ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

สรุป

การ์ดเสียง Sound Blaster ต่อไปนี้ และข้อมูลโปรแกรมควบคุม Windows ได้รับจากฝ่ายสนับสนุน Creative Labs

ข้อมูลเพิ่มเติม

                  Creative LabsCard         Model No.    BBS File------------------------------------------------Sound Blaster     1350      SBW31.EXESound Blaster Pro   1330      SBPW31.EXESound Blaster Pro 2  1600      SBP2W31.EXESound Blaster 16    CT2770     SB16UP.EXE(value edition)Sound Blaster 16 ASP  CT2230 (or)  SB16UP.EXE            CT1740Sound Blaster 16 MCD  CT2230     SB16UP.EXESound Blaster 16 SCSI CT1770     SB16UP.EXESound Blaster AWE 32  CT3780     SBAWE32.EXE(value edition)Drivers Installed in the Control Panel--------------------------------------The following is a list of the drivers installed in the Driverssection of the Control Panel.Sound Blaster Pro:  Creative Sound Blaster Pro 2 Midi Synthesizer  Creative Sound Blaster Pro Auxiliary Audio  Creative Sound Blaster Pro Wave and MidiSound Blaster 1350:  Sound Blaster 2.0 Auxiliary Audio  Sound Blaster 2.0 Wave and Midi  Sound Blaster 2.0 SoundSound Blaster Pro 2 and the Sound Blaster 16 ASP:  Sound Blaster 16 Auxiliary Audio  Sound Blaster 16 Wave and Midi  Sound Blaster 16 SoundSound Blaster 16:  Voyetra / Sound Blaster SuperSAPI FM Driver  Creative Sound Blaster 16 Auxiliary Audio  Creative Sound Blaster 16 Wave and MIDIWIN.INI Settings----------------There are no WIN.INI settings.SYSTEM.INI Settings------------------- [386Enh] Device=vsbpd.386 [Drivers] AUX=sbpaux.drv MIDI=sbpfm.drv  or  MIDI=sbp2fm.drv for Sound Blaster Pro 2 WAVE=sbpsnd.drv MIDI1=sbpsnd.drv [Sndblst.drv] port=       Port, Interrupt, and DMA Channel settings for card int= dmachannel=Special Note for Sound Blaster 16 users---------------------------------------The Sound Blaster 16 installation adds these drivers to the SYSTEM.INI:  [drivers]  Aux=sb16aux.drv  MIDI=sb16fm.drv  MIDI1=sb16snd.drv  Wave=sb16snd.drvSound Blaster 16 adds this section to the SYSTEM.INI  [sndblst.drv]  Port=220  Int=5  DmaChannel=1  MidiPort=330  HDmaChannel=5  SaveOnExit=0  Palette=In some instances, the SNDBLST.DRV section in the SYSTEM.INI may beempty. This is caused by an incomplete or failed installation of theSound Blaster 16 driver software. To reinstall the drivers, exitWindows, run the INSTALL program from the SB16 directory, and select"Setup Windows."MIDI Mapper Settings--------------------The MIDI Mapper Name field for the Sound Blaster 16 should be set to SB16Ext FM. The other Sound Blaster cards should have All FM or Ext FM for theName field.Special Notes on Driver Filenames---------------------------------For Sound Blaster 1330, there should not be any drivers listed in the[Drivers] section of the SYSTEM.INI file that contain a "2" in thedriver name; for example, "sbp2fm.drv" shouldn't be listed. If thereis no bass line when you play the CANYON.MID file, the SBP2FM.DRV isprobably being used instead of SBPFM.DRV. To play CANYON.MID, do thefollowing:1. Open the Media Player, which is normally located in the Accessories  group.2. Choose MIDI Sequencer from the Device menu.3. Choose the CANYON.MID file located in the Windows directory and  choose OK.4. Choose the Play button.For earlier Sound Blaster 1600 cards, all drivers listed in the [Drivers]section of the SYSTEM.INI file will have a "2" in the driver name. LaterSound Blaster 1600 cards only have one driver file with a "2" in the drivername (sbp2fm.drv).The SET BLASTER Entry---------------------Specifies the base I/O address, Interrupt number (IRQ), DMA and HDMAchannels for hardware configuration.Example:SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6  A--Specifies the Sound Blaster 16 base I/O port  I-- Specifies the Interrupt request line  D-- Specifies the DMA channel  H-- Specifies the HDMA channel  P-- Specifies the MPU-401 base I/O port  T-- Specifies the card typeHow to Tell What Type of Card You Have--------------------------------------The "T" entry on the Set Blaster line indicates what type of card youhave.This T Entry    Means you have this card type------------------------------------------------T6         All 16 bit Sound Blaster cards are type 6.T5         The 8 bit Pro card is type 5.T4         (card #1600) The SB PRO is type 4.T3         (card #1350) A parameter of type 3 indicates an old                Sound Blaster cardT2         (card #1330) All 8 bit cards are type 2.Note that the only way to be absolutely sure of your card type is to openyour computer and look at the card.Other Sound Blaster Environment Settings----------------------------------------SET MIDI=SYNTH:<1 or 2> MAP:<G or E or B>In the above setting, <1 or 2> specifies the MIDI file format used (1 is anFM chip, 2 is an MPU-401 port), and <G or E or B> is where the MIDI data issent to (G is General MIDI, E is Extended MIDI, and B is Basic MIDI).SET SOUND=<path>Specifies the directory location of SB16 drivers and software.For additional information, contact Creative Labs: - Technical support (405) 742-6655 - Recorded frequently asked questions (405) 742-6622 - Creative Labs BBS (File Section A): (405) 742-6660The Creative Labs products included here are manufactured by a vendorindependent of Microsoft; we make no warranty, implied or otherwise,regarding these products' performance or reliability. 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×