Zbirna ispravka 6 za Microsoft Dynamics NAV 2013 (Izrada 35345)

Radite bilo gde na bilo kom uređaju sa uslugom Microsoft 365

Nadogradite na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa najnovijim funkcijama i ispravkama.

Nadogradi odmah

Ovaj članak se odnosi na Microsoft Dynamics NAV 2013 za sve zemlje i sve jezičke lokalne standarde.

Pregled

Ova kumulativna zbirna ispravka uključuje sve hitne ispravke i regulatorne funkcije koje su izdate za Microsoft Dynamics NAV 2013, uključujući hitne ispravke i regulatorne funkcije koje su objavljene u prethodnim zbirovima ispravki. Ova zbirna ispravka zamenjuje prethodno objavljene zbirne ispravke. Uvek bi trebalo da instalirate najnoviju zbirnu ispravku. Za listu zbirova ispravki objavljenih za Microsoft Dynamics NAV 2013 odaberite sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2842257 Izdate zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013Za kompletnu listu svih hitnih ispravki objavljenih u zbirovima ispravki za Microsoft Dynamics NAV 2013 pogledajte sledeće stranice CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Pregled izdatih hitnih ispravki aplikacije za Microsoft Dynamics NAV 2013

Pregled hitnih ispravki izdate platforme za Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Pregled izdatih hitnih ispravki aplikacije za Microsoft Dynamics NAV 2013

Pregled hitnih ispravki izdate platforme za Microsoft Dynamics NAV 2013Zbirne ispravke su namenjene novim i postojećim klijentima koji rade pod aplikacijom Microsoft Dynamics NAV 2013.VažnoPreporučujemo da se obratite Microsoft Dynamics Partneru pre nego što instalirate hitne ispravke ili ispravke. Važno je da proverite da li je vaše okruženje kompatibilno sa instaliranim hitnim ispravkama ili ispravkama. Hitna ispravka ili ispravka mogu dovesti do problema sa interoperabilnošću sa prilagođavanjima i proizvodima nezavisnih proizvođača koji rade sa Vašim Microsoft Dynamics NAV rešenjem.

Problemi koji su rešeni u ovoj zbirni zbirne ispravke

Sledeći problemi se rešavaju u ovoj zbirni zbirni ispravki:

Hitne ispravke platforme

Id

Naslov

2876786

Nije moguće dodati grafikon u centar za uloge ako ime preduzeća sadrži apostrof (')

2876786

Vrednost filtera Limit Totals se ne ažurira za filtere datuma kada je skupljeno okno "Ograniči zbirove na okno filtera"

2876786

Windows klijent prikazuje natpis na engleskom (ENU) umesto na primarnom jeziku, na primer nemački (DEU), kada nedostaje lokalni natpis, na primer u švajcarskom (DES)

2876786

Windows klijent pada sa greškom System.InvalidOperationException kada se pomerate u redovima prodaje

2876786

Promene dizajna stranice se ne odražavaju na stranicu ako su konfiguracije napravljene na stranici

2876783

U polje koje ima promenljivu kao izvorni izraz možete da unesete više znakova nego što je postavljeno za promenljivu

2876783

Okidač za prijavljivanje u jedinice koda LogInManagement se ne pokreće kada je Windows klijent zatvoren

2876783

Razvojno okruženje pada kada šifru sa stranicom sastavite. FUNKCIJA RUNMODAL koja ima parametar FieldRef polja

2876783

Dobijate grešku System.NullReferenceException kada istovremeno zatvorite više Windows klijenata

2876779

Poruka o grešci "Ime polja <polja> imena <tabele> sadrži vrednost (<vrednost>) koja se ne može pronaći <u povezanoj tabeli (ime tabele>)" kada odnos između tabela u tabeli sadrži džoker znak (*)

2876779

Nije moguće promeniti kulturu Web usluga

2876779

Windows klijent pada kada je RecordRef.MODIFY pozvan iz jedinice koda 1

Napomena Možda ćete morati da prevete objekte u bazu podataka nakon primene ove hitne ispravke.

Hitne ispravke aplikacije

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

352384

Podaci se nepravilno umeću u tabelu nakon što se dobije greška kada primenite podatke pomoću RapidStart usluga

Administracija

COD 8611

351607

Poruka o grešci "Kurs valute u okviru filtera" kada uvozite redove naloga sa šifrom valute sa RapidStart uslugama

Administracija

TAB 330

352376

Polja Adresa primaoca isporuke 2 i Poštanski broj primaoca isporuke se nepravilno uređuju u međukompanijskim tabelama

Finansija

TAB 426 TAB 428 TAB 430 TAB 432 TAB 434 TAB 436 TAB 438 TAB 440

352375

Tip datoteke .txt nije opcija kada izaberete datoteku iz datoteke transakcije uvoza na stranici "Transakcije iz MK prij.

Finansija

BAKALA 435

351897

Stavke se ne filtriraju po dimenzijama kada bušite u iznose na stranici "Pregled finansijske analize"

Finansija

PAG 490

352385

Poruka o grešci "Stavka knjige artikala je prazna" kada opozovete isporuku za stavku asemblera sa komponentama koje nisu u potpunosti potrošene

Zaliha

BAKALA 900

352086

Vrednosti dimenzija se ne čuvaju u redovima naloga za prenos

Zaliha

TAB 5741

352079

Poruka o grešci "Ukupna rezervisana <u> količina" kada više puta pokrenete funkciju "Rezerviši iz trenutnog reda" sa stranice "Rezervacije"

Zaliha

COD 99000845

351890

Rezervisana količina za red nabavke se nepravilno smanjuje kada promenite količinu u redovima praćenja artikla za nabavku

Zaliha

COD 99000831

351453

Polje Rezervisana količina se ne ažurira u redu ulazne porudžbine kada unesete referentni br. umesto br. artikla za stavku asemblera

Zaliha

TAB 37 PAG 46

352391

Dimenzije se ne kopiraju iz redova zadatka vezanog za posao u stavke PUT za posao kada pokrenete izračunavanje načina knjiženja PUT i PUT je podešeno na "Po stavci knjige poslova" za posao

Poslove

TAB 81

352070

Filter "DNEVNICE" nije važeći za polje Šifra jedinice mere u tabeli "Red planiranja posla". Nije očekivao poruku o grešci "('" kada knjižite nalog poslova za resurs sa šifrom jedinice mere sa zagradom

Poslove

TAB 156 TAB 210 COD 1026

350778

Poruka o <iznosa> potrebno zaokružiti u ime obrasca naloga reda naloga knjiženja" kada pokrenete poruku o knjiženju PUT za posao u GK

Poslove

BAKALA 1000

352323

Potrebno je mnogo vremena da se status završi na izdatom nalogu za proizvodnju kada je polje "Automatska korekcija troškova" podešeno na "Uvek u podešavanju zaliha" u severnoameričkoj verziji

Proizvodnje

BAKALA 22

352043

Poruka o grešci "Dužina niske <je dužina niske>, ali mora biti manja ili jednaka 10 znakova" kada postavite filter lokacije na stranici predviđanja proizvodnje

Proizvodnje

PAG 9245 PAG 99000919 COD 9200

351937

Proces izračunavanja regenerativnog plana zakače kada pokrenete proces za artikal sa sistemom dopunjavanja zaliha postavljenim na "Nijedan" i smernicama za poručivanje koje nisu prazne

Proizvodnje

BAKALA 5431

351292

Šifra regala se ne popunjava u redu naloga za proizvodnju za nalog za proizvodnju koji je kreiran iz radnog lista planiranja

Proizvodnje

COD 99000813

350376

Poruka o grešci "Kreiranje klijenta je prekinuto" kada kreirate klijenta od kontakta

Marketing

TAB 5050

352582

Poruka o grešci "Izaberi šifru vrednosti dimenzije <> za šifru dimenzije <šifra dimenzije> za artikal <Br. artikla >" kada proknjižite ulaznu fakturu za trošak artikla

Nabavke

BAKALA 90

352410

Osnovna jedinica mere umesto jedinice mere za nabavku se umeće za artikal kada unesete red trebovanja u radni list trebovanja

Nabavke

TAB 246

352260

"Prekoračenje pod konverzijom vrednosti Microsoft.Dynamics.Nav.Runtime.Decimal18 0,55 u System.Int32." poruka o grešci kada pokrenete funkciju "Pribavi redove prijemnice" za troškove artikla u ulaznoj fakturi

Nabavke

COD 74

351599

Poruka o grešci "Nije moguće pronaći traženi zapis" kada otvorite obaveštenje na stranici radnog lista trebovanja

Nabavke

PAG 291

351474

"Br. posla mora biti jednaka poruci o grešci "" u dokumentu o redu nabavke=Porudžbina kada izaberete br. posla. u redu izlazne porudžbine

Nabavke

TAB 39

352832

Nijedan red isporuke ili prijemnice nije predložen kada pokrenete "Redovi isporuke" ili "Pribavi redove prijemnice" za porudžbinu koja je u potpunosti isporučena ili primljena i ima proknjiženu akontaciju/avansnu uplatu

Purchase/Sales

COD 64 COD 74

352638

Šifra valute u redovima prodaje i nabavke se ne ažurira kada promenite šifru valute u zaglavlju prodaje ili nabavke

Purchase/Sales

PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 507 PAG 509 PAG 6630 PAG 6640

352044

"Dužina niske je dužina <niske>, ali mora biti manja ili jednaka 20 znakova" kada postavite filter šifre prodaje na stranicama "Popusti na redove prodaje" i "Popusti na redove nabavke"

Purchase/Sales

PAG 7004 PAG 7014

352659

Ulaznu porudžbinu možete delimično isporučiti kada je savet za isporuku podešen da se dovrši ako je količina za prvi red prodaje negativna

Prodaje

BAKALA 80

352317

Iznos u polju "Ukupni iznos iznosa". Izusti. PDV u odeljku Specifikacija akontacije/avansne uplate u izveštaju Potvrda porudžbine je pogrešan kada je polje Kombinovanje akontacije/avansne uplate podešeno na "Ne"

Prodaje

REP 205

352311

Upozorenje o kreditnom limitu i statistika kupca pokazuju netačne iznose kada za kupca postoje neproknjiženi dokumenti o prodaji

Prodaje

PAG 343

350791

Poruka o grešci "Ne možete knjižiti ovu vrstu dokumenta kada kupac <kupac br.> je blokiran tipom "Isporuči" kada proknjižite izlaznu fakturu

Prodaje

BAKALA 80

352676

Beleške i veze koje se dodaju odobrenju za servis ne kopiraju se u proknjiženo odobrenje za servis

Usluga

COD 5988

352370

Dimenzije se ne čuvaju u redovima fakture za servis

Usluga

TAB 5902

352111

Redovi teksta povezani sa redovima konta GK u fakturama ugovora o servisiranju nisu navedeni ispod redova konta GK

Usluga

COD 5940 COD 5944

351899

Nijedan nalog za servis se ne kreira kada pokrenete funkciju Kreiranje naloga za ugovor za ugovor sa artiklom za servis koji ima adresu primaoca isporuke koja je ista kao adresa primaoca isporuke u ugovoru o servisiranju

Usluga

REP 6036

352672

Poruka o grešci "Specifikacija praćenja već postoji" kada registrujete izdvajanje iz magacina sa više jedinica mera i praćenjem artikla u magacinu

Magacina

BAKALA 7307

351929

Poruka o grešci "Broj izvornih dokumenata objavljenih: 0" prilikom knjiženja isporuke iz magacina

Magacina

COD 99000832

351515

"Magacinska prijemnica je potrebna za br. reda. = <" Red br.>" kada delimično fakturišete prijemnicu ili isporuku za lokaciju koja je podešena za usmereno skladištenje i izdvajanje

Magacina

TAB 37 TAB 39

Hitne ispravke lokalne aplikacije

AU - Australija i NZ - Novi Zeland

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

351186

PDV se ne obračunava ispravno za delimične uplate kada je nerealizovani PDV podešen da važi u podešavanju glavne knjige u australijskoj i novozelandskoj verziji

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 254 COD 12

DE - Nemačka

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

352300

Poruka o grešci "Nije moguće pronaći deo putanje" kada pokrenete GDPdU izvoz u nemačkoj verziji

Finansija

REP 11015

351954

Poruka o grešci "Indeks je van granica" kada proveravate valjanost izvora zapisa izvoza podataka u nemačkoj verziji

Finansija

TAB 11004

352318

Stavke akontacije/avansne uplate su višestruko navedene za svaki artikal u odeljku Specifikacija akontacije/avansne uplate u izveštaju Porudžbina kada je kombinovanje akontacije/avansne uplate postavljeno na "Ne" u nemačkoj verziji

Nabavke

REP 405

351956

Neki izveštaji o prodaji i nabavci štampaju se u pogrešnom fontu u nemačkoj verziji

Purchase/Sales

REP 202 REP 402 REP 405 REP 406 REP 407 REP 410

352605

Datoteke koje se izvoze iz korektivnog izveštaja EU prodajne liste nisu ispravne u nemačkoj verziji

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 740 TAB 743 PAG 743 REP 11008

352599

"Nicht alle Zeichen der ausgewählten Datei passen zur ermittelten Codepage ISO-8859: Dateiposition: 19 Wert: 0xe9" poruka o grešci kada pokrenete izveštaj EU liste prodaje u nemačkoj verziji

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 740 TAB 743 PAG 743 REP 11008

352584

Nula iznosa ne bi trebalo dozvoliti u datoteci EU liste prodaje u nemačkoj verziji

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 740 TAB 743 PAG 743 REP 11008

FR - Francuska

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

352107

Red knjiženja nije dostupan na novoj platnoj omašci nakon što je uklonjen sa prethodne rate u francuskoj verziji

Upravljanje gotovinom

COD 10860 PAG 10869

IT - Italija

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

352262

Kompletan iznos poreza na uskraćivanje se knjiži kada proknjižite uplatu za fakturu za ratu u italijanskoj verziji

Upravljanje gotovinom

BAKALA 12101

352057

Poruka o grešci "Ne možete da opoznete plaćanje jer je obračunato i proknjiženo namirenje PDV-a" kada opozostite uplatu bez nerealizovanog PDV-a nakon knjiženja mesečnog rešenja PDV-a u italijanskoj verziji

Upravljanje gotovinom

COD 226 COD 227

351298

Kreiraj povraćaj iz podizvođača i kreiraj transf. Ord. funkcije podizvođača ne funkcionišu na očekivani način u italijanskoj verziji

Proizvodnje

TAB 32 TAB 83 TAB 5407 COD 22 COD 5704 COD 5705 PAG 99000831

352622

Odobrenje za kupca ili dobavljača na crnoj listi možete proknjižiti kada je polje "Odnosi na period" prazno u italijanskoj verziji

Purchase/Sales

TAB 9 COD 80 COD 90

352521

Iznos PDV-a za unos iz prethodnog perioda se ne oduzima od iznosa namirenja perioda kada pokrenete polje Obračun. & namirenja poštanskog PDV-a i perioda obračuna PDV-a treba da budu kvartalno u italijanskoj verziji

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

352519

Polja "Neopisivi osnovice", "Zbirovi neodgovaratnih iznosa", "Preostali nerealizovani zbirovi osnovica" i "Preostali nerealizovani zbirovi iznosa" nisu prikazana u polju Obračun. & Knjiženje namirenja PDV-a kada ne izaberete polje Prikaži stavke PDV-a na stranici zahteva za izveštaj u italijanskoj verziji

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

352518

Zbirovi neopisive osnovice i neopisivog iznosa se ne štampaju u polju Obračun. & izveštaja o namirenja PDV-a. Takođe, prava margina u izveštaju nije tačna u italijanskoj verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

352334

Iznos PDV-a je netačan kada proknjižite odobrenje koje se primenjuje na izlaznu fakturu sa nerealizovanim PDV-om i negativnim redom prodaje u italijanskoj verziji

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 254 COD 12

352119

"Ispravljeni br. intrastat izveštaja. mora imati vrednost u nalogu intrastata. Red. Ne može biti nula ili prazna" poruka o grešci kada pokrenete izveštaj Intrastat - Pravljenje auta o porezu na disk u italijanskoj verziji

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 593

NA - Severna Amerika

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

352849

Poruka o grešci "Les comptes generaux n'ont pas ete trouves dans la feuille Excel" kada uvezete budžet iz excela i kada ste izabrali francuski jezik u severnoameričkoj verziji

Finansija

REP 81

344337

Izveštaj "Finansijska analiza" ne štampa tip sabiranje podvlačenja ili podvlačenja u severnoameričkoj verziji

Finansija

TAB 85 REP 25 PAG 104

351480

Izveštaj Proknjižena izlazna faktura prikazuje netačan podzbir za izlaznu fakturu sa sklopom za poručivanje artikla kada izaberete polje Prikaži komponente asemblera na stranici zahteva u severnoameričkoj verziji

Prodaje

REP 10074

NL - Holandija

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

352586

Poruka o grešci "Dužina niske <je dužina niske>, ali mora biti manja ili jednaka 30 znakova" kada uvezete izvod iz banke sa Telebankingom u holandsku verziju

Upravljanje gotovinom

REP 11000020

352099

Stavke GK se nepravilno knjiže kada dođe do greške prilikom knjiženja naloga glavne knjige ako je izabrana ispravka za knjiženje u prikazu analize u holandskoj verziji

Finansija

TAB 11400

Velika Britanija - Velika Britanija

Id

Naslov

Funkcionalna oblast

Promenjeni objekti

352098

Kolone na stranici "Saldo GK po dimenzijama" pogrešno se prikazuju kada polje Korišćenje sistema za period meseca nije izabrano u podešavanju kalendara u verziji Ujedinjenog Kraljevstva

Finansija

BAKALA 359

352283

Opcija "Arhiviraj dokument" u izveštajima "Porudžbina" i "Potvrda porudžbine" ne zavisi od polja Arhiviraj ponude & Porudžbine u podešavanju nabavke i dugovanja u verziji Ujedinjenog Kraljevstva

Nabavke

REP 10571 REP 10576

Rešenje

Nabavljanje datoteka ispravki za Microsoft Dynamics NAV

Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

Kumulativna ispravka CU 06 za Microsoft Dynamics NAV 2013

Koji paket hitnih ispravki treba preuzeti

Ova zbirna ispravka ima više paketa hitnih ispravki. Izaberite i preuzmite jedan od sledećih paketa u zavisnosti od verzije microsoft Dynamics NAV 2013 baze podataka:

Zemlja

Paket hitnih ispravki

AU - Australija

Preuzmite paket AUKB2881294

DE - Nemačka

Preuzmite paket DEKB2881294

FR - Francuska

Preuzmite frKB2881294 paket

IT - Italija

Preuzmite ITKB2881294 paket

NA - Severna Amerika

Preuzmite paket NAKB2881294

NL - Holandija

Preuzmite paket NLKB2881294

NZ - Novi Zeland

Preuzmite paket NZKB2881294

Velika Britanija - Velika Britanija

Preuzmite gbKB2881294 paket

Sve ostale zemlje

Preuzmite W1KB2881294 paket

Lokalne hitne ispravke za sledeće zemlje nisu uključene u zbirne ispravke:

  • AT - Austrija

  • BE - Belgija

  • CH - Švajcarska

  • ES - Španija

  • FI - Finska

  • IN - Indija

  • IS - Island

  • NE - Norveška

  • SE - Švedska

Da biste pronašli lokalne hitne ispravke za ove zemlje posetite sledeće stranice CustomerSource i PartnerSource:

CustomerSource

Pregled hitnih ispravki lokalnih aplikacija koje nisu uključene u zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Pregled hitnih ispravki lokalnih aplikacija koje nisu uključene u zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013

Instaliranje zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013

Za više informacija o instaliranju zbirne ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

2834770 Instaliranje zbirne ispravke za Microsoft Dynamics NAV 2013

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, morate imati instaliran Microsoft Dynamics NAV 2013.

Više informacija

Za više informacija o terminologiji softverskih ispravki odaberite sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:

824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravkiZa više informacija o aplikaciji Microsoft Dynamics NAV 2013 posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem u Microsoft proizvodima koji su navedeni u odeljku "Odnosi se na".

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×