaimportować... jest wyświetlany komunikat o błędzie inny niż określony import płac, jeśli próbujesz zaimportować plik txt ze stałym typem pliku tekstowego i typem importu listy płac.

Administr

DORSZ 1202

380837

Pole ostatni koszt bezpośredni w kartotece zapasu jest aktualizowane w sposób niedokładny z wartością korekty kosztu.

Stan

DORSZ 22

380759

W przypadku przypomnień brakuje nieprawidłowych otwartych i zaległych zapisów księgi nabywców.

Sprzedaż

DORSZ 392

380809

W polu codeunit 418 brakuje uprawnień do tabel, w których uczestniczy tabela użytkownika.

Klient

DORSZ 418

380672

W przypadku zamówienia sprzedaży z otwartym wydzierżawionym nagłówkiem wydania mag. daty wysyłki można zmienić w zamówieniu sprzedaży bez ostrzeżenia. Wydanie magazynowe nie odzwierciedla zmiany.

Sprzedaż

KARTA DORSZ 5777 37

380442

Pole wyboru zastosowany zapis do dopasowania jest zaznaczone w zapisie przychodzącego zapisu księgi zapasów po uruchomieniu korekty kosztu i zapisie księgi zapasów jest całkowicie zafakturowane.

Stan

DORSZ 5895

380704

Dziennik przesunięć zapasów nie powoduje zwiększenia błędu podczas ponownego klasyfikowania nowej partii bez karty informacyjnej partii oraz numeru partii. W przypadku kodu śledzenia zapasu jest zaznaczone pole wyboru informacje muszą istnieć.

Stan

DORSZ 6500

380715

Funkcja wiersz dokumentu źródłowego na stronie wydanie magazynowe nie otwiera odpowiedniego dokumentu źródłowego, jeśli jest to zlecenie serwisowe.

Hurtow

DORSZ 7302 PAG 7341

380792

Kwota nieprawidłowych wpisów po przełączeniu na łuk w polu ACC. Strona harmonogramu.

Finanse

DORSZ 8

380918

Kolejność zestawów zostanie ponownie utworzona w scenariuszach składania na zamówienie, w których utworzono zamówienie sprzedaży na podstawie oferty sprzedaży.

Stan

KARTA DORSZ 86 904

380833

Można opublikować zamówienie sprzedaży z kombinacją wymiarów, która jest ustawiona jako zablokowana.

Finanse

PAG 9252 PAG 9253

380674

Właściwość DataItemTableView nie jest zdefiniowana w składniku majątku ItemErrorLoop dla raportu o zamknięciu okresu zapasów — test.

Stan

PRZEDSTAWICIEL 1004

380612

Podczas tworzenia wiersza w arkuszu z poziomu kolekcji polecenia zapłaty pole nr dokumentu pole zawiera niepoprawne wartości, jeśli w kolekcji polecenia zapłaty jest więcej niż jeden dokument.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 1201

380768

Opcja podwójnego podkreślenia w arkuszu kont powoduje wydrukowanie pojedynczej podkreślenia po zaznaczeniu pola wyboru Nowa strona.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 25

380952

Wystąpił błąd podczas aktualizowania istniejącego arkusza kalkulacyjnego programu Excel.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 29

381021

Jeśli właściwość TableRelation w tabeli łącze zużycia zadania nie odnosi się do pola Nr zlecenia. , wszystkie rekordy łączy zużycie pracy z tym samym numerem zadania są zmieniane niezależnie od numeru zlecenia, kiedy dane zadanie zostanie zmienione.

KONIECZN

KARTA 1020

380666

W kilku tabelach brakuje relacji między tabelami.

Klient

KARTA 5107 TAB 5109 TAB 9650

380472

"Dostępna ilość (podstawowa) nie może być mniejsza niż nn w polu Kod lokalizacji zawartości pojemnika =" AAAA ", kod pojemnika =" XX – XX-nnnn ", Nr zapasu = Komunikat o błędzie "RRRR" kod wariantu = "", kod jednostki miary = "BBB" "podczas rejestrowania pobrania.

Hurtow

KARTA 7302

380534

Funkcja numeracja numerów dokumentów w dzienniku głównym nie działa poprawnie, gdy tylko pierwszy wiersz ma poprawny numer dokumentu.

Finanse

KARTA 81

Poprawki lokalne aplikacji

O godzinie Austria

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380788

W deklaracji VAT w raporcie w wersji austriackiej jest wyświetlany nieprawidłowy komunikat o błędzie.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 11110

AU — Australia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380740

Pole korekta dokumentu BAS nie jest aktualizowane w tabeli Zapis GST podczas księgowania CR/korekt sprzedaży przy użyciu notatki zastosowanej do faktury w wersji australijskiej.

Finanse

DORSZ 12

CH — Szwajcaria

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380859

Numer IBAN zawiera 17 spacji zamiast 21 w układzie raportu autoryzacji kolekcji LSV w wersji szwajcarskiej.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 3010836

CZ-czeski

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380929

W przypadku użycia funkcji wycofywania wydania z poziomu zaksięgowanego wysyłki przeniesienia zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że nie ma tego pojemnika w wersji Czeskiej.

Hurtow

CHZT 31070 DORSZ 7320

380915

Podstawa i kwota są obliczane niepoprawnie dla raportu kontroli podatku VAT za wycofanie opłat, jeśli w wersji Czeskiej nie użyto funkcji Scal zapisy VAT.

VAT/Sales Tax/Intrastat

DORSZ 31100

380939

Sprawdzanie, czy kwota limitu towarowego jest nieprawidłowa w zamówieniach sprzedaży w wersji Czeskiej.

Sprzedaż

DORSZ 80

380940

Nieprawidłowe Obliczanie kwoty kosztu w zapisach wartości, jeśli w wersji Czeskiej jest używany podatek VAT niepodlegający potrąceniu.

VAT/Sales Tax/Intrastat

DORSZ 90

380907

Nie zaktualizowano kwoty. w wystawianych poleceniach płatności w wierszach poleceń zapłaty.

Zarządzanie gotówką

KARTA PAG 11717 270

380912

Z ADV. Wybór płatności — Strona zakupów i zaliczk. Wybór płatności — Strona sprzedaż raporty dotyczące drukowania list zaliczkowych zakupu oraz strona listy zaliczkowej sprzedaży nie są używane w wersji Czeskiej.

Przedpłaty

PAG 31023

380598

Raport księgi kont kasowych nie jest sortowany według daty, ale według numeru zapisu i zawiera niepoprawne salda w wersji Czeskiej.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 11741

380909

W dokumentacji podatku VAT jest wyświetlana niepoprawna kwota, jeśli w wersji Czeskiej jest używana akcja rejestracji odwrotnej z PODATKIem VAT bez potrącenia.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 11764

380933

Drugie miejsce dziesiętne nie jest drukowane w kolumnach Kwota Debet i kwota doładowania w raporcie Księga główna w wersji Czeskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 11771

380924

Filtr wymiaru globalnego jest stosowany tylko do pierwszego konta w raporcie obroty według globalnych wymiarów w wersji Czeskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 11772

380926

Tytuł klienta i tytuł dostawcy zostały przełączone w polu Dostawca — Przeciwst. Raport uzgadnianie w wersji Czeskiej.

Bycie

PRZEDSTAWICIEL 11787

380935

NIP pole nie jest wypełniane w dokumencie, jeśli podatek od odbiorcy faktury/sprzedaży. pole zawiera numer nabywcy/dostawcy na stronie Ustawienia księgi głównej w wersji Czeskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA 36 TAB 38

DACH

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380876

Niepoprawne znaki specjalne w polu Utwórz plik XML VAT ADV. Raport Powiad w wersji DACH.

PRZEDSTAWICIEL 11016

ES — Hiszpania

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380746

Faktury korygujące bez opodatkowanego podatku VAT w operacjach UE nie są uwzględniane w pliku deklaracji 349 w wersji hiszpańskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 10736 PRZEDSTAWICIEL 10710 KARTA 113 TAB 123

380663

Paydays nie jest poprawnie obliczana w raporcie Vendor-przeterminowane płatności, jeśli dokument zostanie zapłacony po dacie ukończenia w wersji hiszpańskiej.

Bycie

PRZEDSTAWICIEL 10748

380772

Jeśli rozliczenie zlecenia płatniczego jest realizowane za pomocą waluty wcześniejszej niż skojarzone z dokumentami, Koryguj kurs. W przypadku utworzonych zapisów k/g użyto dat dokumentu, a nie dat zamówień płatności w wersji hiszpańskiej.

Bycie

PRZEDSTAWICIEL 7000082

FR — Francja

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380594

"Zapotrz. Wiersz zamówienia nie istnieje. Pola identyfikacyjne i wartości: status = "zwolniony", prod. Nr zamówienia = "BOMJNL", nr wiersza. = "XXX" i/lub "typ zamówienia musi być produkcja". Komunikat o błędzie "typ zamówienia musi być typu produkcja" po uruchomieniu zadania wsadowego Koryguj zapisy zapasów w wersji francuskiej.

Aktualizowanie

N/A

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

381047

Jeśli pole Zezwalaj na emisję dla kodu paragonu ma wartość FAŁSZ, to po odwołaniu więcej niż jednego rachunku nabywcy drugi weksel zostanie zastosowany do nieprawidłowego wpisu w wersji włoskiej.

Finanse

DORSZ 12

380552

Jeśli płatność częściową płatności jest księgowana na fakturze sprzedaży niezrealizowanej VAT zawierającej wiele wierszy, wycofanie jako zrealizowany podatek VAT nie jest prawidłowe w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

KARTA DORSZ 12 254

380628

Jeśli powiązana Data wpisów potrąconych zaliczek na podatek jest ustawiona w poprzednim roku w odniesieniu do roku w okresie deklaracji Unica Certificazione, kwoty bazowe są uwzględniane w polu rejestru H w wersji włoskiej.

Finanse

DORSZ 12132

380624

Jeśli zaksięguje się listę rozliczeń z dostawcą, na liście rozliczanie dostawcy i polu Nr paragonu dostawcy. Brak pól w tabeli Zapis księgi dostawcy i nie można wyświetlić danych na stronie Lista rozliczeń dostawców w wersji włoskiej.

Zarządzanie gotówką

KARTA PAG 29 12182

RU — Rosja

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380769

Nietypowe różnice w początkowych i odwrotnych stronach Correspów k/g. Rekordy wpisów w wersji rosyjskiej.

Finanse

DORSZ 12404

380807

Proces rozliczania podatku VAT nie kopiuje wymiarów ustawionych w wierszach faktury zakupu w wersji rosyjskiej.

Finanse

DORSZ 12411

380958

W raporcie obroty k/g dostawcy nie są wyświetlane wszystkie dane na wydrukach i podglądach w wersji rosyjskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 12443 PRZEDSTAWICIEL 12444 REP. 12447, 12450, 12451, PRZEDSTAWICIEL 12464

380892

W wersji rosyjskiej w raporcie obroty k/g dostawcy są wyświetlane nieoczekiwane wyniki.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 12451

380949

Raport obroty ŚT nie wypełnia nagłówka pierwszej strony w wersji rosyjskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 12466

380950

Raport obroty ŚT zawiera nieoczekiwane wyniki na wydrukach bezpośrednich w wersji rosyjskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 12466

380823

Raport Act-uzgadnianie dla klientów błędnie Wyświetla zamknięte zapisy w poprzednim okresie w scenariuszach z dwiema fakturami i dwiema płatnościami w wersji rosyjskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 14910

380824

Raport Act-uzgadnianie rozliczanie klientów zawiera nieoczekiwane wyniki w scenariuszach dotyczących korekt korygujących sprzedaży po zmniejszeniu ceny jednostkowej i oznaczeniu faktur korygujących jako korekt w wersji rosyjskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 14910

380825

Raport Act-uzgadnianie z klientami zawiera nieoczekiwane wyniki w scenariuszach dotyczących faktur, faktur korygujących i płatności w wersji rosyjskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 14910

Zjednoczone Królestwo

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

380709

Funkcja automatycznego dopasowywania dla uzgodnienia konta bankowego nie działa w przypadku korzystania z funkcji BACS GB w wersji brytyjskiej.

Zarządzanie gotówką

DORSZ 10550 CHZT 1252 PAG 379

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja 2015 dla systemu Microsoft Dynamics NAV

Który pakiet poprawek do pobrania

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2015:

Kraj

Pakiet poprawek

O godzinie Austria

Pobierz pakiet ATKB3193867

AU — Australia

Pobierz pakiet AUKB3193867

TO-Belgia

Pobierz pakiet BEKB3193867

CH — Szwajcaria

Pobierz pakiet CHKB3193867

CZ-czeski

Pobierz pakiet CZKB3193867

DE-Niemcy

Pobierz pakiet DEKB3193867

Dania — dania

Pobierz pakiet DKKB3193867

ES — Hiszpania

Pobierz pakiet ESKB3193867

FI — Finlandia

Pobierz pakiet FIKB3193867

FR — Francja

Pobierz pakiet FRKB3193867

TO-Islandia

Pobierz pakiet ISKB3193867

Włochy

Pobierz pakiet ITKB3193867

Ameryka Północna

Pobierz pakiet NAKB3193867

NL — Holandia

Pobierz pakiet NLKB3193867

NIE — Norwegia

Pobierz pakiet NOKB3193867

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz pakiet NZKB3193867

RU — Rosja

Pobierz pakiet RUKB3193867

SE — Szwecja

Pobierz pakiet SEKB3193867

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet GBKB3193867

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet W1KB3193867

Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2015

Zobacz , jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2015.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2015.

Więcej informacji

Zobacz więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania i systemu Microsoft Dynamics NAV 2015.

Pakiet Upgrade Toolkit umożliwiający uaktualnienie danych z systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 lub SP1 do systemu Microsoft Dynamics NAV 2015

Zbiorcza aktualizacja zawiera zestaw narzędzi uaktualniających do uaktualniania bazy danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 lub Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem SP1 do systemu Microsoft Dynamics NAV 2015. Zestaw narzędzi do uaktualniania obejmuje kilka obiektów aplikacji w plikach FOB, które upraszczają proces uaktualniania tych, które pochodzą z systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 lub Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem SP1. 

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×