วิธีการใช้ MFC เพื่อทำให้ Excel สร้าง และการจัดรูปแบบสมุดงานใหม่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:179706
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้แสดงวิธีการที่ทำให้ Microsoft Excel ที่ใช้ไลบรารีคลาสมูลฐาน Microsoft (MFC) เวอร์ชันที่ 4.2 ที่ (ติดตั้งกับ Microsoft ในการ Visual c ++รุ่น 5.0 และ 6.0)

บทความนี้อธิบายเทคนิคหนึ่งเพื่อใช้การดำเนินการอัตโนมัติ OLE สร้าง/รูปในสมุดงาน Microsoft Excel ดังกล่าวแนะนำหลายวิธี/คุณสมบัติ (จากรารีชนิด Microsoft Excel) สำหรับการเพิ่มข้อมูลลงในแผ่นงาน และการจัดรูปแบบของแผ่นงาน

หมายเหตุสำหรับอัตโนมัติ Microsoft Excel 2000 และ 2002

ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ใช้คลาส wrappers ที่สร้างขึ้นจากไลบรารีของวัตถุ Excel 97 (Excel 8.olb) มีการปรับเปลี่ยน slight รหัสนี้สามารถถูกประยุกต์ใช้กับการทำงานอัตโนมัติไคลเอนต์ที่ใช้คลาส wrappers สำหรับ Excel 2000 (Excel9.olb) หรือ Excel 2002 (Excel.olb) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวอย่างรหัสที่อธิบายไว้ในบทความนี้กับ Microsoft Excel 2000 หรือไลบรารีชนิด 2002 กรุณาคลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูในฐานความรู้ของ Microsoft:
224925ข้อมูล: ไลบรารีชนิดสำหรับ Office อาจเปลี่ยน มีการนำออกใช้ใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถคัดลอกรหัสในบทความนี้ไปยังฟังก์ชันการจัดการข้อความของเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในแฟ้ม.cpp MFC อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของรหัสจะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการใช้อินเทอร์เฟซ IDispatch และฟังก์ชันสมาชิกที่กำหนดไว้ในไลบรารีชนิด Excel8.olb หลักได้รับประโยชน์ของบทความนี้ได้ อย่างไรก็ตาม มาจากการอ่าน และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสในตัวอย่างดังนั้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวอย่าง หรือเขียนของคุณเองให้รหัสการทำให้ Microsoft Excel 97 ใช้ MFC

ขั้นตอนในการสร้างโครงการนี้

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 12 ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อสร้างตัวอย่างโครงการ interfaces IDispatch ใช้ และสมาชิกฟังก์ชันที่กำหนดไว้ในไลบรารีชนิด Excel8.olb:
  178749วิธีการสร้างโครงการการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ MFC และไลบรารีของชนิด
 2. ที่ด้านบนของไฟล์ AutoProjectDlg.cpp เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้:
     #include "excel8.h"					
 3. เพิ่มรหัสต่อไปนี้เพื่อ CAutoProjectDlg::OnRun() ในแฟ้ม AutoProjectDLG.cpp:

  ตัวอย่างรหัส

     // Commonly used OLE variants.   COleVariant         covTrue((short)TRUE),         covFalse((short)FALSE),         covOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);   _Application app;   Workbooks books;   _Workbook book;   Worksheets sheets;   _Worksheet sheet;   Range range;   Font font;   Range cols;   // Start Excel and get Application object.   if(!app.CreateDispatch("Excel.Application"))   {    AfxMessageBox("Couldn't start Excel and get Application object.");    return;   }   //Get a new workbook.   books = app.GetWorkbooks();   book = books.Add (covOptional);   //Get the first sheet.   sheets =book.GetSheets();   sheet = sheets.GetItem(COleVariant((short)1));   //Fill cells A1, B1, C1, and D1 one cell at a time with "headers".   range = sheet.GetRange(COleVariant("A1"),COleVariant("A1"));   range.SetValue(COleVariant("First Name"));   range = sheet.GetRange(COleVariant("B1"),COleVariant("B1"));   range.SetValue(COleVariant("Last Name"));   range = sheet.GetRange(COleVariant("C1"),COleVariant("C1"));   range.SetValue(COleVariant("Full Name"));   range = sheet.GetRange(COleVariant("D1"),COleVariant("D1"));   range.SetValue(COleVariant("Salary"));   //Format A1:D1 as bold, vertical alignment = center.   range = sheet.GetRange(COleVariant("A1"), COleVariant("D1"));   font = range.GetFont();   font.SetBold(covTrue);   range.SetVerticalAlignment(        COleVariant((short)-4108));  //xlVAlignCenter = -4108   //Fill A2:B6 with an array of values (First & Last Names).   {     COleSafeArray saRet;     DWORD numElements[]={5,2};  //5x2 element array     saRet.Create(VT_BSTR, 2, numElements);     //Fill the 5x2 SafeArray with the following data:     //  John   Smith     //  Tom    Brown     //  Sue    Thomas     //  Jane   Jones     //  Adam   Johnson     FillSafeArray(L"John", 0, 0, &saRet);     FillSafeArray(L"Smith", 0, 1, &saRet);     FillSafeArray(L"Tom", 1, 0, &saRet);     FillSafeArray(L"Brown", 1, 1, &saRet);     FillSafeArray(L"Sue", 2, 0, &saRet);     FillSafeArray(L"Thomas", 2, 1, &saRet);     FillSafeArray(L"Jane", 3, 0, &saRet);     FillSafeArray(L"Jones", 3, 1, &saRet);     FillSafeArray(L"Adam", 4, 0, &saRet);     FillSafeArray(L"Johnson", 4, 1, &saRet);     range = sheet.GetRange(COleVariant("A2"), COleVariant("B6"));     range.SetValue(COleVariant(saRet));     saRet.Detach();   }   //Fill C2:C6 with a relative formula (=A2 & " " & B2).   range = sheet.GetRange(COleVariant("C2"), COleVariant("C6"));   range.SetFormula(COleVariant("=A2 & \" \" & B2"));   //Fill D2:D6 with a formula(=RAND()*100000) and apply a number   //format.   range = sheet.GetRange(COleVariant("D2"), COleVariant("D6"));   range.SetFormula(COleVariant("=RAND()*100000"));   range.SetNumberFormat(COleVariant("$0.00"));   //AutoFit columns A:D.   range = sheet.GetRange(COleVariant("A1"), COleVariant("D1"));   cols = range.GetEntireColumn();   cols.AutoFit();   //Manipulate a variable number of columns for Quarterly Sales Data.   {     short NumQtrs;     CString msg;     Range resizedrange;     Interior interior;     Borders borders;     //Determine how many quarters to display data for.     for(NumQtrs=1;NumQtrs<=3;NumQtrs++)     {      msg.Format("Enter sales data for %d quarter(s)?", NumQtrs);      if(AfxMessageBox(msg,MB_YESNO)==IDYES)      {        break;      }     }     msg.Format("Displaying data for %d quarters.", NumQtrs);     AfxMessageBox(msg);     //Starting at E1, fill headers for the number of columns selected.     range = sheet.GetRange(COleVariant("E1"), COleVariant("E1"));     resizedrange = range.GetResize(covOptional, COleVariant(NumQtrs));     resizedrange.SetFormula(        COleVariant("=\"Q\" & COLUMN()-4 & CHAR(10) & \"Sales\""));     //Change the Orientation and WrapText properties for the headers.     resizedrange.SetOrientation(COleVariant((short)38));     resizedrange.SetWrapText(covTrue);     //Fill the interior color of the headers.     interior = resizedrange.GetInterior();     interior.SetColorIndex(COleVariant((short)36));     //Fill the columns with a formula and apply a number format.     range = sheet.GetRange(COleVariant("E2"), COleVariant("E6"));     resizedrange = range.GetResize(covOptional, COleVariant(NumQtrs));     resizedrange.SetFormula(COleVariant("=RAND()*100"));     resizedrange.SetNumberFormat(COleVariant("$0.00"));     //Apply borders to the Sales data and headers.     range = sheet.GetRange(COleVariant("E1"), COleVariant("E6"));     resizedrange= range.GetResize(covOptional, COleVariant(NumQtrs));     borders = resizedrange.GetBorders();     borders.SetWeight(COleVariant((short)2));  //xlThin = 2     //Add a Totals formula for the Quarterly sales data and apply a     //border.     range = sheet.GetRange(COleVariant("E8"), COleVariant("E8"));     resizedrange = range.GetResize(covOptional, COleVariant(NumQtrs));     resizedrange.SetFormula(COleVariant("=SUM(E2:E6)"));     borders = resizedrange.GetBorders();     {      Border bottomborder;      bottomborder = borders.GetItem((long)9);      bottomborder.SetLineStyle(              COleVariant((short)-4119));  //xlDouble = -4119      bottomborder.SetWeight(              COleVariant((short)4));    //xlThick = 4     }   }   //Make the application visible and give the user control of   //Microsoft Excel.   app.SetVisible(TRUE);   app.SetUserControl(TRUE);					
 4. เพิ่มฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อ AutoProjectDLG.cpp การค้นหานั้นบริเวณก่อน CAutoProjectDlg::OnRun():

  ตัวอย่างรหัส

     void FillSafeArray(OLECHAR FAR* sz, int iRow, int iCol,             COleSafeArray* sa)   {     VARIANT v;     long index[2];     index[0] = iRow;     index[1] = iCol;     VariantInit(&v);     v.vt = VT_BSTR;     v.bstrVal = SysAllocString(sz);     sa->PutElement(index, v.bstrVal);     SysFreeString(v.bstrVal);     VariantClear(&v);   }					
 5. ใน Studio นักพัฒนา เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ เมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น (ตัวอย่างสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โต้ตอบ), คลิกเรียกใช้ปุ่ม
excel 8.0 8 XL8 XL97

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 179706 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 08:19:07 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition, Microsoft Foundation Class Library 4.2, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbnewfile kbfunctions kbprogramming kbautomation kbhowto kbinterop kbmt KB179706 KbMtth
คำติชม