Reguły użytkowania Towarów cyfrowych („Reguły”)

O ile nie stwierdzono inaczej, pojęcia pisane wielką literą zostały określone w Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft lub Warunkach sprzedaży firmy Microsoft (zwanych zbiorczo „Postanowieniami”). Niniejsze Reguły obejmują zapisy w pierwszej sekcji poniżej, które odnoszą się do wielu Towarów cyfrowych („Reguły ogólne”) oraz zapisy w tabeli poniżej, które odnoszą się do konkretnych Towarów cyfrowych (lub odpowiedniej usługi zapewniającej Towary cyfrowe) („Dodatkowe reguły specyficzne dla usługi”). O ile nie stwierdzono inaczej w Dodatkowych regułach specyficznych dla usługi, Reguły ogólne dotyczą wszystkich Towarów cyfrowych. Firma Microsoft może zmodyfikować te Reguły w dowolnym momencie.

Reguły ogólne

Wszystkie Towary cyfrowe są licencjonowane, a nie sprzedawane. Twoje prawo dostępu do jakiegokolwiek Towaru cyfrowego lub korzystania z niego zależy od jego zgodności z:

(a) wszystkimi postanowieniami licencyjnymi, ograniczeniami licencyjnymi, kodeksami postępowania i postanowieniami dotyczącymi płatności zawartymi w Postanowieniach,

(b) twoją płatnością w pełnej wysokości za odpowiedni Towar cyfrowy,

(c) niniejszymi Regułami i

(d) wszelkimi dodatkowymi postanowieniami określonymi podczas uzyskiwania licencji.

Towary cyfrowe mogą być używane tylko tak, jak zostało to wyraźnie dozwolone w Postanowieniach lub niniejszych Regułach; wszelkie inne zastosowania są niedozwolone (chyba że użytkownik skontaktował się z właścicielem praw autorskich i uzyskał od niego pisemną zgodę przeczącą tym postanowieniom). Postanowienia oraz niniejsze Reguły mają zastosowanie także wtedy, gdy cena lub należna płatność za Towary cyfrowe wynosi zero. Jeśli występuje konflikt między niniejszymi Regułami a Postanowieniami (lub innymi warunkami), Reguły wyznaczają zakres dopuszczalnego zastosowania Towarów cyfrowych z jednym wyjątkiem — jeśli strona internetowa lub inna strona w Sklepie lub w odpowiedniej Usłudze dla konkretnych Towarów cyfrowych precyzuje inną liczbę urządzeń lub w inny sposób formułuje konkretne uprawnienia lub ograniczenia, które różnią się od niniejszych Reguł, dopuszczalne zastosowanie konkretnego Towaru cyfrowego w zakresie, w którym występuje konflikt, wyznaczają zapisy na tej stronie internetowej lub innej stronie.

Towary cyfrowe są licencjonowane wyłącznie na użytek osobisty i niekomercyjny (co wyklucza ich wykorzystanie w celach marketingowych) na poziomie zwyczajowym dla takiego użytkowania. Firma Microsoft może zatrzymać rozpowszechnianie jakiegokolwiek Towaru cyfrowego lub dodać albo ograniczyć funkcje dowolnego Towaru cyfrowego w dowolnej chwili. Użytkownik może utracić dostęp do Towarów cyfrowych lub jego funkcji albo zmienić charakter dostępu (np. utracić dostęp rodziny, jeśli istnieje), jeśli:

(a) użytkownik narusza Postanowienia lub niniejsze Reguły,

(b) użytkownik korzysta z Towarów cyfrowych lub próbuje ich używać w sposób niezgodny z Postanowieniami, niniejszymi Regułami lub ograniczoną licencją udzieloną użytkownikowi,

(c) użytkownik obchodzi lub próbuje obejść jakiekolwiek środki techniczne mające na celu ograniczenie dostępu lub wymuszenie ograniczeń licencyjnych,

(d) użytkownik nie uiści cyklicznej opłaty za subskrypcję,

(e) użytkownik nie zachowa bieżącej formy płatności dla swojego konta,

(f) użytkownik zmieni swój kraj lub region,

(g) użytkownik nie może zachować bieżącego adresu e-mail skojarzonego ze swoim kontem,

(h) użytkownik nie może zalogować się do danej Usługi wystarczająco często, aby odświeżyć elektroniczne licencje na Towary cyfrowe zgodnie z poniższymi Dodatkowymi regułami specyficznymi dla usługi,

(i) Firma Microsoft anuluje lub zakończy odpowiednią Usługę albo przestanie obsługiwać odpowiednie urządzenie, lub

(j) Firma Microsoft straci prawa do dalszego rozpowszechniania Towaru cyfrowego dla użytkownika lub rozpowszechniania go w ten sam sposób. Za wyjątkiem przypadków opisanych poniżej użytkownik nie może przenosić ani odsprzedawać licencji na Towary cyfrowe. Jeżeli użytkownik sprzeda urządzenie zawierające Towary cyfrowe, kupujący nie uzyska żadnych uprawnień do używania Towarów cyfrowych. Firma Microsoft może sprawdzać, czy niniejsze Reguły są przestrzegane.

Niektóre Usługi wymagają, aby użytkownik zarejestrował urządzenia, na których korzysta z Towarów cyfrowych i otworzył Usługę z tego urządzenia, aby zachować dostęp. Zarejestrowane urządzenia mogą obejmować komputery osobiste („PC”), laptopy, tablety, konsole Xbox i niektóre urządzenia przenośne w zakresie, w jakim urządzenie jest zgodne z danym Towarem cyfrowym. Wyrażenia „konsole Xbox” lub "konsola" oznaczają konsole Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X i/lub Xbox Series (system gier i rozrywki nowej generacji firmy Microsoft), a także wszystkie ich następniki i warianty (w tym, jeśli ma to zastosowanie, warianty oparte na chmurze, stosowane do strumieniowego przesyłania gier). „Xbox Live” lub „Usługa Xbox Online” oznaczają powiązaną własnościową usługę online, świadczoną jako dodatek do konsol i usług Xbox („Xbox Live”). Licencje na niektóre Towary cyfrowe można odnowić, jeśli użytkownik zaloguje się w Usłudze i w danym momencie nie przekroczył limitu urządzeń. Odświeżenie licencji na inne Towary cyfrowe może wymagać połączenia z komputerem osobistym lub konsolą Xbox. Taka utrata może być tymczasowa lub trwała zgodnie z ustaleniami firmy Microsoft. Jeśli użytkownik zarejestruje zbyt wiele urządzeń, firma Microsoft może automatycznie wyrejestrować urządzenie, aby zwolnić miejsce na nowe. Firma Microsoft może ograniczyć częstotliwość ręcznego rejestrowania i wyrejestrowywania danego urządzenia, aby uniknąć prób przekroczenia limitu urządzeń. W związku z powyższym użytkownik może zarządzać zarejestrowanymi urządzeniami na stronie ustawień z poziomu konta Microsoft lub na potrzeby konkretnej Usługi. Nie wszystkie urządzenia mają takie same możliwości i nie wszystkie Towary cyfrowe lub Usługi (lub określone funkcje jednych i drugich) mogą być dostępne na każdym urządzeniu. Konkretna Usługa może obejmować listę obsługiwanych urządzeń, ale ponieważ urządzenia elektroniczne są stale rozwijane, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy dane urządzenie jest zgodne z Towarem cyfrowym, zanim zostanie on kupiony. Jeśli Usługa obejmuje możliwość przesyłania strumieniowego Towarów cyfrowych, użytkownik musi być zalogowany w Usłudze z zarejestrowanego urządzenia, na którym chce strumieniowo przesyłać dane i oprócz ograniczeń określonych w Postanowieniach, aby móc pobierać i strumieniowo przesyłać dane, musi mieć dostęp do Internetu o odpowiedniej przepustowości, który użytkownik musi uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt. Niektóre Towary cyfrowe mogą być przeznaczone tylko do użytku na obszarze skojarzonym z kontem Microsoft użytkownika; użytkownik może nie móc pobrać lub strumieniowo przesyłać (jeśli ma to zastosowanie) takich Towarów cyfrowych, jeśli jest poza danym terytorium.

Niektóre Towary cyfrowe mogą być pobierane lub przesyłane strumieniowo (jeśli ma to zastosowanie) tylko na urządzenia skojarzone z kontem Microsoft użytkownika, w zależności od ograniczeń podanych w poniższej tabeli. Wszystkie reguły w tej tabeli obowiązują w uzupełnieniu do Reguł ogólnych przedstawionych powyżej.

Dodatkowe reguły specyficzne dla usługi wraz z opisami

Usługi

Maksymalna liczba urządzeń / użytkowników

(o ile na stronie Sklepu lub na innej stronie internetowej, na której Towary cyfrowe są dostępne do kupienia, wypożyczenia lub subskrypcji, nie określono innej liczby)

Przenoszenie/kopiowanie/ 

Dodatkowe ograniczenia i warunki

Multimedia (książki, pliki muzyczne, wideo)

 Książki

Pobieranie na maksymalnie 6 zarejestrowanych urządzeń z systemem Windows 10

Dostępność niektórych funkcji Usługi (np. kopiowanie i wklejanie lub drukowanie fragmentów, a także długość fragmentów) może zależeć od książki i ustawień wydawcy. Dostępne możliwości są opisane w Microsoft Store. W niektórych przypadkach kupiona wcześniej książka może być niedostępna do ponownego pobrania. Ze swej strony firma Microsoft zaoferuje w takich przypadkach wymianę lub aktualizację. Użytkownik nie może nagrać na dysk części ani całości książki.

Nie można wyrejestrowywać ani rejestrować urządzeń częściej niż dwa razy (dwa razy na urządzenie lub po jednym razie na dwa urządzenia) na 30 dni.

Muzyka w formacie MP3

Rozsądna liczba urządzeń

Nie dotyczy

Filmy i TV Microsoft („Usługa wideo”)

Nawet w przypadku zakupienia wideo w wysokiej rozdzielczości lub w rozdzielczości ultra, rozdzielczość wideo, jaką widzi użytkownik, może różnić się w zależności od zawartości, sprzętu i przepustowości połączenia z Internetem.

Wideo z zachowaną licencją
(„Kup reguły”)

Pobieranie na maksymalnie 10 zgodnych zarejestrowanych urządzeń (w przypadku zawartości pochodzącej od firm AMC Networks oraz Studio Canal użytkownik może pobrać dane tylko na 5 komputerów osobistych i na 2 konsole Xbox z funkcją pobierania) Użytkownik musi być zalogowany w Usłudze wideo, aby przesyłać strumieniowo wideo z zachowaną licencją, i może przesyłać wideo tylko do zgodnych zarejestrowanych urządzeń. Użytkownik może przesyłać strumieniowo element wideo z zachowaną licencją tylko do jednego takiego urządzenia równocześnie, chociaż może jednocześnie przesyłać strumieniowo maksymalne trzy różne elementy wideo z zachowaną licencją. Pobrane wideo z zachowaną licencją można obejrzeć na zgodnych zarejestrowanych urządzeniach bez konieczności logowania się do Usługi, chyba że wideo z zachowaną licencją zostało pobrane na konsolę Xbox z funkcją pobierania.  Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do Usługi, pobrane na urządzenie wideo z zachowaną licencją można znaleźć na karcie Usługi o nazwie Wideo osobiste. Użytkownik może wyświetlić te materiały na pierwszej takiej konsoli bez logowania się w usłudze wideo, ale musi być zalogowany w usłudze wideo na drugiej konsoli, aby wyświetlić na niej wideo.

Użytkownik nie może kopiować ani przenosić wideo z zachowaną licencją z urządzenia, na którym pliki zostały pierwotnie zapisane.

Nie można wyrejestrowywać ani rejestrować urządzeń częściej niż raz na 30 dni na urządzenie. Użytkownik musi uzyskać dostęp do Usługi na każdym urządzeniu raz na 90 dni, aby zachować lub odświeżyć pliki licencji zapisane na tym urządzeniu.

Wideo na żądanie
(„Reguły wypożyczenia”)

Pobieranie tylko na jedno zgodne urządzenie. Użytkownik musi zacząć oglądanie elementu Wideo na żądanie w ciągu 14 dni od dnia zamówienia i zakończyć oglądanie w ciągu kolejnych 24 godzin (o ile nie określono innego okresu w momencie zakupu); po upływie tego czasu użytkownik nie możne wyświetlić Wideo na żądanie bez wykupienia nowej licencji. Wideo na żądanie można przesyłać strumieniowo lub pobrać na zgodne urządzenie, ale jedynie na urządzenie, na którym wideo to zostało wypożyczone. Po pobraniu wideo można obejrzeć tylko na tym urządzeniu i nie można pobrać go ani przesłać strumieniowo na inne urządzenie. Jeśli wideo na żądanie nie zostanie pobrane, można przesłać je strumieniowo na dowolne zgodne urządzenie, ale maksymalnie na jedno takie urządzenie naraz.

Nie wolno kopiować wideo na żądanie ani przenosić go z miejsca, do którego zostało pierwotnie pobrane.

Gry i usługi na konsolę Xbox

Gry cyfrowe na konsole Xbox One i Xbox Series

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do gier cyfrowych lub instalować takie gry na konsolach Xbox One i Xbox Series, w tym na konsoli „domowej” lub konsolach mobilnych, do których użytkownik jest zalogowany.
Grę można uruchomić tylko na jednej konsoli naraz.  Jednak gdy gra uruchomiona jest na konsoli mobilnej, można uruchomić ją również na konsoli „domowej”, jeśli do konsoli „domowej” zalogowany jest inny użytkownik.

Każda gra pobrana ze strony Microsoft Store ma licencję na urządzenie i licencję na użytkownika. Użytkownik może wyznaczyć jedną konsolę (z wyjątkiem wariantu opartego na chmurze, stosowanego do strumieniowego przesyłania gier) jako „domową”, co spowoduje automatyczne powiązanie licencji na urządzenie z tym urządzeniem, nawet jeśli użytkownik kupuje produkty z poziomu innej konsoli. Licencja użytkownika jest skojarzona z kontem Microsoft użytkownika. Konsola może być konsolą „domową” dla kilku osób. Użytkownik może zmienić konsolę „domową” maksymalnie 5 razy w ciągu roku; jeśli to zrobi, wszystkie licencje na urządzenie zostaną automatycznie przeniesione i będą działały tylko na nowej konsoli „domowej”. Każdy może korzystać z gier użytkownika (lub innej zawartości licencjonowanej na tym urządzeniu) na konsoli „domowej” zgodnie z postanowieniami licencji na urządzenie. Użytkownik może używać wszystkich gier, na które ma skojarzoną z nim licencję, logując się na swoje konto Microsoft, pod warunkiem, że użytkownik nie korzysta w danej chwili z innej konsoli. Reguły te są określane jako „Reguły korzystania z konsoli domowej”. Niektóre dodatki do gier i inna zawartość do pobrania mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny.

Aby uniknąć pomyłki, okres jednego roku mierzony jest w sposób ciągły, od momentu wybrania lub zmiany konsoli „domowej” po raz pierwszy. Jeśli użytkownik osiągnie limit zmian konsoli „domowej”, wyświetlony zostanie komunikat informujący o kolejnym możliwym terminie zmiany konsoli „domowej”.

Gry na konsolę Xbox 360

1 konsola Xbox 360

Użytkownik (i każda inna osoba mająca dostęp do konsoli) może korzystać z gry i innej zawartości na pierwszej konsoli Xbox 360, na którą dana gra lub zawartość została pobrana. Użytkownik może przenieść tę grę lub inną zawartość na inną konsolę Xbox 360 za pomocą urządzenia magazynującego lub innej pamięci masowej, ale może grać w te gry tylko wtedy, gdy konsola jest zalogowana na koncie Microsoft użytkownika.

Gry Xbox Play Anywhere

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do gier w programie Xbox Play Anywhere lub instalować takie gry na rozsądnej liczbie urządzeń z systemem Windows 10 oraz na konsolach Xbox One lub Xbox Series. Dodatkowo każdą grę można uruchomić tylko na jednym urządzeniu lub jednej konsoli naraz.

Niezależnie od liczby urządzeń, na których gra jest zainstalowana, użytkownik może być równocześnie zalogowany do gry tylko na jednym urządzeniu. Gdy użytkownik gra w grę w programie Xbox Play Anywhere postępy zapisywane są w usłudze Xbox Live, dzięki czemu użytkownik, logując się na innym urządzeniu, może wznowić grę od momentu, w którym ją przerwał.  Powyższe reguły korzystania z gier cyfrowych na konsole Xbox One lub Xbox Series dotyczą również gier w programie Xbox Play Anywhere.

Program Xbox Play Anywhere ma zastosowanie tylko do niektórych gier cyfrowych, w tym tych oznaczonych ikoną Xbox Play Anywhere na stronie www.xbox.com lub w Sklepie (zobacz www.xboxplayanywhere.com, aby wyświetlić pełną listę). Gry Xbox Play Anywhere można zakupić tylko na stronie Microsoft Store lub za pomocą kodu cyfrowego u sprzedawców uczestniczących w programie. Przed pobraniem gry Xbox Play Anywhere na komputer należy sprawdzić minimalne wymagania systemowe określone przez wydawcę, aby mieć pewność, że posiadany komputer jest z nimi zgodny.

Xbox Live Gold

Użytkownicy mogą być zalogowani do usługi Xbox Live Gold na dowolnej rozsądnej liczbie konsol Xbox One lub Xbox Series. Dostęp do gier lub usługi jest jednak ograniczony, jak określono odpowiednio w regułach korzystania z gier cyfrowych na konsole Xbox One lub Xbox Series, w regułach korzystania z programu Xbox Play Anywhere, w regułach korzystania z subskrypcji Xbox Game Pass na konsolę lub w regułach korzystania z subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate.

Subskrypcja Xbox Live Gold jest skojarzona z kontem Xbox użytkownika. 
Oferta Games with Gold jest skojarzona z kontem Xbox użytkownika. Aby móc skorzystać z oferty Games with Gold, należy wykupić subskrypcję Xbox Live Gold lub Xbox Game Pass Ultimate.

W przypadku niektórych funkcji Xbox Live Gold (sprzedawanych oddzielnie) obowiązują dodatkowe subskrypcje i wymagania. Zobacz stronę Xbox.com/live. Dostęp do szerokopasmowego Internetu, gier oraz zawartości multimedialnej należy zakupić oddzielnie. Oferta gier dodatkowych dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy wykupili subskrypcję Gold. Tylko użytkownicy z aktywnym kontem Gold mogą uruchamiać gry dodatkowe na konsolach Xbox One i Xbox Series. Wymagania i dostępne funkcje różnią się w zależności od konsoli. Obowiązują postanowienia Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft, dostępnej na stronie www.microsoft.com/msa.

Po upływie okresu promocyjnego opłata za subskrypcję jest nadal naliczana według aktualnej ceny normalnej (która może ulec zmianie) i na podstawie wybranego czasu trwania subskrypcji (np. subskrypcja miesięczna, kwartalna lub roczna), chyba że subskrypcja zostanie anulowana w witrynie www.microsoft.com/accounts. Do opłaty należy doliczyć obowiązujące podatki.

Oferta Games with Gold może nie być dostępna dla wszystkich subskrybentów i obowiązuje tylko przez pewien czas. Mogą obowiązywać ograniczenia geograficzne.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z oferty Games with Gold znajdują się na stronie https://beta.support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-games-with-gold-faq

Xbox Game Pass na konsolę

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do subskrypcji Xbox Game Pass na konsolę na rozsądnej liczbie konsol Xbox One lub Xbox Series.
Grę można uruchomić tylko na jednej konsoli naraz.  Jednak gdy gra uruchomiona jest na konsoli mobilnej, można uruchomić ją również na konsoli „domowej”, jeśli do konsoli „domowej” zalogowany jest inny użytkownik.

Subskrypcja Xbox Game Pass na konsolę jest skojarzona z kontem Xbox użytkownika.

Aby uruchomić grę na konsoli Xbox One lub Xbox Series, należy skorzystać z aktywnego konta Xbox Game Pass na konsolę. Tytuły gier, ich dostępność, liczba i funkcje różnią się w zależności od okresu, regionu i platformy. W przypadku kont odnawianych cyklicznie opłata subskrypcyjna jest nadal naliczana według aktualnej ceny (może ulec zmianie; plus obowiązujące podatki), chyba że subskrypcja zostanie anulowana. Subskrypcję można anulować na stronie account.microsoft.com/services. Przed zakupem dodatków, zawartości do pobrania, materiałów eksploatacyjnych, wirtualnych walut, subskrypcji lub innych towarów (sprzedawanych oddzielnie) należy pamiętać, że: W momencie zakończenia subskrypcji lub usunięcia gry z wykazu, należy aktywować konto ponownie lub zakupić grę oddzielnie, aby móc dalej z nich korzystać. Niektóre gry i rozgrywki online dla wielu graczy na konsole Xbox One i Xbox Series dostępne są jedynie dla kont Xbox Live Gold (sprzedawanych oddzielnie). Wymaga pobrania (obowiązują istotne opłaty dotyczące przechowywania, sieci szerokopasmowej oraz dostawcy internetowego) i konta Microsoft. Może wymagać subskrypcji i dodatkowego sprzętu. Obowiązują ograniczenia wiekowe. Promocje dotyczące subskrypcji Xbox Game Pass zależą od ceny w sklepie Microsoft Store, nie łączą się z innymi ofertami i nie podlegają wymianie na gotówkę. Oferta promocyjna nie obejmuje tytułów, które miały swoją premierę w ciągu ostatnich 30 dni, i nie dotyczy wybranych tytułów. Z subskrypcji Xbox Game Pass można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy na jednym koncie naraz. Usługa, funkcje i wymagania mogą ulec zmianie lub zostać wycofane. Obowiązują postanowienia Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft (www.microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass na komputer PC

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do subskrypcji Xbox Game Pass na komputer PC na rozsądnej liczbie urządzeń z systemem Windows 10. Jednak każdą grę dostępną w usłudze Xbox Live można uruchomić tylko na jednym urządzeniu naraz.

Subskrypcja Xbox Game Pass na komputer PC jest skojarzona z kontem Microsoft użytkownika.

Aby uruchomić grę komputerową na komputerze osobistym z systemem Windows 10 (z wyjątkiem systemu Windows 10 w trybie S mode i urządzeń ARM), należy skorzystać z aktywnego konta Xbox Game Pass na komputer PC. Wymagane są pobranie aplikacji, aktualizacja systemu Windows oraz przechowywanie. Wymagania systemowe różnią się w zależności od gry; nowsze systemy zapewniają większą wydajność. Tytuły gier, ich dostępność, liczba i funkcje różnią się w zależności od okresu, regionu i platformy. W przypadku kont odnawianych cyklicznie opłata subskrypcyjna jest nadal naliczana według aktualnej ceny (może ulec zmianie; plus obowiązujące podatki), chyba że subskrypcja zostanie anulowana. Subskrypcję można anulować na stronie account.microsoft.com/services. Przed zakupem dodatków, zawartości do pobrania, materiałów eksploatacyjnych, wirtualnych walut lub subskrypcji (sprzedawanych oddzielnie) należy pamiętać, że: W momencie zakończenia subskrypcji lub usunięcia gry z wykazu, należy aktywować konto ponownie lub zakupić grę oddzielnie, aby móc dalej z nich korzystać. Wymaga pobrania (obowiązują istotne opłaty dotyczące przechowywania, sieci szerokopasmowej oraz dostawcy internetowego) i konta Microsoft. Może wymagać subskrypcji i dodatkowego sprzętu. Obowiązują ograniczenia wiekowe. Promocje dotyczące subskrypcji Xbox Game Pass zależą od ceny w sklepie Microsoft Store, nie łączą się z innymi ofertami i nie podlegają wymianie na gotówkę. Oferta promocyjna nie obejmuje tytułów, które miały swoją premierę w ciągu ostatnich 30 dni, i nie dotyczy wybranych tytułów. Usługa EA Play podlega postanowieniom: https://www.ea.com/ea-access/terms. Ze zrealizowanej za pomocą kodu lub bonu upominkowego subskrypcji Xbox Game Pass można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy na jednym koncie naraz. Usługa, funkcje i wymagania mogą ulec zmianie lub zostać wycofane. Obowiązują postanowienia Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft (www.microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass Ultimate

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate na rozsądnej liczbie urządzeń z systemem Windows 10 oraz konsol Xbox One lub Xbox Series. Grę można uruchomić tylko na jednej konsoli naraz. Dozwolone jest jednoczesne korzystanie z innych gier na komputerze osobistym. Jednak każdą grę dostępną w usłudze Xbox Live można uruchomić tylko na jednym urządzeniu lub na jednej konsoli naraz. Należy zapoznać się odpowiednio z regułami korzystania z gier cyfrowych na konsole Xbox One lub Xbox Series, regułami korzystania z programu Xbox Play Anywhere, regułami korzystania z subskrypcji Xbox Game Pass na konsolę lub regułami korzystania z subskrypcji Xbox Game Pass na komputer PC.

Subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate jest skojarzona z kontem Xbox użytkownika.

Aby uruchomić grę na konsolach Xbox One i Xbox Series oraz na komputerze osobistym z systemem Windows 10 (z wyjątkiem systemu Windows 10 w trybie S mode i urządzeń ARM) oraz przesłać wybrane gry strumieniowo (jeśli taka opcja jest dostępna) na obsługiwane urządzenia, należy skorzystać z aktywnego konta Xbox Game Pass Ultimate. Konto Xbox Game Pass Ultimate obejmuje subskrypcje Xbox Game Pass na konsolę, Xbox Game Pass na komputer PC, Xbox Live Gold i inne dodatkowe korzyści. Uwaga: zakup subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate oznacza automatyczne uaktualnienie istniejącego konta Xbox Live Gold i/lub Xbox Game Pass (na komputer PC lub konsolę) i/lub EA Play do wersji Xbox Game Pass Ultimate według współczynnika konwersji zależnego od liczby pozostałych dni subskrypcji. Dowiedz się, jak to działa, na stronie www.xbox.com/gamepass. Wykorzystanie kodu w przyszłości również zależy od współczynnika konwersji. Współczynnik konwersji może ulec zmianie. Wszystkie konwersje na wersję Xbox Game Pass Ultimate są nieodwracalne: Po zmianie rodzaju konta na Xbox Game Pass Ultimate użytkownik nie może przywrócić jego poprzedniej wersji. Usługa EA Play podlega postanowieniom: https://www.ea.com/ea-access/terms. Inne istniejące subskrypcje również mogą podlegać konwersji. Z subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy na jednym koncie naraz – obejmuje to czas przekonwertowany z konta Xbox Live Gold i/lub Xbox Game Pass (na komputer PC lub konsolę) i/lub EA Play. 
Tytuły gier, ich dostępność, liczba i funkcje różnią się w zależności od okresu, regionu i platformy. W przypadku kont odnawianych cyklicznie opłata subskrypcyjna jest nadal naliczana według aktualnej ceny (może ulec zmianie; plus obowiązujące podatki), chyba że subskrypcja zostanie anulowana. Subskrypcję można anulować na stronie account.microsoft.com/services. Przed zakupem dodatków, zawartości do pobrania, materiałów eksploatacyjnych, wirtualnych walut lub subskrypcji (sprzedawanych oddzielnie) należy pamiętać, że: W momencie zakończenia subskrypcji lub usunięcia gry z wykazu, należy aktywować konto ponownie lub zakupić grę oddzielnie, aby móc dalej z nich korzystać. Wymaga pobrania (obowiązują istotne opłaty dotyczące przechowywania, sieci szerokopasmowej oraz dostawcy internetowego) i konta Microsoft.  Może wymagać subskrypcji i dodatkowego sprzętu. Obowiązują ograniczenia wiekowe. W przypadku niektórych gier gra wieloosobowa online pomiędzy konsolami Xbox różnej generacji nie jest obsługiwana. Promocje dotyczące subskrypcji Xbox Game Pass zależą od ceny w sklepie Microsoft Store, nie łączą się z innymi ofertami i nie podlegają wymianie na gotówkę. Oferta promocyjna nie obejmuje tytułów, które miały swoją premierę w ciągu ostatnich 30 dni, i nie dotyczy wybranych tytułów. Korzyści przysługują użytkownikowi w określonym przedziale czasowym, a ich liczba oraz zawartość różnią się w zależności od regionu, platformy i okresu. Usługa, funkcje i wymagania mogą ulec zmianie lub zostać wycofane. Obowiązują postanowienia Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft (www.microsoft.com/msa). Dla komputerów osobistych: Wymaga pobrania aplikacji, aktualizacji systemu Windows oraz przechowywania (xbox.com/pcgamesplan). Wymagania systemowe różnią się w zależności od gry; nowsze systemy zapewniają większą wydajność. 

Gry w chmurze (wersja beta):  Obowiązują limity przesyłania strumieniowego (np. czas trwania przesyłania strumieniowego i limity czasu bezczynności). Wydajność przesyłania strumieniowego zależy od połączenia internetowego, lokalizacji użytkownika, urządzenia i innych czynników. Rozgrywka na innych urządzeniach może być ograniczona. Gry przesyłane strumieniowo mogą mieć ograniczoną funkcjonalność, na przykład:

  • ograniczoną rozdzielczość wideo,

  • ograniczone wyjścia audio,

  • ograniczoną pamięć dla zapisów stanu gry (dotyczy tylko zapisów w chmurze),

  • ograniczone zakupy w grze,

  • ograniczoną funkcjonalność zawartości wygenerowanej przez użytkownika,

  • ograniczone wsparcie dla aplikacji towarzyszącej lub

  • ograniczone wsparcie dla urządzeń zewnętrznych i akcesoriów.

Przesyłanie strumieniowe może wymagać zgodnego kontrolera (sprzedawanego oddzielnie).

Minecraft

Minecraft Realms

Do 2 graczy na serwer

Realms to osobisty serwer gry wieloosobowej dostępny w ramach subskrypcji, z którego należy korzystać wraz z obsługiwanymi wersjami gry Minecraft (gra sprzedawana jest oddzielnie) na obsługiwanych platformach, na których użytkownik posiada grę (Minecraft Java Edition oraz Xbox360 nie są obsługiwane). Użytkownicy z kontem Xbox Live Gold mogą grać tylko na konsoli Xbox (sprzedawanej oddzielnie). W przypadku subskrypcji odnawianej cyklicznie, po upływie okresu promocyjnego opłata subskrypcyjna jest nadal naliczana według aktualnej ceny normalnej (która może ulec zmianie), chyba że subskrypcja zostanie anulowana. Do opłaty należy doliczyć obowiązujące podatki. Subskrypcję można anulować na koncie Microsoft. Jeśli użytkownik gra w grę Minecraft za pomocą konta Game Pass, usługa Realms jest dostępna w ramach osobnej subskrypcji. Każdą subskrypcję należy zakupić i anulować osobno. Jeśli konto będzie nieaktywne przez ponad 18 miesięcy, dane użytkownika dotyczące usługi Realms zostaną usunięte z serwera. Mogą obowiązywać opłaty dostawcy internetowego. Promocje dotyczące usługi Realms nie łączą się z innymi ofertami i nie podlegają wymianie na gotówkę. Wymagania, funkcje, usługi online lub subskrypcja mogą ulec zmianie lub zostać wycofane. Obowiązują Umowa o świadczenie usług firmy Microsoft (microsoft.com/msa) oraz Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Realms (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 
(Usługa Realms: Java Edition dostępna jest w ramach osobnej subskrypcji, sprzedawanej oddzielnie, i wymaga gry Minecraft: Java Edition)

Minecraft Realms Plus

Do 10 graczy na serwer

Realms Plus to osobisty serwer zawartości i osobisty serwer Realms dostępny w ramach subskrypcji, z którego należy korzystać wraz z obsługiwanymi wersjami gry Minecraft (gra sprzedawana jest oddzielnie) na obsługiwanych platformach, na których użytkownik posiada grę (Minecraft Java Edition oraz Xbox360 nie są obsługiwane). Korzystanie z zawartości Realms Plus wymaga aktywnej subskrypcji. Zawartość różni się w zależności od okresu i może nie być dostępna we wszystkich krajach. Użytkownicy z kontem Xbox Live Gold mogą grać tylko na konsoli Xbox (sprzedawanej oddzielnie). W przypadku subskrypcji odnawianej cyklicznie, po upływie okresu promocyjnego opłata subskrypcyjna jest nadal naliczana według aktualnej ceny normalnej (która może ulec zmianie), chyba że subskrypcja zostanie anulowana. Do opłaty należy doliczyć obowiązujące podatki. Subskrypcję można anulować na koncie Microsoft. Jeśli użytkownik gra w grę Minecraft za pomocą konta Game Pass, usługa Realms Plus jest dostępna w ramach osobnej subskrypcji. Każdą subskrypcję należy zakupić i anulować osobno. W momencie zakończenia subskrypcji lub usunięcia elementu zawartości z wykazu, należy ponownie aktywować subskrypcję lub zakupić zawartość oddzielnie, aby móc dalej z nich korzystać. Jeśli konto będzie nieaktywne przez ponad 18 miesięcy, dane użytkownika dotyczące usługi Realms Plus zostaną usunięte z serwera. Mogą obowiązywać opłaty dostawcy internetowego. Promocje dotyczące usługi Realms Plus nie łączą się z innymi ofertami i nie podlegają wymianie na gotówkę. Wymagania, funkcje, usługi online lub subskrypcja mogą ulec zmianie lub zostać wycofane. Obowiązują Umowa o świadczenie usług firmy Microsoft (microsoft.com/msa) oraz Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Realms (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 

(Usługa Realms: Java Edition dostępna jest w ramach osobnej subskrypcji, sprzedawanej oddzielnie, i wymaga gry Minecraft: Java Edition)

Aplikacje

Aplikacje

10 urządzeń z systemem Windows 10

Niezależnie od powyższych Reguł ogólnych aplikacje dostarczane bezpłatnie mogą być pobrane na urządzenia, które nie są zarejestrowane na koncie Microsoft użytkownika.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×