ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 322756
Säkerhetskopiera registret

Windows 10

Du kan säkerhetskopiera registret med Skapa en systemåterställningspunkt, eller du kan säkerhetskopiera den manuellt:
 1. Från den Starta i sökrutan, typ-menyn Regedit.exe, och tryck sedan på RETUR. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 2. Leta upp och klicka på den registernyckel eller undernyckel som du vill säkerhetskopiera i Registereditorn.
 3. Klicka på filen > Exportera.
 4. I dialogrutan Exportera registerfil väljer du den plats där du vill spara säkerhetskopian och skriver sedan ett namn på säkerhetskopian i fältet Filnamn .
 5. Klicka på Spara.
Windows 8.1 och Windows 8
 1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen och knacka sedan på Sök. Peka på det övre högra hörnet av skärmen och klicka sedan på Sök.
 2. I sökrutan skriver du: Regedit.exe, och tryck sedan på RETUR. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 3. Leta upp och klicka på den registernyckel eller undernyckel som du vill säkerhetskopiera i Registereditorn.
 4. Klicka på filen > Exportera.
 5. I dialogrutan Exportera registerfil väljer du den plats där du vill spara säkerhetskopian och skriver sedan ett namn på säkerhetskopian i fältet Filnamn .
 6. Klicka på Spara.
Windows 7 och Windows Vista
 1. Klicka på Start, typ Regedit.exe i sökrutan och tryck sedan på RETUR. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 2. Leta upp och klicka på den registernyckel eller undernyckel som du vill säkerhetskopiera i Registereditorn.
 3. Klicka på filen > Exportera.
 4. I dialogrutan Exportera registerfil väljer du den plats där du vill spara säkerhetskopian till och skriv sedan ett namn på säkerhetskopian i fältet filnamn .
 5. Klicka på Spara.
Windows XP
Gör så här om du vill skapa en systemåterställningspunkt:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe, och klicka sedan på OK.
 2. På sidan Välkommen till Systemåterställning klickar du på Skapa en återställningspunkt och klicka sedan på Nästa.
 3. Ange ett namn för återställningspunkten och klicka sedan på Skapa på sidan Skapa en återställningspunkt .
 4. Klicka på Stäng när återställningspunkten har skapats.
Obs! Om Systemåterställning är inaktiverad visas ett meddelande som frågar om du vill aktivera Systemåterställning nu. Klicka på Ja. Sedan i den Systemegenskaper dialogrutan, avmarkerar du kryssrutan Inaktivera Systemåterställning klickar du på OKoch upprepa det här steget. Mer information finns iHur du inaktiverar och aktiverar Systemåterställning i Windows XP.
Återställa registret
Windows 8.1 och Windows 8
 1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen och knacka sedan på Sök. Peka på det övre högra hörnet av skärmen och klicka sedan på Sök.
 2. I sökrutan skriver du: Regedit.exe, och tryck sedan på RETUR. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 3. I Registereditorn, klicka på filen > Import.
 4. I dialogrutan Importera registerfil väljer du den plats där du sparade säkerhetskopian, sedan klickar du på Markera säkerhetskopian och klicka sedan på Öppna.
Windows 7 och Windows Vista
 1. Klicka på Start, typ Regedit.exe i sökrutan och tryck sedan på RETUR. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 2. I Registereditorn klickar du på filen > Import.
 3. I rutan Importera registerfil väljer du den plats där du sparade säkerhetskopian klickar du på Markera säkerhetskopian och klicka sedan på Öppna.
Windows XP
Använda Systemåterställning för att ångra ändringar i registret i Windows XP:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv %SystemRoot%\System32\Restore\Rstrui.exe, och klicka sedan på OK.
 2. På den Välkommen till Systemåterställning sidan, klickar du på Återställ datorn till en tidigare tidpunkt (om den inte redan är markerad) och klicka sedan på Nästa.
 3. På den Välj en återställningspunkt sidan genom att klicka på kontrollpunkten för systemet. I området pekar på den här listan Välj återställningen klickar du på en post som heter "Guidade hjälp (säkerhetskopiering)" och klicka sedan på Nästa. Klicka på OK om ett meddelande visas med en lista över konfigurationsändringar som kommer att göra.
 4. På den Bekräfta återställningspunkt sidan genom att klicka på Nästa. Systemåterställning återställer den föregående Windows XP-konfigurationen och startar sedan om datorn.
 5. Logga in på datorn. När den Bekräfta Systemåterställning sidan visas klickar du på OK.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 322756 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/18/2016 03:13:00 - ฉบับแก้ไข: 23.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbresolve kbacwsurvey kbregistry kbgpo kbbackup kbhowtomaster kbenv kbconsumer kbprodselector kbquadranttechsupp kbmt KB322756 KbMtsv
คำติชม