Obmedzená záruka výrobcu

MAJTE, PROSÍM NA PAMÄTI: Táto obmedzená záruka sa vzťahuje na produkty predávané pod značkou „Nokia“, „Lumia“ a „Asha“ a na príbuzné príslušenstvo. V prípade akéhokoľvek konfliktu medzi tu zobrazenými zmluvnými podmienkami a dokumentáciou v predajnom balení produktu platia zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou predajného balenia.

Táto obmedzená záruka je doplnením vašich miestnych zákonných (štatutárnych) práv týkajúcich predaja spotrebných produktov a nijako ich neovplyvňuje.

1. Všeobecné informácie

Na tento výrobok („Výrobok“) vyrobený spoločnosťou Microsoft Mobile Oy (ďalej „Výrobca“) sa vzťahuje obmedzená záruka („Záruka“), ktorá sa uplatňuje v krajine predaja v mieste zakúpenia výrobku.

Táto Záruka sa líši od všetkých štatutárnych práv vyplývajúcich z platných zákonov na ochranu spotrebiteľov vo vašej krajine, ktoré sa na vás vzťahujú.Je určená na poskytnutie špecifických, prípadne ďalších práv v rámci obmedzení prípustných v takom zákone a nijako neobmedzuje práva, ktoré pre vás vyplývajú z platných štatutárnych ustanovení pre príjemcu záruky produktu. Miestne právne predpisy vám môžu priznávať ďalšie práva počas Záručnej lehoty alebo po jej uplynutí. Táto Záruka tieto práva nevylučuje.

2. Záruka

Od prvého dňa, kedy bol Výrobok predaný koncovému zákazníkovi (dátum je uvedený na originálnom doklade o kúpe), Výrobca ručí za to, že Výrobok nemá žiadne chyby materiálu ani spracovania („Chyba“), takto:

 1. Dvadsaťštyri (24) mesiacov za hlavné zariadenie;

 2. Šesť (6) mesiacov za batériu a nabíjačku.

pokiaľ v používateľskej príručke nie je uvedené inak.

Počas záručnej lehoty bude akákoľvek uznaná Chyba Výrobku v rozumnom čase bezplatne odstránená tak, že chybný Produkt alebo jeho chybný diel bude vymenený prostredníctvom predajcu alebo predajného miesta daného predajcu, kde bol Výrobok zakúpený. Pri výmene Výrobku môže Výrobca použiť nové alebo opravené časti výrobku alebo Výrobky.

Ďalšie informácie súvisiace s vaším Výrobkom nájdete na stránke http://www.microsoft.com/mobile/support.

Pri uplatňovaní nároku na reklamáciu musíte predložiť:

(a) výrobok (alebo jeho príslušný poškodený diel),

(b) čitateľný a nezmenený originál dokladu o kúpe, ktorý jasne označuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, miesto a dátum predaja, názov výrobku a sériové číslo.

Žiadna oprava ani výmena nepredlžuje záručnú lehotu, ak zákon neustanovuje inak. Pôvodné alebo náhradné súčasti alebo náhradné Výrobky poskytnuté v súlade s touto Zárukou budú pokryté touto Zárukou po zvyšok trvania pôvodnej záručnej lehoty alebo šesťdesiat (60) dní od dátumu opravy alebo výmeny podľa toho, ktorý čas je dlhší.

Výrobok alebo všetky diely Výrobku, ktoré boli vymenené, sa stávajú majetkom predajcu.

Výrobca neručí za to, že softvér predinštalovaný vo Výrobku Výrobcom alebo v jeho mene (alebo následné aktualizácie alebo inovácie) (pod spoločným názvom „Softvér výrobcu“) bude spĺňať vaše požiadavky, fungovať s akýmkoľvek hardvérom alebo softvérom, ktorý nedodáva Výrobca, že prevádzka Softvéru výrobcu nebude prerušovaná alebo že bude bezchybná, a ani za to, že zistené chyby sú opraviteľné alebo budú opravené. Pokiaľ ide o chyby Softvéru výrobcu, Výrobca sprístupní najnovšiu verziu Softvéru výrobcu na preinštalovanie vo vašom Výrobku, alebo ak by to nebolo možné, poskytne iný opravný prostriedok, ktorý podľa najlepšieho uváženia Výrobcu danú chybu uspokojivo odstráni. Niektoré časti Softvéru výrobcu môžu patriť pod samostatné licenčné podmienky, ktoré sú dostupné s príslušným softvérom alebo v príslušnej miestnej časti na webovej stránke http://www.microsoft.com/mobile.

Skôr ako prinesiete Výrobok na výmenu, vždy si zálohujte všetky údaje a obsah informácií uložený vo Výrobku, pretože všetky tieto údaje vo Výrobku budú odstránené.

3. Čo táto záruka nepokrýva

Výrobca neposkytuje žiadnu záruku na nasledujúce položky:

 1. Používateľské príručky;

 2. na žiadny (i) softvér, nastavenia, obsah, údaje alebo odkazy tretích osôb kedykoľvek inštalované alebo prevzaté do Výrobku ani na (ii) služby Výrobcu a tretích strán, ani pomocných klientov, a to aj v prípade, že ich predinštaloval Výrobca (prečítajte si zmluvné podmienky, ktoré môžu byť súčasťou týchto služieb a ktoré určujú vaše práva a povinnosti),

 3. na žiadne (i) bežné opotrebovanie, (ii) zníženú kapacitu nabitia batérie, ktorá je výsledkom prirodzeného konca životnosti batérie, (iii) ani na chyby pixlov na displeji Výrobku, ktoré sú v rámci priemyselných štandardov,

 4. na SIM kartu alebo akúkoľvek mobilnú alebo inú sieť, alebo systém, v ktorom sa Výrobok prevádzkuje, alebo

 5. Chyby a poškodenie spôsobené: (a) nesprávnym používaním alebo nepoužívaním Výrobku v súlade s používateľskou príručkou, napríklad ak bol Výrobok vystavený kvapaline, vlhkosti alebo extrémnym teplotám či ďalším vplyvom prostredia, prípadne rýchlym zmenám v takomto prostredí, korózii, oxidácii, vyliatemu jedlu alebo tekutine či vplyvu chemických výrobkov, (b) používaním Výrobku s, alebo jeho pripájaním k akémukoľvek zariadeniu, príslušenstvu, softvéru alebo službe, ktoré neboli vyrobené alebo poskytnuté Výrobcom, (c) akýmikoľvek výrobkami kombinovanými treťou stranou s vaším Výrobkom, (d) spôsobené hackerstvom, crackovaním, vírusmi alebo iným škodlivým softvérom, alebo neautorizovaným prístupom k službám, účtom, počítačovým systémom alebo sieťam, alebo (e) inými činnosťami, na ktoré nemá Výrobca primeraný vplyv.

Táto Záruka nie je platná:

 1. mimo krajiny predaja,

 2. Ak bol Výrobok alebo softvér, na ktorom sa prevádzkuje, (a) otvorený, upravený alebo opravený bez autorizácie Výrobcu, prípadne (b) opravovaný s použitím neautorizovaných náhradných dielov;

 3. ak sériové číslo Výrobku, dátumový kód mobilného príslušenstva alebo číslo IMEI bolo odstránené, zmazané, poškodené, nahradené alebo sa stalo nečitateľným, alebo

 4. Ak Výrobcovi odmietnete poskytnúť vlastnícke práva na Výrobok na účely jeho opravy a preskúmania;

Ak táto Záruka nezahŕňa váš Výrobok alebo problém, na základe ktorého si výrobok vyžaduje záručný servis, Výrobca si vyhradzuje právo účtovať poplatok za výmenu Výrobku, ako aj manipulačný poplatok.

4. Obmedzenie zodpovednosti výrobcu

Ak zákon neustanovuje inak, priamo či nepriamo nezodpovedá Výrobca za žiadne

 1. škody alebo straty akéhokoľvek druhu spôsobené stratou, poškodením alebo zničením obsahu alebo údajov, prípadne škody alebo straty s tým súvisiace, alebo za opätovné vytvorenie alebo prenos obsahu alebo údajov, a to ani v prípade, že takáto strata, poškodenie alebo zničenie vzniklo v dôsledku Chyby Výrobku, ani za

 2. straty na zisku, výrobky alebo funkčnosť, podnikanie, zmluvy, odmeny alebo očakávané úspory, zvýšené náklady alebo výdavky, ani za žiadnu nepriamu, následnú alebo špeciálnu stratu alebo škodu.

V rozsahu povolenom príslušným právom bude zodpovednosť Výrobcu obmedzená na kúpnu hodnotu Výrobku.

Obmedzenia v odseku 4 neplatia v prípade nedbalosti alebo zámerného pochybenia Výrobcu alebo v prípade smrti alebo osobného zranenia vzniknutého z dôvodu dokázanej nedbalosti Výrobcu.

5.Ďalšie dôležité upozornenia

Skôr ako prinesiete Výrobok na výmenu, uistite sa, že operátor odblokoval všetky bezpečnostné kódy pre SIM kartu (alebo podobné mechanizmy, ktoré Výrobok môžu zablokovať, aby sa zabránilo jeho používaniu v špecifickej sieti alebo u špecifického operátora).

Váš Výrobok môže obsahovať prvky špecifické pre určitú krajinu vrátane softvéru. Záručné služby dostupné v príslušnej krajine môžu byť obmedzené na Výrobky a prvky špecifické pre krajinu, ktoré sú v tejto krajine dostupné. Taktiež ak bol Výrobok znova exportovaný z pôvodnej cieľovej krajiny do inej krajiny, môže obsahovať prvky špecifické pre danú krajinu, ktoré sa v zmysle tejto Záruky nepovažujú za chybu, ani v prípade nefunkčnosti Výrobku.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Vlastnosti

ID článku: 13394 – Posledná kontrola: 15. 8. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky