Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Varje aktivitet är viktig, men vissa är kritiska. Den kritiska linjen är en kedja med hopkopplade aktiviteter som direkt påverkar projektets slutdatum. Om en aktivitet på den kritiska linjen är försenad blir hela projektet försenat.

Den kritiska linjen är en serie aktiviteter (eller ibland bara en aktivitet) som styr det beräknade start- eller slutdatumet för projektet. De aktiviteter som utför den kritiska linjen är normalt sammankopplade av aktivitetssamband. Det kommer antagligen att förekomma många sådana nätverk av aktiviteter under projektets plan. När den sista aktiviteten i den kritiska linjen är slutförd är även projektet slutfört.

Läs mer om kritisk linjeanalys.

Visa den kritiska linjen i vyn Gantt-schema

Vyn Gantt-schema kommer antagligen att vara den vy du använder mest för att visa den kritiska linjen.

 1. Välj Visa > Gantt-schema.

 2. Välj Formatoch markera sedan kryssrutan Kritiska aktiviteter.

Critical Tasks check box on the ribbon and highlighted Gantt bars in Project 2013

Aktiviteter på den kritiska linjen har nu röda Gantt-staplar.

Visa den kritiska linjen i andra aktivitetsvyer

Du kan visa den kritiska linjen i alla aktivitetsvy genom att markera den.

 1. Välj en vy i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

 2. Stanna kvar på fliken Visa och välj Kritisk i listan Markera.
  Den kritiska linjen visas med gul färg.

 3. Om du bara vill visa aktiviteterna på den kritiska linjen väljer du filterpilen och sedan Kritisk.

Critical path highlight in Project 2013

Tips: I ett nätverksdiagram visas aktiviteterna på den kritiska linjen i rött. Ingen markering krävs.

Video: Visa den kritiska vägen

Den här videon visar hur du visar den kritiska linjen i projektet, både i Gantt-schemat och i andra vyer.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Visa den kritiska linjen i ett huvudprojekt

När du hanterar ett huvudprojekt kan hela delprojekt ligga på den kritiska linjen. Du kan se om det är så genom att i Project ange att delprojekt ska behandlas som sammanfattningsaktiviteter.

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Välj Schemaoch rulla ned till området Beräkningsalternativ för det här projektet.

 3. Se till att kryssrutan Infogade projekt beräknas som sammanfattningsaktiviteter är markerad.

Tips: Den här inställningen påverkar inte andra projekt. Det betyder att den endast gäller det huvudprojekt du arbetar med.

Ändra vilka aktiviteter som visas på den kritiska linjen

Kritiska aktiviteter har normalt inget slack. Du kan i Project ange att aktiviteter med en eller flera dagars slack ska tas med på den kritiska linjen så att du kan upptäcka potentiella problem i god tid.

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Välj Avanceratoch rulla ned till området Beräkningsalternativ för det här projektet.

 3. Ange ett tal i rutan Aktiviteter är kritiska om slacket är mindre än eller lika med.

Överst på sidan

Visa flera kritiska linjer

Du kan ställa in projektschemat så att det visar så många kritiska linjer som du behöver hålla reda på ditt projekt.

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Välj Avancerat, rulla ned till slutet och välj sedan Beräkna flera kritiska linjer.

 3. Välj Visa > Gantt-schema.

 4. Välj Formatoch välj sedan Kritiska aktiviteter.

Som standard Project endast en kritisk linje, den som påverkar projektets avslutsdatum. Men du kan behöva se mer än en av flera anledningar:

 • För att se till underprojekt för varje huvudprojekt är i tid.

 • För att följa upp förloppet för olika faser eller milstolpar.

 • För att av någon anledning hålla ett öga på en serie aktiviteter.

Project tips för hantering: Kom ihåg flera kritiska linjer det fortfarande bara finns en huvudkritisk linje när du visar flera kritiska linjer bild. Om projektet ligger efter planen ligger hela projektet efter schemat. Prova de här tipsen om du vill kunna använda flera kritiska linjer i ett projekt på ett bättre sätt när du väl har skapat dem.

Testa det här

Så här gör du

Arbeta med flera projekt i ett schema

 1. Välj Arkiv > Alternativ.

 2. Välj Schema,rulla längst ned och välj sedan Infogade projekt beräknas som sammanfattningsaktiviteter.

Visa endast kritiska aktiviteter

I Gantt-schemat väljer du Visa >filter > kritisk .

Om du vill visa alla uppgifter igen väljer du Inget filter i filterlistan.

Gruppera kritiska aktiviteter

I Gantt-schemat väljer du Visa > Gruppera efter >kritisk.

Om du vill visa alla aktiviteter igen väljer du Ingen grupp i grupplistan.

Mer om kritisk linjeanalys

Om du har sparat en originalplan för projektet kan den kritiska linjen visa om projektet kommer att slutföras i tid och där det finns riskpunkter. Så här får du ut mesta av den kritiska linjeanalysen:

 • Regelbundet visa den kritiska linjen. Kom ihåg att den kritiska linjen kan ändras från en serie aktiviteter till en annan när du går igenom schemat. Den kritiska linjen kan ändras allt eftersom kritiska aktiviteter slutförs eller när andra serier med aktiviteter försenas.

 • Övervaka kritiska aktiviteter nära. En aktivitet på den kritiska linjen är en kritisk aktivitet. Övervaka de här uppgifterna regelbundet för att se om någon av dem blir för stor. Om en kritisk aktivitet slinker, så gör även ditt avslutsdatum. Spara en originalplan och använd vyn Uppföljnings-Gantt om du vill se mer schemalade aktiviteter.

 • Granska en serie aktiviteter som kan bli den kritiska linjen. Om en icke-kritisk serie med länkade aktiviteter blir tillräckligt många datum blir den serien med aktiviteter den kritiska linjen. Du kan visa andra potentiellt riskfyllda aktiviteter genom att visa flera kritiska linjer i ett projekt.

 • Skydda dig genom att visa aktiviteter som kan bli fel utan att påverka den kritiska linjen. Som standard visas de aktiviteter som inte kan bli fel i den kritiska linjen, annars kommer projektdatumet att halka efter. Du kanske vill visa aktiviteter som för närvarande kan bli kritiska utan att påverka den kritiska linjen, för om de har blivit försedd med mer än en dag kommer de att bli kritiska aktiviteter. Om du visar de här aktiviteterna med slack blir du uppmärksam på aktiviteter som blir kritiska medan du fortfarande har en buffert.

Tips: Om du vill ändra känsligheten för kritiska aktiviteter väljer du Arkiv >Alternativ > Avancerat. I listan Aktiviteter är kritiska om slacket är mindre än eller lika med anger du under vilka dagar en aktivitet ska betraktas som kritisk.

När du visarprojektets kritiska linje visas bara Project en enda övergripande kritisk linje, som är den enda kritiska linjen som styr projektets avslutsdatum. Du kan konfigurera din plan så att du även kan se ytterligare en kritisk linje för varje oberoende nätverk av aktiviteter eller serie av aktiviteter. Detta kan vara användbart för att hålla reda på varje delprojekt i ett huvudprojekt eller för att hålla ordning på fas eller milstolpe för ett projekt som är uppdelat i flera faser.

Genom att känna till och följa den kritiska linjen för projektet och de resurser som är tilldelade till varje kritisk aktivitet kan du identifiera de aktiviteter som kan påverka projektets slutdatum och hålla reda på om projektet kommer att slutföras i tid.

Mer information finns i Hantera projektets kritiska linje.

Överst på sidan

De här instruktionerna är specifika för Project 2007.

Visa den kritiska linjen för projektet

Du måste kontrollera att ändringar som utförs i projektplanen inte negativt påverkar den kritiska linjen. Det finns flera sätt att göra detta.

Obs!: Som standard visar Project 2007 inte den kritiska linjen för ett projekt.

Om du vill

Gör så här

Visa den kritiska linjen i sitt sammanhang med alla aktiviteter

visa-menyn väljer du Fler vyer > Gantt-detaljoch väljer sedan Använd.

Visa endast kritiska aktiviteter

På menyn Visa väljer du Gantt-schemaoch sedan Kritisk i listan Filter Filter box i verktygsfältet.

Om du vill visa alla aktiviteter igen väljer du Alla aktiviteter i filterlistan i verktygsfältet.

Du kan även gruppera alla kritiska aktiviteter. På menyn Project pekar du på Gruppera efteroch väljer sedan Kritisk.

Visa den kritiska linjen med Guiden Gantt-schema

På menyn Visa väljer du Gantt-schemaoch sedan guiden Gantt-schema Button image i verktygsfältet Formatering. Följ instruktionerna i Guiden Gantt-schema för att formatera den kritiska linjen.

Som standard visas staplar och kopplingslinjer för kritiska aktiviteter i Gantt-schemat i rött. Denna formatändring åsidosätter alla formateringsändringar som gjorts direkt för ett stapelformat eller enskilda staplar.

Observera att denna formatering av kritiska aktiviteter endast gäller den aktuella vyn för Gantt-schema i den aktuella filen. För att använda samma formatering i en annan fil kan du använda Organisera (menyn Verktyg) för att kopiera formaterade Gantt-scheman till andra filer.

Visa flera kritiska linjer i ett projekt

På menyn Verktyg väljer du Alternativ,väljer fliken Beräkning och markerar sedan kryssrutan Beräkna flera kritiska linjer.

Visa den övergripande kritiska linjen över flera projekt

Viktigt!: Denna procedur fungerar bara i ett konsoliderat projekt. Om du inte har ett konsoliderat projekt måste du först skapa ett.

verktygsmenyn väljer du Alternativ,väljer fliken Beräkning och markerar sedan kryssrutan Infogade projekt beräknas som sammanfattningsaktiviteter.

Detta är en inställning på projektnivå. Alla projekt som infogas i detta projekt kommer att beräknas som sammanfattningsaktiviteter.

Ändra vilka aktiviteter som räknas som kritiska

I Project 2007 har en kritisk aktivitet noll dagar slack (rörlighet). Du kan ändra detta standardvärde och definiera en kritisk aktivitet som till exempel har en eller två dagars slack.

 1. På menyn Verktyg väljer du Alternativoch sedan fliken Beräkning.

 2. I rutan Aktiviteter är kritiska om slacket är mindre än eller lika med anger du maximal mängd slack i dagar som ska användas för att definiera kritiska aktiviteter.

 3. Om du vill att det här värdet ska vara standardvärdet för alla dina projekt väljer du Ange som standard.

Mer information om hur du tar reda på en aktivitets slack finns i Visa slack i projektet.

Information om hur du ändrar slack för en aktivitet finns i Ställ in ledtid eller fördröjning (rörlighet) mellan aktiviteter.

Överst på sidan

Mer om kritisk linjeanalys

Om du har sparat en originalplan för projektet kan den kritiska linjen visa om projektet kommer att slutföras i tid och där det finns riskpunkter. Så här får du ut mesta av den kritiska linjeanalysen:

 • Regelbundet visa den kritiska linjen. Kom ihåg att den kritiska linjen kan ändras från en serie aktiviteter till en annan när du går igenom schemat. Den kritiska linjen kan ändras allt eftersom kritiska aktiviteter slutförs eller när andra serier med aktiviteter försenas.

 • Övervaka kritiska aktiviteter nära. En aktivitet på den kritiska linjen är en kritisk aktivitet. Övervaka de här uppgifterna regelbundet för att se om någon av dem blir för stor. Om en kritisk aktivitet slinker, så gör även ditt avslutsdatum. Spara en originalplan och använd vyn Uppföljnings-Gantt om du vill se mer schemalade aktiviteter.

 • Granska en serie aktiviteter som kan bli den kritiska linjen. Om en icke-kritisk serie med länkade aktiviteter blir tillräckligt många datum blir den serien med aktiviteter den kritiska linjen. Du kan visa andra potentiellt riskfyllda aktiviteter genom att visa flera kritiska linjer i ett projekt.

 • Skydda dig genom att visa aktiviteter som kan bli fel utan att påverka den kritiska linjen. Som standard visas de aktiviteter som inte kan bli fel i den kritiska linjen, annars kommer projektdatumet att halka efter. Du kanske vill visa aktiviteter som för närvarande kan bli kritiska utan att påverka den kritiska linjen, för om de har blivit försedd med mer än en dag kommer de att bli kritiska aktiviteter. Om du visar de här aktiviteterna med slack blir du uppmärksam på aktiviteter som blir kritiska medan du fortfarande har en buffert.

Tips: Om du vill ändra känsligheten för kritiska aktiviteter går du till verktygsmenyn och väljer Alternativ. Ange under Aktiviteter är kritiska om slacketär mindre än eller lika med på fliken Beräkning. Ange under vilka dagar en aktivitet ska anses vara kritisk.

När du visar projektets kritiska linje visar Project 2007 bara en enda övergripande kritisk linje som är den som styr projektets slutdatum. Du kan konfigurera din plan så att du även kan se ytterligare en kritisk linje för varje oberoende nätverk av aktiviteter eller serie av aktiviteter. Detta kan vara användbart för att hålla reda på varje delprojekt i ett huvudprojekt eller för att hålla ordning på fas eller milstolpe för ett projekt som är uppdelat i flera faser.

Genom att känna till och följa den kritiska linjen för projektet och de resurser som är tilldelade till varje kritisk aktivitet kan du identifiera de aktiviteter som kan påverka projektets slutdatum och hålla reda på om projektet kommer att slutföras i tid.

Mer information finns i Hantera projektets kritiska linje.

Överst på sidan

I Project för webben kan du visa den kritiska linjen med hjälp av ett filter.

 1. Välj Tidslinje i projektet.

  Välj tidslinje

 2. Välj Filter.

  Välj Filter

 3. Aktivera växlingsknappen Visa kritisk linje.

  Aktivera Visa kritisk linje

När Visa kritisk linje är på markeras den kritiska linjen för projektet i rött på tidslinjen.

Markerad bana

Mer information

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×