Tasterske prečice su tasteri ili kombinacije tastera koje pružaju drugi način da uradite nešto što biste obično radili mišem.

Slede uobičajene tasterske prečice u mnogim Microsoft aplikacijama koje se dolaze uz Windows 10. Ovo uključuje prečice za:

U mnogim ovim aplikacijama prečice su prikazane i u opisu alatke ako zadržite pokazivač miša iznad dugmeta. U drugima, pritisak tastera Alt ili F10 prikazuje dostupne tasterske prečice. Ako je slovo podvučeno u meniju, pritisnite taster Alt i podvučeni taster zajedno umesto da birate tu stavku menija. Na primer, da biste kreirali novu sliku u programu Bojanka, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + N. 

Napomena: Pomoću tastature na ekranu osetljivom na dodir, potrebno je da pritisnete taster Ctrl da biste prikazali neke prečice.

Tasterske prečice za kalkulator

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Alt + 1

Prebacivanje na standardni režim

Alt + 2

Prebacivanje na naučni režim

Alt + 3

Prebacivanje na režim graphinga

Alt + 4

Prebacivanje na režim programera

Alt + 5

Prebacivanje na režim izračunavanja datuma

Ctrl + M

Skladištenje u memoriji, u standardnom režimu, naučnom režimu i režimu programera

Ctrl + P

Dodavanje u memoriju, u standardnom režimu, naučnom režimu i režimu programera

Ctrl + Q

Oduzimanje od memorije, u standardnom režimu, naučnom režimu i režimu programera

Ctrl + R

Opoziv iz memorije, u standardnom režimu, naučnom režimu i režimu programera

Ctrl + L

Obriši memoriju

Izbriši

Brisanje trenutnog unosa (izaberite CE)

Esc

Potpuno brisanje unosa (izaberite C)

Tab

Prelaženje do sledeće stavke naloga i dodeta mu fokus

Razmaknica

Bira stavku UI koja je u fokusu

Enter

Bira = u standardnom režimu, naučnom režimu i režimu programera

F9

Izaberite +/- u standardnom režimu, naučnom režimu i režimu programera

R

Izbor 1/x u standardnom režimu i naučnom režimu

@

Izaberite 2√x u standardnom režimu i naučnom režimu

%

Izaberite stavku % u standardnom režimu i režimu programera

Ctrl + H

Kada je dugme istorija vidljivo, bira dugme istorije u standardnom režimu i naučnom režimu

Strelica nagore

Premeštanje na gore na listi istorije, listi memorije i stavki menija

Strelica nadole

Premeštanje nadole na listi istorije, listi memorije i stavki menija

Ctrl + Shift + D

Obriši istoriju

F3

Izaberite stavku "DEG" u naučnom režimu

F4

Izaberite stavku RAD u naučnom režimu

F5

Izaberite grad u naučnom režimu

G

Izbor 2x unaučnom režimu

Ctrl + G

Izbor 10x unaučnom režimu

S

Izbor 10x unaučnom režimu

Shift + S

Izbor sin-1 u naučnom režimu

Ctrl + S

Izbor sinh u naučnom režimu

Ctrl + Shift + S

Izbor sinh-1 u naučnom režimu

T

Izaberite tan u naučnom režimu

Shift + T

Izaberite tan-1 u naučnom režimu

Ctrl + T

Izaberite tanh u naučnom režimu

Ctrl + Shift + T

Izaberite tanh-1 u naučnom režimu

O

Izbor cosa u naučnom režimu

Shift + O

Izbor kosinus -1 u naučnom režimu

Ctrl + O

Izbor kosinusa u naučnom režimu

Ctrl + Shift + O

Izbor kossh-1 u naučnom režimu

U

Izbor s u naučnom režimu

Shift + U

Izbor sec-1 u naučnom režimu

Ctrl + U

Izbor sech-a u naučnom režimu

Ctrl + Shift + U

Izbor sech-1 u naučnom režimu

I

Izbor csc u naučnom režimu

Shift + I

Izbor csc-1 u naučnom režimu

Ctrl + I

Select csch in Scientific mode

Ctrl + Shift + I

Izaberite csch-1 u naučnom režimu

J

Select cot in Scientific mode

Shift + J

Izaberite cot-1 u naučnom režimu

Ctrl + J

Izaberite kot u naučnom režimu

Ctrl + Shift + J

Izaberite coth-1 u naučnom režimu

Ctrl + Y

Izaberitey √xu naučnom režimu

Shift + \

Izaberite |x| u naučnom režimu

[

Izaberite &seloor;x⌋  u naučnom režimu

]

Izaberite ⌈x⌉ u naučnom režimu

L

Izaberite stavku "Evidencija" u naučnom režimu

Shift + L

Izaberite evidencijuyx u naučnom režimu

M

Izbor dm-a u naučnom režimu

N

Izaberite stavku ln u naučnom režimu

Ctrl + N

Izbor ex u naučnom režimu

P

Izaberite stavku Pi u naučnom režimu

Q

Izbor x2 u standardnom režimu i naučnom režimu

V

Preklopnik je isključenO/isključeno F-E dugme u naučnom režimu

X

Izbor exp u naučnom režimu

Y, ^

Izbor xy u naučnom režimu

#

Izbor x3 u naučnom režimu

!

Izaberite n!u naučnom režimu

%

Izbor mod-a u naučnom režimu

Ctrl ++ na numeričkoj tastaturi

Graph uvećava tokom rada u režimu graphinga

Ctrl +- na numeričkoj tastaturi

Graph se umanjuje dok ste u režimu graphinga

F2

Izaberite stavku DWORD u režimu programera

F3

Izaberite stavku WORD u režimu programera

F4

Izaberite stavku BYTE u režimu programera

F5

Izaberite HEX u režimu programera

F6

Izaberite dec u režimu programera

F7

Izaberite stavku "OCT" u režimu programera

F8

Izaberite stavku BIN u režimu programera

F12

Izaberite QWORD u režimu programera

A-F

Izbor slova A-F u   režimu programera dok je hex izabran

Shift + ,

Izaberite roL u režimu programera kada je Bit Shift postavljen na "Kružni" shift

Shift + .

Izaberite RoR u režimu programera kada je Bit Shift postavljen na "Kružni" shift

Shift + ,

Izaberite Lsh u režimu programera kada je Bit Shift postavljen na "Aritmetički" ili "Logički" shift

Shift + .

Izaberite stavku Rsh u režimu programera kada je bit Shift postavljen na "Aritmetički" ili "Logički" shift

%

Izaberite stavku % u režimu programera

|

Izbor stavke OR u režimu programera

^

Izaberite XOR u režimu programera

\

Izaberite stavku NOR u režimu programera

~

Izaberite opciju NOT u režimu programera

&

Izbor stavke AND u režimu programera

.

Izbor NAND-a u režimu programera

Tasterske prečice na traci za igre

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Windows taster sa logotipom + G

Otvaranje traka za igre prilikom otvaranja igre

Windows logotipom + Alt + G

Snimanje poslednjih 30 sekundi

Windows logotipa + Alt + R

Pokretanje ili zaustavljanje snimanja

Windows logotipa + Alt + Print Screen

Snimak ekrana igre

Windows taster sa logotipom + Alt + T

Prikazivanje ili skrivanje tajmera za snimanje

Windows logotipa + Alt + M

Uključivanje ili isključivanje mikrofona

Windows logotipa + Alt + B

Pokretanje ili zaustavljanje emitovanja

Windows taster sa logotipom + Alt + W

Prikaži kameru tokom emitovanja

Groove tasterske prečice

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Ctrl + P

Reprodukcija ili pauziranje

Ctrl + F

Pređi na sledeću pesmu

Ctrl + B

Ponovno pokretanje trenutne pesme ili pređi na prethodnu pesmu

F9

Povećaj jačinu zvuka

F8

Umanjenje jačine zvuk

F7

Mute volume (Priguši zvuk)

Ctrl + Enter

Izbor stavke i ulazak u režim izbora

Ctrl + A

Izaberi sve

Izbriši

Brisanje izabranih stavki

Ctrl + Shift + P

Reprodukuj izabranu stavku

Ctrl + T

Dana ili isključivanje ponavljanja

Ctrl + H

Slučajni slučajni slučajni slučajni slučaj

Ctrl + Q

Pretraga

Mape tasterskih prečica

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Tasteri sa strelicama

Pomeranje mape u bilo kom smeru

Ctrl + plus ili minus (+ ili -)

Uvećanje ili umanjenje

Ctrl + tasteri sa strelicama nalevo ili nadesno

Rotira

Ctrl + tasteri sa strelicama nagore ili nadole

Nagilj

+ ili - tasteri

Uvećanje ili umanjenje prikaza gradova u 3D prikazu

Page Up ili Page Down

Pomeranje na dalje ili bliže prikazu gradova u 3D prikazu

Ctrl + Y

Prebacivanje prikaza mape sa prikaza iz vazduha na prikaz puta i iz vazduha

Ctrl + Home

Centralna mapa na vašoj trenutnoj lokaciji

Ctrl + D

Nabavite putokaze

Ctrl + F

Pretraga

Ctrl + M

Umanjivanje aktivne kartice

Ctrl + P

Štampanje

Ctrl + T

Prikazivanje ili skrivanje saobraćaja

Backspace

Vrati se

Ctrl + H

Deljenje

Ctrl + L

Premeštanje fokusa na mapu

Ctrl + W

Zatvaranje aktivne kartice

Ctrl + Tab

Prelaženje na sledeću karticu

Ctrl + Shift + Tab

Idi na prethodnu karticu

Ctrl + S

Prikazivanje ili skrivanje Streetside

Ctrl + C

Kopiraj u ostavu

Filmovi & TV tasterske prečice

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Alt + Enter

Reprodukcija celog ekrana

Esc

Napuštanje celog ekrana

Enter

Izaberite nešto što je u fokusu

Razmaknica

ili

Ctrl + P

Reprodukcija ili pauziranje (kada je video zapis u fokusu)

Alt + taster sa strelicom nalevo

ili

Windows logotipa + Backspace 

Vrati se

Ctrl + T

Uključivanje ili isključivanje ponavljanja

F7

Mute the sound

F8

Umanjenje jačine zvuk

F9

Povećaj jačinu zvuka

Bojanka tasterskih prečica

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

F11

Prikaz slike u režimu celog ekrana

F12

Čuvanje slike kao nove datoteke

Ctrl + A

Izbor cele slike

Ctrl + B

Podebljano izabrani tekst

Ctrl + C

Kopiranje izbora u ostavu

Ctrl + E

Otvaranje dijaloga Propertiesdialog

Ctrl + G

Prikazivanje ili skrivanje linija koordinatne mreže

Ctrl + I

Oblikovanje izabranog teksta na sl.

Ctrl + N

Pravljenje nove slike

Ctrl + O

Otvaranje postojeće slike

Ctrl + P

Štampanje slike

Ctrl + R

Prikazivanje ili skrivanje lenjira

Ctrl + S

Čuvanje promena na slici

Ctrl + U

Podvlačenje izabranog teksta

Ctrl + V

Lepite izbor iz ostave

Ctrl + W

Otvaranje dijaloga "Resize and Skew"

Ctrl + X

Isecite izbor

Ctrl + Y

Ponovite promenu

Ctrl + Z

Opozivanje promene

Ctrl + plus (+)

Povećavanje širine četkice, linije ili strukture oblika za jedan piksel

Ctrl + minus (-)

Smanjite širinu četkice, linije ili oblika za jedan piksel

Ctrl + Page Up

Uvećanje

Ctrl + Page Down

Umanjenje

Alt + F4

Zatvaranje slike i njenog Bojanka prozora

Strelica nadesno

Premeštanje izbora ili aktivnog oblika na desno za jedan piksel

Strelica nalevo

Premeštanje izbora ili aktivnog oblika nalevo za jedan piksel

Strelica nadole

Premeštanje izbora ili aktivnog oblika nadole za jedan piksel

Strelica nagore

Premeštanje izbora ili aktivnog oblika na gore za jedan piksel

Shift + F10

Prikazivanje kontekstualnog menija

Bojanka 3D tasterske prečice

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Ctrl + 0 ili NumberPad0

Poništavanje zumiranje

Ctrl + 3

Prebacivanje između prikaza

Ctrl + A

Bira sve 3D stavke u radnom prostoru; repeat command to toggle to select all 2D items

Ctrl + B

Podebljano izabrani tekst

Ctrl + C

Kopiranje izabrane stavke

Ctrl + Insert

Kopiranje izabrane stavke

Ctrl + Shift + C

Hvatanje snimka ekrana

Ctrl + E

Prikaži svojstva platna

Ctrl + Shift + E

Prikazivanje ili skrivanje 3D perspektive

Ctrl + G

Grupisnje objekata

Ctrl + Shift + G

Razgrupisavanje objekata

I

Uključivanje trepere

Ctrl + I

Oblikovanje izabranog teksta na sl.

M

Umanjivanje ili razvijanje bočnog menija

Ctrl + N

Pravljenje nove slike ili datoteke

Ctrl + O

Otvaranje postojeće slike ili datoteke

Ctrl + P

Štampanje u 2D-u

Ctrl + S

Sačuvaj

Ctrl + Shift + S

Sačuvaj kao

Ctrl + U

Podvlačenje izabranog teksta

Ctrl + V

Nalepi izabranu stavku

Shift + Insert

Nalepi izabranu stavku

Ctrl + W

Select canvas

Ctrl + Shift + W

Prikazivanje ili skrivanje podlokacije

Ctrl + X

Iseci izabranu stavku

Shift + Delete

Iseci izabranu stavku

Ctrl + Shift + X

2D izrezi

Ctrl + Y

Ponovite radnju

Ctrl + Z

Opozivanje radnje

Escape

Zaustavljanje ili napuštanje trenutnog zadatka

Home

Reset view

PgUp

Uvećanje

Ctrl + PgUp

Uvećanje

PgDn

Umanjenje

Ctrl + PgDn

Umanjenje

Ctrl + točkić miša

Uvećanje ili umanjenje

Ctrl + strelica nalevo

Okreni se nalevo

Ctrl + strelica nadesno

Kruži desno

Ctrl + strelica nadesno

Okreni se na veću kruži

Ctrl + strelica nadole

Okreni se nadole

Alt + strelica nalevo

Pomeranje nalevo

Alt + strelica na desno

Pomeranje na desno

Alt + strelica na gore

Pomeranje na gore

Alt + strelica nadole

Pomeranje nadole

Ctrl + minus (-) ili [

Smanji veličinu četkice

Ctrl + plus (+) ili ]

Povećavanje veličine četkice

Strelica nadesno

Premeštanje izbora ili aktivnog oblika na desno za jedan piksel

Strelica nalevo

Premeštanje izbora ili aktivnog oblika nalevo za jedan piksel

Strelica nadole

Premeštanje izbora ili aktivnog oblika nadole za jedan piksel

Strelica nagore

Premeštanje izbora ili aktivnog oblika na gore za jedan piksel

Alt + F4

Zatvori program

F6

Kruženje kroz elemente ekrana u prozoru ili na radnoj površini

F10

Aktiviranje trake sa menijima u aplikaciji

Shift + F10

Prikazivanje kontekstualnog menija

F11

Prikaz slike u režimu celog ekrana

F12

Čuvanje slike kao nove datoteke

Tasterske prečice za fotografije

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Razmaknica (u kolekciji)

Izbor stavke i ulazak u režim izbora

Enter (iz režima izbora)

Izbor stavke u režimu izbora

Razmaknica (prikazivanje fotografije)

Prikazivanje ili skrivanje komandi

Razmaknica (prikazivanje video zapisa)

Reproniranje ili pauziranje video zapisa

Tasteri sa strelicama (u kolekciji)

Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nalevo

Tasteri sa strelicama nalevo ili nadesno (na jednoj stavki ili projekciji slajdova)

Prikaz sledeće ili prethodne stavke

Tasteri sa strelicama (na uvećaoj fotografiji)

Pomeranje unutar fotografije

Ctrl + plus ili minus (+ ili -)

Uvećanje ili umanjenje prilikom prikazivanja fotografije

Ctrl + 0

Poništavanje zumiranje fotografije

Esc

Povratak na prethodni ekran

Ctrl + S

Sačuvaj

Ctrl + P

Štampanje

Ctrl + C

Kopiraj

Ctrl + R (prikazivanje ili uređivanje)

Rotira fotografiju

E (prikazivanje fotografije)

Poboljšaj fotografiju

Ctrl + Z (uređivanje)

Opozivanje promena

Ctrl + Y (uređivanje)

Ponovite promene

Ctrl + / (uređivanje)

Prikaži original

Shift + tasteri sa strelicama

Resize crop or selective focus area

Ctrl + tasteri sa strelicama

Premeštanje oblasti izrezanog ili selektivnog fokusa

F5 (prikazivanje stavke)

Pokretanje projekcije slajdova

Alt + Enter

Prikaz informacija o datoteci

Ctrl + L

Postavi kao zaključani ekran

Ctrl + N (u prikazu Albumi)

Kreiranje novog albuma

Ctrl + R (u prikazu Albumi)

Ukloni album

Ctrl + D

Dodavanje izabranih stavki u album

Ctrl + U

Uklanjanje izabranih stavki iz albuma

Diktafon tasterske prečice

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Ctrl + R

Započnite novi snimak

Ctrl + M

Dodavanje novog označivača snimku

Izbriši

Brisanje izabranog snimka

Razmaknica

Reprodukcija ili pauziranje

Backspace

Vrati se

F2

Preimenovanje snimka

Strelica nadesno ili nalevo

Preskakanje unapred ili nazad prilikom reprodukcije snimka

Shift + strelica nadesno ili nalevo

Preskočite korak unapred ili unazad

Home

Prelaženje na početak snimanja

End

Prelazak na kraj snimka

Tasterske prečice za Pisanku

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

F3

Traženje sledeće instance teksta u polju Pronalaženje dijaloga

F12

Čuvanje dokumenta kao nove datoteke

Ctrl + 1

Podešavanje jednostranog proreda

Ctrl + 2

Podešavanje dvostrukog proreda

Ctrl + 5

Podešavanje proreda na 1,5

Ctrl + A

Izaberi sve

Ctrl + B

Podebljanje izabranog teksta

Ctrl + C

Kopiranje izbora u ostavu

Ctrl + D

Umetanje Microsoft bojanka crteža

Ctrl + E

Poravnavanje centra za tekst

Ctrl + F

Traženje teksta u dokumentu

Ctrl + H

Zamena teksta u dokumentu

Ctrl + I

Oblikovanje izabranog teksta na sl.

Ctrl + J

Obostrano poravnvanje teksta

Ctrl + L

Levo poravnavanje teksta

Ctrl + N

Pravljenje novog dokumenta

Ctrl + O

Otvaranje postojećeg dokumenta

Ctrl + P

Štampanje dokumenta

Ctrl + R

Desno poravnavanje teksta

Ctrl + S

Čuvanje promena u dokumentu

Ctrl + U

Podvlačenje izabranog teksta

Ctrl + V

Lepite izbor iz ostave

Ctrl + X

Isecite izbor

Ctrl + Y

Ponovite promenu

Ctrl + Z

Opozivanje promene

Ctrl + jednako (=)

Make selected text subscript

Ctrl + Shift + jednako (=)

Make selected text superscript

Ctrl + Shift + veće od (>)

Povećavanje veličine fonta

Ctrl + Shift + manje od (<)

Smanjivanje veličine fonta

Ctrl + Shift + A

Promena znakova u sva velika sleva

Ctrl + Shift + L

Promena stila znakova za nabrajanje

Ctrl + strelica nalevo

Premeštanje kursora za jednu reč nalevo

Ctrl + strelica nadesno

Premeštanje kursora za jednu reč na desnu

Ctrl + strelica nagore

Premeštanje kursora u prethodni red

Ctrl + strelica nadole

Premeštanje kursora u sledeći red

Ctrl + Home

Premeštanje na početak dokumenta

Ctrl + End

Premeštanje na kraj dokumenta

Ctrl + Page Up

Premeštanje za jednu stranicu na gore

Ctrl + Page Down

Premeštanje za jednu stranicu nadole

Ctrl + Delete

Brisanje sledeće reči

Alt + F4

Zatvaranje pisanke

Shift + F10

Prikazivanje kontekstualnog menija

Dodatne tasterske prečice

Sledeće tasterske prečice su dostupne u Windows 8.1

Tasterske prečice za kalkulator

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa kalkulatorom.

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

F1

Otvaranje pomoći za kalkulator

F2

Uređivanje istorije izračunavanja

Alt + 1

Prebacivanje na standardni režim

Alt + 2

Prebacivanje na naučni režim

Alt + 3

Prebacivanje na režim programera

Alt + 4

Prebacivanje na režim statistike

Alt + C

Otvaranje izračunavanja datuma

Ctrl + E

Otvaranje izračunavanja datuma

Ctrl + H

Uključivanje ili isključivanje istorije izračunavanja

Ctrl + L

Pritisnite dugme MC

Ctrl + M

Pritisnite dugme MS

Ctrl + P

Pritisnite dugme M+

Ctrl + Q

Pritisnite dugme M

Ctrl + R

Pritisnite dugme MR

Ctrl + U

Otvorena konverzija jedinice

Ctrl + Shift + D

Obriši istoriju izračunavanja

F9

Pritisnite dugme +/–

R

Pritisnite dugme "1/×"

@

Pritisnite kvadratno osnovno dugme

Del

Pritisnite dugme CE

Strelica nagore

Premeštanje na gore u istoriji izračunavanja

Strelica nadole

Premeštanje nadole u istoriji izračunavanja

Esc

Pritisnite dugme C ili zaustavite uređivanje istorije izračunavanja

Enter

Ponovo izračunavanje istorije izračunavanja nakon uređivanja

F3

Izaberite stavku Stepene u naučnom režimu

F4

Izbor radijana u naučnom režimu

F5

Izbor ocena u naučnom režimu

Ctrl + B

Pritisnite dugme 3√x u naučnom režimu

Ctrl + G

Pritisnite dugme 10x u naučnom režimu

Ctrl + O

Pritisnite dugme kosinus u naučnom režimu

Ctrl + S

Pritisnite dugme sinh u naučnom režimu

Ctrl + T

Pritisnite tanh dugme u naučnom režimu

Ctrl + Y

Pritisnite dugme "y√x" u naučnom režimu

D

Pritisnite dugme "Mod" u naučnom režimu

I

Pritisnite dugme Inv u naučnom režimu

L

Pritisnite dugme za evidenciju u naučnom režimu

M

Pritisnite dugme "dms" u naučnom režimu

N

Pritisnite dugme za ln u naučnom režimu

O

Pritisnite dugme "Cos" u naučnom režimu

P

Pritisnite dugme pi u naučnom režimu

Q

Pritisnite dugme x^2 u naučnom režimu

S

Pritisnite dugme sin u naučnom režimu

T

Pritisnite dugme "tan" u naučnom režimu

V

Pritisnite dugme F-E u naučnom režimu

X

Pritisnite dugme "Exp" u naučnom režimu

Y

Pritisnite dugme x^y u naučnom režimu

#

Pritisnite dugme x^3 u naučnom režimu

;

Pritisnite dugme Int u naučnom režimu

!

Pritisnite n! u naučnom režimu

F2

Izaberite stavku "Dword" u režimu programera

F3

Izaberite stavku "Word" u režimu programera

F4

Izbor bajta u režimu programera

F5

Izaberite stavku Hex u režimu programera

F6

Izaberite stavku "Dec" u režimu programera

F7

Izbor okta u režimu programera

F8

Izaberite stavku "Bin" u režimu programera

F12

Izaberite Qword u režimu programera

A-F

Pritisnite A-F dugmad u režimu programera

J

Pritisnite dugme "RoL" u režimu programera

K

Pritisnite dugme RoR u režimu programera

<

Pritisnite dugme "Lsh" u režimu programera

>

Pritisnite dugme "Rsh" u režimu programera

%

Pritisnite dugme "Mod" u režimu programera

|

Pritisnite dugme "Ili" u režimu programera

&

Pritisnite dugme "I" u režimu programera

Razmaknica

Preklopnik vrednosti bita u režimu programera

A

Pritisnite dugme "Prosek" u režimu "Statistika"

Ctrl + A

Pritisnite dugme "Prosečno Sq" u režimu "Statistika"

S

Pritisnite dugme "Zbir" u režimu "Statistika"

Ctrl + S

Pritisnite dugme "Zbir Sq" u režimu "Statistika"

T

Pritisnite S.D. dugme u režimu "Statistika"

Ctrl + T

Pritisnite inv S.D. dugme u režimu "Statistika"

D

Pritisnite dugme CAD u režimu statistike

Tasterske prečice za kalendar

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa aplikacijom "Kalendar".

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Ctrl + 1 ili Ctrl + D

Prikaz dana

Ctrl + 2 ili Ctrl + O

Prikaz prikaza radne sedmice

Ctrl + 3 ili Ctrl + W

Prikaz sedmičnog prikaza

Ctrl + 4 ili Ctrl + M

Prikaz mesečnog prikaza

Ctrl + T ili Home

Idi na današnji dan

Page up

U mesečnom prikazu, idi na prethodni mesec

U sedmičnom prikazu, idi na prethodnu sedmicu

U dnevnom prikazu, idi na prethodna dva dana    

Ctrl + H

U mesečnom prikazu, idi na prethodni mesec

U sedmičnom prikazu, idi na prethodnu sedmicu

U dnevnom prikazu, idi na prethodna dva dana    

Page down

U mesečnom prikazu, idi na prethodni mesec

U sedmičnom prikazu, idi na prethodnu sedmicu

U dnevnom prikazu, idi na prethodna dva dana    

Ctrl + J

U mesečnom prikazu, idi na prethodni mesec

U sedmičnom prikazu, idi na prethodnu sedmicu

U dnevnom prikazu, idi na prethodna dva dana    

Strelica nadesno

U prikazu idite na sledeći dan

Strelica nalevo

U prikazu, idi na prethodni dan

Strelica nadole

U prikazu idite na sledeći sat

Strelica nagore

U prikazu, idi na prethodni sat

Esc

Vrati se

Ctrl + S

Čuvanje ili slanje događaja

Ctrl + P, koristite strelice nagore i nadole da biste izabrali

Odgovaranje na događaj

Ctrl + D

Brisanje događaja

Tasterske prečice za poštu

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa aplikacijom "Pošta".

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Ctrl + R

Odgovori

Ctrl + Shift + R

Odgovori svima

Ctrl + F

Prosleđivanje

Ctrl + M

Premeštanje stavke u drugu fasciklu

Ctrl + J

Preklopnik između označavanja poruke kao neželjene ili neželjene

Ctrl + Shift + U

Prikaz samo nepročitanih poruka

Ctrl + Shift + A

Prikaži sve poruke

Ctrl + Shift + E

Prikaži opcije fascikle

Ctrl + U

Označavanje oznake kao nepročitane

Ctrl + Q

Označavanje oznake kao pročitane

Ctrl + A

Izbor svih poruka

Umetanje

Preklopnik između Zastavice i Ukloni zastavicu za poruke

Ctrl + N

Nova poruka

F5

Sinhronizovanje

Alt + B

Postavi fokus na dugme bcc

Alt + C

Postavi fokus na dugme "cc"

Prihvati

Alt + D

Odbijanje

Alt + T

Postavi fokus na dugme Za

Tinejd animativno

Alt + V

Otvaranje poziva u kalendaru

Alt + S

Slanje e-pošte

Alt + i

Umetanje priloga

Ctrl + Shift + F

Izbor fonta

Ctrl + razmaknica

Brisanje oblikovanja

Ctrl + Y

Ponovite ovo

F4

Ponovite ovo

Ctrl + [

Povećavanje veličine fonta za jednu tačku

Ctrl + ]

Smanjivanje veličine fonta za jednu tačku

Ctrl + Shift + ,

Povećavanje veličine fonta

Ctrl + K

Dodavanje veze

Ctrl + E

Centr

Ctrl + L

Levo

Ctrl + R

Desno

Ctrl + Shift + L

Znakovima za nabrajanje

Ctrl + M

Uvlačenje kada je izabran tekst

Ctrl + Shift + M

Outdent

Tab ili Shift + Tab

Uvlačenje/odvlačenje kada je tekst izabran ili kada je fokus na listi

Ctrl + '

Acute accent

Ctrl + ,

Seedilla accent

Ctrl + Shift + 6

Circumflex accent

Ctrl + Shift + ;

Dijaezis naglašava

Ctrl + '

Akcenat nagomi

Ctrl + Shift + 7

Ligature accent

Ctrl + Shift + 2

Naglašeni zvono

Ctrl + /

Naglašavanje kosom kosom kosom

Ctrl + Shift + '

Tilda naglašen

Alt + Ctrl + Shift + 1

Inverted exclamation mark

Alt + Ctrl + Shift + /

Inverted question mark

Tasterske prečice za osobe

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za aplikaciju Osobe.

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Ctrl + N

Dodavanje kontakta

Ctrl + S

Čuvanje promena

Izbriši

Brisanje kontakta

Ctrl + F

Učinite kontakt omiljenim

Ctrl + Shift + 1

Kačenje kontakta na početni ekran

Esc

Vrati se

Home

Idi na početak spiska kontakata

Page down

Idi napred na spisku kontakata

Page up

Idi unazad u spisku kontakata

End

Idi na kraj spiska kontakata

Tasterske prečice za razmenu poruka

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa aplikacijom "Razmena poruka".

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Ctrl + N

Započinjanje novog razgovora

Ctrl + N

Izaberite osobe

Ctrl + E

Izaberite emotikon

Ctrl + >

Sledeći razgovor

Ctrl + <

Prethodni razgovor

Bojanka tasterskih prečica

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa Bojanka.

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

F1

Otvaranje Bojanka pomoći

F11

Prikaz slike u režimu celog ekrana

F12

Čuvanje slike kao nove datoteke

Ctrl + A

Izbor cele slike

Ctrl + B

Podebljano izabrani tekst

Ctrl + C

Kopiranje izbora u ostavu

Ctrl + E

Otvaranje dijaloga Svojstva

Ctrl + G

Prikazivanje ili skrivanje linija koordinatne mreže

Ctrl + I

Oblikovanje izabranog teksta na sl.

Ctrl + N

Pravljenje nove slike

Ctrl + O

Otvaranje postojeće slike

Ctrl + P

Štampanje slike

Ctrl + R

Prikazivanje ili skrivanje lenjira

Ctrl + S

Čuvanje promena na slici

Ctrl + U

Podvlačenje izabranog teksta

Ctrl + V

Lepite izbor iz ostave

Ctrl + W

Otvaranje dijaloga "Resize and Skew"

Ctrl + X

Isecite izbor

Ctrl + Y

Ponovite promenu

Ctrl + Z

Opozivanje promene

Ctrl + plus (+)

Povećavanje širine četkice, linije ili strukture oblika za jedan piksel

Ctrl + minus (-)

Smanjite širinu četkice, linije ili oblika za jedan piksel

Ctrl + Page Up

Uvećanje

Ctrl + Page Down

Umanjenje

Alt (ili F10)

Prikaz tastera

Alt + F4

Zatvaranje slike i njenog Bojanka prozora

Strelica nadesno

Premeštanje izbora ili aktivnog oblika na desno za jedan piksel

Strelica nalevo

Premeštanje izbora ili aktivnog oblika nalevo za jedan piksel

Strelica nadole

Premeštanje izbora ili aktivnog oblika nadole za jedan piksel

Strelica nagore

Premeštanje izbora ili aktivnog oblika na gore za jedan piksel

Shift + F10

Prikaz trenutnog priručnog menija

Tasterske prečice za čitalac

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa aplikacijom "Čitač".

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

F8

Korišćenje rasporeda na dve stranice

Ctrl + R

Rotira datoteku za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu

Ctrl + F

Traženje teksta u datoteci

F7

Korišćenje režima izbora tastature

Ctrl + P

Štampanje datoteke

Ctrl + O

Otvaranje datoteke

Ctrl + W

Zatvaranje datoteke

Ctrl + M

Početna početna tema aplikacije čitača

Tasterske prečice za vezu sa udaljenom radnom površinom

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa vezom sa udaljenom radnom površinom.

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Ctrl + Alt + Home

Preklopnik traka sa aplikacijama između udaljenog računara i one ispred vas

Ctrl + Alt + strelica nalevo

Prebacivanje prikaza na prethodnu sesiju (prilikom prikazivanja sesije)

Ctrl + Alt + strelica nadesno

Prebacivanje prikaza na sledeću sesiju (prilikom prikazivanja sesije)

Ctrl + Alt + strelica nagore

Prebacivanje prikaza na prvu sesiju (prilikom prikazivanja sesije)

Ctrl + Alt + strelica nadole

Prebacivanje prikaza na poslednju sesiju (prilikom prikazivanja sesije)

OneDrive tasterskih prečica

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa OneDrive.

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

Ctrl + A

Izaberi sve

Ctrl + Alt + 1

Promena prikaza (detalja/sličica)

Ctrl + U

Otprema

Ctrl + Shift + N

Nova fascikla

Esc

Obriši izbor

Ctrl + O

Otvori sa

Ctrl + Alt + O

Prikaz fascikle

Ctrl + Shift + V

Kopiraj

Ctrl + Shift + Y

Premesti

Ctrl + S

Preuzmi

Alt + strelica nagore

Idi na gore

F2

Preimenuj

F5

Osveži

Windows Tasterske prečice u dnevniku

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa Windows dnevnik.

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

F1

Otvaranje pomoći za dnevnik

F5

Osvežavanje liste nanošenje

F6

Preklopnik između liste sa naplaćeima i beleške

F11

Prikaz beleške u režimu celog ekrana

Ctrl + A

Izbor svih stavki na stranici

Ctrl + C

Kopiranje izbora u ostavu

Ctrl + F

Traženje teksta u datoteci

Ctrl + G

Idi na stranicu

Ctrl + N

Započinjanje nove napome

Ctrl + O

Otvaranje nedavno korišćene beleške

Ctrl + P

Štampanje natpisa

Ctrl + S

Čuvanje promena u belešci

Ctrl + V

Lepite izbor iz ostave

Ctrl + X

Isecite izbor

Ctrl + Y

Ponovite promenu

Ctrl + Z

Opozivanje promene

Alt + F4

Zatvaranje beleške i njenog prozora dnevnika

Ctrl + Shift + C

Prikaz priručnog menija za naslove kolona na listi poruka

Ctrl + Shift + V

Premeštanje beleške u određenu fasciklu

Tasterske prečice za Pisanku

Sledeća tabela sadrži tasterske prečice za rad sa programom Pisanka.

Pritisnite ovaj taster

Da biste to uraditi

F1

Otvaranje pomoći za Pisanku

F3

Traženje sledeće instance teksta u dijalogu Pronalaženje

F10

Prikaz tastera

F12

Čuvanje dokumenta kao nove datoteke

Ctrl + 1

Podešavanje jednostranog proreda

Ctrl + 2

Podešavanje dvostrukog proreda

Ctrl + 5

Podešavanje proreda na 1,5

Ctrl + A

Izbor celog dokumenta

Ctrl + B

Podebljanje izabranog teksta

Ctrl + C

Kopiranje izbora u ostavu

Ctrl + D

Umetanje Microsoft bojanka crteža

Ctrl + E

Poravnavanje centra za tekst

Ctrl + F

Traženje teksta u dokumentu

Ctrl + H

Zamena teksta u dokumentu

Ctrl + I

Oblikovanje izabranog teksta na sl.

Ctrl + J

Obostrano poravnvanje teksta

Ctrl + L

Levo poravnavanje teksta

Ctrl + N

Pravljenje novog dokumenta

Ctrl + O

Otvaranje postojećeg dokumenta

Ctrl + P

Štampanje dokumenta

Ctrl + R

Desno poravnavanje teksta

Ctrl + S

Čuvanje promena u dokumentu

Ctrl + U

Čuvanje promena u dokumentu

Ctrl + V

Lepite izbor iz ostave

Ctrl + X

Isecite izbor

Ctrl + Y

Ponovite promenu

Ctrl + Z

Opozivanje promene

Ctrl + =

Make selected text subscript

Ctrl + Shift + =

Make selected text superscript

Ctrl + Shift + >

Povećavanje veličine fonta

Ctrl + Shift + <

Smanjivanje veličine fonta

Ctrl + Shift + A

Promena znakova u sva velika sleva

Ctrl + Shift + L

Promena stila znakova za nabrajanje

Ctrl + strelica nalevo

Premeštanje kursora za jednu reč nalevo

Ctrl + strelica nadesno

Premeštanje kursora za jednu reč na desnu

Ctrl + strelica nagore

Premeštanje kursora u prethodni red

Ctrl + strelica nadole

Premeštanje kursora u sledeći red

Ctrl + Home

Premeštanje na početak dokumenta

Ctrl + End

Premeštanje na kraj dokumenta

Ctrl + Page Up

Premeštanje za jednu stranicu na gore

Ctrl + Page Down

Premeštanje za jednu stranicu nadole

Ctrl + Delete

Brisanje sledeće reči

Alt + F4

Zatvaranje pisanke

Shift + F10

Prikaz trenutnog priručnog menija

Dodatne tasterske prečice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×