การถ่ายโอนที่ติดต่อระหว่าง Outlook และ Google Gmail

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ติดต่อเดียวกันในทั้ง Google Gmail และ Outlook โดยไม่ต้องเพิ่มเข้าไปในทั้งสองแห่งด้วยตนเอง

นำเข้าที่ติดต่อของคุณจาก Google Gmail ลงใน Outlook

 1. การเข้าสู่ระบบติดต่อ Google

 2. ในคอลัมน์ด้านซ้าย คลิกเพิ่มเติม

 3. ที่ด้านบนซ้าย คลิกเพิ่มเติม

 4. คลิก ส่งออก

 5. ภายใต้ที่อยู่ติดต่อใดที่คุณต้องการส่งออก คลิกกลุ่มติดต่อ หรือติดต่อทั้งหมด)

 6. ภายใต้ที่ส่งออกรูปแบบ คลิกCSV ของ Outlook (สำหรับการนำเข้าลงใน Outlook หรือแอปพลิเคชันอื่น)

 7. คลิก ส่งออก

 8. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ส่งออก คลิกบันทึก

 9. เลือกตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อบันทึกไฟล์ชั่วคราว ชื่อไฟล์เริ่มต้นคือ contacts.csv

  หมายเหตุ: คุณสามารถลบไฟล์นี้ได้หลังจากนำเข้าที่ติดต่อของคุณมายัง Outlook แล้ว

 10. คลิก ปิด

 11. ไปยัง Outlook

 12. คลิกแท็บ ไฟล์

 13. คลิก เปิด

 14. คลิก นำเข้า

 15. คลิก นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง แล้วคลิก ถัดไป

 16. คลิกค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (DOS), แล้ว คลิ กถัดไป

 17. ในกล่องนำเข้าไฟล์ เรียกดูเพื่อค้นหาไฟล์คุณดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 9 แล้ว ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น

 18. คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่นำเข้า

  • อนุญาตให้มีการสร้างรายการที่ซ้ำกัน

  • ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน

 19. คลิก ถัดไป

 20. ในรายการโฟลเดอร์ ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการนำข้อมูลที่ติดต่อที่นำเข้าไปเก็บไว้ แล้วคลิก ถัดไป

 21. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลเพื่อระบุวิธีข้อมูลที่ติดต่อจะถูกบันทึกในไฟล์นำเข้ามาใหม่ คลิกจับคู่เขตข้อมูลแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: ปุ่มจับคู่เขตข้อมูลแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบนำเข้าไฟล์ อาจไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณพยายามนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมหรือไฟล์อื่น ในกล่องการดำเนินการต่อไปนี้จะถูกดำเนินการ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนำเข้า แล้วแมปเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง ปุ่มจะพร้อมใช้งาน

  วิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง

  1. ในกล่องจาก ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการแปลงลงในเขตข้อมูล Outlook ที่แสดงอยู่ในกล่องถึง

   หมายเหตุ: เขตข้อมูลName ไม่ปรากฏในกล่องถึง เนื่องจาก Outlook สำรองแถวแรกของช่วงที่มีชื่อสำหรับชื่อเขตข้อมูล ถ้าช่วงที่คุณนำเข้าไม่ประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูล แถวแรกของข้อมูลจะถูกแปลเป็นชื่อเขตข้อมูล และจะไม่สามารถนำเข้าเป็นข้อมูล เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลในช่วงที่มีชื่อทั้งหมดจะถูกนำเข้า ใช้แถวแรกสำหรับชื่อเขตข้อมูล

   • เมื่อต้องการดูระเบียนเพิ่มเติมในกล่องจาก คลิกก่อนหน้า หรือถัดไป

   • เมื่อต้องการนำการแมปทั้งหมดออก ให้คลิก ล้างการแมป

   • เมื่อต้องการตั้งค่าการแมปใหม่ ให้คลิก แมปเริ่มต้น

  2. เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องถึง คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงเขตข้อมูลถนน และเมือง คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากที่อยู่ธุรกิจ

 22. คลิก เสร็จสิ้น

ส่งออกที่ติดต่อของคุณจาก Outlook กับ Google Gmail

ก่อนที่คุณส่งออกที่ติดต่อจาก Outlook มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อต้องการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Outlook สมุดรายชื่อและที่ติดต่อ Outlook ทั้งสองอย่างเป็นส่วนหนึ่งของ Outlook อย่างไรก็ตาม สมุดรายชื่อเป็นการรวบรวมรายการที่อยู่แตกต่างกันที่คุณอาจเก็บไว้ใน Outlook เช่นไดเรกทอรีอินเทอร์เน็ต LDAP รายชื่อส่วนกลาง (GAL), หรือสมุดรายชื่อของบริษัทอื่น ที่ติดต่อได้เพียงหนึ่งรายการที่อยู่ที่รวมอยู่ในสมุดรายชื่อ เฉพาะที่ติดต่อสามารถส่งออกได้โดยตรงจาก Outlook กับ Google Gmail

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง

  ตัวเลือก Outlook ที่มีการเลือกขั้นสูง

 4. ภายใต้ส่งออก คลิกส่งออก

  คำสั่ง ส่งออก ในมุมมอง Backstage

 5. ในตัวช่วยสร้างการส่งออกและนำเข้า คลิกส่งออกเป็นไฟล์ แล้ว คลิ กถัดไป

 6. คลิกค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (DOS), แล้ว คลิ กถัดไป

 7. ในรายการโฟลเดอร์ คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการส่งออก แล้ว คลิ กถัดไป

 8. เลือกตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อบันทึกไฟล์ชั่วคราว

  หมายเหตุ: คุณสามารถลบไฟล์นี้หลังจากนำเข้าที่ติดต่อของคุณลงใน Google Gmail

 9. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ที่ส่งออก แล้ว คลิ กถัดไป

 10. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลเพื่อระบุวิธีข้อมูลที่ติดต่อจะถูกบันทึกในไฟล์นำเข้ามาใหม่ คลิกจับคู่เขตข้อมูลแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: ปุ่มจับคู่เขตข้อมูลแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบส่งออกเป็นไฟล์ อาจไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณพยายามนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมหรือไฟล์อื่น ในกล่องการดำเนินการต่อไปนี้จะถูกดำเนินการ เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งออก แล้วแมปเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง ปุ่มจะพร้อมใช้งาน

  วิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง

  1. ในกล่องจาก ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการแปลงลงในเขตข้อมูล Outlook ที่แสดงอยู่ในกล่องถึง

   • เมื่อต้องการดูระเบียนเพิ่มเติมในกล่องจาก คลิกก่อนหน้า หรือถัดไป

   • เมื่อต้องการนำการแมปทั้งหมดออก ให้คลิก ล้างการแมป

   • เมื่อต้องการตั้งค่าการแมปใหม่ ให้คลิก แมปเริ่มต้น

  2. เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องถึง คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงเขตข้อมูลถนน และเมือง คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากที่อยู่ธุรกิจ

 11. คลิก เสร็จสิ้น

 12. การเข้าสู่ระบบติดต่อ Google

 13. ที่ด้านบนซ้าย คลิกเพิ่มเติม

 14. คลิก นำเข้า

 15. ภายใต้การนำเข้าที่ติดต่อ คลิกเรียกดู

 16. เลือกไฟล์คุณส่งออกในขั้นตอนที่ 9 แล้ว คลิ กเปิด

 17. คลิก นำเข้า

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×