ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับการรวมในรายการหรือฐานข้อมูล ฟังก์ชัน AGGREGATE สามารถนําฟังก์ชันการรวมต่างๆ ไปใช้กับรายการหรือฐานข้อมูลที่มีตัวเลือกในการละเว้นแถวที่ซ่อนอยู่และค่าความผิดพลาด

ไวยากรณ์

รูปแบบที่เป็นการอ้างอิง

AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …)

รูปแบบอาร์เรย์

AGGREGATE(function_num, options, array, [k])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AGGREGATE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Function_num     จำเป็น ตัวเลข 1 ถึง 19 ที่ระบุฟังก์ชันที่จะใช้

Function_num

ฟังก์ชัน

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MIN

6

PRODUCT

7

STDEV.S

8

STDEV.P

9

SUM

10

VAR.S

11

VAR.P

1.2

MEDIAN

1.3

MODE.SNGL

14

LARGE

15

SMALL

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC

 • ตัวเลือก     จำเป็น ค่าตัวเลขที่กําหนดค่าที่ละเว้นในช่วงการประเมินสําหรับฟังก์ชัน

  หมายเหตุ: ฟังก์ชันจะไม่ละเว้นแถวที่ซ่อนอยู่ ฟังก์ชัน SUBTOTAL หรือ AGGREGATE ที่ซ้อน ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์มีการคำนวณ เช่น: =AGGREGATE(14,3,A1:A100*(A1:A100>0),1)

ตัวเลือก

ลักษณะการทำงาน

0 หรือไม่นับ

ละเว้นฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน

1

ละเว้นแถวที่ถูกซ่อน ฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน

2

ละเว้นค่าความผิดพลาด ฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน

3

ละเว้นแถวที่ถูกซ่อน ค่าความผิดพลาด ฟังก์ชัน SUBTOTAL และ AGGREGATE ที่ซ้อนกัน

4

ไม่ละเว้นสิ่งใด

5

ละเว้นแถวที่ถูกซ่อน

6

ละเว้นค่าความผิดพลาด

7

ละเว้นแถวที่ถูกซ่อนและค่าความผิดพลาด

 • Ref1     จำเป็น อาร์กิวเมนต์ตัวเลขตัวแรกสําหรับฟังก์ชันที่ใช้อาร์กิวเมนต์ตัวเลขหลายตัวที่คุณต้องการหาค่าการรวม

 • Ref2,...     ไม่จำเป็น อาร์กิวเมนต์ตัวเลขที่ 2 ถึง 253 ที่คุณต้องการหาค่าการรวม

  สําหรับฟังก์ชันที่ใช้อาร์เรย์ ref1 คืออาร์เรย์ สูตรอาร์เรย์ หรือการอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการหาค่าการรวม Ref2 เป็นอาร์กิวเมนต์ที่สองที่จําเป็นสําหรับบางฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อไปนี้ต้องการอาร์กิวเมนต์ ref2

ฟังก์ชัน

LARGE(array,k)

SMALL(array,k)

PERCENTILE.INC(array,k)

QUARTILE.INC(array,quart)

PERCENTILE.EXC(array,k)

QUARTILE.EXC(array,quart)

ข้อสังเกต

Function_num :

 • ทันทีที่คุณพิมพ์อาร์กิวเมนต์ function_num เมื่อคุณใส่ฟังก์ชัน AGGREGATE ลงในเซลล์บนเวิร์กชีต คุณจะได้รับรายการของฟังก์ชันทั้งหมดที่คุณสามารถใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ได้

ข้อผิดพลาด:

 • ถ้าจําเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ ref ที่สองแต่ไม่ได้ระบุไว้ AGGREGATE จะส่งกลับ #VALUE! ข้อผิดพลาด

 • ถ้าการอ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งอย่างเป็นการอ้างอิงสามมิติ AGGREGATE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ชนิดของช่วง

 • ฟังก์ชัน AGGREGATE ได้รับการออกแบบมาสําหรับคอลัมน์ของข้อมูลหรือช่วงแนวตั้ง ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาสําหรับแถวของข้อมูลหรือช่วงแนวนอน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณหาผลรวมย่อยของช่วงแนวนอนโดยใช้ตัวเลือก 1 เช่น AGGREGATE(1, 1, ref1) การซ่อนคอลัมน์จะไม่มีผลต่อค่าผลรวมรวม แต่การซ่อนแถวในช่วงแนวตั้งจะมีผลต่อการรวม

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

#DIV/0!

82

72

65

30

95

#NUM!

63

31

53

96

71

32

55

81

83

33

100

53

91

34

89

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AGGREGATE(4, 6, A1:A11)

คำนวณค่าสูงสุดในขณะที่ละเว้นค่าความผิดพลาดในช่วง

96

=AGGREGATE(14, 6, A1:A11, 3)

คำนวณค่าที่มากที่สุดในอันดับที่ 3 ในขณะที่ละเว้นค่าความผิดพลาดในช่วง

72

=AGGREGATE(15, 6, A1:A11)

จะส่งกลับ #VALUE! ข้อผิดพลาด ทั้งนี้เนื่องจาก AGGREGATE ต้องการอาร์กิวเมนต์ ref ที่สอง เนื่องจากฟังก์ชัน (SMALL) ต้องการหนึ่ง

#VALUE!

=AGGREGATE(12, 6, A1:A11, B1:B11)

คำนวณมัธยฐาน ในขณะที่ละเว้นค่าความผิดพลาดในช่วง

68

=MAX(A1:A2)

จะส่งกลับค่าความผิดพลาด เนื่องจากมีค่าความผิดพลาดอยู่ในช่วงการประเมิน

#DIV/0!

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×