ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

CHITEST (ฟังก์ชัน CHITEST)

ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ CHITEST จะส่งกลับค่าจากการแจกแจงแบบไคสแควร์ (χ2) การแจกแจงที่เหมาะสมทางสถิติและระดับความเป็นอิสระ คุณสามารถใช้การทดสอบ χ2 เพื่อกำหนดว่าผลลัพธ์ที่ตั้งสมมติฐานไว้จะได้รับการตรวจสอบด้วยการทดลองหรือไม่

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน CHISQ.TEST

ไวยากรณ์

CHITEST(actual_range,expected_range)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CHITEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Actual_range    (ต้องระบุ) คือช่วงข้อมูลที่เป็นค่าสังเกตที่จะใช้ทดสอบกับค่าที่คาดหมาย

 • Expected_range    (ต้องระบุ) คือช่วงข้อมูลที่มีอัตราส่วนระหว่างผลคูณของผลรวมแถวและผลรวมคอลัมน์กับผลรวมทั้งหมด

ข้อสังเกต

 • ถ้า actual_range และ expected_range มีจำนวนจุดข้อมูลที่แตกต่างกัน CHITEST จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

 • การทดสอบ χ2 จะคำนวณสถิติ χ2 โดยใช้สูตร:

  สมการ

  โดยที่:

  Aij = ความถี่จริงในแถวที่ i และคอลัมน์ที่ j

  Eij = ความถี่ที่คาดหมายในแถวที่ i และคอลัมน์ที่ j

  r = จำนวนแถว

  c = จำนวนคอลัมน์

 • ค่าต่ำของ χ2 เป็นตัวชี้ความเป็นอิสระได้ ตามที่เห็นจากสูตร χ2 เป็นบวกหรือ 0 เสมอ และเป็น 0 ก็ต่อเมื่อ Aij = Eij สำหรับทุก i,j

 • CHITEST จะส่งกลับความน่าจะเป็นที่ค่าสถิติของ χ2 อย่างน้อยที่สุดเท่ากับค่าที่คำนวณโดยสูตรด้านบนที่สามารถเกิดขึ้นโดยบังเอิญภายใต้สมมติฐานของความเป็นอิสระ ในการคำนวณความน่าจะเป็นนี้ CHITEST ใช้การแจกแจง χ2 ที่มีจำนวนระดับความเป็นอิสระ df ที่เหมาะสม ถ้า r > 1 และ c > 1 แล้ว df = (r - 1)(c - 1) ถ้า r = 1 และ c > 1 แล้ว df = c - 1 หรือถ้า r > 1 และ c = 1 แล้ว df = r - 1 r = c = 1 ไม่ได้รับอนุญาตและ #N/A จะถูกส่งกลับ

 • การใช้ CHITEST จะเหมาะสมที่สุดเมื่อ Eij มีค่าไม่ต่ำจนเกินไป นักสถิติบางท่านแนะนำว่าแต่ละ Eij ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ผู้ชาย (ค่าจริง)

ผู้หญิง (ค่าจริง)

คำอธิบาย

58

35

เห็นด้วย

11

25

กลางๆ

10

23

ไม่เห็นด้วย

ผู้ชาย (ค่าที่คาดหมาย)

ผู้หญิง (ค่าที่คาดหมาย)

คำอธิบาย

45.35

47.65

เห็นด้วย

17.56

18.44

กลางๆ

16.09

16.91

ไม่เห็นด้วย

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CHITEST(A2:B4,A6:B8)

สถิติ χ2 สำหรับข้อมูลข้างบนคือ 16.16957 ที่มี 2 ระดับของความเป็นอิสระ

0.0003082

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×