ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

Z.TEST (ฟังก์ชัน Z.TEST)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้การทดสอบ Z  ฟังก์ชันใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่า P ด้านเดียวของการทดสอบ z-test

สำหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิต x ของประชากรตามสมมติฐานนั้น Z.TEST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของค่าที่สังเกตได้ในชุดข้อมูล (อาร์เรย์) หรือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่างที่สังเกตได้

เมื่อต้องการดูวิธีการใช้ Z.TEST ในสูตรเพื่อคำนวณค่าความน่าจะเป็นแบบสองด้าน ให้ดูที่ส่วน ข้อสังเกต ด้านล่างนี้

ไวยากรณ์

Z.TEST(array,x,[sigma])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน Z.TEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Array    (ต้องระบุ) อาร์เรย์หรือช่วงข้อมูลที่จะนำมาใช้ทดสอบ x

 • x    (ต้องระบุ) คือ ค่าที่จะทดสอบ

 • Sigma    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ที่ทราบค่า) ของประชากร ถ้าไม่ระบุ จะใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง

ข้อสังเกต

 • ถ้า array ว่างเปล่า ฟังก์ชัน Z.TEST จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

 • เมื่อมีการระบุค่า sigma ฟังก์ชัน Z.TEST จะคำนวณดังนี้

  Z.TEST( array,x,sigma ) = 1- Norm.S.Dist ((Average(array)- x) / (sigma/√n),TRUE)

  หรือเมื่อไม่ได้ระบุค่า Sigma จะคำนวณดังนี้

  Z.TEST( array,x ) = 1- Norm.S.Dist ((Average(array)- x) / (STDEV(array)/√n),TRUE)

  โดยที่ x คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่าง AVERAGE(array) และ n คือ COUNT(array)

 • Z.TEST คือความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ยตัวอย่างจะมากกว่าค่าสังเกต AVERAGE(array) เมื่อค่าเฉลี่ยประชากรที่เป็นฐานคือ μ0 จากคุณลักษณะสมมาตรของการแจกแจงแบบปกติ ถ้า AVERAGE(array) < x แล้ว Z.TEST จะส่งกลับค่าที่มากกว่า 0.5

 • สูตร Excel ต่อไปนี้สามารถใช้ในการคำนวณค่าความน่าจะเป็นแบบสองด้านที่ค่าเฉลี่ยตัวอย่างจะอยู่ห่างจาก x (ไม่ว่าในทิศทางใด) มากกว่า AVERAGE(array) เมื่อค่าเฉลี่ยประชากรที่สุ่มตัวอย่างคือ x

  =2 * MIN(Z.TEST(array,x,sigma), 1 - Z.TEST(array,x,sigma))

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=Z.TEST(A2:A11,4)

ค่าความน่าจะเป็นแบบด้านเดียวของ z-test ของชุดข้อมูลด้านบน โดยมีค่าเฉลี่ยประชากรที่ได้จากสมมติฐานเท่ากับ 4 (.090574)

0.090574

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11,4), 1 - Z.TEST(A2:A11,4))

ค่าความน่าจะเป็นแบบสองด้านของ z-test ของชุดข้อมูลด้านบน โดยมีค่าเฉลี่ยประชากรที่ได้จากสมมติฐานเท่ากับ 4 (0.181148)

0.181148

=Z.TEST(A2:A11,6)

ค่าความน่าจะเป็นแบบด้านเดียวของ z-test ของชุดข้อมูลด้านบน โดยมีค่าเฉลี่ยประชากรที่ได้จากสมมติฐานเท่ากับ 6 (0.863043)

0.863043

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11,6), 1 - Z.TEST(A2:A11,6))

ค่าความน่าจะเป็นแบบสองด้านของ z-test ของชุดข้อมูลด้านบน โดยมีค่าเฉลี่ยประชากรที่ได้จากสมมติฐานเท่ากับ 6 (0.273913)

0.273913

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×