ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คำสั่ง SELECT สั่งให้กลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access ส่งกลับข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นชุดของระเบียน

ไวยากรณ์

SELECT [predicate] { * | table.* | [table.]field1 [AS alias1] [, [table.]field2 [AS alias2] [, ...]]}
FROM tableexpression [, ...] [IN externaldatabase]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

คำสั่ง SELECT มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

predicate

มี Predicate อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ALL, DISTINCT, DISTINCTROW หรือ TOP คุณใช้ Predicate เพื่อจำกัดจำนวนของระเบียนที่ส่งกลับ แต่ถ้าไม่ได้ระบุ Predicate ใดๆ ไว้ ค่าเริ่มต้นจะเป็น ALL

*

เป็นการระบุว่าทุกเขตข้อมูลของตารางที่ระบุได้ถูกเลือกแล้ว

table

ชื่อของตารางที่มีเขตข้อมูลที่มีระเบียนถูกเลือกไว้

field1, field2

ชื่อของเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้ ถ้าคุณใส่มากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล ข้อมูลจะถูกเรียกตามลำดับของเขตข้อมูลที่อยู่ในรายการ

alias 1, alias 2

ชื่อที่จะใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์แทนชื่อคอลัมน์เดิมใน table

tableexpression

ชื่อของตารางที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้

externaldatabase

ชื่อของฐานข้อมูลที่มีตารางต่างๆ ใน tableexpression ถ้าตารางเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน

ข้อสังเกต

ในการดำเนินการนี้ กลไกฐานข้อมูล Microsoft Access จะค้นหาตารางที่ระบุ, ดึงคอลัมน์ที่เลือกออกมา, เลือกแถวที่ตรงกับเกณฑ์ แล้วเรียงลำดับหรือจัดกลุ่มแถวผลลัพธ์นั้นให้อยู่ในลำดับที่ต้องการ

คำสั่ง SELECT จะไม่เปลี่ยนข้อมูลในฐานข้อมูล

SELECT มักจะเป็นคำแรกในคำสั่ง SQL คำสั่ง SQL ส่วนใหญ่เป็นคำสั่ง SELECT หรือ SELECT...INTO

ไวยากรณ์ที่มีจำนวนคำน้อยที่สุดสำหรับคำสั่ง SELECT ได้แก่

SELECT fields FROM table

คุณสามารถใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อเลือกเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางได้ ตัวอย่างต่อไปนี้เลือกเขตข้อมูลทั้งหมดในตาราง Employees

SELECT * FROM Employees;

ถ้าชื่อเขตข้อมูลมีอยู่ในตารางมากกว่าหนึ่งตารางในส่วนคำสั่ง FROM ให้นำหน้าชื่อด้วยชื่อตารางและตัวดำเนินการ . (จุด) ในตัวอย่างต่อไปนี้ เขตข้อมูล Department อยู่ในทั้งตาราง Employees และตาราง Supervisors คำสั่ง SQL จะเลือกแผนกจากตาราง Employees และชื่อของผู้บังคับบัญชาจากตาราง Supervisors

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

เมื่อวัตถุ Recordset ถูกสร้างขึ้น กลไกฐานข้อมูล Microsoft Access จะใช้ชื่อเขตข้อมูลของตารางเป็นชื่อวัตถุ Field ในวัตถุ Recordset ถ้าคุณต้องการชื่อเขตข้อมูลชื่ออื่น หรือชื่อเขตข้อมูลไม่ได้ตีความจากนิพจน์ที่ใช้สร้างเขตข้อมูล ให้ใช้ AS คำสงวน ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้คำว่า Birth ในการตั้งชื่อวัตถุ Field ที่ส่งกลับในวัตถุ Recordset ที่เป็นผลลัพธ์

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ฟังก์ชันการรวมหรือคิวรีที่ส่งกลับชื่อวัตถุ Field ที่กำกวมหรือซ้ำกัน คุณจะต้องใช้ส่วนคำสั่ง AS เพื่อให้ชื่ออื่นแก่วัตถุ Field ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้คำว่า HeadCount ในการตั้งชื่อวัตถุ Field ที่ส่งกลับในวัตถุ Recordset ที่เป็นผลลัพธ์

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

คุณสามารถใช้ส่วนคำสั่งอื่นๆในคำสั่ง SELECT เพื่อจำกัดและจัดระเบียบข้อมูลที่ส่งกลับมาได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้สำหรับส่วนคำสั่งที่คุณใช้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×