Uputstvo za korišćenje trake zadataka

Primenjuje se na: Windows 10

Traku zadataka ne morate da koristite samo za prikaz aplikacija i gledanje na sat. Uskladite njen izgled sa svojim željama, upravljajte kalendarom, zakačite omiljene aplikacije na nju, premestite je tamo gde želite da se prikazuje na ekranu i odredite način na koji će se dugmad na traci zadataka grupisati kada imate više otvorenih aplikacija. Čak možete da upravljate zakazanim obavezama iz kalendara direktno sa trake zadataka.

Traka zadataka u operativnom sistemu Windows 10
 

Kačenje aplikacije na traku zadataka


Zakačite neku aplikaciju direktno na traku zadataka za brzi pristup kada ste na radnoj površini ili je uklonite ako to želite. To možete da uradite sa početnog ekrana ili sa liste za prelazak, što je lista prečica do nedavno otvaranih datoteka, fascikli i veb lokacija.

Kačenje aplikacije sa početnog ekrana

Na početnom ekranu pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju, a zatim dodirnite stavke Još > Zakači na traku zadataka ili kliknite na njih. Ako uklanjate aplikaciju, sledite iste korake i dodirnite ili izaberite stavku Ukloni sa trake zadataka.

Kačenje aplikacije sa liste za prelazak

Ako je aplikacija već otvorena, pritisnite i držite dugme aplikacije na traci zadataka, a zatim vucite prstom nagore dok se ne pojavi lista za prelazak. Ako koristite miš, kliknite desnim tasterom miša na dugme aplikacije na traci zadataka. zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Zakači na traku zadataka. Ako uklanjate aplikaciju, sledite iste korake i dodirnite ili izaberite stavku Ukloni sa trake zadataka.

Lista za prelazak na traci zadataka
 

Promena postavki na traci zadataka


Prilagodite traku zadataka po svom ukusu direktno sa nje. Ako želite da promenite različite aspekte trake zadataka odjednom, koristite „Postavke“. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša u prazan prostor na traci zadataka, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Postavke .Postavke za traku zadataka
 

Promena lokacije trake zadataka

Traka zadataka se obično nalazi pri dnu radne površine, ali takođe možete da je premestite u neku stranu ili na vrh radne površine. Ako je traka zadataka zaključana, potrebno je da je otključate pre nego što je premestite (pogledajte odeljak Zaključavanje i otključavanje trake zadataka u ovoj temi). Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša u prazan prostor na traci zadataka, dodirnite ili mišem izaberite stavke Postavke  > Lokacija trake zadataka na ekranu, a zatim izaberite stavku Levo, Vrh, Desno ili Dole.

Promena rasporeda dugmadi na traci zadataka

Svaki put kada želite da promenite redosled dugmad aplikacija na traci zadataka, samo prevucite dugme sa trenutnog položaja na neki drugi.

Možda ćete želeti da odaberete način na koji se dugmad na traci zadataka grupišu, naročito ako imate više otvorenih prozora. Prema podrazumevanim vrednostima, uvek se grupišu sve otvorene datoteke iz iste aplikacije, čak i ako ih ne otvarate redom.

Ako želite da promenite način na koji se dugmad trake zadataka grupišu, pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša u prazan prostor na traci zadataka, dodirnite ili mišem izaberite stavku Postavke , a zatim izaberite neku opciju sa liste Kombinuj dugmad na traci zadataka:

  • Uvek, sakrij oznake. Ovo je podrazumevana postavka. Svaka aplikacija će se pojaviti kao jedno neoznačeno dugme, čak i kada je otvoreno više prozora te aplikacije.
  • Kada je traka zadataka puna. Ova postavka prikazuje svaki prozor kao pojedinačno dugme sa oznakom. Kada traka zadataka postane pretrpana, aplikacije sa više otvorenih prozora će se skupiti u jedinstveno dugme aplikacije. Dodirnite dugme ili kliknite na njega da biste videli listu prozora koji su otvoreni.
  • Nikada. Ova postavka prikazuje svaki prozor kao pojedinačno dugme sa oznakom i nikada ne kombinuje prozore, bez obzira na to koliko ih je otvoreno. Što više aplikacija i prozora otvarate, dugmad postaje sve manja, a na kraju će se pojaviti klizač.

Zaključavanje i otključavanje trake zadataka

Zaključavanje trake zadataka je praktično ako želite da budete sigurni da će ostati onakva kako ste je podesili. Kasnije otključajte traku zadataka ako želite da unesete promene ili promenite njenu lokaciju na radnoj površini. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša u prazan prostor na traci zadataka, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Postavke  i potvrdite izbor u polju Zaključaj traku zadataka.

Ako pored polja Zaključaj traku zadataka postoji oznaka potvrde, znaćete da je već zaključana. Da biste je otključali, samo dodirnite polje Zaključaj traku zadataka ili kliknite na njega, ili ga isključite u dijalogu „Postavke“.

Prikaz bedževa u okviru dugmadi na traci zadataka

Bedž na dugmetu trake zadataka predstavlja obaveštenje o tome da se neka aktivnost odvija ili da mora da se dogodi u okviru date aplikacije.

Obaveštenje putem bedža na traci zadataka
 

Na primer, bedž koji pokazuje zvono na aplikaciji „Alarm i satovi“ pokazuje da imate aktivni alarm koji će se aktivirati u vreme koje ste odredili. Ova funkcija je podrazumevano uključena, ali ako želite da se uverite da je tako ili ako želite da je isključite, pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša u prazan prostor na traci zadataka, dodirnite ili mišem izaberite stavku Postavke , a zatim pređite na odeljak Prikazivanje bedževa u okviru dugmadi na traci zadataka.

Korišćenje manje dugmadi na traci zadataka

Ako želite da prikažete veći broj aplikacija na traci zadataka, možete da prikažete manju verziju dugmadi. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša u prazan prostor na traci zadataka, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Postavke, a zatim uključite opciju „Koristi malu dugmad na traci zadataka.

Korišćenje trake zadataka za brzi prikaz radne površine

Koristite opciju za brzi pogled da biste za čas pogledali šta se nalazi na radnoj površini iza svih otvorenih prozora.

  1. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša u prazan prostor na traci zadataka, dodirnite ili mišem izaberite stavku Postavke , a zatim uključite opciju Koristite brzi pogled za pregled radne površine kada premestite miš na dugme „Prikaži radnu površinu“ na kraju trake zadataka.
  2. Pomerite kursor iznad krajnje desne ivice trake zadataka ili je pritisnite i držite i videćete radnu površinu.
  3. Da biste vratili prikaz svih otvorenih prozora, samo sklonite pokazivač miša ili još jednom pritisnite i držite ivicu.

Automatsko sakrivanje trake zadataka

Možda ćete ponekad želeti da sakrijete traku zadataka, na primer, kada gledate neki film ili čitate nešto. Imate mogućnost da automatski sakrijete traku zadataka na osnovu toga da li radite u režimu radne površine ili u režimu tablet računara. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša u prazan prostor na traci zadataka, dodirnite ili mišem izaberite stavku Postavke , a zatim uključite opcije Automatski sakrij traku zadataka u režimu radne površine i Automatski sakrij traku zadataka u režimu tablet računara ili jednu od njih.