Obmedzená záruka výrobcu

MAJTE, PROSÍM NA PAMÄTI: Táto obmedzená záruka sa vzťahuje na produkty predávané pod značkou „Nokia“, „Lumia“ a „Asha“ a na príbuzné príslušenstvo. V prípade akéhokoľvek konfliktu medzi tu zobrazenými zmluvnými podmienkami a dokumentáciou v predajnom balení produktu platia zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou predajného balenia.

Táto obmedzená záruka je doplnením vašich miestnych zákonných (štatutárnych) práv týkajúcich predaja spotrebných produktov a nijako ich neovplyvňuje.

Obmedzená záruka výrobcu

1. Všeobecné informácie

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo, Finland (ďalej „Výrobca“) poskytuje túto obmedzenú záruku výrobcu („Záruka“) na tento originálny výrobok („Výrobok“), ktorý Výrobca uvádza do predaja v Európskej únii, na Islande, v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku („Príslušné krajiny“) od 1. novembra 2013.

Táto Záruka sa líši od všetkých štatutárnych práv vyplývajúcich z platných zákonov na ochranu spotrebiteľov vo vašej krajine, ktoré sa na vás vzťahujú. Je určená na poskytnutie špecifických, prípadne ďalších práv v rámci obmedzení prípustných v takom zákone a nijako neobmedzuje práva, ktoré pre vás vyplývajú z platných štatutárnych ustanovení pre príjemcu záruky produktu. Miestne právne predpisy vám môžu priznávať ďalšie práva počas Záručnej lehoty alebo po jej uplynutí. Táto Záruka tieto práva nevylučuje.

2. Záruka

Od prvého dňa, kedy bol Výrobok predaný koncovému zákazníkovi (dátum je uvedený na originálnom doklade o kúpe), Výrobca ručí za to, že Výrobok nemá žiadne chyby materiálu ani spracovania („Chyba“), takto:

(i) dvadsaťštyri (24) mesiacov na hlavné zariadenie,

(ii)dvanásť (12) mesiacov na príslušenstvo predávané samostatne alebo ako súčasť predajného balenia hlavného zariadenia okrem batérií, krytov, káblov a nabíjačiek a

(iii)šesť (6) mesiacov na všetky batérie, kryty, káble a nabíjačky,

pokiaľ v používateľskej príručke Výrobku nie je uvedené inak.

Počas záručnej lehoty Výrobca v primeranom čase bezplatne odstráni chybu, a to opravou alebo výmenou chybného Výrobku alebo jeho chybnej časti na základe vlastného uváženia za predpokladu, že ste Výrobcu informovali o chybe pred ukončením záručnej lehoty. Pri oprave alebo výmene Výrobku môže Výrobca použiť nové alebo opravované diely alebo výrobky.

Žiadna oprava ani výmena nepredlžuje záručnú lehotu, ak zákon neustanovuje inak. Originálne alebo náhradné diely alebo náhradné Výrobky poskytnuté na základe tejto Záruky budú kryté touto Zárukou po zvyšok trvania pôvodnej záručnej lehoty alebo šesťdesiat (60) dní od dátumu vykonania opravy alebo vykonania výmeny podľa toho, ktorý čas je dlhší.

Výrobok alebo všetky diely Výrobku, ktoré Výrobca vymení, sa stanú majetkom Výrobcu.

Výrobca neručí za to, že softvér predinštalovaný vo Výrobku Výrobcom alebo v jeho mene (alebo následné aktualizácie alebo inovácie) (pod spoločným názvom „Softvér výrobcu“) bude spĺňať vaše požiadavky, fungovať s akýmkoľvek hardvérom alebo softvérom, ktorý nedodáva Výrobca, že prevádzka Softvéru výrobcu nebude prerušovaná alebo že bude bezchybná, a ani za to, že zistené chyby sú opraviteľné alebo budú opravené. Pokiaľ ide o chyby Softvéru výrobcu, Výrobca sprístupní najnovšiu verziu Softvéru výrobcu na preinštalovanie vo vašom Výrobku, alebo ak by to nebolo možné, poskytne iný opravný prostriedok, ktorý podľa najlepšieho uváženia Výrobcu danú chybu uspokojivo odstráni. Niektoré časti Softvéru výrobcu môžu patriť pod samostatné licenčné podmienky, ktoré sú dostupné s príslušným softvérom alebo v príslušnej miestnej časti na webovej stránke http://www.microsoft.com/mobile.

Skôr, než Výrobok odovzdáte do servisu, si vytvorte zálohu všetkých dát a obsahu uloženého vo Výrobku, keďže servisné činnosti vymažú z Výrobku všetky dáta.

3. Čo táto záruka nepokrýva

Výrobca neposkytuje žiadnu záruku na nasledujúce položky:

 1. Používateľské príručky;

 2. na žiadny (i) softvér, nastavenia, obsah, údaje alebo odkazy tretích osôb kedykoľvek inštalované alebo prevzaté do Výrobku ani na (ii) služby Výrobcu a tretích strán, ani pomocných klientov, a to aj v prípade, že ich predinštaloval Výrobca (prečítajte si zmluvné podmienky, ktoré môžu byť súčasťou týchto služieb a ktoré určujú vaše práva a povinnosti),

 3. na žiadne (i) bežné opotrebovanie, (ii) zníženú kapacitu nabitia batérie, ktorá je výsledkom prirodzeného konca životnosti batérie, (iii) ani na chyby pixlov na displeji Výrobku, ktoré sú v rámci priemyselných štandardov,

 4. na SIM kartu alebo akúkoľvek mobilnú alebo inú sieť, alebo systém, v ktorom sa Výrobok prevádzkuje, alebo

 5. Chyby a poškodenie spôsobené: (i) nesprávnym používaním alebo nepoužívaním Výrobku v súlade s používateľskou príručkou, napríklad ak bol Výrobok vystavený kvapaline, vlhkosti alebo extrémnym teplotám či ďalším vplyvom prostredia, prípadne rýchlym zmenám v takomto prostredí, korózii, oxidácii, vyliatemu jedlu alebo tekutine či vplyvu chemických výrobkov, (ii) používaním Výrobku s, alebo jeho pripájaním k akémukoľvek zariadeniu, príslušenstvu, softvéru alebo službe, ktoré neboli vyrobené alebo poskytnuté Výrobcom, (iii) akýmikoľvek výrobkami kombinovanými treťou stranou s vaším Výrobkom, (iv) spôsobené hackerstvom, crackovaním, vírusmi alebo iným škodlivým softvérom, alebo neautorizovaným prístupom k službám, účtom, počítačovým systémom alebo sieťam, alebo (v) inými činnosťami, na ktoré nemá Výrobca primeraný vplyv.

Táto Záruka nie je platná:

 1. Mimo územia Príslušných krajín;

 2. Ak bol Výrobok alebo softvér, na ktorom sa prevádzkuje, (i) otvorený, upravený alebo opravený bez autorizácie Výrobcu, prípadne (ii) opravovaný s použitím neautorizovaných náhradných dielov;

 3. Ak bolo sériové číslo Výrobku, dátumový kód príslušenstva mobilného telefónu alebo číslo IMEI odstránené, vymazané, poškodené, zmenené alebo je nejakým spôsobom nečitateľné;

 4. Ak ste v rozumnom čase od ich uvedenia nenainštalovali najnovšie softvérové aktualizácie, ktoré sú pre Výrobok verejne dostupné;

 5. Ak Výrobcovi odmietnete poskytnúť vlastnícke práva na Výrobok na účely jeho opravy a preskúmania;

Ak táto Záruka nezahŕňa váš Výrobok alebo problém, na základe ktorého si Výrobok vyžaduje servis, Výrobca si vyhradzuje právo účtovať poplatok za opravu alebo výmenu Výrobku, ako aj manipulačný poplatok.

4. Obmedzenie zodpovednosti výrobcu

Ak zákon neustanovuje inak, priamo či nepriamo nezodpovedá Výrobca za žiadne

 1. škody alebo straty akéhokoľvek druhu spôsobené stratou, poškodením alebo zničením obsahu alebo údajov, prípadne škody alebo straty s tým súvisiace, alebo za opätovné vytvorenie alebo prenos obsahu alebo údajov, a to ani v prípade, že takáto strata, poškodenie alebo zničenie vzniklo v dôsledku Chyby Výrobku, ani za

 2. straty na zisku, výrobky alebo funkčnosť, podnikanie, zmluvy, odmeny alebo očakávané úspory, zvýšené náklady alebo výdavky, ani za žiadnu nepriamu, následnú alebo špeciálnu stratu alebo škodu.

V rozsahu povolenom príslušným právom bude zodpovednosť Výrobcu obmedzená na kúpnu hodnotu Výrobku.

Obmedzenia v odseku 4 neplatia v prípade nedbalosti alebo zámerného pochybenia Výrobcu alebo v prípade smrti alebo osobného zranenia vzniknutého z dôvodu dokázanej nedbalosti Výrobcu.

5. Ďalšie dôležité upozornenia

Ďalšie informácie o vašej Záruke a informácie, ktoré sú potrebné na spracovanie vašich otázok súvisiacich so Zárukou, sú k dispozícii na stránke http://www.microsoft.com/mobile.

Uistite sa, že pred odovzdaním Výrobku na opravu operátor odstránil všetky ochranné kódy zo SIM karty (alebo iné podobné mechanizmy, ktoré môžu spôsobiť zamknutie Výrobku na použitie v konkrétnej sieti alebo s konkrétnym operátorom).

Váš Výrobok môže obsahovať prvky špecifické pre určitú krajinu vrátane softvéru. Záručné služby dostupné v príslušnej krajine môžu byť obmedzené na Výrobky a prvky špecifické pre krajinu, ktoré sú v tejto krajine dostupné. Taktiež ak bol Výrobok znova exportovaný z pôvodnej cieľovej krajiny do inej krajiny, môže obsahovať prvky špecifické pre danú krajinu, ktoré sa v zmysle tejto Záruky nepovažujú za chybu, ani v prípade nefunkčnosti Výrobku.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Vlastnosti

ID článku: 10811 – Posledná kontrola: 2. 5. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky