×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Featured Visio templates and diagrams

Visio is a diagraming tool that makes it easy and intuitive to create flowcharts, diagrams, org charts, floor plans, engineering designs, and more, using modern templates with the familiar Office experience. On this page, you can access some of the top templates and sample diagrams available in Visio, or request ones that you want.

To see the hundreds of templates and sample diagrams available, you can open a template in the Visio app or in Visio for the web.

Cross-functional flowchart showing a credit approval process.

Credit approval process

A cross-functional flowchart for a credit approval process.

Flowchart showing a property buying process.

Property buying flow

A flowchart diagram that details the steps for buying a property.

Marketing strategies template.

Marketing mix

A diagram template that can be used to create marketing strategies that influence customers to purchase a company's products.

Detailed network diagram template for a star network diagram.

Star network diagram

A detailed network topology for a star network diagram.

Basic network template showing a small office or team's network.

Office network plan

A basic network template for a small office or team's network diagram.

Process diagram template for a SDLC waterfall process.

SDLC waterfall process

A process diagram for a waterfall process model of a software development life cycle.

Block diagram.

Computer block diagram

A block diagram template for a block diagram of a computer.

A SDL diagram template for a SDL game process.

SDL game process

A Specification and Description Language diagram template for a SDL game process.

Template for Azure Diagrams ( Azure Site Recovery)

Azure site recovery

An Azure diagram template for an Azure site recovery architecture diagram and Microsoft Azure Network Shapes.

Flowchart that shows ticket-purchasing process for theater customers.

Theater booking process

This flowchart template shows the steps for purchasing theater tickets from an online service and how different actions affect the user's Web experience.

Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams.

Basic flowchart

A vertical flowchart best used for top-down processes or systems that involve hierarchies, or have many component processes.

A cross-functional flowchart best used for a process that includes tasks shared across roles or functions.

Cross-functional flowchart

A cross-functional flowchart best used for a process that includes tasks shared across roles or functions.

Organizational chart best used to show hierarchy levels and reporting relationships, in an attractive, modern format.

Organizational chart

Organizational chart best used to show hierarchy levels and reporting relationships, in an attractive, modern format.

Create auditing diagrams for accounting, financial management, fiscal information tracking, money management, decision flowcharts, and financial inventories.

Basic auditing

A basic auditing diagram best used for a simple process that must satisfy a decision point to complete.

A basic diagram template for a home network.

Basic home network

Best used to design a home network with wired and wireless devices in different rooms.

Crow's foot diagram of a Human Resources management system.

HR Management System

Crow's foot diagram of a Human Resources management system.

Crow's foot diagram of an Inventory management system.

Inventory management

Crow's foot diagram of an Inventory management system.

Chen's diagram of a Construction management organization.

Construction management

Chen's diagram of a Construction management organization.

A detailed network diagram best used to show a corporate network for a medium-sized enterprise.

Detailed network

A detailed network diagram best used to show a corporate network for a medium-sized enterprise.

Chen's database diagram of a bank account.

Bank Account database

Chen's database diagram of a bank account

Create schematic, one-line, and wiring diagrams and blueprints. Contains shapes for switches, relays, transmission paths, semiconductors, circuit, and tubes.

Basic electrical

A basic engineering electrical diagram best used to draw an electronic circuit that can include semiconductor devices.

Best used to show a system in which a class has composition and aggregation relationships

UML class with interface

UML class diagram best used to show a system in which a class has composition and aggregation relationships

Best used to show how parts of a simple system interact with each other

Basic UML sequence

A basic UML sequence diagram best used to show how parts of a simple system interact with each other

Best used to show a user's interactions with events and processes.

Basic UML use case

A basic UML use case diagram best used to show a user's interactions with events and processes.

UML diagram to show login-registry activity.

Login-registry activity

Use this UML diagram to show login-registry activity.

UML communication diagram that shows the interactions between lifelines that use sequenced messages.

Basic UML communication

UML communication diagram that shows the interactions between lifelines that use sequenced messages.

UML component diagram.

Basic UML component

UML component diagram to show components, ports, interfaces and the relationships between them

UML component diagram for an employee database.

UML database for employees

Use this diagram to design an employee database for an organization.

UML architecture diagram of a software deployment.

Basic UML deployment

Use this diagram to show the architecture of a software deployment.

UML state diagram that shows how an automated teller machine responds to a user.

UML state: ATM

Use this diagram to design a state diagram that shows how an automated teller machine responds to a user.

Download BPMN Cross-Functional Workflow Template

BPMN cross-functional chart

Show the relationship between a process and the organizational or functional units in a HR Process flow. This is a Level 2 BPMN Workflow.

Download Hierarchical Organization ChartTemplate

Hierarchical organization chart

Create an organization chart with a multi-level hierarchy. Try different layouts that fit your diagram into a printable space.

Download Ethernet LAN Diagram Template

Ethernet LAN diagram

Create detailed physical, logical, and network architecture diagrams using a comprehensive set of network and computer equipment shapes.

Download Floor Plan Template

Floor plan

Use this template to create detailed and accurate floor and building plans.

A diagram template for an expanded block timeline

Expanded block timeline

Best used to track milestones, events, tasks, and phases over a period of time. Also used to create Product Roadmaps.

Visio template for a floor plan with social distancing.

Social-distancing floor plan, U.S.

Floor plan with social distancing features (U.S.)

Visio template for a floor plan with social distancing.

Social-distancing floor plan, Metric

Floor plan with social distancing features (Metric)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×