Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

JEŚLI UŻYTKOWNIK MIESZKA W STANACH ZJEDNOCZONYCH (LUB JEST FIRMĄ Z SIEDZIBĄ GŁÓWNĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH), PRZECZYTAJ SEKCJĘ "ZRZECZENIE SIĘ WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU I POZWÓW ZBIOROWYCH" PONIŻEJ. MA TO WPŁYW NA SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPORÓW.

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między użytkownikiem a firmą Microsoft Corporation (lub jednym z jej podmiotów stowarzyszonych). Dotyczą one oprogramowania określonego powyżej oraz wszelkich usług lub aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft (z wyjątkiem sytuacji, w których takie usługi lub aktualizacje są opatrzone nowymi lub dodatkowymi warunkami, w którym to przypadku te różne warunki mają zastosowanie w przyszłości i nie zmieniają praw użytkownika lub firmy Microsoft dotyczących wstępnie zaktualizowanego oprogramowania lub usług). JEŚLI UŻYTKOWNIK PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, MA PONIŻSZE PRAWA. KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, AKCEPTUJESZ NINIEJSZE WARUNKI.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I KORZYSTANIA.

  1. Ogólne. Użytkownik może wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania wyłącznie w celu ponownego zainstalowania oprogramowania. Użytkownik może zainstalować i uruchomić jedno wystąpienie oprogramowania na maksymalnie dziesięciu swoich Windows 11 urządzeniach połączonych z kontem Microsoft skojarzonym z kontem w Sklepie Windows i wyłącznie do użytku w systemie Windows.

  2. Dołączono aplikacje firmy Microsoft. Oprogramowanie może zawierać inne aplikacje firmy Microsoft. Niniejsze postanowienia licencyjne mają zastosowanie do tych dołączonych aplikacji, jeśli istnieją, chyba że inne postanowienia licencyjne zostały dostarczone z innymi aplikacjami firmy Microsoft.

  3. Dane geolokalizacji. Aplikacje korzystające z danych geolokalizacji muszą być zgodne z Mapy Bing warunkami użytkowania interfejsów API platformy Microsoft Mapy Bing — Microsoft Mapping Solutions  

  4. Składniki innych firm. Oprogramowanie może zawierać składniki innych firm z osobnymi powiadomieniami prawnymi lub podlegające innym umowom, co może być opisane w plikach programu ThirdPartyNotices, w tym licencje innych firm i licencje System WebView towarzyszące oprogramowaniu.

  5. Umowa o świadczenie usług firmy Microsoft. Niektóre funkcje oprogramowania mogą zapewniać dostęp do Usługi online lub polegać na nich. Korzystanie z tych usług (ale nie oprogramowania) podlega odrębnym warunkom i zasadom zachowania poufności informacji zawartym w Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft w https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Prosimy przeczytać poniższe postanowienia. Usługi mogą nie być dostępne we wszystkich regionach.

 2. DANE.

  1. Zbieranie danych. Oprogramowanie może zbierać informacje o użytkowniku i jego używaniu oraz wysyłać je do firmy Microsoft. Firma Microsoft może używać tych informacji do świadczenia usług i ulepszania naszych produktów i usług. Użytkownik może zrezygnować z wielu z tych scenariuszy, ale nie wszystkich, zgodnie z opisem w dokumentacji produktu.  Mogą też istnieć pewne funkcje oprogramowania, które mogą umożliwić użytkownikowi zbieranie danych od użytkowników aplikacji. Jeśli użytkownik korzysta z tych funkcji w celu umożliwienia zbierania danych w swoich aplikacjach, musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym przekazywać użytkownikom aplikacji odpowiednie powiadomienia. Więcej informacji na temat gromadzenia i używania danych można znaleźć w dokumentacji pomocy oraz zasadach zachowania poufności informacji w witrynie https://aka.ms/privacy. Korzystanie z oprogramowania jest używane jako zgoda użytkownika na te praktyki.

  2. Przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim firma Microsoft jest podmiotem przetwarzający lub podprocesorem danych osobowych w związku z oprogramowaniem, firma Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych postanowień dotyczących ochrony danych w Postanowieniach dotyczących usług online obowiązujących od 25 maja 2018 r. w https://docs.microsoft.com/en-us/legal/gdpr.

 3. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Firma Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa. O ile obowiązujące prawo nie daje użytkownikowi dodatkowych praw pomimo tego ograniczenia, nie będzie on (i nie ma prawa):

  1. używania oprogramowania do celów komercyjnych;

  2. obejść wszelkie ograniczenia techniczne w oprogramowaniu, które umożliwiają korzystanie z niego tylko w określony sposób;

  3. odtwarzanie, dekompilowanie lub dezasemblowanie oprogramowania lub próba uzyskania kodu źródłowego oprogramowania w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez postanowienia licencyjne stron trzecich dotyczące korzystania z niektórych składników open source, które mogą być zawarte w oprogramowaniu;

  4. usuwanie, minimalizowanie, blokowanie i modyfikowanie wszelkich powiadomień firmy Microsoft lub jej dostawców w oprogramowaniu;

  5. używać oprogramowania w jakikolwiek sposób, który jest zgodny z prawem, lub do tworzenia lub propagacji złośliwego oprogramowania; Lub

  6. udostępniać, publikować, rozpowszechniać lub dzierżawić oprogramowanie, udostępniać oprogramowanie jako autonomiczną ofertę dla innych osób lub przekazywać oprogramowanie lub niniejszą umowę stronom trzecim.

 4. KODERY-DEKODERY WIDEO. TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY NA MOCY LICENCJI AVC PATENT PORTFOLIO DO OSOBISTEGO UŻYTKU KONSUMENTA LUB INNYCH ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH NIE OTRZYMUJE WYNAGRODZENIA ZA (i) KODOWANIE WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC ("AVC VIDEO") I/LUB (iI) DEKODOWANIEM WIDEO AVC, KTÓRE ZOSTAŁO ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ I/LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY WIDEO LICENCJONOWANEGO DO UDOSTĘPNIANIA WIDEO AVC. ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA ANI DOROZUMIANA W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK INNEGO UŻYCIA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, L.L.C. ZOBACZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

 5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Użytkownik musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów i przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące miejsc docelowych, użytkowników końcowych i używania oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń eksportowych, odwiedź stronę https://aka.ms/exporting.

 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Firma Microsoft nie jest zobowiązana na mocy niniejszej umowy do świadczenia jakichkolwiek usług pomocy technicznej dla oprogramowania. Wszelka świadczona pomoc techniczna jest "w takiej postaci, w jakiej jest", "ze wszystkimi błędami" i bez jakiejkolwiek gwarancji.

 7. AKTUALIZACJE. Oprogramowanie może okresowo sprawdzać dostępność aktualizacji oraz pobierać i instalować je za Ciebie. Aktualizacje można uzyskać tylko z firmy Microsoft lub autoryzowanych źródeł. Być może firma Microsoft będzie musiała zaktualizować Twój system, aby zapewnić ci aktualizacje. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie tych aktualizacji automatycznych bez dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje mogą nie obejmować ani obsługiwać wszystkich istniejących funkcji oprogramowania, usług ani urządzeń peryferyjnych.

 8. POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH. Ta sekcja ma zastosowanie, jeśli użytkownik mieszka w Stany Zjednoczone (lub, jeśli prowadzi firmę, główne miejsce działalności).Jeśli użytkownik i firma Microsoft mają spór, ty i firma Microsoft wyrażają zgodę na próbę nieformalnego rozwiązania go przez 60 dni. Jeśli ty i firma Microsoft nie mogą, Tobie i firmie Microsoft wyrażasz zgodę na wiążący indywidualny arbitraż przed American Arbitration Association na mocy ustawy Federal Arbitration Act ("FAA") i nie pozywaj przed sędzią lub ławą przysięgłych. Zamiast tego zadecyduje neutralny sędzia polubowny. Pozwy zbiorowe, postępowanie arbitrażowe dla całej klasy, postępowanie prywatnego prokuratora generalnego i wszelkie inne postępowania, w których ktoś działa w charakterze przedstawiciela, nie są dozwolone; nie łączy postępowania indywidualnego bez zgody wszystkich stron. Pełna umowa arbitrażowa zawiera więcej warunków i jest na https://aka.ms/arb-agreement-4. Użytkownik i firma Microsoft akceptują niniejsze warunki.

 9. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa i wszelkie inne postanowienia, które firma Microsoft może dostarczyć w celu uzupełnienia, aktualizacji lub aplikacji innych firm, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania.

 10. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW. W przypadku nabycia oprogramowania w Stany Zjednoczone lub Kanadzie interpretacja niniejszej umowy, roszczeń z tytułu jej naruszenia oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń z tytułu ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji i czynów niedozwolonych) obowiązujących w przypadku nabycia oprogramowania w Stany Zjednoczone lub Kanadzie podlega interpretacji niniejszej umowy, roszczeń z tytułu jej naruszenia oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń dotyczących ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji i czynów niedozwolonych), niezależnie od konfliktów przepisów prawa, z tym wyjątkiem, że FAA określa wszystkie kwestie związane z arbitrażem. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w innym kraju, mają zastosowanie przepisy prawne, z wyjątkiem sytuacji, w których faa określa wszystkie kwestie związane z arbitrażem. Jeśli istnieje jurysdykcja federalna Stanów Zjednoczonych, użytkownik i firma Microsoft zgadzają się na wyłączną jurysdykcję i miejsce postępowania w sądzie federalnym w hrabstwie King w stanie Waszyngton w przypadku wszystkich sporów rozpatrywanych w sądzie (z wyłączeniem arbitrażu). W przeciwnym razie użytkownik i firma Microsoft zgadzają się na wyłączną jurysdykcję i miejsce postępowania w Sądzie Najwyższym hrabstwa King w stanie Waszyngton w przypadku wszystkich sporów rozpatrywanych w sądzie (z wyłączeniem arbitrażu).

 11. PRAWA KONSUMENTA; RÓŻNICE REGIONALNE. W niniejszej umowie opisane są niektóre uprawnienia. Na mocy prawa swojego stanu, prowincji lub kraju użytkownik może mieć inne prawa, w tym prawa konsumenta. Niezależnie od relacji z firmą Microsoft użytkownik może mieć również prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych praw, jeśli przepisy twojego stanu, prowincji lub kraju na to nie zezwalają. Na przykład, jeśli oprogramowanie zostało nabyte w jednym z poniższych regionów lub ma zastosowanie obowiązkowe prawo kraju, obowiązują następujące przepisy:

  1. Australia. Użytkownik ma ustawowe gwarancje na mocy australijskiego prawa konsumenckiego i żadna z zawartych w tej umowie postanowień nie ma na celu ograniczenia tych praw.

  2. Kanada. Jeśli to oprogramowanie zostało nabyte w Kanadzie, użytkownik może przestać otrzymywać aktualizacje, wyłączając funkcję aktualizacji automatycznych, odłączając urządzenie od Internetu (jeśli i kiedy ponownie nawiążesz połączenie z Internetem, jednak oprogramowanie wznowi sprawdzanie i instalowanie aktualizacji) lub odinstalowuje oprogramowanie. Dokumentacja produktu (jeśli istnieją) może również określać sposób wyłączania aktualizacji dla określonego urządzenia lub oprogramowania.

  3. Niemcy i Austria.

   1. Gwarancja. Prawidłowo licencjonowane oprogramowanie będzie działać w znacznym stopniu zgodnie z opisem we wszelkich materiałach firmy Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Firma Microsoft nie udziela jednak żadnych gwarancji umownych dotyczących licencjonowanego oprogramowania.

   2. Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku umyślnego postępowania, rażącego zaniedbania, roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt, a także w przypadku śmierci lub obrażeń fizycznych firma Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z prawem ustawowym.

    Z zastrzeżeniem powyższych klauzuli ii.firma Microsoft ponosi odpowiedzialność tylko za niewielkie zaniedbania, jeśli firma Microsoft narusza takie istotne zobowiązania umowne, których realizacja ułatwia należycie wykonanie niniejszej umowy, której naruszenie zagrażałoby celom niniejszej umowy oraz spełnieniu którego strona może stale ufać (tzw. "kardynalne zobowiązania"). W innych przypadkach niewielkiego zaniedbania firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania.

 12. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE "W WERSJI BEZ LICENCJI". UŻYTKOWNIK PONOSI RYZYKO ZWIĄZANE Z JEGO UŻYWANIEM. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI, GWARANCJI ANI WARUNKÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY FIRMA MICROSOFT WYKLUCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM PRZYDATNOŚĆ HANDLOWĄ, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I NIENAPRAWIANIE PRAW OSÓB TRZECICH.

 13. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE SZKÓD. JEŚLI UŻYTKOWNIK MA JAKIEKOLWIEK PODSTAWY DO ODZYSKANIA ODSZKODOWANIA POMIMO WCZEŚNIEJSZEGO WYŁĄCZENIA GWARANCJI, MOŻE ODZYSKAĆ OD FIRMY MICROSOFT I JEJ DOSTAWCÓW TYLKO SZKODY BEZPOŚREDNIE DO WYSOKOŚCI 5,00 USD. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE DOCHODZIĆ ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM ZA SZKODY WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE ANI PRZYPADKOWE.

  To ograniczenie dotyczy (a) wszelkich elementów związanych z oprogramowaniem, usługami, zawartością (w tym kodem) w witrynach internetowych stron trzecich lub aplikacjach innych firm; oraz (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, gwarancji, gwarancji lub warunków; odpowiedzialności, zaniedbań lub innych czynów niedozwolonych; lub jakiekolwiek inne roszczenia; w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

  Ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy firma Microsoft wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości wystąpienia szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Ciebie, ponieważ Twój stan, prowincja lub kraj mogą nie zezwalać na wykluczenie lub ograniczenie szkód przypadkowych, wtórnych lub innych.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×