ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
การสร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ใน Access ช่วยคุณรวมข้อมูลจากสองตารางที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์หนึ่งรายการประกอบด้วยเขตข้อมูลในตารางสองตารางที่มีข้อมูลที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเขตข้อมูลรหัสผลิตภัณฑ์ในตารางผลิตภัณฑ์ และตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ ระเบียนแต่ละระเบียนในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อมีรหัสผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับระเบียนในตารางผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสผลิตภัณฑ์เดียวกัน

เมื่อคุณใช้ตารางที่เกี่ยวข้องในคิวรี ความสัมพันธ์ช่วยให้ Access กำหนดรายการระเบียนที่จะรวมในชุดผลลัพธ์จากแต่ละตาราง ความสัมพันธ์ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลขาดหายไปด้วยการเก็บข้อมูลที่ถูกลบจากการซิงค์ ซึ่งการดำเนินการนี้เรียกว่า Referential Integrity

คุณต้องมีความเข้าใจในแนวคิดเบื้องหลังก่อนที่จะทำงานกับความสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน คำแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาราง และ การเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ของตาราง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ในฐานข้อมูล Access คุณสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้วิธีหนึ่งวิธีใดดังต่อไปนี้:

 • ในหน้าต่างความสัมพันธ์ ให้เพิ่มตารางที่คุณต้องการเชื่อมโยง จากนั้นลากเขตข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงจากตาราหนึ่งไปยังอีกตารางหนึ่ง

 • ลากเขตข้อมูลไปบนแผ่นข้อมูลของตารางจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เขตข้อมูลร่วมที่ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเดียวกัน แม้ว่าจะมีการใข้ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยก็ตาม เขตข้อมูลร่วมจะต้องมีประเภทข้อมูลเดียวกัน แต่ถ้าเขตข้อมูลคีย์หลักเป็นเขตข้อมูล AutoNumber แล้ว เขตข้อมูล Foreign Key ยังสามารถเป็นเขตข้อมูลตัวเลขได้ ถ้าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลทั้งสองเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่เขตข้อมูล AutoNumber และเขตข้อมูลตัวเลขได้ ถ้าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลทั้งสองเป็น Long Integer เมื่อเขตข้อมูลร่วมทั้งสองเป็นเขตข้อมูลตัวเลข เขตข้อมูลเหล่านั้นจะต้องมีการตั้งค่าคุณสมบัติขนาดเขตข้อมูลเหมือนกัน

ด้านบนของหน้า

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่างความสัมพันธ์

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก เพิ่มตาราง (หรือ แสดงตาราง ใน Access 2013)

 3. เลือกอย่างน้อยหนึ่งตารางหรือคิวรี แล้วคลิก เพิ่ม หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเพิ่มตารางและคิวรีไปยังแท็บเอกสารความสัมพันธ์ ให้คลิก ปิด

 4. ลากเขตข้อมูล (โดยทั่วไปคือคีย์หลัก) จากตารางหนึ่งไปยังเขตข้อมูลทั่วไป (Foreign Key) ในอีกตารางหนึ่ง เมื่อต้องการลากหลายเขตข้อมูล ให้กดแป้น CTRL คลิกเขตข้อมูลแต่ละรายการ จากนั้นลาก

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฎขึ้น
  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 5. ตรวจสอบว่า ชื่อเขตข้อมูลที่แสดงเป็นเขตข้อมูลร่วมสำหรับความสัมพันธ์ ถ้าชื่อเขตข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกชื่อเขตข้อมูล แล้วเลือกเขตข้อมูลที่ถูกต้องจากรายการ

  เมื่อต้องการบังคับให้มี Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Referential Integrity ให้ดูในส่วน บังคับให้มี Referential Integrity

 6. คลิก สร้าง

  Access จะสร้างเส้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตาราง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity เส้นความสัมพันธ์นี้จะปรากฏหนาขึ้นที่ปลายแต่ละด้าน นอกจากนี้ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity แล้ว ตัวเลข 1 จะปรากฏบนส่วนหนาที่ด้านหนึ่งของเส้นความสัมพันธ์ และสัญลักษณ์อนันต์ () จะปรากฏบนส่วนหนาที่อีกด้านหนึ่งของเส้น ตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

  ลากเขตข้อมูลจากตารางหนึ่งไปยังเขตข้อมูลที่ตรงกันในอีกตารางหนึ่ง

  หมายเหตุ: 

  • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง    เขตข้อมูลทั่วไปทั้งสองรายการ (โดยปกติคือเขตข้อมูลคีย์หลักและ Foreign Key ) จะต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่า คุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลเหล่านี้ควรตั้งค่าเป็น ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) ถ้าเขตข้อมูลทั้งสองมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน Access จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

  • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม    เขตข้อมูลบนด้านหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเป็นคีย์หลัก) ของความสัมพันธ์ต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งหมายความว่า คุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลนี้ควรจะตั้งค่าเป็น ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) เขตข้อมูลฝั่งที่เป็นกลุ่ม ไม่ ควรมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน เขตข้อมูลนี้สามารถมีดัชนีได้ แต่ต้องอนุญาตให้มีการซ้ำกันได้ นั่นหมายความว่า คุณสมบัติ ใส่ดัชนี ของเขตข้อมูลนี้ควรจะตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ หรือ ใช่ (มีค่าที่ซ้ำกันได้) เมื่อเขตข้อมูลหนึ่งมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน และอีกเขตข้อมูลมีดัชนีที่ค่าซ้ำกันได้ Access จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

ด้านบนของหน้า

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูลเพื่อเพิ่มเขตข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางที่มีอยู่ที่เปิดไว้ในมุมมองแผ่นข้อมูล โดยการลากจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล แสดงเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่นๆ ภายในในฐานข้อมูลอีกด้วย

เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากตาราง "อื่นๆ" (ที่ไม่สัมพันธ์กัน) จากนั้นดำเนินการตามตัวช่วยสร้างการค้นหาจนเสร็จสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ใหม่แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างตารางในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล และตารางที่คุณลากมา ความสัมพันธ์นี้ซึ่งสร้างโดย Access ไม่ได้บังคับให้มี Referential Integrity ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการบังคับให้มี Referential Integrity คุณจะต้องแก้ไขความสัมพันธ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วน แก้ไขความสัมพันธ์

เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ดับเบิลคลิกที่ตาราง

เปิดบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 • กด ALT+F8 บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น

  บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล แสดงตารางอื่นๆ ทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณโดยถูกจัดกลุ่มเป็นประเภท เมื่อคุณทำงานกับตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะแสดงเขตข้อมูลเป็นประเภทหนึ่งใดจากทั้งสองในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล: เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน และ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่นๆ ประเภทแรกแสดงรายการตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กับตารางที่คุณกำลังทำงาน ประเภทที่สองแสดงรายการตารางทั้งหมดที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตารางที่คุณกำลังทำงาน

ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เมื่อคุณคลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ถัดจากชื่อตาราง คุณจะเห็นรายการของเขตข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในตารางนั้น เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลให้กับตารางของคุณ ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์จากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 1. เมื่อตารางเปิดขึ้นในมุมมองแผ่นข้อมูล ให้กดแป้น ALT + F8 บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น

 2. ในบานหน้าต่าง เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่นๆ ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากชื่อตารางเพื่อแสดงรายการของเขตข้อมูลในตารางนั้น

 3. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางที่เปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. เมื่อเส้นการแทรกปรากฏ ให้วางเขตข้อมูลในตำแหน่งที่ต้องการ

  ตัวช่วยสร้างการค้นหา เริ่มทำงาน

 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ตัวช่วยสร้างการค้นหา จนเสร็จสมบูรณ์

  เขตข้อมูลนั้นจะปรากฏอยู่ในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากตาราง "อื่นๆ" (ที่ไม่สัมพันธ์กัน) จากนั้นดำเนินการตามตัวช่วยสร้างการค้นหาจนเสร็จสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ใหม่แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างตารางในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล และตารางที่คุณลากมา ความสัมพันธ์นี้ซึ่งสร้างโดย Access ไม่ได้บังคับให้มี Referential Integrity ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการบังคับให้มี Referential Integrity คุณจะต้องแก้ไขความสัมพันธ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วน แก้ไขความสัมพันธ์

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขความสัมพันธ์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ได้ด้วยการเลือกความสัมพันธ์ในหน้าต่าง ความสัมพันธ์ แล้วทำการแก้ไข

 1. วางเคอร์เซอร์อย่างระมัดระวังเพื่อที่จะให้ชี้ไปที่เส้นความสัมพันธ์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่เส้นดังกล่าวเพื่อเลือก

  เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. เมื่อเส้นความสัมพันธ์ถูกเลือก ให้ดับเบิลคลิกที่เส้นดังกล่าว

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกที่ แก้ไขความสัมพันธ์

กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฎขึ้น

เปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิก เส้นของความสัมพันธ์ สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. ดับเบิลคลิกที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกที่ แก้ไขความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตารางได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตารางหรือคิวรีที่ด้านใดด้านหนึ่งของความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลต่างๆ ที่ด้านใดด้านหนึ่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าชนิดการรวม หรือบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการรวมและวิธีการตั้งค่า ให้ดูในส่วน ตั้งค่าชนิดการรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ให้ดูที่ส่วน การบังคับให้มี Referential Integrity

การตั้งค่าชนิดการรวม

เมื่อคุณกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์จะแจ้งการออกแบบคิวรีของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง จากนั้นสร้างคิวรีที่ใช้ตารางทั้งสองนั้น Access จะเลือกการจับคู่เขตข้อมูลเริ่มต้นโดยอัตโนมัติซึ่งอิงตามเขตข้อมูลที่ระบุไว้ในความสัมพันธ์ คุณสามารถเขียนทับค่าเริ่มต้นเหล่านี้ในคิวรีของคุณได้ แต่ค่าที่ดึงมาจากความสัมพันธ์มักจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นค่าที่ถูกต้อง เนื่องจากโดยส่วนใหญ่คุณจะทำการจับคู่ และรวมเข้าด้วยกันข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตาราง แต่สำหรับฐานข้อมูลอย่างง่ายที่สุดนั้น การตั้งค่าเริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์จะช่วยประหยัดเวลาและให้ประโยชน์ดีกว่า

คิวรีของหลายตารางจะรวมข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางโดยการจับคู่ค่าในเขตข้อมูลร่วม การดำเนินการของการจับคู่และการรวมข้อมูลเรียกว่า การรวม ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการแสดงใบสั่งซื้อของลูกค้า คุณสร้างคิวรีที่รวมตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อบนเขตข้อมูลรหัสลูกค้า ผลลัพธ์ของคิวรีจะรวมข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลใบสั่งซื้อสำหรับแถวที่ตรวจพบการจับคู่ที่สอดคล้องกันเท่านั้น

หนึ่งในค่าที่คุณสามารถระบุให้กับความสัมพันธ์แต่ละรายการคือ ชนิดการรวม ชนิดการรวมเป็นตัวบอกให้ Access ทราบรายการระเบียนที่จะรวมในผลลัพธ์ของคิวรี ตัวอย่างเช่น พิจารณาคิวรีที่รวมตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อบนเขตข้อมูลร่วมที่แทนถึงรหัสลูกค้า เมื่อใช้ชนิดการรวมเริ่มต้น (เรียกว่าการรวมภายใน) คิวรีจะให้ผลลัพธ์เป็นรายการแถวลูกค้าและแถวใบสั่งซื้อที่มีเขตข้อมูลร่วม (หรือเรียกว่าเขตข้อมูลที่ร่วมกัน) เท่ากัน

อย่างไรก็ตาม สมมติว่าคุณต้องการรวมลูกค้าทั้งหมด แม้กระทั่งลูกค้าที่ยังไม่มีใบสั่งซื้อใดๆ ก็ตาม ในการทำการรวมนี้ให้สำเร็จ คุณต้องเปลี่ยนชนิดการรวมจากการรวมภายในไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าการรวมภายนอกด้านซ้าย การรวมภายนอกด้านซ้ายจะให้ผลลัพธ์เป็นแถวทั้งหมดในตารางทางด้านซ้ายของความสัมพันธ์และเป็นแถวที่ตรงกันในตารางทางด้านขวาเท่านั้น การรวมภายนอกด้านขวาจะให้ผลลัพธ์เป็นแถวทั้งหมดทางด้านขวาและเป็นแถวที่ตรงกันในตารางทางด้านซ้ายเท่านั้น

หมายเหตุ: ในกรณีนี้ "ซ้าย" และ "ขวา" หมายถึงตำแหน่งของตารางในกล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ ไม่ใช่ในหน้าต่างความสัมพันธ์

คุณควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่คุณจะต้องการบ่อยที่สุดจากคิวรีที่รวมตารางในความสัมพันธ์นี้ จากนั้นตั้งค่าชนิดการรวมให้สอดคล้องกัน

การตั้งค่าชนิดการรวม

 1. ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ ให้คลิก ชนิดการรวม

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม จะปรากฏขึ้น

 2. คลิกตัวเลือกของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ตารางต่อไปนี้ (ซึ่งใช้ตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อ) จะแสดงให้เห็นสามตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ชนิดของการรวมที่ใช้ และแถวทั้งหมดหรือแถวที่ตรงกันที่แสดงผลลัพธ์ไว้สำหรับแต่ละตาราง

ตัวเลือก

การรวมเชิงสัมพันธ์

ตารางด้านซ้าย

ตารางด้านขวา

1. รวมเฉพาะแถวซึ่งเขตข้อมูลที่นำมาใช้ในการรวมจากทั้งสองตารางต้องมีค่าเท่ากันเท่านั้น

การรวมภายใน

แถวที่ตรงกัน

แถวที่ตรงกัน

2. รวมระเบียนทั้งหมดจาก 'ลูกค้า' และเฉพาะระเบียนจาก 'ใบสั่งซื้อ' ซึ่งมีเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมเท่ากัน

การรวมภายนอกด้านซ้าย

แถวทั้งหมด

แถวที่ตรงกัน

3. รวมระเบียนทั้งหมดจาก 'ใบสั่งซื้อ' และเฉพาะระเบียนจาก 'ลูกค้า' ซึ่งมีเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมเท่ากัน

การรวมภายนอกด้านขวา

แถวที่ตรงกัน

แถวทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 2 หรือตัวเลือก 3 จะมีลูกศรแสดงให้เห็นบนเส้นของความสัมพันธ์ ลูกศรนี้จะชี้ไปที่ด้านของความสัมพันธ์ที่แสดงเฉพาะแถวที่ตรงกันเท่านั้น

ทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเส้นของความสัมพันธ์ด้วย โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิกที่เส้นความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการแก้ไข เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. ดับเบิลคลิกที่เส้นของความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 5. คลิก ชนิดการรวม

 6. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ให้คลิกตัวเลือก จากนั้นคลิก ตกลง
  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรวม

 7. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การบังคับให้มี Referential Integrity

วัตถุประสงค์ของ Referential Integrity คือการป้องกันระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง ซึ่งเป็นระเบียนที่อ้างถึงระเบียนอื่นๆ ที่ไม่มีอยู่อีกต่อไป คุณบังคับให้มี Referential Integrity ได้โดยการเปิดใช้งานตัวเลือกดังกล่าวสำหรับความสัมพันธ์ของตาราง เมื่อบังคับแล้ว Access จะปฏิเสธการดำเนินการใดๆ ที่จะละเมิดต่อ Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์ของตารางนั้น ซึ่งหมายความว่า Access จะปฏิเสธการอัปเดตทั้งสองอย่างที่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการอ้างอิงและการลบที่จะลบเป้าหมายของการอ้างอิง เมื่อต้องการให้ Access เผยแพร่การอัปเดตและการลบเกี่ยวกับการอ้างอิงเพื่อให้แถวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเปลี่ยนแปลงตามที่ดำเนินการ ให้ดูที่ส่วน ตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การเปิดหรือปิดใช้งาน Referential Integrity

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิกที่เส้นความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการแก้ไข เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. ดับเบิลคลิกที่เส้นของความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

 5. เลือกหรือยกเลิกเลือก บังคับให้มี Referential Integrity

 6. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณบังคับให้มี Referential Integrity จะมีการนำกฎต่อไปนี้ไปใช้:

 • คุณไม่สามารถป้อนค่าในเขตข้อมูล Foreign Key ของตารางที่เกี่ยวข้องได้ ถ้าค่าดังกล่าวไม่มีอยู่ในเขตข้อมูลคีย์หลักของตารางหลัก  การทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง

 • คุณไม่สามารถลบระเบียนจากตารางหลักได้ ถ้ามีระเบียนที่ตรงกันในตารางที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถลบระเบียนพนักงานจากตารางพนักงานได้ ถ้ามีใบสั่งซื้อถูกกำหนดให้กับพนักงานคนนั้นในตารางใบสั่งซื้อ แต่ คุณสามารถเลือกที่จะลบระเบียนหลัก และ ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในการดำเนินการคราวเดียว โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าคีย์หลักในตารางหลักได้ ซึ่งถ้าคุณทำเช่นนั้น จะก่อให้เกิดระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงขึ้นมา ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขคำสั่งซื้อในตารางใบสั่งซื้อได้ ถ้ามีสินค้าในรายการถูกกำหนดให้กับคำสั่งซื้อนั้นในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ แต่ คุณสามารถเลือกที่จะอัปเดตระเบียนหลัก และ ระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในการดำเนินการคราวเดียว โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณประสบความยุ่งยากในการเปิดใช้งาน Referential Integrity ให้สังเกตว่าเงื่อนไขต่อไปนี้ต้องการบังคับให้มี Referential Integrity ดังนี้

  • เขตข้อมูลร่วมจากตารางหลักจะต้องเป็นคีย์หลักหรือมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน

  • เขตข้อมูลร่วมจะต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน มีข้อยกเว้นหนึ่งข้อคือเขตข้อมูล AutoNumber สามารถเกี่ยวข้องกับเขตข้อมูล Number ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติ FieldSize เป็น Long Integer ได้

  • ทั้งสองตารางมีอยู่ในฐานข้อมูล Access เดียวกัน คุณไม่สามารถบังคับให้มี Referential Integrity บนตารางที่ถูกเชื่อมโยง แต่ถ้าตารางแหล่งข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Access คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลที่จะจัดเก็บตารางเหล่านั้นและเปิดใช้งาน Referential Integrity ในฐานข้อมูลนั้น

การตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณอาจพบสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ ในกรณีนี้ คุณต้องให้ Access อัปเดตแถวที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดโดยอัตโนมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการแบบคราวเดียว วิธีดังกล่าวจะเป็นการอัปเดตอย่างสมบูรณ์เพื่อไม่ให้ฐานข้อมูลของคุณตกอยู่ในสถานะไม่สอดคล้องกัน นั่นคือบางแถวได้รับการอัปเดตแต่บางแถวไม่มีการอัปเดต Access ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้โดยการสนับสนุนตัวเลือกอัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อคุณบังคับใช้ Referential Integrity แล้วเลือกตัวเลือกอัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากนั้นอัปเดตคีย์หลัก Access ก็จะอัปเดตเขตข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลัก

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการลบแถวและระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ระเบียนผู้จัดส่งและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับผู้จัดส่งรายนั้น ด้วยเหตุผลนี้ Access จึงสนับสนุนตัวเลือกลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อคุณบังคับใช้ Referential Integrity และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Access จะลบระเบียนทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลบระเบียนที่ประกอบด้วยคีย์หลัก

การเปิดหรือปิดอัปเดตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและ/หรือการลบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิกที่เส้นความสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการแก้ไข เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. ดับเบิลคลิกที่เส้นของความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฎขึ้น

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือเลือกทั้งสองตัวเลือก

 7. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคีย์หลักคือเขตข้อมูล AutoNumber การเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะไม่มีผลกระทบ เนื่องจากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในเขตข้อมูล AutoNumber ได้

ด้านบนของหน้า

การลบความสัมพันธ์ของตาราง

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณลบความสัมพันธ์ คุณจะลบการสนับสนุน Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์นั้นออกด้วย ถ้าเปิดใช้งานไว้ ผลที่ตามมาคือ Access จะไม่ป้องกันการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงบน "หลาย" ด้านของความสัมพันธ์โดยอัตโนมัติอีกต่อไป

เมื่อต้องการลบความสัมพันธ์ของตาราง คุณจะต้องลบเส้นความสัมพันธ์ในหน้าต่างความสัมพันธ์ วางเคอร์เซอร์เพื่อที่จะให้ชี้ไปที่เส้นความสัมพันธ์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่เส้นดังกล่าว เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก เมื่อเส้นความสัมพันธ์ถูกเลือก ให้กดแป้น ลบ

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น โดยแสดงให้เห็นเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่าตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ของตาราง) และความสัมพันธ์ของตารางดังกล่าวจะไม่แสดงให้เห็นเว้นแต่ว่าจะมีการเลือก แสดงวัตถุที่ซ่อน ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

 3. คลิกที่เส้นของความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ที่ต้องการลบ เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 4. กดแป้น DELETE

 5. Access อาจแสดงข้อความ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการที่จะลบความสัมพันธ์ที่คุณได้เลือกออกจากฐานข้อมูลของคุณอย่างถาวร ถ้าข้อความยืนยันนี้ปรากฎขึ้น ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ: ถ้ากำลังมีการใช้ตารางใดตารางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของตาราง ซึ่งอาจจะเป็นโดยบุคคลอื่น หรือโดยกระบวนการอื่น หรือในวัตถุฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ (เช่น ฟอร์ม) คุณจะไม่สามารถลบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ คุณต้องปิดวัตถุใดๆ ที่ใช้ตารางเหล่านี้ก่อน จากนั้นคุณจึงจะสามารถลบความสัมพันธ์นี้ออกได้

ด้านบนของหน้า

มีความแตกต่างที่สำคัญเมื่อทำงานกับความสัมพันธ์ในแอป Access บนเว็บ

หน้าต่างความสัมพันธ์ ยังไม่มีให้ใช้งานในแอป Access บนเว็บ คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลค้นหาที่รับค่าจากเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตารางอื่น แทนการสร้างความสัมพันธ์ในแอป Access บนเว็บได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตาราง พนักงาน และคุณต้องการเพิ่มการค้นหาในตาราง ภูมิภาค เพื่อที่คุณจะสามารถแสดงว่าพนักงานแต่ละคนทำงานในภูมิภาคใด

หมายเหตุ:  เขตข้อมูลที่การค้นหาของคุณจะใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับค่าต่างๆ จะต้องมีอยู่แล้วก่อนที่คุณจะสร้างเขตข้อมูลการค้นหาของคุณ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้สร้างเขตข้อมูลการค้นหาในแอป Access บนเว็บ:

 1. เปิดตารางที่คุณต้องการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาใหม่ด้วยการดับเบิลคลิกในการนำทาง (เคล็ดลับ: คุณอาจจำเป็นต้องคลิก หน้าแรก > บานหน้าต่างนำทาง เพื่อดูตารางที่พร้อมใช้งาน)

  ในตัวอย่างข้างต้น ให้คลิกตาราง พนักงาน

 2. คลิกในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ภายใต้เขตข้อมูลสุดท้ายในตาราง และพิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาใหม่

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ภูมิภาค เป็นชื่อเขตข้อมูล

 3. ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล คลิกที่ลูกศรและเลือก ค้นหา

  การตั้งค่าชนิดข้อมูล การค้นหา สำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

  ตัวช่วยสร้างการค้นหา เริ่มทำงาน

 4. ในหน้าแรกของ ตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้เลือก ฉันต้องการให้เขตข้อมูลการค้นหารับค่าจากตารางหรือคิวรีอื่น ตัวเลือกเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ

 5. เลือกชื่อของตารางหรือคิวรีที่ควรแสดงค่าการค้นหาของคุณ

  ในตัวอย่าง ให้เลือกตาราง: ภูมิภาค

  ตัวเลือกต่างๆ ที่มีให้เลือกในตัวช่วยสร้างการค้นหา

  (ชื่อของตารางในรูปภาพสอดคล้องกับตัวอย่างที่เราใช้)

 6. หลังจากที่คุณเลือกตาราง ให้ใช้รายการ ค่าใดที่คุณต้องการแสดงในการค้นหาของคุณ เพื่อเลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นค่าที่แสดงสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Access จะเลือกเขตข้อมูลข้อความแรกที่พบในตารางที่เลือก

  ในตัวอย่าง คุณอาจปล่อยเขตข้อมูลที่เลือก ชื่อเรื่อง ไว้เป็นค่าที่แสดง

 7. ใช้รายการ คุณต้องการเรียงลำดับรายการในการค้นหาของคุณหรือไม่ เพื่อตั้งค่าการเรียงลำดับ ถ้าคุณต้องการ

 8. ภายใต้ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลบระเบียนจากตาราง “ภูมิภาค” ให้ตั้งค่าชนิดความสัมพันธ์ที่คุณต้องการระหว่างสองตารางและระบุว่าคุณต้องการบังคับใช้ Referential Integrity หรือไม่ (ชื่อของตารางในคำถามนี้จะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับตารางที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 5)

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็น ป้องกันไม่ให้ลบถ้ามีระเบียนที่สอดคล้องกันในตาราง "พนักงาน" เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดในกรณีส่วนใหญ่ ในตัวอย่าง ตัวเลือกนี้หมายความว่าคุณไม่สามารถลบค่าจากตาราง ภูมิภาค ได้ ถ้าภูมิภาคนั้นถูกใช้งานในระเบียนในตาราง พนักงาน ดังนั้น ถ้าระเบียนพนักงานใช้ภูมิภาค เช่น "ตะวันตก" และคุณพยายามลบ "ตะวันตก" จากตาราง ภูมิภาค Access จะป้องกันไม่ให้คุณลบออกได้ ในกรณีนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าระเบียนพนักงานทั้งหมดใหม่โดยใช้ค่านั้นกับสิ่งอื่น ก่อนที่คุณจะสามารถลบ "ตะวันตก" จากตาราง ภูมิภาค ได้ ตัวเลือกสุดท้ายสามารถทำงานได้ในตัวอย่างนี้ เนื่องจากตัวเลือกนั้นจะอนุญาตให้คุณลบ "ตะวันตก" ออกจากตาราง ภูมิภาค ได้ ค่าภูมิภาค ซึ่งถูกตั้งค่าเป็น "ตะวันตก" จะถูกลบออกจากระเบียน พนักงาน โดยอัตโนมัติ ทำให้ค่านั้นเป็นค่าว่าง การเลือกตัวเลือกที่สองจะลบระเบียนพนักงานทั้งหมดจากตาราง พนักงาน ที่ตั้งค่าภูมิภาคเป็น "ตะวันตก" ซึ่งเรียกการลบนี้ว่า การลบที่เกี่ยวข้อง และจะลบข้อมูลอีกมากมายกว่าที่คุณต้องการในตัวอย่าง โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเลือกตัวเลือกนั้น

หน้าต่าง ความสัมพันธ์ ยังไม่พร้อมใช้งานในแอป Access บนเว็บ คุณใช้เขตข้อมูลในตารางหนึ่งเป็นแหล่งข้อมูล (เขตข้อมูลการค้นหา) สำหรับค่าในเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันในอีกตารางหนึ่ง

 1. เปิดตารางที่มีการค้นหาที่คุณต้องการเปลี่ยนโดยการคลิก แก้ไขตาราง

  แก้ไขตาราง

 2. เลือกเขตข้อมูลที่ได้ค่ามาจากอีกตารางหนึ่ง

 3. บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือตาราง ให้คลิก ปรับเปลี่ยนการค้นหา

 4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เขตข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลของค่า

  • ลำดับการจัดเรียงของค่า

  • ความกว้างของเขตข้อมูล และจะซ่อนคอลัมน์หลักหรือไม่

  • ป้ายชื่อสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

  • จะเปิดใช้งานความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือไม่

  • ถ้าเปิดใช้งานความสมบูรณ์ของข้อมูล จะให้มีการลบสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ให้มีการลบสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่

หน้าต่าง ความสัมพันธ์ จะไม่พร้อมใช้งานในแอป Access บนเว็บ คุณใช้เขตข้อมูลในตารางหนึ่งเป็นแหล่งข้อมูล (เขตข้อมูลการค้นหา) สำหรับค่าในเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันในอีกตารางหนึ่ง เมื่อต้องการลบความสัมพันธ์ระหว่างสองตารางในแอป Access บนเว็บ คุณจะต้องลบเขตข้อมูลการค้นหาและข้อมูลที่เชื่อมโยง

 1. เปิดตารางที่มีเขตข้อมูลการค้นหาที่คุณต้องการลบโดยการคลิก แก้ไขตาราง

  แก้ไขตาราง

 2. เลือกเขตข้อมูลการค้นหาที่ได้ค่ามาจากอีกตารางหนึ่งในแอปบนเว็บ

 3. บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือตาราง ให้คลิก ลบเขตข้อมูล

 4. Access แสดงข้อความ คุณต้องการลบเขตข้อมูลที่เลือกและข้อมูลทั้งหมดในเขตข้อมูลอย่างถาวรหรือไม่ คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบเขตข้อมูลการค้นหาและข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณอาจยังได้รับพร้อมท์โดย Access เพื่อลบดัชนีหนึ่งรายการหรือมากกว่าเมื่อลบเขตข้อมูลการค้นหา ถ้าข้อความยืนยันปรากฎขึ้น ให้คลิก ใช่

 5. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงการออกแบบตารางของคุณ

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลบนเว็บของ Access 2010 คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา ทั้งนี้ หน้าต่างความสัมพันธ์ไม่มีให้ใช้งานในฐานข้อมูลบนเว็บ คุณใช้เขตข้อมูลในตารางหนึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับค่าในเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันในอีกตารางหนึ่ง

หมายเหตุ:  เขตข้อมูลที่คุณจะใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับค่าต่างๆ จะต้องมีอยู่แล้วก่อนที่คุณจะใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

 1. เปิดตารางที่ควรได้รับค่าจากตารางอื่นๆ

 2. ทางด้านขวาของเขตข้อมูลสุดท้าย คลิกที่ คลิกเพื่อเพิ่ม แล้วคลิก ค้นหาและความสัมพันธ์

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องเลื่อนตามแนวนอนเพื่อเห็นตัวเลือก คลิกเพื่อเพิ่ม

 3. ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้เลือก ฉันต้องการให้เขตข้อมูลการค้นหารับค่าจากตารางอื่น จากนั้นคลิก ถัดไป

 4. เลือกตารางที่มีค่าแหล่งข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. ในกล่อง เขตข้อมูลที่ใช้ได้ ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่มีค่าแหล่งข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 6. อีกทางหนึ่งคือ ระบุลำดับการจัดเรียงสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา คลิก ถัดไป

 7. หรือ ปรับความกว้างของเขตข้อมูลการค้นหา ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีถ้าค่ามีขนาดยาว คลิก ถัดไป

 8. ใส่ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่ ถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าในทั้งสองตารางจะตรงกันเสมอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วคลิกตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกใดต่อไปนี้:

  • การลบที่เกี่ยวข้อง ตัวเลือกนี้หมายความว่า ถ้าคุณลบระเบียนจากตารางหนึ่ง ระเบียนที่สอดคล้องในอีกตารางหนึ่งจะถูกลบด้วย

  • ลบแบบจำกัด ตัวเลือกนี้หมายความว่า ถ้าคุณพยายามที่จะลบระเบียนจากตารางหนึ่ง แต่มีระเบียนที่สอดคล้องกันในอีกตารางหนึ่ง คุณจะไม่สามารถลบได้

   หมายเหตุ: อย่าเลือก อนุญาตให้มีหลายค่า ในตัวช่วยสร้างการค้นหาเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์

 1. เปิดตารางที่ได้ค่ามาจากอีกตารางหนึ่ง

 2. เลือกเขตข้อมูลที่ได้ค่ามาจากอีกตารางหนึ่ง

 3. บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิก ปรับเปลี่ยนการค้นหา

 4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่อไปนี้ได้

  • เขตข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลของค่า

  • ลำดับการจัดเรียงของค่า

  • ความกว้างของเขตข้อมูล และจะซ่อนคอลัมน์หลักหรือไม่

  • ป้ายชื่อสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

  • จะเปิดใช้งานความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือไม่

  • ถ้าเปิดใช้งานความสมบูรณ์ของข้อมูล จะให้มีการลบสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ให้มีการลบสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

การแทรก เพิ่ม หรือสร้างเขตข้อมูลใหม่ในตาราง

หน้าต่างความสัมพันธ์คืออะไร

เปรียบเทียบสองตารางและค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ตรงกัน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×