Osnovni podaci o upravljanju digitalnim pravima

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Zaštita autorskih prava može da spreči kopiranje, modifikovanje ili prenos fotografija, muzike i drugog sadržaja.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama PlayReady. Ukoliko izvesni softver za DRM ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već nalazi na uređaju. Opoziv tog softvera za DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ili na korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.

Ako se na uređaju nalazi sadržaj zaštićen tehnologijom PlayReady ili WMDRM, i licenca i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licence i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Više informacija potražite od svog dobavljača usluga.

Svojstva

ID članka: 11736 - Poslednji pregled: 17.05.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije