Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2015 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2015, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych. Może być konieczne wykonanie konwersji bazy danych podczas uaktualniania poprzedniej zbiorczej aktualizacji dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2015.Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje uprzednio wydane zbiorcze aktualizacje. Należy zawsze zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą.Może być konieczne zaktualizowanie licencji po zastosowaniu tej poprawki, aby uzyskać dostęp do nowych obiektów uwzględnionych w tej lub poprzedniej aktualizacji zbiorczej (dotyczy to tylko licencji klienta). Aby uzyskać listę aktualizacji zbiorczych opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2015, zobacz wydane zbiorcze aktualizacje dla systemu Microsoft Dynamics nav 2015. Aktualizacje zbiorcze są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2015.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej

W tej aktualizacji zbiorczej Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

362671

Błąd wykonywania uprawnień podczas korzystania z stron powiązanych z tabelą tymczasową spoza zakresu licencji.

362989

W przypadku edytowania notatki użytkownik otrzymuje błąd.

360990

Obiekty codeunit, które zawierają działanie z parametrem typu obiekt nawigacji, nie mogą być publikowane jako usługa sieci Web.

363077

Klient typu tablet może ulec awarii podczas otwierania strony zawierającej wzmacniak.

362835

XMLport. Uruchom polecenie Zostaw plik tymczasowy w folderze tymczasowym użytkownika serwera po zakończeniu eksportowania danych.

363043

Nieprawidłowy błąd konwersji podczas korzystania z programu Word Interop przy użyciu okna dialogowego

363145

Wiele wierszy tabeli w programie wzmacniak nie działa w przypadku raportowania w programie Word.

362997

Pole Time wyświetla przycisk AssistEdit i wywołuje selektora dat w kliencie sieci Web.

363095

Klient systemu Windows jest nieoczekiwanie zamykany podczas przypisywania pola FieldRef o wartości typu TableFilter.

362869

Nie można dodać grupy administratorów systemu Windows do użytkownika typu Grupa systemu Windows.

362834

Zmiana nazwy firmy nie działa prawidłowo.

362275

Translacja klienta sieci Web nie jest poprawie w wersji tureckiej.

363080

Podczas używania zmiennych DotNet mogą wystąpić błędy kompilatora.

363161

Strona zablokowana

363283

Osadzanie czcionek jest zawsze włączone.

363254

W przypadku funkcji Zapisz widok jako funkcja nie są zapisywane wartości filtru.

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

363000

Po wyeksportowaniu zestawów uprawnień za pomocą filtru zabezpieczeń usług RapidStart filtr zabezpieczeń jest usuwany podczas importowania.

Administr

DORSZ 8617

363038

Gdy jest uruchomiony klient typu Tablet, pole Typ klienta zawiera nazwę sieci Web w tabeli aktywna sesja oraz nowo zastosowanym działaniem funkcji CLIENTtype.

Klient

N/A

363165

Komunikat o błędzie "Wybieranie arkusza programu Microsoft Excel: z arkusza 1..to arkusz 32" Jeśli eksportujesz do programu Excel na stronie Przegląd arkusza kont, wybierz opcję Aktualizuj istniejący dokument i wybierz plik programu Excel z ponad 32 arkuszami.

Finanse

KARTA 370

362802

Gdy korzystasz z funkcji zatwierdzanie dokumentów, możesz wysyłać i fakturować zamówienie, mimo że płatność jest w toku.

Finanse

CHZT 439 DORSZ 444

362791

Na stronie szczegółowe zapisy księgi nabywcy po uruchomieniu raportu Koryguj kursy wymiany jest pokazywany tylko ostatni numer transakcji.

Finanse

KARTA PRZEDSTAWICIEL 595 331

363203

Po zaimportowaniu danych konsolidacji za pomocą funkcji Importowanie bazy danych wymiary zamapowane na inną nazwę nie zostaną zaimportowane.

Finanse

CHZT 408 PRZEDSTAWICIEL 90

362784

W raporcie obliczanie amortyzacji nie są używane domyślne Wymiary konta.

Środki trwałe

DORSZ 5601

363137

W przypadku tworzenia nowej lokalizacji nie można edytować pola Użyj jako w drodze.

Stan

PAG 5703

362780

W przypadku korzystania z metody PWT sprzedaży i PWT są księgowane konta z kont PwT i kosztu zlecenia w ilościach zastosowanych do zaksięgowania.

KONIECZN

DORSZ 1000

362750

Wartość pola Data rozpoczęcia/godzina na stronie zlecenie produkcyjne jest większa niż wartość w polu Data końcowa/godzina dla tego samego wiersza zlecenia produkcyjnego.

Twarz

DORSZ 99000774

363209

Komunikat o błędzie "nie powiodło się: profil zapasów" po uruchomieniu zadania wsadowego Oblicz plan odzyskania.

Twarz

DORSZ 99000854

363129

"Rozliczający wpis zapasu musi mieć wartość w dokumencie typu wiersz zakupu = Faktura korygująca, nr dokumentu = 1001, nr wiersza. = 10000. Nie może być zerowa lub pusta. komunikat o błędzie podczas księgowania faktury korygującej zakupu dla elementu typu usługa.

Bycie

DORSZ 90

363205

W raporcie Sprzedaż — faktura korygująca jest wyświetlana błędnie zaokrąglona kwota w całkowitej walucie obcej.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 207

363178

Po wstawieniu wiersza zamówienia sprzedaży typu towar rezerwacja automatyczna nie powiedzie się.

Sprzedaż

PAG 46

363056

Kolejka zadań uruchomiona na serwerze NAS oblicza nową wartość w polu najwcześniejszej daty/godziny rozpoczęcia wpisu kolejki zadań.

Serwer

KARTA DORSZ 448 472

362847

Pole rabat wiersza (%) zostanie zastąpione podczas sprawdzania poprawności pola kod przyczyny usterki z włączoną opcją Wyłącz rabat umowy.

Służby

KARTA 5902

362851

"Nie można ukończyć transakcji..." komunikat o błędzie podczas próby opublikowania faktury serwisowej przy użyciu dodatkowej waluty i automatycznej metody płatności.

Służby

KARTA DORSZ 5987 TAB 81 14925

362761

"Nr partii W przypadku zaksięgowania pobrania magazynowego komunikat o błędzie XXX nie jest dostępny w magazynie lub został już zarezerwowany dla innego dokumentu.

Hurtow

DORSZ 7307

362739

Numery seryjne są wymagane w dokumentach magazynowych nawet wtedy, gdy na karcie śledzenie zapasu nie zaznaczono pola ŚLEDZ.

Hurtow

DORSZ 6500

363156

Dokument odłożenia nie zawiera wszystkich odpowiednich wierszy podczas tworzenia dokumentu odłożenia na podstawie zaksięgowanej strony przyjęcia magazynowego.

Hurtow

PRZEDSTAWICIEL 7305

363148

Ilość. pole do obsługi nie jest aktualizowane po utworzeniu częściowego wyboru na stronie Wybierz arkusz.

Hurtow

DORSZ 7312

Poprawki lokalne aplikacji

AU — Australia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

362803

Nr dokumentu zewnętrznego pole jest wypełniane błędnie w wierszu dziennika płatności po uruchomieniu zadania wsadowego Sugeruj płatności dostawcy z opcją EFT = prawda w wersji australijskiej.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 393

363250

"Nie można ukończyć transakcji, ponieważ spowoduje to powstanie niespójności w tabeli zapisu k/g..." komunikat o błędzie wyświetlany w przypadku unieważnienia czeku utworzonego za pomocą funkcji sprawdzania z datą wpisu w wersji australijskiej

Zarządzanie gotówką

COD 12 DORSZA 367

ES — hiszpański

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

363096

Komunikat o błędzie "podczas próby wyeksportowania płatności elektronicznej za pomocą funkcji Eksportuj do pliku w wersji hiszpańskiej nie jest wyświetlany żaden wiersz dziennika głównego.

Zarządzanie gotówką

DORSZ 1278

FR — Francja

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

363299

Po wygenerowaniu pliku SEPA na stronie dokument płatności można dodać nowe wiersze w wersji francuskiej.

Zarządzanie gotówką

KARTA 10866

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

363253

Po zastosowaniu funkcji podatku akcyzowego z uwzględnieniem podatku od podatku wynika, że Księgowanie zamówienia sprzedaży jako zafakturowanego powoduje błąd niespójności, z powodu problemu z zaokrągleniem obliczonej kwoty podatku w wersji dla Ameryki Północnej.

Finanse

DORSZ 398

363123

Zmiany w formacie płatności elektronicznych dla Kanady w wersji dla Ameryki Północnej.

Finanse

COD10091

362540

Numer rozliczeniowy banku. Raport testowy nie jest automatycznie drukowany dla wybranego konta bankowego, ale dla pierwszego uzgodnienia konta bankowego z listy w wersji dla Ameryki Północnej.

Finanse

PAG 10120

362994

Błąd związany z raportowaniem 112 podczas wywoływania raportu statystyk sprzedaży w wersji dla Ameryki Północnej.

Sprzedaż

MĘŻCZYŹNI 1020

363313

Raporty faktur sprzedaży i faktur korygujących sprzedaży nie zawierają pola numeru skrytki pocztowej w wersji dla Ameryki Północnej.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 10073 PRZEDSTAWICIEL 10074 REP. 10075, 10077

NL — Holandia

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

363295

Gdy użytkownik płaci fakturę zakupu przy użyciu konta bankowego w walucie obcej, korzystając z BTL91 jako protokołu eksportu, wygenerowane pliki używają odpowiedniego kodu waluty, ale kwota jest wyrażona w PLN w wersji niderlandzkiej.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 11000000

363039

Nie powinno być możliwe dodawanie wierszy na stronie telebankowej dla innego dostawcy niż ten, który znajduje się w nagłówku w wersji niderlandzkiej.

Finanse

KARTA 11000003

RU — Rosja

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

363026

Akcja wstecz na stronie zapisy odwrotne nie działa zgodnie z oczekiwaniami w wersji rosyjskiej.

Finanse

DORSZ 179 PAG 179

363066

Nieoczekiwane zapisy w k/g w przypadku cofania rozliczania przedpłaty od klienta w wersji rosyjskiej.

Finanse

CHZT 226 DORSZ 227

362846

"Podstawa niezrealizowana musi mieć wartość w zapisie VAT: nr wpisu. = [nr wpisu]" komunikat o błędzie po uruchomieniu funkcji Sugeruj dokumenty w arkuszu Rozliczanie podatku VAT w wersji rosyjskiej.

Finanse

KARTA DORSZ 5987 TAB 81 14925

362751

Raport finansowy podatku VAT zawiera wartości YE_EUR w kolumnach 12 i 13a zamiast PLN w wersji rosyjskiej.

Finanse

DORSZ 113 CHZT 12411 CHZT 12422 CHZT 12423 CHZT 12424 PAG 344 PRZEDSTAWICIEL 12456 PRZEDSTAWICIEL 12460 PRZEDSTAWICIEL 14962 PRZEDSTAWICIEL 14963 KARTA 122 KARTA 12403 KARTA 12405 KARTA 14927 KARTA 25 KARTA 38 KARTA 5109

362774

Proces płatności zwrotu nie powoduje wypełnienia pola wpisu korespondencji k/g w wersji rosyjskiej.

Finanse

DORSZ 12

363119

Po przeniesieniu środka trwałego w wersji rosyjskiej pole Data początkowa amortyzacji zostanie zmienione.

Finanse

DORSZ 12471

363272

Nie można zmodyfikować pola Typ zapisu VAT na stronach zapisy księgi nabywcy i zapisy księgi dostawców w wersji rosyjskiej.

Finanse

CHZT 103 DORSZ 113

SE — Szwecja

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

363164

Podczas eksportowania pliku SIE przy użyciu typu 4 transakcje naliczone nie są zgłaszane w wersji szwedzkiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 11207

Zjednoczone Królestwo

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

362845

Jeśli korzystasz z opcji Zachowaj zakres okresu porównania na stronie Przegląd harmonogramów kont, filtry dat są obliczane niepoprawnie dla kolumn, w których używana jest Formuła daty porównania w wersji brytyjskiej.

Finanse

DORSZ 8

Funkcje regulacyjne

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

124530

Zmiany w raporcie dostawy dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2015

Menedżera

TAB780, PAG780, REP780

Lokalne funkcje regulacyjne

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

125205

Aktualizacje w raporcie zabronione dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2015

ERM

COD12130, COD12131, REP12129, REP12193

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja CU 04 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2015

Który pakiet poprawek do pobrania

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2015:

Kraj

Pakiet poprawek

O godzinie Austria

Pobierz pakiet ATKB3035986

AU — Australia

Pobierz pakiet AUKB3035986

TO-Belgia

Pobierz pakiet BEKB3035986

CH — Szwajcaria

Pobierz pakiet CHKB3035986

CZ-czeski

Pobierz pakiet CZKB3035986

DE-Niemcy

Pobierz pakiet DEKB3035986

Dania — dania

Pobierz pakiet DKKB3035986

ES — Hiszpania

Pobierz pakiet ESKB3035986

FI — Finlandia

Pobierz pakiet FIKB3035986

FR — Francja

Pobierz pakiet FRKB3035986

TO-Islandia

Pobierz pakiet ISKB3035986

Włochy

Pobierz pakiet ITKB3035986

Ameryka Północna

Pobierz pakiet NAKB3035986

NL — Holandia

Pobierz pakiet NLKB3035986

NIE — Norwegia

Pobierz pakiet NOKB3035986

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz pakiet NZKB3035986

RU — Rosja

Pobierz pakiet RUKB3035986

SE — Szwecja

Pobierz pakiet SEKB3035986

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet GBKB3035986

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet W1KB3035986

Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2015

Zobacz , jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2015.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2015.

Więcej informacji

Zobacz więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania i systemu Microsoft Dynamics NAV 2015.

Pakiet Upgrade Toolkit umożliwiający uaktualnienie danych z systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 lub SP1 do systemu Microsoft Dynamics NAV 2015

Zbiorcza aktualizacja zawiera zestaw narzędzi uaktualniających do uaktualniania bazy danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 lub Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem SP1 do systemu Microsoft Dynamics NAV 2015. Zestaw narzędzi do uaktualniania obejmuje kilka obiektów aplikacji w plikach FOB, które upraszczają proces uaktualniania tych, które pochodzą z systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 lub Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem SP1.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×