ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณต้องการให้งานนำเสนอของคุณประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งธีม (เค้าโครงที่ประกอบด้วยสี แบบอักษร และลักษณะพิเศษ), เพิ่มต้นแบบภาพนิ่งอื่น และการนำธีมไปใช้กับต้นแบบภาพนิ่งใหม่

ใช้ธีมหลายชุดในงานนำเสนอ

งานนำเสนอของคุณในปัจจุบันมีต้นแบบสไลด์หนึ่งรายการ และมีการนำธีมไปใช้ เมื่อต้องการเพิ่มธีมที่สอง ให้เพิ่มต้นแบบสไลด์อื่นที่มีธีมต่างกัน วิธีการมีดังนี้

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้เลือก ต้นแบบสไลด์

  แสดงปุ่ม ต้นแบบสไลด์ บน Ribbon ใน PowerPoint

 2. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้เลือก แทรกต้นแบบสไลด์

  ต้นแบบสไลด์ที่สองจะถูกแทรกในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย

 3. เมื่อเลือกต้นแบบสไลด์ใหม่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อแล้ว บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ของ Ribbon ให้เลือก ธีม แล้วเลือกธีมจากรายการ

  แสดงตัวเลือกธีมสำหรับต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint

  ต้นแบบสไลด์ที่คุณเพิ่มจะมีธีมที่แตกต่างจากต้นแบบสไลด์อื่นๆ ในงานนำเสนอของคุณ

 4. เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิดต้นแบบสไลด์

ธีมใหม่ที่คุณเพิ่งเลือกยังไม่ถูกนำไปใช้กับสไลด์ แต่ในตอนนี้ คุณมีสองธีมที่แตกต่างกันที่คุณสามารถนำไปใช้กับสไลด์ได้ ดูสองขั้นตอนทางด้านล่าง แล้วใช้ธีมและต้นแบบสไลด์ใหม่ที่คุณเพิ่งเพิ่ม

เมื่อต้องการนำธีมไปใช้กับสไลด์ใหม่

 1. บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ภายใต้ สไลด์ ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก สไลด์ใหม่ เพื่อเปิดแกลเลอรีของรูปขนาดย่อของเค้าโครงสไลด์

  ปุ่ม สไลด์ใหม่
 2. เลื่อนดูรูปขนาดย่อ แล้วคลิกธีมและเค้าโครงที่คุณต้องการใช้

  คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากสไลด์ใหม่สำหรับการเลือกต้นแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แก้ไขและนำเค้าโครงสไลด์ไปใช้อีกครั้ง

เมื่อต้องการนำธีมไปใช้กับสไลด์ที่มีอยู่

 1. คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ สไลด์ ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก เค้าโครง เพื่อแสดงการเลือกรูปขนาดย่อ

  ปุ่ม เค้าโครง
 3. เลื่อนดูรูปขนาดย่อ แล้วคลิกธีมและเค้าโครงที่คุณต้องการใช้

  คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากเค้าโครงสำหรับการเลือกต้นแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แก้ไขและนำเค้าโครงสไลด์ไปใช้อีกครั้ง

ใช้ธีมหลายชุดในงานนำเสนอ

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ สไลด์ต้นแบบ ในกลุ่ม แก้ไขธีม ให้คลิก ธีม

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำธีมที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้ ภายใต้ มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกธีมที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการนำธีมที่สร้างขึ้นใหม่ หรือธีมเดิมที่คุณปรับเปลี่ยนและบันทึกไว้แล้วไปใช้ ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกธีมที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ:  กำหนดเอง จะพร้อมใช้งานในแกลเลอรีธีมก็ต่อเมื่อคุณสร้างธีมแบบกำหนดเองอย่างน้อยหนึ่งธีม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดธีมเอง ให้ดู สร้างธีมของคุณเองใน PowerPoint

  • เมื่อต้องการนำเอกสารที่ใช้ธีมที่เก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นไปใช้ ให้คลิก เรียกดูธีม แล้วค้นหาตำแหน่งและเลือกธีมที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการนำต้นแบบที่สองและชุดเค้าโครงไปใช้ ให้ไปยังจุดสิ้นสุดของเค้าโครงใน มุมมองต้นแบบสไลด์

 5. คลิกหลังจากเค้าโครงสุดท้าย ให้คลิก ธีม แล้วเลือกธีม เค้าโครงชุดใหม่จะปรากฏในสไตล์ที่คุณเลือก

 6. ดำเนินการต่อจนกว่าจะเสร็จสิ้น แล้วคลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

ในตอนนี้ คุณมีสองธีมให้เลือกใช้ในงานนำเสนอนี้ แต่ธีมใหม่ที่คุณเลือกยังไม่ถูกนำไปใช้กับสไลด์ ดูสองขั้นตอนทางด้านล่าง แล้วใช้ธีมและต้นแบบสไลด์ใหม่ที่คุณเพิ่งเพิ่ม

สองต้นแบบสไลด์ในงานนำเสนอเดียว

รูปภาพ: หนึ่งงานนำเสนอมีสองต้นแบบสไลด์ แต่ละต้นแบบนำธีมไปใช้ต่างกัน

เมื่อต้องการนำธีมไปใช้กับสไลด์ใหม่

 1. บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ภายใต้ สไลด์ ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก สไลด์ใหม่ เพื่อเปิดแกลเลอรีของรูปขนาดย่อของเค้าโครงสไลด์

  ปุ่ม สไลด์ใหม่
 2. เลื่อนดูรูปขนาดย่อ แล้วคลิกธีมและเค้าโครงที่คุณต้องการใช้

  คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากสไลด์ใหม่สำหรับการเลือกต้นแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แก้ไขและนำเค้าโครงสไลด์ไปใช้อีกครั้ง

เมื่อต้องการนำธีมไปใช้กับสไลด์ที่มีอยู่

 1. คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ สไลด์ ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก เค้าโครง เพื่อแสดงการเลือกรูปขนาดย่อ

  ปุ่ม เค้าโครง
 3. เลื่อนดูรูปขนาดย่อ แล้วคลิกธีมและเค้าโครงที่คุณต้องการใช้

  คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากเค้าโครงสำหรับการเลือกต้นแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู แก้ไขและนำเค้าโครงสไลด์ไปใช้อีกครั้ง

นำชุดรูปแบบอื่นไปใช้กับสไลด์

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำชุดรูปแบบอื่นไปใช้

 2. กด CONTROL ค้างไว้ จากนั้น บนแท็บ ออกแบบ ใน ชุดรูปแบบ คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำชุดรูปแบบไปใช้ แล้วคลิกนำไปใช้กับสไลด์ที่เลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าเป้าหมายของคุณคือการแสดงข้อความแบบใช้สีน้อยหรือไม่มีสีเลยบนสไลด์อของคุณ (แบบธรรมดา) ให้ใช้ชุดรูปแบบสีขาว

ส่งคืนองค์ประกอบของจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปยังการตั้งค่าชุดรูปแบบ

ชุดรูปแบบคือคอลเลกชันของฟอนต์ สีและ เค้าโครงสไลด์ ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดรูปแบบองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง การจัดรูปแบบจะแทนที่ชุดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้างานนำเสนอของคุณใช้ฟอนต์ Courier และคุณจัดรูปแบบข้อความบางส่วนเป็น Tahoma ด้วยตัวคุณเองเอง การปรับใช้ใหม่หรือการเปลี่ยนชุดรูปแบบจะไม่มีผลต่อข้อความที่อยู่ในรูปแบบ Tahoma

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปใช้การตั้งค่าชุดรูปแบบ ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี้

คืนค่าฟอนต์เป็นฟอนต์ของชุดรูปแบบ

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถกด SHIFT ค้างไว้เพื่อเลือกกล่องข้อความหรือวัตถุที่มีข้อความมากกว่าหนึ่งรายการ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกวัตถุหรือข้อความบนสไลด์ได้ ให้ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องชื่อฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์ของชุดรูปแบบ คลิกฟอนต์ส่วนหัวของชุดรูปแบบ หรือฟอนต์เนื้อหาชุดรูปแบบ

  เครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นว่าฟอนต์ส่วนหัวของชุดรูปแบบหรือฟอนต์เนื้อความของชุดรูปแบบถูกเลือกแล้ว

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกฟอนต์ของชุดรูปแบบสำหรับส่วนหัวและเนื้อหาที่พร้อมใช้งานผ่านตัวควบคุมดรอปดาวน์ของฟอนต์ในกลุ่มฟอนต์บนแท็บหน้าแรก

คืนค่าสีของชุดรูปแบบไปยังวัตถุ

ถ้าคุณนำชุดรูปแบบไปใช้และวัตถุบางรายการยังไม่เปลี่ยนไปใช้สีของชุดรูปแบบ วัตถุเหล่านั้นอาจมีการปรับรูปแบบแบบกำหนดเอง

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่าสีของชุดรูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติมสี แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจากเมนูสีเติมรูปร่าง รวมถึงไม่เติม สีชุดรูปแบบ สีมาตรฐาน สีที่เติมเพิ่มเติม รูปภาพ ไล่ระดับสี และพื้นผิว

คืนค่าเค้าโครงชุดรูปแบบ

ถ้าคุณนำชุดรูปแบบไปใช้และสไลด์บางสไลด์ไม่เปลี่ยนไปใช้เค้าโครงชุดรูปแบบ เค้าโครงอาจถูกเปลี่ยนด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้ายหัวเรื่องไปยังตำแหน่งต่างๆ บนสไลด์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งของตาราง รายการเหล่านั้นถูกจัดรูปแบบเค้าโครงด้วยตนเองซึ่งจะไม่เปลี่ยนเมื่อชุดรูปแบบเปลี่ยน

 1. คลิกรายการที่คุณต้องการคืนค่าไปใช้เค้าโครงชุดรูปแบบ เช่น หัวเรื่องที่เปลี่ยนตำแหน่ง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน สไลด์ ให้คลิก รีเซ็ต

  สกรีนช็อตแสดงกลุ่มสไลด์ที่มีตัวเลือกสร้างสไลด์ เค้าโครง ตั้งค่าใหม่ และส่วน

ดูเพิ่มเติม

สร้างธีมของคุณเองใน PowerPoint

นำชุดรูปแบบอื่นไปใช้กับสไลด์

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำชุดรูปแบบอื่นไปใช้

 2. กด CONTROL ค้างไว้ จากนั้น บนแท็บ ชุดรูปแบบ ภายใต้ ชุดรูปแบบ คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำชุดรูปแบบไปใช้ แล้วคลิก นำไปใช้กับสไลด์ที่เลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าเป้าหมายของคุณคือการแสดงข้อความแบบใช้สีน้อยหรือไม่มีสีเลยบนสไลด์อของคุณ (แบบธรรมดา) ให้ใช้ชุดรูปแบบสีขาว

ส่งคืนองค์ประกอบของจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปยังการตั้งค่าชุดรูปแบบ

ชุดรูปแบบคือคอลเลกชันของฟอนต์ สีและ เค้าโครงสไลด์ ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดรูปแบบองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง การจัดรูปแบบจะแทนที่ชุดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้างานนำเสนอของคุณใช้ฟอนต์ Courier และคุณจัดรูปแบบข้อความบางส่วนเป็น Tahoma ด้วยตัวคุณเองเอง การปรับใช้ใหม่หรือการเปลี่ยนชุดรูปแบบจะไม่มีผลต่อข้อความที่อยู่ในรูปแบบ Tahoma

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบด้วยตนเองกลับไปใช้การตั้งค่าชุดรูปแบบ ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี้

คืนค่าฟอนต์เป็นฟอนต์ของชุดรูปแบบ

แต่ละธีมมีฟอนต์สองชุด หนึ่งชุดสำหรับหัวเรื่อง และอีกหนึ่งชุดสำหรับข้อความของเนื้อหา ถ้าข้อความของคุณเป็นส่วนหัว ให้ใช้ฟอนต์หัวเรื่องธีม นอกนั้นให้ใช้ฟอนต์ข้อความธีม

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม

  เคล็ดลับ: คุณสามารถกด SHIFT ค้างไว้เพื่อเลือกกล่องข้อความหรือวัตถุที่มีข้อความมากกว่าหนึ่งรายการ ถ้าคุณไม่สามารถเลือกวัตถุหรือข้อความบนสไลด์ได้ ให้ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิกลูกศรถัดจากกล่องฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์ของธีม คลิกฟอนต์ส่วนหัวของธีม หรือฟอนต์เนื้อหาธีม

  เครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นว่าฟอนต์ส่วนหัวของธีมหรือฟอนต์เนื้อความของธีมถูกเลือกแล้ว

  เมนูป็อปอัพฟอนต์

คืนค่าสีของชุดรูปแบบไปยังวัตถุ

ถ้าคุณนำชุดรูปแบบไปใช้และวัตถุบางรายการยังไม่เปลี่ยนไปใช้สีของชุดรูปแบบ วัตถุเหล่านั้นอาจมีการปรับรูปแบบแบบกำหนดเอง

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการคืนค่าสีของชุดรูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  สีเติม

  คำบรรยายภาพ 1 ในตัวอย่างนี้เลือกสีธีมสีแดงอิฐสำหรับวัตถุ

คืนค่าเค้าโครงธีม

ถ้าคุณนำธีมไปใช้และสไลด์บางสไลด์ไม่เปลี่ยนไปใช้เค้าโครงธีม เค้าโครงอาจถูกเปลี่ยนด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้ายหัวเรื่องไปยังตำแหน่งต่างๆ บนสไลด์ หรือเปลี่ยนตำแหน่งของตาราง รายการเหล่านั้นถูกจัดรูปแบบเค้าโครงด้วยตนเองซึ่งจะไม่เปลี่ยนเมื่อธีมเปลี่ยน

 1. คลิกรายการที่คุณต้องการคืนค่าไปใช้เค้าโครงธีม เช่น หัวเรื่องที่เปลี่ยนตำแหน่ง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ สไลด์ คลิก เค้าโครง จากนั้นคลิก รีเซ็ตเค้าโครงไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม สไลด์

PowerPoint สำหรับเว็บ ไม่สนับสนุนการใช้ธีมมากกว่าหนึ่งชุดในงานนำเสนอ คุณต้องใช้ PowerPoint เวอร์ชันเดสก์ท็อปจึงจะทำได้

ลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×