การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต

โปรดทราบ!การรับประกันอย่างจำกัดนี้จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “Nokia”, “Lumia” และ “Asha” รวมถึงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุที่นี่และเอกสารในกล่องผลิตภัณฑ์ขัดแย้งกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกล่องผลิตภัณฑ์

การรับประกันอย่างจำกัดนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมาย (ข้อกำหนดของกฎหมาย) ของคุณตามกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคที่ใช้บังคับในประเทศของคุณ


1. ทั่วไป

Microsoft Mobile Oy (“ผู้ผลิต”) ให้การรับประกันแบบมีเงื่อนไขของผู้ผลิตนี้ (“การรับประกัน”) สำหรับผลิตภัณฑ์ของแท้ (“ผลิตภัณฑ์”) ในประเทศที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ (“ประเทศที่ครอบคลุม”) หากผลิตภัณฑ์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อจำหน่ายในประเทศนั้น

การรับประกันนี้แตกต่างจากสิทธิตามข้อกำหนดของกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใดๆ ที่บังคับใช้ในประเทศที่มีผลกับคุณ ซึ่งกำหนดให้คุณได้รับสิทธิเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณี ภายในข้อจำกัดของสิ่งที่อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว และต้องไม่จำกัดสิทธิที่คุณอาจมีภายใต้บทบัญญัติการรับประกันผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นระหว่างหรือหลังช่วงการรับประกัน ซึ่งสิทธิเหล่านี้ไม่แยกออกจากการรับประกันนี้

2. การรับประกัน

นับตั้งแต่วันที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งพิสูจน์ได้จากหลักฐานการซื้อต้นฉบับ ผู้ผลิตขอรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือของช่าง (“ข้อบกพร่อง”) ตามข้อมูลต่อไปนี้

(i) สิบสอง (12) เดือนสำหรับอุปกรณ์หลัก

(ii)สิบสอง (12) เดือนสำหรับอุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายแยกต่างหาก หรือรวมอยู่ในกล่องจำหน่ายของอุปกรณ์หลัก ซึ่งไม่รวมแบตเตอรี่ ฝาครอบ สายเคเบิล และอุปกรณ์ชาร์จ และ

(iii)หก (6) เดือนสำหรับแบตเตอรี่ ฝาครอบ สายเคเบิล และอุปกรณ์ชาร์จทั้งหมด

เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ผู้ผลิตจะแก้ไขข้อบกพร่องโดยไม่เรียกเก็บเงิน ด้วยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง หรือส่วนประกอบที่มีข้อบกพร่องของอุปกรณ์ภายในระยะเวลาอันสมควร หากคุณแจ้งข้อบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ผลิตทราบก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน เมื่อมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณ ผู้ผลิตอาจใช้ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ปรับสภาพใหม่

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับแล้ว การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนจะไม่เป็นการต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการรับประกัน ชิ้นส่วนดั้งเดิมหรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนหรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้ภายใต้การรับประกันนี้จะได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันนี้สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของระยะเวลาการรับประกันดั้งเดิม หรือหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ซ่อมหรือเปลี่ยน โดยดูจากช่วงเวลาที่มากกว่า

ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของคุณที่ผู้ผลิตเปลี่ยนให้จะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้ผลิต

ผู้ผลิตไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าหรืออยู่ในนามของผู้ผลิตในผลิตภัณฑ์ (หรือการอัพเดตและอัพเกรดในภายหลัง) (รวมกันเรียกว่า “ซอฟต์แวร์ของผู้ผลิต”) จะตรงตามความต้องการของคุณ ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยผู้ผลิต ไม่มีการติดขัดหรือปราศจากข้อบกพร่อง หรือข้อบกพร่องต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถแก้ไขได้หรือจะได้รับการแก้ไข สำหรับข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของผู้ผลิต ผู้ผลิตจะให้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของผู้ผลิตเพื่อนำไปติดตั้งใหม่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือหากไม่สามารถทำได้ อาจมีการแก้ไขอื่นๆ ซึ่งจะจัดการกับข้อผิดพลาดได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่เหมาะสมของผู้ผลิต ซอฟต์แวร์บางรุ่นของผู้ผลิตอาจมีข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ต่างหากที่ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์หรือจาก http://www.microsoft.com/mobile ในประเทศของคุณ

โปรดสำรองข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่เสมอ ก่อนจะนำผลิตภัณฑ์ของคุณเข้ารับการบริการ เนื่องจากการดำเนินการบางอย่างอาจจะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากผลิตภัณฑ์ของคุณ

3. สิ่งที่การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม

ผู้ผลิตไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ สำหรับสิ่งต่อไปนี้

 1. คู่มือผู้ใช้

 2. (i) ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นๆ การตั้งค่า เนื้อหา ข้อมูล หรือลิงค์ที่ติดตั้งหรือดาวน์โหลดลงในผลิตภัณฑ์ของคุณในเวลาใดก็ตาม หรือ (ii) บริการของผู้ผลิตและบริษัทอื่นๆ หรือไคลเอนต์ที่เปิดใช้งานที่แม้จะมีการติดตั้งล่วงหน้าโดยผู้ผลิตก็ตาม (โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งอาจมาพร้อมกับบริการต่างๆ เนื่องจากจะมีการระบุสิทธิและภาระผูกพันของคุณ);

 3. (i) การสึกหรอและฉีกขาดตามปกติ (ii) ความจุในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ลดลงซึ่งเป็นผลจากอายุของแบตเตอรี่ที่เสื่อมลงตามปกติ หรือ (iii) ข้อบกพร่องพิกเซลในหน้าจอผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งอยู่ในขอบข่ายของมาตรฐานอุตสาหกรรม

 4. ซิมการ์ดและ/หรือเครือข่ายมือถือ หรือเครือข่ายหรือระบบอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของคุณใช้งานอยู่ หรือ

 5. ข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย: (i) การใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างสอดคล้องกับคู่มือผู้ใช้ เช่น หากผลิตภัณฑ์สัมผัสต่อความชื้น สภาพความชื้น หรืออุณหภูมิหรือสภาวะแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในภาวะใดๆ การกัดกร่อน ออกซิเดชัน อาหารหรือของเหลวหกใส่ หรือผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ทางเคมี (ii) การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณกับหรือเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์ หรือบริการอื่นใดที่ไม่ได้ผลิตหรือให้โดยผู้ผลิต (iii) ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่รวมไว้กับผลิตภัณฑ์ของคุณโดยบริษัทอื่น (iv) ความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแฮก การเจาะระบบ ไวรัส หรือมัลแวร์อื่นๆ หรือโดยการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการ บัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย หรือ (v) การกระทำอื่นใดที่นอกเหนือการครอบคลุมที่มีเหตุผลอันควรของผู้ผลิต

การรับประกันนี้จะไม่มีผลในกรณีที่

 1. อยู่นอกประเทศที่ได้รับการคุ้มครอง

 2. หากผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำงานในผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการ (i) เปิด แก้ไข หรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต หรือ (ii) ซ่อมแซมด้วยอะไหล่ที่ไม่ได้รับการรับรอง

 3. หากหมายเลขผลิตภัณฑ์ รหัสวันที่ของอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์ หรือหมายเลข IMEI ถูกเอาออก ลบ ทำให้มีตำหนิ เปลี่ยนแปลง หรือทำให้อ่านไม่ออกด้วยวิธีใดๆ

 4. หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งอัพเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดที่เปิดให้ดาวน์โหลดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณภายในเวลาที่เหมาะสม หรือ

 5. หากคุณปฏิเสธที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมแซมและตรวจสอบ

หากการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของคุณหรือปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับบริการ ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจัดการ

4. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบของผู้ผลิต

ตามขอบข่ายที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสำหรับ

 1. ความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ก็ตามที่เป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับการสูญหาย ความเสียหาย หรือความบกพร่องเสียหายของเนื้อหาหรือข้อมูล หรือการสร้างใหม่หรือโอนย้าย แม้ว่าการสูญหาย ความเสียหาย หรือความบกพร่องเสียหายดังกล่าวนั้นจะเกิดจากความบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของคุณ และ/หรือ

 2. การสูญเสียผลกำไร ผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งาน ธุรกิจ สัญญา รายได้ หรือเงินออมที่คาดไว้ ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือความเสียหายหรือสูญเสียพิเศษทางอ้อมอันเป็นผลสืบเนื่องใดๆ

ตามขอบข่ายที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบของผู้ผลิตจะจำกัดตามมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ

ข้อจำกัดในส่วนที่ 4 นี้จะไม่มีผลในกรณีของความละเลยโดยรวมของผู้ผลิต หรือการกระทำผิดโดยเจตนา หรือในกรณีของการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บที่เป็นผลจากความละเลยของผู้ผลิตที่พิสูจน์ได้

5. คำชี้แจงที่สำคัญอื่นๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันของคุณรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการซักถามเกี่ยวกับการรับประกัน โปรดไปที่ http://www.microsoft.com/mobile

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการของคุณได้ปลดล็อคซิมใดๆ ออกแล้ว (หรือกลไกอื่นๆ ที่อาจล็อคผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเฉพาะ) ก่อนจะส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อรับการซ่อมแซม

ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจประกอบด้วยองค์ประกอบเฉพาะในประเทศ รวมทั้งซอฟต์แวร์ บริการการรับประกันที่มีให้ในประเทศใดๆ นั้นอาจจำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบเฉพาะในประเทศที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ หากมีการส่งผลิตภัณฑ์ของคุณจากประเทศที่ซื้อมาไปยังประเทศอื่น ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีองค์ประกอบเฉพาะในประเทศนั้นๆ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องภายใต้การรับประกันนี้ แม้ว่าจะไม่สามารถทำงานได้ก็ตาม

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10811 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม