ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

สำหรับ Microsoft Publisher ๙๘เวอร์ชันของบทความนี้ให้ดูที่๑๙๑๑๓๑

สรุป

ถ้าคุณพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณใช้สิ่งพิมพ์ใน Microsoft Publisher สิ่งพิมพ์อาจเสียหาย อาการของสิ่งพิมพ์ที่เสียหายรวมถึงต่อไปนี้:

 • คุณได้รับข้อผิดพลาดของหน้าไม่ถูกต้องข้อบกพร่องการป้องกันทั่วไปหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดการสั่งการคำสั่งที่ผิดกฎหมาย

 • เมื่อคุณพยายามเปิดสิ่งพิมพ์คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  -นี่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ของ Publisher

  -Publisher ไม่สามารถเปิดชนิดของไฟล์ที่แสดงโดย <ชื่อไฟล์>

  -ส่วนหนึ่งของไฟล์หายไป

 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของหน่วยความจำหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดทรัพยากรระบบต่ำ

หมายเหตุ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากสิ่งพิมพ์ที่เสียหาย อย่างไรก็ตามถ้าลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณใช้สิ่งพิมพ์ที่เฉพาะเจาะจงสิ่งพิมพ์ที่อาจเสียหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ในเซฟโหมด จากนั้นให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับปัญหาของคุณหมายเหตุ: เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายเวอร์ชันขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์

เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ในเซฟโหมด

เมื่อต้องการรีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดให้ใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับ Microsoft Windows เวอร์ชันของคุณ

 1. ปิดเครื่องแล้วรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์

 2. เมื่อคุณเห็นข้อความ "โปรดเลือกระบบปฏิบัติการเพื่อเริ่มการทำงาน" ให้กด F8

 3. บนเมนู ตัวเลือกขั้นสูงของ Windows ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก เซฟโหมดจากนั้นกด ENTER

 4. ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์แบบดูอัลบูตหรือคอมพิวเตอร์แบบมัลติบูตให้เลือกระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมจากรายการแล้วกด ENTER

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซฟโหมดให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

315222 คำอธิบายของตัวเลือก Safe Mode Boot ใน Windows XP

๒๐๒๔๘๕ คำอธิบายของโหมดการเริ่มระบบแบบปลอดภัยใน Windows ๒๐๐๐

๑๘๐๙๐๒ วิธีเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ๙๘ในเซฟโหมด

พยายามเปิดสิ่งพิมพ์

หลังจากที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดให้ลองเปิดสิ่งพิมพ์ ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่โหลดเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดปกติอาจรบกวนสิ่งพิมพ์

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดสิ่งพิมพ์

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดสิ่งพิมพ์หลังจากที่คุณเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดง

วางสิ่งพิมพ์ลงในไฟล์โปรแกรม Publisher

คุณอาจสามารถเปิดสิ่งพิมพ์ได้โดยการวางลงในไฟล์โปรแกรม Publisher โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เริ่ม Windows Explorer

 2. ค้นหาตำแหน่งของไฟล์สิ่งพิมพ์

 3. คลิกขวาที่ไฟล์สิ่งพิมพ์แล้วคลิกคัดลอก

 4. ออกจาก Windows Explorer

 5. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้พิมพ์บรรทัดใดบรรทัดหนึ่งต่อไปนี้ในกล่อง เปิด จากนั้นคลิก ตกลง:

  สำหรับ publisher ๒๐๐๓C:\Program Files\Microsoft Office\Office11สำหรับ publisher ๒๐๐๒C:\Program Files\Microsoft Office\Office10สำหรับ publisher ๒๐๐๐C:\Program Files\Microsoft Office\Office

 6. คลิกขวาที่ไฟล์โปรแกรมMspubแล้วคลิกวาง

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดสิ่งพิมพ์ให้ไปที่วิธีการถัดไป

ดับเบิลคลิกที่ไฟล์สิ่งพิมพ์ใน Windows Explorer

เมื่อต้องการดับเบิลคลิกที่ไฟล์สิ่งพิมพ์ใน Windows Explorer ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกเริ่มแล้วชี้ไปที่โปรแกรมแล้วคลิกWindows Explorer

 2. ค้นหาตำแหน่งของไฟล์สิ่งพิมพ์

 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์สิ่งพิมพ์

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดสิ่งพิมพ์ให้ไปที่วิธีการถัดไป

กำหนดค่า Publisher เพื่อซ่อนรูปภาพ

เมื่อต้องการกำหนดค่า Publisher เมื่อต้องการซ่อนรูปภาพให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เริ่ม Publisher แล้วเปิดสิ่งพิมพ์ใหม่เปล่า

 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิกการ แสดงรูปภาพ ใน publisher ๒๐๐๐หรือคลิก รูปภาพ ใน publisher ๒๐๐๓หรือใน publisher ๒๐๐๒

 3. คลิกซ่อนรูปภาพแล้วคลิกตกลง

 4. ในเมนู ไฟล์ คลิก เปิด

 5. ค้นหาตำแหน่งของไฟล์สิ่งพิมพ์

 6. คลิกเพื่อเลือกสิ่งพิมพ์แล้วคลิกเปิด

ถ้าคุณสามารถเปิดสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์อาจประกอบด้วยวัตถุที่เสียหายหรือตัวแทนวัตถุ เมื่อต้องการลบหรือแทนที่วัตถุที่เสียหายหรือตัวแทนวัตถุให้ไปที่วิธีการถัดไป ถ้าคุณไม่สามารถเปิดสิ่งพิมพ์ให้ไปที่วิธี "คัดลอกสิ่งพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง"

ค้นหาและเอาวัตถุที่เสียหายหรือตัวแทนวัตถุออก

เมื่อต้องการค้นหาและเอาวัตถุที่เสียหายหรือตัวแทนวัตถุออกให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ในสิ่งพิมพ์ให้คลิกขวาที่พื้นที่ที่สำรองไว้ของวัตถุแล้วคลิกลบวัตถุ

 2. ในเมนู ไฟล์ ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่องชื่อให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับสิ่งพิมพ์แล้วคลิกบันทึก

 4. บนเมนู มุมมอง ให้คลิกการ แสดงรูปภาพ ใน publisher ๒๐๐๐หรือคลิก รูปภาพ ใน publisher ๒๐๐๓หรือใน publisher ๒๐๐๒

 5. คลิกการแสดงรายละเอียดแล้วคลิกตกลงหมายเหตุ ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้ไปที่ขั้นตอนที่8

 6. บนเมนูไฟล์ให้คลิกปิด

 7. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เปิดแล้วคลิกสิ่งพิมพ์ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่3 ถ้าคุณสามารถเปิดสิ่งพิมพ์วัตถุหรือตัวยึดวัตถุที่คุณลบในขั้นตอนที่1เสียหาย ปรับเค้าโครงของคุณให้เป็นวัตถุที่หายไปหรือตัวแทนวัตถุ อีกวิธีหนึ่งคือวาดพื้นที่ที่สำรองไว้ของวัตถุใหม่และแทนที่วัตถุที่ถูกลบด้วยที่ไม่ได้รับความเสียหาย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับแหล่งข้อมูลของวัตถุของคุณจากแกลเลอรีภาพตัดปะ

  1. ในเมนู แทรก ชี้ไปที่  รูปภาพ แล้วคลิก ภาพตัดปะ

  2. จากหนึ่งในประเภทที่มีอยู่ให้คลิกเพื่อแทรกรูปภาพเสียงหรือคลิปที่เคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

  3. บันทึกแล้วปิดสิ่งพิมพ์ จากนั้นลองเปิดสิ่งพิมพ์อีกครั้ง

  จากตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่แกลเลอรีภาพตัดปะ

  1. ใช้เครื่องมือเฟรมรูปภาพเพื่อวาดพื้นที่ที่สำรองไว้ของวัตถุใหม่

  2. คลิกเพื่อเลือกพื้นที่ที่สำรองไว้ชี้ไปที่รูปภาพบนเมนูแทรกแล้วคลิกจากไฟล์

  3. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรกแล้วคลิกเพื่อเลือกรูปภาพนั้น

  4. คลิกแทรก

  5. บันทึกแล้วปิดสิ่งพิมพ์ จากนั้นลองเปิดสิ่งพิมพ์อีกครั้ง

  ถ้าคุณไม่สามารถเปิดสิ่งพิมพ์ได้ให้ทำซ้ำวิธี "กำหนดค่า Publisher เพื่อซ่อนรูปภาพ" จากนั้นไปที่ขั้นตอนที่8

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่1ถึง7จนกว่าคุณจะสามารถเปิดสิ่งพิมพ์ที่มีตัวเลือกการ แสดงรายละเอียด ที่เปิดใช้งานได้

 9. เมื่อคุณสามารถเปิดสิ่งพิมพ์ได้ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

  • แทนที่วัตถุที่ถูกลบหรือตัวแทนวัตถุที่ถูกลบโดยที่ไม่ได้รับความเสียหาย

  • ปรับเค้าโครงของวัตถุที่หายไปหรือตัวแทนวัตถุ

 10. บนเมนูไฟล์ให้คลิกบันทึก

ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเปิดสิ่งพิมพ์ให้ไปที่วิธีการถัดไป

ย้ายไฟล์สิ่งพิมพ์ไปยังดิสก์อื่น

ถ้าไฟล์สิ่งพิมพ์ของคุณอยู่บนดิสก์แบบถอดได้เช่นฟล็อปปี้ดิสก์หรือดิสก์ Zip Windows อาจไม่สามารถอ่านไฟล์ได้ ในสถานการณ์สมมตินี้ให้คัดลอกไฟล์ไปยังฮาร์ดดิสก์ ถ้าคุณไม่สามารถคัดลอกไฟล์จากดิสก์แบบถอดได้ไฟล์อาจถูกเชื่อมโยงข้ามกับไฟล์หรือโฟลเดอร์อื่น อีกวิธีหนึ่งคือไฟล์อาจอยู่ในเซกเตอร์ที่เสียหายของดิสก์ ในสถานการณ์สมมติอย่างใดอย่างหนึ่งให้ไปที่วิธี "เรียกใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดบนดิสก์"

คัดลอกสิ่งพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง

ในบางสถานการณ์คุณสามารถเปิดสิ่งพิมพ์ที่เสียหายหลังจากที่คุณคัดลอกสิ่งพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองที่มี Publisher ติดตั้งอยู่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เริ่ม Windows Explorer

 2. ค้นหาตำแหน่งของไฟล์สิ่งพิมพ์

 3. คลิกขวาที่ไฟล์สิ่งพิมพ์แล้วคลิกคัดลอก

 4. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อคัดลอกสิ่งพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง:

  • คัดลอกไฟล์สิ่งพิมพ์ลงในดิสก์แบบถอดได้เช่นฟลอปปีดิสก์หรือดิสก์ Zip จากนั้นคัดลอกสิ่งพิมพ์จากดิสก์แบบถอดได้ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง

  • คัดลอกไฟล์สิ่งพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองผ่านเครือข่าย

 5. บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองให้เริ่ม Windows Explorer

 6. ค้นหาแล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์สิ่งพิมพ์

ถ้าคุณสามารถเปิดสิ่งพิมพ์ให้ตรวจสอบแต่ละหน้าเพื่อดูว่ามีพื้นที่ที่สำรองไว้ของวัตถุเปล่าอยู่หรือไม่ สำหรับตัวแทนวัตถุเปล่าแต่ละรายการที่คุณพบให้คลิกขวาที่ไฟล์แล้วคลิกลบ บันทึกสิ่งพิมพ์แล้วคัดลอกไฟล์สิ่งพิมพ์กลับไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องแรก ถ้าคุณไม่สามารถเปิดสิ่งพิมพ์ให้ไปที่วิธีการถัดไป

เรียกใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดบนดิสก์

เรียกใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อซ่อมแซมข้อผิดพลาดทั้งหมดบนดิสก์ แนะนำข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมไฟล์ที่เชื่อมโยงข้ามทั้งหมดและแปลงเศษส่วนที่หายไปเป็นไฟล์หมายเหตุ แม้ว่าการตรวจสอบข้อผิดพลาดอาจระบุว่าไฟล์สิ่งพิมพ์ถูกเชื่อมโยงข้ามแล้วซ่อมแซมไฟล์วิธีนี้จะไม่รับประกันว่าผู้ประกาศสามารถอ่านไฟล์ได้หลังจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเสร็จสิ้นการสแกนและแก้ไขข้อผิดพลาด เมื่อต้องการเรียกใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่

 2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน คอมพิวเตอร์ของฉัน บนเดสก์ท็อป

 3. คลิกขวาที่ดิสก์ภายในเครื่องที่คุณต้องการตรวจสอบแล้วคลิกคุณสมบัติ

 4. บนแท็บเครื่องมือให้คลิกตรวจสอบเดี๋ยวนี้ภายใต้การตรวจสอบข้อผิดพลาด

 5. ภายใต้ ตรวจสอบตัวเลือกดิสก์ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย สแกนและพยายามกู้คืนเซกเตอร์ที่ไม่ถูก ต้อง จากนั้นคลิกเริ่ม

 6. เมื่อมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสแกนและแก้ไขข้อผิดพลาดเสร็จสิ้นให้คลิกปิด

 7. เริ่ม Publisher แล้วลองเปิดสิ่งพิมพ์

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดสิ่งพิมพ์ให้ไปที่วิธีการถัดไป

พยายามกู้คืนข้อความในสิ่งพิมพ์

วิธีนี้จะอธิบายวิธีการกู้คืนข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เสียหายของคุณและวิธีการแทรกข้อความที่กู้คืนลงในสิ่งพิมพ์ใหม่ที่ว่างเปล่า คุณต้องสร้างเค้าโครงใหม่และแทรกวัตถุทั้งหมดใหม่จากสิ่งพิมพ์ที่เสียหายลงในสิ่งพิมพ์ใหม่ เมื่อต้องการกู้คืนข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เสียหายแล้วแทรกข้อความลงในสิ่งพิมพ์ใหม่ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เริ่ม Publisher แล้วสร้างสิ่งพิมพ์แบบเต็มหน้าเปล่าใหม่ที่ว่างเปล่า

 2. ใช้เครื่องมือกรอบข้อความใน Publisher ๒๐๐๐หรือเครื่องมือกล่องข้อความใน Publisher ๒๐๐๓หรือใน Publisher ๒๐๐๒เพื่อวาดเฟรมข้อความบนหน้าเปล่า

 3. บนเมนูแทรกให้คลิกไฟล์ข้อความ

 4. ในกล่องชนิดไฟล์ให้คลิกไฟล์ Publisher (* pub)

 5. คลิกสิ่งพิมพ์ของคุณแล้วคลิกตกลง ถ้าคุณได้รับข้อความที่ระบุว่าข้อความที่คุณต้องการแทรกพอดีกับหน้าให้คลิก ใช่หรือไม่

ถ้าคุณสามารถเปิดสิ่งพิมพ์ที่เสียหาย

ถ้าคุณสามารถเปิดสิ่งพิมพ์ในเซฟโหมดให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อสร้างสิ่งพิมพ์ของคุณอีกครั้ง

คัดลอกหน้าจากสิ่งพิมพ์ที่เสียหายไปยังสิ่งพิมพ์ใหม่

เมื่อต้องการคัดลอกหน้าจากสิ่งพิมพ์ที่เสียหายไปยังสิ่งพิมพ์ใหม่ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เริ่ม Publisher แล้วเปิดสิ่งพิมพ์ที่เสียหาย

 2. เริ่มอินสแตนซ์อื่นของ Publisher

 3. สร้างสิ่งพิมพ์เปล่าใหม่ที่ได้รับการกำหนดค่าเดียวกันกับสิ่งพิมพ์ที่เสียหาย

 4. ในสิ่งพิมพ์ที่เสียหายให้เลือกวัตถุทั้งหมดบนหน้าใดหน้าหนึ่ง

 5. บนเมนูแก้ไขให้คลิกคัดลอก

 6. กด ALT + TAB เพื่อสลับไปยังสิ่งพิมพ์ใหม่

 7. บนเมนูแก้ไขให้คลิกวาง

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่4ถึง7จนกว่าหน้าทั้งหมดจะถูกวางลงในสิ่งพิมพ์ใหม่

หมายเหตุ ถ้าคุณสังเกตเห็นลักษณะการทำงานที่คี่ในสิ่งพิมพ์ใหม่หลังจากที่คุณคัดลอกหน้าไปยังสิ่งพิมพ์ใหม่หน้าที่คัดลอกอาจประกอบด้วยวัตถุที่เสียหาย ในสถานการณ์สมมตินี้ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้:

 • คัดลอกวัตถุหนึ่งครั้งจากหน้าปัญหาไปยังสิ่งพิมพ์ใหม่เพื่อกำหนดว่าวัตถุใดเสียหาย จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุที่เสียหายในสิ่งพิมพ์ใหม่

 • สร้างหน้าปัญหาใหม่ในสิ่งพิมพ์ใหม่

ถ้าแต่ละหน้าในสิ่งพิมพ์เสียหายให้ไปที่วิธีการถัดไป

บันทึกสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ RTF (รูปแบบ Rich Text)

ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งพิมพ์ของคุณดูเหมือนกันให้บันทึกสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ RTF เพื่อกู้คืนข้อความของสิ่งพิมพ์ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดสิ่งพิมพ์

 2. คลิกกรอบข้อความ

 3. ในกล่องบันทึกเป็นชนิดให้คลิกรูปแบบ Rich text (* .rtf)

 4. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการ

 5. ในกล่อง บันทึกใน ให้คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกข้อความของสิ่งพิมพ์ของคุณ

 6. คลิกบันทึกแล้วคลิกตกลง

 7. ปิดสิ่งพิมพ์

 8. ในเมนู ไฟล์ คลิก เปิด

 9. ในกล่องชนิดไฟล์ให้คลิกรูปแบบ Rich text (* .rtf)

 10. ในรายการของไฟล์ให้คลิกที่ไฟล์ข้อความที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่6

 11. คลิก เปิด

 12. วางเค้าโครงและจัดรูปแบบข้อความในลักษณะที่ซ้ำกันว่าข้อความจะถูกจัดเค้าโครงและจัดรูปแบบอย่างไรในสิ่งพิมพ์ที่เสียหาย

อ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งพิมพ์ของ Publisher ที่เสียหายให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

315222 คำอธิบายของตัวเลือก Safe Mode Boot ใน Windows XP

๑๖๔๕๑๙ การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของ Office Kernel32.dll ภายใต้ Windows ๙๕

๑๗๙๐๙๕ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงไฟล์เมื่อเปิด Publisher

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×