ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

แผนภูมิแนวนอน (ประเภท) แกน หรือที่เรียกว่าแกน x ของแผนภูมิจะแสดงป้ายชื่อข้อความแทนช่วงตัวเลข และมีตัวเลือกมาตราส่วนน้อยกว่าที่พร้อมใช้งานในแกนแนวตั้ง (ค่า) หรือที่เรียกว่าแกน y ของแผนภูมิ

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุตัวเลือกแกนต่อไปนี้:

 • ช่วงระหว่างเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อ

 • การจัดวางป้ายชื่อ

 • ลาดในประเภทที่จะแสดง

 • ชนิดของแกน (แกนวันที่หรือข้อความ)

 • การจัดวางเครื่องหมายขีด

 • ชี้ที่แกนนอนตัดแกนตั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนแกนอื่นในแผนภูมิ ให้ดู เปลี่ยนมาตราส่วนของแกนตั้ง (ค่า) ในแผนภูมิ หรือเปลี่ยนมาตราส่วนแกนลึก (ชุดข้อมูล ) ในแผนภูมิ

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะใช้ได้กับ Office 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า มองหาขั้นตอน Office 2010ใช่หรือไม่

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกเพื่อเลือกแกนประเภทที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ และ รูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบันให้คลิกลูกศรในกล่องทางด้านบน แล้วคลิก แกนนอน (ประเภท)

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบ แกน ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  สิ่งสำคัญ: ตัวเลือกมาตราส่วนต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเลือกแกนประเภทเท่านั้น

  • เมื่อต้องการย้อนกลับล>ล>อให้ ขยาย ตัวเลือกแกน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประเภท ในล>ก แบบย้อนกลับ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแกนเป็นข้อความหรือแกนวันที่ให้ขยายตัวเลือกแกน จากนั้นภายใต้ชนิดแกนให้เลือกแกนข้อความหรือแกนวันที่ ข้อความและจุดข้อมูลจะเว้นระยะห่างบนแกนข้อความเท่าๆ กัน แกนวันที่จะแสดงวันที่ตามล>บเวลาที่ตั้งค่าช่วงหรือหน่วยพื้นฐาน เช่น จํานวนวัน เดือน หรือปี แม้ว่าวันที่บนเวิร์กชีตจะไม่อยู่ในล>ก.ล.หรืออยู่ในหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

   หมายเหตุ: Selected by default, Automatically select based on data determines the axis type that makes the most sense for your type of data.

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดที่คุณต้องการให้แกนตั้ง (ค่า) ตัดผ่านแกนนอน (ประเภท) ขยายตัวเลือกแกนจากนั้นภายใต้แกนตั้งตัด ให้เลือกที่หมายเลขประเภท แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ หรือเลือก ประเภทสูงสุด เพื่อระบุว่าแกนตั้ง(ค่า) ตัดแกนนอน (ประเภท) หลังประเภทสุดท้ายบนแกน x

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างเครื่องหมายขีด ให้ขยาย เครื่องหมายขีด จากนั้นในกล่อง ช่วงระหว่าง เครื่องหมายขีด ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ตัวเลขที่คุณพิมพ์จะระบุจํานวนประเภทที่จะแสดงระหว่างเครื่องหมายขีด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางเครื่องหมายขีด ให้ขยายเครื่องหมายขีดจากนั้นเลือกตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการในกล่อง ชนิดหลัก และชนิดรอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างป้ายชื่อแกน ให้ขยายป้ายชื่อ จากนั้นภายใต้ ช่วงระหว่างป้ายชื่อ ให้เลือกระบุหน่วยช่วง แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ: พิมพ์ 1 เพื่อแสดงป้ายชื่อของทุกประเภท, 2 เพื่อแสดงป้ายชื่อของประเภทอื่นๆ ทุกประเภท, 3 เพื่อแสดงป้ายชื่อของประเภทที่สามทุกประเภท และอื่นๆ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางป้ายชื่อแกน ให้ ขยายป้ายชื่อ จากนั้นในกล่อง ระยะห่าง จากแกน ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: พิมพ์ตัวเลขที่เล็กลงเพื่อวางป้ายชื่อให้ใกล้กับแกนมากขึ้น พิมพ์ตัวเลขจํานวนมากถ้าคุณต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างป้ายชื่อและแกน

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกแกนประเภทที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบันให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิแล้วคลิก แกนนอน(ประเภท)

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบแกน ภายใต้ ตัวเลือกแกนให้เลือกเลือกอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  สิ่งสำคัญ: ตัวเลือกมาตราส่วนต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเลือกแกนประเภทเท่านั้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างเครื่องหมายขีด ในกล่อง ช่วงระหว่างเครื่องหมาย ขีด ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ตัวเลขที่คุณพิมพ์จะระบุจํานวนประเภทที่จะแสดงระหว่างเครื่องหมายขีด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างป้ายชื่อแกน ภายใต้ ช่วงระหว่างป้ายชื่อ ให้คลิก ระบุหน่วยช่วง แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ: พิมพ์ 1 เพื่อแสดงป้ายชื่อของทุกประเภท, 2 เพื่อแสดงป้ายชื่อของประเภทอื่นๆ ทุกประเภท, 3 เพื่อแสดงป้ายชื่อของประเภทที่สามทุกประเภท และอื่นๆ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของป้ายชื่อแกน ในกล่อง ระยะห่างของป้ายชื่อจากแกน ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: พิมพ์ตัวเลขที่เล็กลงเพื่อวางป้ายชื่อให้ใกล้กับแกนมากขึ้น พิมพ์ตัวเลขจํานวนมากถ้าคุณต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างป้ายชื่อและแกน

  • เมื่อต้องการย้อนกลับลสั่งซื้อของประเภท ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประเภท ในล>กแบบ ย้อนกลับ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแกนเป็นแกนข้อความหรือแกนวันที่ ภายใต้ ชนิดแกนให้คลิก แกนข้อความ หรือ แกนวันที่ ข้อความและจุดข้อมูลจะเว้นระยะห่างบนแกนข้อความเท่าๆ กัน แกนวันที่จะแสดงวันที่ตามล>บเวลาที่ตั้งค่าช่วงหรือหน่วยพื้นฐาน เช่น จํานวนวัน เดือน หรือปี แม้ว่าวันที่บนเวิร์กชีตจะไม่อยู่ในล>ก.ล.หรืออยู่ในหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

   หมายเหตุ: Selected by default, Automatically select based on data determines the axis type that makes the most sense for your type of data.

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อของแกน ให้เลือกตัวเลือกใดก็ได้ที่คุณต้องการในชนิดเครื่องหมายขีดหลัก ชนิดเครื่องหมายขีดรองและกล่องป้ายชื่อแกน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดที่คุณต้องการให้แกนตั้ง (ค่า) ตัดผ่านแกนนอน (ประเภท) ภายใต้แกนตั้งตัด ให้คลิกที่หมายเลขประเภทแล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ หรือคลิก ประเภทสูงสุด เพื่อระบุว่าแกนตั้ง(ค่า) ตัดแกนนอน (ประเภท) ต่อจากประเภทสุดท้ายบนแกน x

เคล็ดลับ: 

 • หลังจากเปลี่ยนมาตราส่วนแกน คุณอาจต้องการเปลี่ยนวิธีที่แกนถูกจัดรูปแบบ For more information, see Change the display of chart axes.

 • มาตราส่วนจะไม่เปลี่ยนชุดข้อมูลที่เหลื่อมกันหรือความกว้างช่องว่างระหว่างชุดข้อมูล เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างชุดข้อมูลที่เหลื่อมกันหรือช่องว่าง ให้คลิกขวาที่ชุดข้อมูล แล้วคลิก จัดรูปแบบชุดข้อมูล ภายใต้ ตัวเลือกชุดข้อมูล ให้ระบุการตั้งค่าที่คุณต้องการ

ตามค่าเริ่มต้น ค่ามาตราส่วนต่สุดและสูงสุดของแต่ละแกนในแผนภูมิจะถูกคํานวณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งมาตราส่วนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าจุดข้อมูลทั้งหมดในตารางข้อมูลของคุณอยู่ระหว่าง 60 และ 90 คุณอาจต้องการให้แกนค่า (y) มีช่วงตั้งแต่ 50 ถึง 100 แทนที่จะเป็น 0 ถึง 100 เมื่อแกนค่าครอบคลุมช่วงที่มีขนาดใหญ่มาก คุณยังสามารถเปลี่ยนแกนเป็นมาตราส่วนลอการิทมิติ (หรือที่เรียกว่ามาตราส่วนบันทึก) ได้

 1. ขั้นตอนนี้จะถูกใช้กับ Word for Mac เท่านั้น: บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก แกน นอน (ประเภท) ในรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก บานหน้าต่างรูปแบบ

 4. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบ แกน ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  สิ่งสำคัญ: ตัวเลือกมาตราส่วนต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเลือกแกนประเภทเท่านั้น

  • เมื่อต้องการย้อนกลับล>ล>อให้ ขยาย ตัวเลือกแกน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประเภท ในล>ก แบบย้อนกลับ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแกนเป็นข้อความหรือแกนวันที่ให้ขยายตัวเลือกแกน จากนั้นภายใต้ชนิดแกนให้เลือกแกนข้อความหรือแกนวันที่ ข้อความและจุดข้อมูลจะเว้นระยะห่างบนแกนข้อความเท่าๆ กัน แกนวันที่จะแสดงวันที่ตามล>บเวลาที่ตั้งค่าช่วงหรือหน่วยพื้นฐาน เช่น จํานวนวัน เดือน หรือปี แม้ว่าวันที่บนเวิร์กชีตจะไม่อยู่ในล>ก.ล.หรืออยู่ในหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

   หมายเหตุ: Selected by default, Automatically select based on data determines the axis type that makes the most sense for your type of data.

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนจุดที่คุณต้องการให้แกนตั้ง (ค่า) ตัดผ่านแกนนอน (ประเภท) ขยายตัวเลือกแกนจากนั้นภายใต้แกนตั้งตัด ให้เลือกที่หมายเลขประเภท แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ หรือเลือก ประเภทสูงสุด เพื่อระบุว่าแกนตั้ง(ค่า) ตัดแกนนอน (ประเภท) หลังประเภทสุดท้ายบนแกน x

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างเครื่องหมายขีด ให้ขยาย เครื่องหมายขีด จากนั้นในกล่อง ช่วงระหว่าง เครื่องหมายขีด ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ตัวเลขที่คุณพิมพ์จะระบุจํานวนประเภทที่จะแสดงระหว่างเครื่องหมายขีด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางเครื่องหมายขีด ให้ขยายเครื่องหมายขีดจากนั้นเลือกตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการในกล่อง ชนิดหลัก และชนิดรอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างป้ายชื่อแกน ให้ขยายป้ายชื่อ จากนั้นภายใต้ ช่วงระหว่างป้ายชื่อ ให้เลือกระบุหน่วยช่วง แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ: พิมพ์ 1 เพื่อแสดงป้ายชื่อของทุกประเภท, 2 เพื่อแสดงป้ายชื่อของประเภทอื่นๆ ทุกประเภท, 3 เพื่อแสดงป้ายชื่อของประเภทที่สามทุกประเภท และอื่นๆ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางป้ายชื่อแกน ให้ ขยายป้ายชื่อ จากนั้นในกล่อง ระยะห่าง จากแกน ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: พิมพ์ตัวเลขที่เล็กลงเพื่อวางป้ายชื่อให้ใกล้กับแกนมากขึ้น พิมพ์ตัวเลขจํานวนมากถ้าคุณต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างป้ายชื่อและแกน

  • เมื่อต้องการจัดตําแหน่งป้ายชื่อ ให้ขยายป้ายชื่อ แล้วเลือกตัวเลือกในกล่องรายการดรอปดาวน์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×