ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

สรุป

หลังจากที่ได้ติดตั้งหรือปรับปรุง Windows บนเครื่อง Mac โดยใช้ Boot Camp แล้ว คุณอาจสังเกตเห็นว่าคุณไม่ได้ยินเสียงที่ดังผ่านชุดหูฟังหรือลำโพงภายในหรือภายนอกอีกต่อไป

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจมีสาเหตุมาจากโปรแกรมควบคุมล้าสมัยหรือเสียหาย และเกิดจากซอฟต์แวร์อื่นๆ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนในวิธีการต่อไปนี้โดยเริ่มที่วิธีที่ 1 หากวิธีที่ 1 แก้ไขปัญหาของคุณไม่ได้ ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีการที่ 1: อัปเดต Boot Camp เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Boot Camp ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ไปที่ การสนับสนุน Boot Camp

 2. คลิ๊ก ดาวน์โหลด

 3. เลื่อนจนพบโปรแกรมปรับปรุง Boot Camp ล่าสุดสำหรับระบบ Mac ที่คุณกำลังเรียกใช้อยู่

 4. คลิ๊ก ดาวน์โหลด

 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับ Boot Camp

 6. เริ่มระบบของเครื่อง Mac ใหม่

  สิ่งสำคัญ: หากคุณใช้ Windows XP หรือ Windows Vista, Boot Camp 4.0 จะไม่สนับสนุน Windows รุ่นเหล่านี้

วิธีการ 2: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียงรุ่นล่าสุดของคุณ

ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียงจากแผ่นดิสก์ของระบบปฏิบัติการ Mac หรือดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมเสียงรุ่นล่าสุดจาก Apple

ตัวเลือกที่ 1: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากแผ่นดิสก์ระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณ

 1. เริ่มใช้งานเครื่อง Mac ของคุณ และเริ่มต้นระบบเข้าสู่ Windows

 2. ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณ

  ก. หากหน้าต่างตัวติดตั้งไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้คลิ๊กที่ปุ่ม เริ่ม คลิ๊ก คอมพิวเตอร์
  ข. คลิกไดรฟ์ที่มีแผ่นดิสก์ระบบปฏิบัติการ Mac
  ค. คลิ๊กสองครั้งที่โฟลเดอร์ Boot Camp
  ง. คลิ๊กสองครั้งที่ setup.exe
  จ. คลิ๊ก ติดตั้ง

 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุม

 4. เริ่มระบบของเครื่อง Mac ใหม่

ตัวเลือกที่ 2: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากเว็บไซต์ของ Apple

 1. เริ่มใช้งานเครื่อง Mac ของคุณ และเริ่มต้นระบบเข้าสู่ Windows

 2. เปิด Internet Explorer และไปที่ การสนับสนุนของ Apple

 3. คลิ๊ก ดาวน์โหลด

 4. เลื่อนจนพบโปรแกรมควบคุมเสียงล่าสุดสำหรับระบบ Mac ที่คุณกำลังเรียกใช้อยู่

 5. คลิ๊ก ดาวน์โหลด

 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียงล่าสุดสำหรับเครื่อง Mac ของคุณ

 7. เริ่มระบบของเครื่อง Mac ใหม่

วิธีที่ 3: ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุม Realtek รุ่นล่าสุด

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุม Realtek รุ่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ไปที่ Realtek ศูนย์ดาวน์โหลด 

 2. ในกล่อง ค้นหาการดาวน์โหลด ให้พิมพ์ drivers แล้วคลิ๊กปุ่ม ไป

 3. คลิกชื่อซอฟต์แวร์ที่ตรงกับชิปเซ็ต Realtek ปัจจุบันของคุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. เลือกไซต์ที่ตรงกับระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ

 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุด

วิธีที่ 4: ซ่อมแซมโปรแกรมควบคุม Boot Camp

ในการแก้ไขโปรแกรมควบคุม Boot Camp ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ซ่อมแซมโปรแกรมควบคุม Boot Camp

 2. เริ่มใช้งานเครื่อง Mac ของคุณ และเริ่มต้นระบบเข้าสู่ Windows

 3. ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณ หากหน้าต่างตัวติดตั้งไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่

  ก. ปุ่มเริ่ม คลิ๊ก คอมพิวเตอร์
  ข. คลิกไดรฟ์ที่มีแผ่นดิสก์ระบบปฏิบัติการ Mac
  ค. คลิ๊กสองครั้งที่โฟลเดอร์ Boot Camp
  ง. คลิ๊กสองครั้งที่setup.exe

 4. คลิ๊ก ซ่อมแซม

 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อซ่อมแซมโปรแกรมควบคุม

 6. เริ่มระบบของเครื่อง Mac ใหม่

วิธีที่ 5: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียงของคุณใหม่

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียงของคุณใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เริ่มต้นระบบ Mac เข้าสู่ Windows

 2. เปิด ตัวจัดการอุปกรณ์

  สำหรับ Windows XP:

  ก. คลิ๊ก เริ่ม แล้วคลิ๊ก แผงควบคุม
  ข. หากคุณมองไม่เห็นไอค่อน ระบบ ให้คลิ๊กที่ สลับไปยังมุมมองคลาสสิก ที่บานหน้าต่างด้านซ้าย
  ค. คลิ๊กสองครั้งที่ไอค่อน ระบบ
  ง. คลิ๊กแท็บ ฮาร์ดแวร์
  จ. คลิ๊กปุ่ม ตัวจัดการอุปกรณ์

  สำหรับWindows Vista หรือ Windows 7

  ก. คลิ๊กปุ่ม เริ่ม
  ข. พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่อง ค้นหา แล้วคลิ๊ก ตัวจัดการอุปกรณ์

 3. คลิ๊กสองครั้งที่ ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม

 4. คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์เสียง

 5. คลิ๊กแท็บ โปรแกรมควบคุม

 6. คลิ๊กปุ่ม ถอนการติดตั้ง

 7. หากได้รับพร้อมท์ ให้เริ่มระบบ Windows ใหม่

 8. ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณ

 9. หากหน้าต่างตัวติดตั้งไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่ม แล้วคลิ๊ก คอมพิวเตอร์

 10. คลิกไดรฟ์ที่มีระบบปฏิบัติการ Mac

 11. คลิ๊กสองครั้งที่โฟลเดอร์ Boot Camp

 12. คลิ๊กสองครั้งที่ setup.exe

 13. คลิก ติดตั้ง

 14. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุม

 15. เริ่มระบบของเครื่อง Mac ใหม่


วิธีที่ 6: ติดตั้ง Boot Camp ใหม่อีกครั้ง

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งและติดตั้ง Boot Camp Services ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1:

สำหรับ Windows 7:

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม คลิ๊ก แผงควบคุม แล้วคลิ๊ก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 2. คลิ๊ก Boot Camp Services แล้วคลิ๊ก ถอนการติดตั้ง


สำหรับ Windows Vista:

 1. คลิ๊กปุ่ม เริ่ม คลิ๊ก แผงควบคุม คลิ๊ก โปรแกรม จากนั้นคลิ๊ก โปรแกรมและคุณลักษณะ

 2. คลิ๊ก Boot Camp Services แล้วคลิ๊ก ถอนการติดตั้ง


สำหรับ Windows XP:

 1. คลิ๊กปุ่ม เริ่ม คลิ๊ก แผงควบคุม แล้วคลิ๊ก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 2. คลิ๊ก Boot Camp Services แล้วคลิ๊ก ถอนการติดตั้ง

ขั้นที่ 2:

 1. หากได้รับพร้อมท์ ให้เริ่มต้น Windows ใหม่

 2. ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณ

 3. คลิ๊กปุ่ม เริ่ม แล้วคลิ๊ก คอมพิวเตอร์

 4. คลิกไดรฟ์ที่มีดิสก์ระบบปฏิบัติการ Mac

 5. คลิ๊กสองครั้งที่โฟลเดอร์ Boot Camp

 6. คลิ๊กสองครั้งที่ setup.exe

 7. คลิก ติดตั้ง

 8. เริ่มระบบของ Mac ใหม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×