กฎการใช้งานสำหรับสินค้าดิจิทัล ("กฎ")

ข้อกำหนดที่ฉบับภาษาอังกฤษแสดงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีการกำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ("MSA") หรือ ข้อกำหนดการขายของ Microsoft (พร้อมกับ MSA "ข้อกำหนด") เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น กฎเหล่านี้รวมถึงที่ระบุไว้ในส่วนแรกด้านล่าง ซึ่งใช้ได้กับสินค้าดิจิทัลหลายชนิด ("กฎทั่วไป") และที่ระบุในตารางด้านล่าง ซึ่งเฉพาะเจาะจงกับสินค้าดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (หรือบริการในการจัดหาสินค้าดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง) ("กฎเพิ่มเติมเฉพาะการบริการ") หากไม่มีการประกาศไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในกฎเพิ่มเติมเฉพาะการบริการ กฎทั่วไปจะบังคับใช้กับสินค้าดิจิทัลทั้งหมด เราสามารถแก้ไขกฎเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

กฎทั่วไป

สินค้าดิจิทัลทั้งหมดจะได้รับสิทธิในการใช้งาน ไม่ได้จำหน่าย สิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้งานสินค้าดิจิทัลใดๆ ของคุณจะขึ้นอยู่กับการที่คุณปฏิบัติตาม (ก) เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อจำกัดสิทธิการใช้งาน แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดการชำระเงินทั้งหมดในข้อกำหนด (ข) การชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง (ค) กฎเหล่านี้ และ (ง) ข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่แสดงไว้ในขณะที่คุณได้รับสิทธิการใช้งานของคุณ สินค้าดิจิทัลสามารถใช้งานได้ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งไว้ในข้อกำหนดหรือกฎเหล่านี้เท่านั้น ห้ามใช้งานอื่นๆ ทั้งหมด (เว้นแต่คุณได้ติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ และได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้กระทำการที่ขัดแย้งดังกล่าวได้) ข้อกำหนดและกฎเหล่านี้จะบังคับใช้ถึงแม้ว่าราคาหรือการชำระเงินสำหรับสินค้าดิจิทัลนั้นจะเป็นศูนย์ก็ตาม หากกฎเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อกำหนด (หรือเงื่อนไขอื่นๆ) กฎเหล่านี้จะควบคุมสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับสินค้าดิจิทัลโดยมีข้อยกเว้นหนึ่ง กล่าวคือ หากเว็บเพจหรือเพจอื่นใน Store หรือบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับสินค้าดิจิทัลบางอย่างระบุจำนวนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน หรือมิฉะนั้น ระบุสิทธิ์หรือข้อจำกัดบางอย่างที่แตกต่างกันไปจากกฎเหล่านี้ เว็บเพจหรือเพจอื่นนั้นจะควบคุมตามคำสั่งที่ขัดแย้งกันไว้อย่างชัดแจ้งดังกล่าว แต่จะมีผลสำหรับสินค้าดิจิทัลชนิดนั้นเท่านั้น

สินค้าดิจิทัลจะได้รับอนุญาตให้ใช้งานเพื่อการส่วนตัวที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการค้า (ซึ่งไม่รวมการใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย) ที่ระดับปกติสำหรับการใช้งานดังกล่าวเท่านั้น Microsoft สามารถหยุดแจกจ่ายสินค้าดิจิทัลใดๆ หรือเพิ่ม หรือลดความสามารถของสินค้าดิจิทัลใดๆ ได้ตลอดเวลา คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงหรือความสามารถของสินค้าดิจิทัล หรือถูกเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเข้าถึง (เช่น สูญเสียการเข้าถึงแบบครอบครัว ถ้ามี) หาก (ก) คุณละเมิดข้อกำหนดหรือกฎเหล่านี้ (ข) คุณใช้ หรือพยายามใช้สินค้าดิจิทัลในลักษณะไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเหล่านี้ หรือสิทธิการใช้งานแบบจำกัดที่คุณได้รับ (ค) คุณหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคนิคใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดการเข้าถึงหรือบังคับใช้ข้อจำกัดสิทธิการใช้งาน (ง) คุณไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตร (จ) คุณไม่ได้รักษาวิธีชำระเงินปัจจุบันสำหรับบัญชีของคุณ (ฉ) คุณเปลี่ยนแปลงประเทศหรือภูมิภาคของคุณ (ช) คุณไม่ได้รักษาที่อยู่อีเมลปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณไว้ (ซ) คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบของบริการดังกล่าวบ่อยครั้งพอที่จะรีเฟรชสิทธิการใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าดิจิทัลของคุณตามที่อธิบายไว้ในกฎเพิ่มเติมเฉพาะการบริการด่านล่าง (ฌ) เรายกเลิกหรือยุติการบริการที่เกี่ยวข้อง หรือสิ้นสุดการสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนั้น หรือ (ญ) เราสูญเสียสิทธิ์ในการแจกจ่ายสินค้าดิจิทัลดังกล่าวให้แก่คุณ หรือในการแจกจ่ายให้กับคุณในลักษณะเดิมต่อไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตดังที่ระบุด้านล่าง คุณจะไม่สามารถนำสิทธิการใช้งานสินค้าดิจิทัลไปถ่ายโอนหรือจำหน่ายต่อได้ หากคุณขายอุปกรณ์ที่มีสินค้าดิจิทัลอยู่ ผู้ซื้อจะไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ ในการใช้สินค้าดิจิทัลนั้น เราอาจใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ของคุณ

บริการบางอย่างจำเป็นต้องให้คุณลงทะเบียนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เข้าถึงสินค้าดิจิทัล และในการเข้าถึงบริการดังกล่าวจากอุปกรณ์นั้นเพื่อรักษาการเข้าถึงไว้ อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนอาจรวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ("พีซี") แล็ปท็อป แท็บเล็ต คอนโซล Xbox และอุปกรณ์แบบพกพาหรือเคลื่อนที่บางอย่าง เท่าที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะเข้ากันได้กับสินค้าดิจิทัลที่ระบุ "คอนโซล Xbox" หรือ "คอนโซล" หมายถึง Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X และ/หรือ Xbox Series (ระบบเกมและความบันเทิงรุ่นใหม่ของ Microsoft) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามมาและผลิตภัณฑ์ย่อย (รวมถึงผลิตภัณฑ์ย่อยระบบ Cloud ที่ใช้สำหรับการสตรีมเกม หากมี) "Xbox Live" หรือ "บริการออนไลน์ของ Xbox" หมายถึงบริการออนไลน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคอนโซลและบริการ Xbox (“Xbox Live”) สิทธิการใช้งานสำหรับสินค้าดิจิทัลบางอย่างอาจได้รับการต่ออายุหากคุณกลับเข้าสู่บริการและไม่เกินขีดจำกัดของอุปกรณ์ ณ ขณะนั้น คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับพีซีหรือคอนโซล Xbox เพื่อรีเฟรชสิทธิการใช้งานสำหรับสินค้าดิจิทัลอื่นๆ การสูญหายดังกล่าวอาจเกิดขึ้นชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่ Microsoft กำหนด หากคุณลงทะเบียนอุปกรณ์หลายเครื่องเกินไป Microsoft อาจยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มที่ว่างให้อุปกรณ์ใหม่ Microsoft อาจจำกัดจำนวนครั้งที่คุณสามารถลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ที่มีด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกินขีดจำกัดจำนวนอุปกรณ์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถจัดการอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนของคุณในหน้าการตั้งค่าสำหรับบัญชี Microsoft ของคุณหรือสำหรับบริการนั้นๆ อุปกรณ์ทุกชนิดไม่ได้มีความสามารถเหมือนกัน และสินค้าดิจิทัลหรือบริการทั้งหมด (หรือฟังก์ชันบางอย่างของทั้งสองรายการ) อาจไม่พร้อมให้บริการบนอุปกรณ์ที่ระบุใดๆ บริการแต่ละอย่างอาจรวมถึงรายการของชนิดอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ แต่เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหน้าที่ของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเข้ากันได้กับสินค้าดิจิทัลที่คุณต้องการซื้อหรือไม่ก่อนที่จะซื้อ หากบริการดังกล่าวรวมถึงความสามารถในการสตรีมสินค้าดิจิทัล คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บริการจากอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ที่คุณต้องการสตรีม และนอกเหนือจากข้อจำกัดในข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว ความสามารถในการดาวน์โหลดและสตรีมของคุณจำเป็นต้องใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีแบนด์วิดท์เพียงพอ ซึ่งคุณต้องจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สินค้าดิจิทัลบางอย่างอาจได้รับอนุญาตให้ใช้งานในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณเท่านั้น คุณอาจดาวน์โหลดหรือสตรีม (ตามที่มีให้บริการ) สินค้าดิจิทัลเหล่านั้นไม่ได้เมื่ออยู่นอกพื้นที่นั้น

สินค้าดิจิทัลบางอย่างสามารถดาวน์โหลดหรือสตรีม ตามที่มีให้บริการ ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้เท่านั้น กฎในตารางนี้ทั้งหมดมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากกฎทั่วไปข้างต้น

กฎและคำอธิบายเพิ่มเติมเฉพาะการบริการ

บริการ

อุปกรณ์สูงสุด / ผู้ใช้

(เว้นแต่ว่าหน้า Store หรือเว็บเพจอื่นๆ สำหรับสินค้าดิจิทัลที่คุณซื้อ เช่า หรือสมัครใช้งานระบุจำนวนที่แตกต่างกัน)

ถ่ายโอน / คัดลอก / 

ข้อจำกัดและข้อกำหนดเพิ่มเติม

สื่อ (หนังสือ เพลง วิดีโอ)

 หนังสือ

ดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ Windows 10 ที่ลงทะเบียนไว้สูงสุด 6 เครื่อง

ความพร้อมใช้งานของความสามารถบางอย่างของบริการ (เช่น การคัดลอกและวาง หรือการพิมพ์ข้อความที่ตัดตอนมา ตลอดจนความยาวของข้อความที่ตัดตอนมา) อาจแตกต่างกันไปในหนังสือแต่ละเล่มตามการตั้งค่าของผู้เผยแพร่ ความสามารถที่พร้อมใช้งานจะแสดงไว้ใน Store ในบางกรณี คุณไม่สามารถดาวน์โหลดหนังสือที่เคยซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วได้อีกครั้ง โดยเราอาจเสนอการทดแทนหรือการปรับปรุงเป็นตัวเลือกให้ในสถานการณ์เหล่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เขียนหนังสือบางส่วนหรือทั้งหมดลงในดิสก์

ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนและลงทะเบียนอุปกรณ์เกินสองครั้ง (สองครั้งต่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่องหรือหนึ่งครั้งในอุปกรณ์สองเครื่อง) ทุก 30 วัน

เพลง MP3

จำนวนอุปกรณ์ที่เหมาะสม

ไม่ระบุ

Microsoft ภาพยนตร์และทีวี ("บริการวิดีโอ")

ดูด้านล่าง

ดูด้านล่าง

แม้ว่าคุณได้ซื้อวิดีโอที่มีความละเอียดสูงหรือความละเอียดสูงมากเป็นพิเศษไว้ก็ตาม ความละเอียดของวิดีโอที่คุณรับชมก็อาจแตกต่างกันไปตามเนื้อหา ฮาร์ดแวร์ และแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตได้

วิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาด
(“กฎการซื้อ”)

ดาวน์โหลดบนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนที่เข้ากันได้สูงสุด 10 เครื่อง (สำหรับเนื้อหาจาก AMC Networks และ Studio Canal คุณสามารถดาวน์โหลดได้บนพีซี 5 เครื่อง และดาวน์โหลด Xbox ที่เข้ากันได้ 2 เครื่อง) คุณต้องเข้าสู่ระบบบริการวิดีโอเพื่อสตรีมวิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาด และสามารถสตรีมไปยังอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนที่เข้ากันได้เท่านั้น คุณสามารถสตรีมรายการของวิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาดไปยังอุปกรณ์ดังกล่าวได้เพียงครั้งละเครื่องเดียวเท่านั้น แม้ว่าคุณสามารถสตรีมวิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาดได้สูงสุด 3 รายการพร้อมกันก็ตาม วิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาดที่ดาวน์โหลดมาอาจดูได้บนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนที่เข้ากันได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบบริการ ยกเว้นว่าจะดาวน์โหลดวิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาดดังกล่าวไปยังคอนโซล Xbox ที่สามารถดาวน์โหลดได้  วิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาดที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์อาจพบได้ในแท็บวิดีโอส่วนบุคคลของบริการหากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบริการ คุณอาจดูวิดีโอดังกล่าวในคอนโซลแรกได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบบริการวิดีโอ แต่คุณต้องเข้าสู่ระบบบริการวิดีโอบนคอนโซลเครื่องที่สองเพื่อดูวิดีโอบนคอนโซลดังกล่าว

คุณไม่สามารถคัดลอกหรือย้ายวิดีโอที่มีสิทธิ์ผูกขาดจากตำแหน่งที่ตั้งแรกที่จัดเก็บไว้

ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนและลงทะเบียนอุปกรณ์เกินหนึ่งครั้งทุก 30 วันต่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่อง คุณต้องเข้าถึงบริการในอุปกรณ์แต่ละเครื่องหนึ่งครั้งทุก 90 วันเพื่อรักษา หรือรีเฟรชไฟล์สิทธิการใช้งานบนอุปกรณ์ดังกล่าว

วิดีโอตามความต้องการ
("กฎการเช่า")

ดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ที่เข้ากันได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น คุณต้องเริ่มดูรายการของวิดีโอ VOD ภายใน 14 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ และดูให้จบภายใน 24 ชั่วโมงต่อมา (เว้นแต่มีการระบุช่วงเวลาอื่นไว้ ณ เวลาที่ซื้อ) หลังจากที่ช่วงเวลานี้หมดอายุลง คุณจะไม่สามารถดูวิดีโอ VOD ได้หากไม่ซื้อสิทธิการใช้งานอื่น วิดีโอ VOD อาจจะสตรีมหรือดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ แต่คุณสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะในอุปกรณ์ที่เช่าวิดีโอ และเมื่อดาวน์โหลดแล้ว คุณจะสามารถดูได้ในอุปกรณ์ดังกล่าวเท่านั้น และไม่สามารถดาวน์โหลดหรือสตรีมไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ หากไม่ได้ดาวน์โหลดไว้ วิดีโอ VOD สามารถสตรีมไปยังอุปกรณ์ใดๆ ที่เข้ากันได้ แต่ไม่เกินครั้งละหนึ่งเครื่อง

คุณไม่สามารถคัดลอกหรือย้ายวิดีโอ VOD จากตำแหน่งที่ตั้งแรกที่จัดเก็บไว้ได้

Xbox Games และบริการ

เกมดิจิทัลของ Xbox One และ Xbox Series

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหรือติดตั้งเกมดิจิทัลของ Xbox One และ Xbox Series บนคอนโซล Xbox One หรือ Xbox Series ในจำนวนที่เหมาะสม รวมถึงคอนโซล "หลัก" หรือคอนโซลโรมมิ่งที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้
สามารถเล่นเกมได้ครั้งละหนึ่งคอนโซลเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม เมื่อเล่นบนคอนโซลชโรมมิ่ง คุณสามารถเล่นบนคอนโซล "หลัก" ได้หากผู้ใช้รายอื่นเข้าสู่ระบบคอนโซล "หลัก"

แต่ละเกมที่คุณดาวน์โหลดจาก Store มีสิทธิการใช้งานตามอุปกรณ์และสิทธิการใช้งานตามผู้ใช้ คุณสามารถกำหนดให้คอนโซลหนึ่งเครื่อง (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ย่อยระบบ Cloud ที่ใช้สำหรับการสตรีมเกม) เป็นคอนโซล "หลัก" และสิทธิการใช้งานอุปกรณ์จะติดกับคอนโซลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะซื้อจากคอนโซลคนละเครื่องกันก็ตาม สิทธิการใช้งานของผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ คอนโซลหนึ่งเครื่องสามารถเป็นคอนโซล "หลัก" ให้ผู้ใช้หลายคนได้ คุณสามารถเปลี่ยนคอนโซล "หลัก" ของคุณได้สูงสุด 5 ครั้งในช่วงเวลาหนึ่งปี เมื่อคุณทำเช่นนั้น สิทธิการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณจะถูกย้ายไป และทำงานเฉพาะบนคอนโซล "หลัก" เครื่องใหม่โดยอัตโนมัติ ทุกคนสามารถใช้เกมของคุณ (หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อุปกรณ์นั้นมีสิทธิใช้) บนคอนโซล "หลัก" ของคุณภายใต้สิทธิการใช้งานอุปกรณ์ที่คุณมี คุณสามารถใช้งานเกมทั้งหมดที่คุณมีสิทธิการใช้งานของผู้ใช้โดยการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ ตราบเท่าที่คุณไม่ได้เล่นในคอนโซลอื่นของคุณพร้อมกัน กฎเหล่านี้เรียกว่า "กฎการใช้งานคอนโซลหลัก" Add-on บางเกมและเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้อื่นๆ ที่มีให้อาจถูกจำกัดการใช้งานส่วนบุคคล

เพื่อความชัดเจน ช่วงเวลาหนึ่งปีจะวัดแบบต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ตอนที่คุณกำหนดหรือเปลี่ยนคอนโซลหลักเป็นครั้งแรก หากคุณถึงขีดจำกัดการเปลี่ยนแปลงคอนโซลหลักสำหรับปี คุณจะได้รับข้อความที่แจ้งให้ทราบวันที่พร้อมใช้งานถัดไปซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนคอนโซลหลักของคุณอีกครั้ง

เกม Xbox 360

คอนโซล Xbox 360 1 เครื่อง

คุณ (และบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์เข้าถึง) สามารถใช้เกมหรือเนื้อหาอื่นๆ ในคอนโซล Xbox 360 เครื่องแรกที่คุณดาวน์โหลดไว้ได้ คุณสามารถถ่ายโอนเกมหรือเนื้อหาอื่นๆ ไปยังคอนโซล Xbox 360 อื่นโดยใช้หน่วยความจำหรือที่เก็บข้อมูลอื่นๆ แต่คุณสามารถเล่นเกมหรือเนื้อหาอื่นๆ บนคอนโซลเครื่องนั้นได้เฉพาะขณะที่คอนโซลนั้นเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

เกมจาก Xbox Play Anywhere

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหรือติดตั้งเกมจาก Xbox Play Anywhere บนอุปกรณ์ Windows 10 และคอนโซล Xbox One หรือ Xbox Series ในจำนวนที่เหมาะสม นอกจากนี้ แต่ละเกมจะสามารถเล่นได้บนอุปกรณ์หรือคอนโซลได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

ไม่ว่าจะติดตั้งเกมไว้บนอุปกรณ์กี่เครื่องก็ตาม คุณสามารถเข้าสู่ระบบเกมจากอุปกรณ์ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น เมื่อคุณเล่นเกมจาก Xbox Play Anywhere ความคืบหน้าของเกมจะถูกบันทึกใน Xbox Live เพื่อให้คุณสามารถเล่นต่อจากที่ค้างไว้ได้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบอุปกรณ์เครื่องอื่น  กฎเกมดิจิทัลของ Xbox One หรือ Xbox Series ข้างต้นมีผลบังคับใช้กับเกม Xbox Play Anywhere เช่นกัน

โปรแกรม Xbox Play Anywhere ใช้ได้กับเกมดิจิทัลที่เข้าร่วมบางเกมเท่านั้น รวมถึงเกมที่มีไอคอน Xbox Play Anywhere บน www.xbox.com หรือใน Store (ดู www.xboxplayanywhere.com สำหรับรายการทั้งหมด) สามารถซื้อ Xbox Play Anywhere ได้ใน Store หรือผ่านรหัสดิจิทัลของร้านค้าปลีกที่เข้าร่วม ก่อนที่จะดาวน์โหลดเกม Xbox Play Anywhere ในพีซีของคุณ ให้ตรวจสอบความต้องการขั้นต่ำของระบบของผู้เผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่าพีซีของคุณเข้ากันได้

Xbox Live Gold  

ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ Xbox Live Gold บนคอนโซล Xbox One หรือ Xbox Series ในจำนวนที่เหมาะสมได้ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเกมหรือบริการจะถูกจำกัดตามที่กำหนดไว้ในกฎเกมดิจิทัลของ Xbox One หรือ Xbox Series กฏ Xbox Play Anywhere กฎ Xbox Game Pass สำหรับคอนโซล และกฎ Xbox Game Pass Ultimate ตามที่บังคับใช้

การสมัครใช้งาน Xbox Live Gold จะเชื่อมโยงกับบัญชี Xbox ของคุณ 
Games with Gold จะเชื่อมโยงกับบัญชี Xbox ของคุณ คุณจะต้องสมัครใช้งาน Xbox Live Gold หรือ Xbox Game Pass Ultimate จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วม Games with Gold

การสมัครใช้งานและข้อกำหนดเพิ่มเติมจะใช้กับฟีเจอร์บางอย่างของ Xbox Live Gold (ขายแยกต่างหาก) ดู Xbox.com/live อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เกม และเนื้อหาสื่อขายแยกต่างหาก ข้อเสนอเกมโบนัสสำหรับสมาชิก Gold แบบชำระเงินเท่านั้น บนคอนโซล Xbox One และ Xbox Series คุณจำเป็นต้องมีการเป็นสมาชิก Gold ที่ใช้งานอยู่เพื่อเล่นเกมโบนัสที่คุณแลกใช้ ข้อกำหนดและฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไปตามคอนโซล เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ที่ www.microsoft.com/msa

หลังจากช่วงโปรโมชัน การสมัครใช้งานจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินตามราคาปกติในขณะนั้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ตามระยะเวลาการสมัครใช้งานที่เกี่ยวข้อง (เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี) เว้นแต่จะยกเลิกที่ www.microsoft.com/accounts รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอ Games with Gold อาจไม่สามารถใช้ได้กับสมาชิกทุกคน และมีให้บริการในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น อาจมีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์

มีข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับ Games with Gold ที่ https://beta.support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-games-with-gold-faq

Xbox Game Pass สำหรับคอนโซล  

ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Xbox Game Pass สำหรับคอนโซลบนคอนโซล Xbox One หรือ Xbox Series ในจำนวนที่เหมาะสมได้
สามารถเล่นเกมได้ครั้งละหนึ่งคอนโซลเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม เมื่อเล่นบนคอนโซลชโรมมิ่ง คุณสามารถเล่นบนคอนโซล "หลัก" ได้หากผู้ใช้รายอื่นเข้าสู่ระบบคอนโซล "หลัก"

การสมัครใช้งาน Xbox Game Pass สำหรับคอนโซลจะเชื่อมโยงกับบัญชี Xbox ของคุณ

ใช้การเป็นสมาชิก Xbox Game Pass สำหรับคอนโซลที่ใช้งานอยู่ของคุณเพื่อเล่นเกมบนคอนโซล Xbox One และ Xbox Series ชื่อเกม ความพร้อมใช้งาน จำนวน และฟีเจอร์จะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ตามภูมิภาคและแพลตฟอร์ม สำหรับการเป็นสมาชิกแบบประจำ สมาชิกจะยังคงถูกเรียกเก็บตามราคาปัจจุบันในขณะนั้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมภาษีที่มีผลบังคับใช้) เว้นแต่จะยกเลิก ยกเลิกที่ account.microsoft.com/services การแจ้งให้ทราบก่อนซื้อ Add-on, DLC, วัสดุสิ้นเปลือง, สกุลเงินเสมือน, การสมัครใช้งาน หรือรายการอื่นๆ (ขายแยกต่างหาก): หากการเป็นสมาชิกของคุณสิ้นสุดลง หรือเกมถูกลบออกจากแค็ตตาล็อก คุณต้องเปิดใช้งานการเป็นสมาชิกของคุณอีกครั้ง หรือซื้อเกมแยกต่างหากเพื่อใช้รายการเหล่านี้ต่อไป จำเป็นต้องมีการเป็นสมาชิก Xbox Live Gold (ขายแยกต่างหาก) สำหรับบางเกม และผู้เล่นหลายคนแบบออนไลน์บนคอนโซล Xbox One และ Xbox Series จำเป็นต้องดาวน์โหลด (มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เก็บข้อมูล บรอดแบนด์ และ ISP ที่สำคัญ) และบัญชี Microsoft อาจต้องใช้ฮาร์ดแวร์และการสมัครใช้งานเพิ่มเติม มีการจำกัดอายุ ส่วนลด Xbox Game Pass ขึ้นอยู่กับราคา Microsoft Store และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ รวมถึงไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ ข้อเสนอส่วนลดไม่รวมชื่อภายใน 30 วันนับจากวันเปิดตัว และไม่สามารถใช้ได้กับบางชื่อ แลก Xbox Game Pass สูงสุด 36 เดือนต่อบัญชีในแต่ละครั้ง บริการ ฟีเจอร์ และข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft (microsoft.com/msa)

Xbox Game Pass สำหรับ PC

ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Xbox Game Pass สำหรับ PC บนอุปกรณ์ Windows 10 ในจำนวนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แต่ละเกมที่เปิดใช้งาน Xbox Live จะสามารถเล่นได้ครั้งละหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น

การสมัครใช้งาน Xbox Game Pass สำหรับ PC จะเชื่อมโยงกับบัญชี Xbox ของคุณ

ใช้การเป็นสมาชิก Xbox Game Pass สำหรับ PC ที่ใช้งนอยู่ของคุณเพื่อเล่นเกมพีซีบนพีซี Windows 10 (ไม่รวม Windows 10 ใน S โหมด และบนอุปกรณ์ ARM) จำเป็นต้องใช้การดาวน์โหลดแอป การอัปเดต Windows และที่เก็บข้อมูล ความต้องการของระบบจะแตกต่างกันไปตามเกม ประสิทธิภาพการทำงานจะปรับตามระบบระดับสูงกว่า ชื่อเกม ความพร้อมใช้งาน จำนวน และฟีเจอร์จะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ตามภูมิภาคและแพลตฟอร์ม สำหรับการเป็นสมาชิกแบบประจำ สมาชิกจะยังคงถูกเรียกเก็บตามราคาปัจจุบันในขณะนั้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมภาษีที่มีผลบังคับใช้) เว้นแต่จะยกเลิก ยกเลิกที่ account.microsoft.com/services การแจ้งให้ทราบก่อนซื้อ Add-on, DLC, วัสดุสิ้นเปลือง, สกุลเงินเสมือน หรือการสมัครใช้งาน (ขายแยกต่างหาก): หากการเป็นสมาชิกของคุณสิ้นสุดลง หรือเกมถูกลบออกจากแค็ตตาล็อก คุณต้องเปิดใช้งานการเป็นสมาชิกของคุณอีกครั้ง หรือซื้อเกมแยกต่างหากเพื่อใช้รายการเหล่านี้ต่อไป จำเป็นต้องดาวน์โหลด (มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เก็บข้อมูล บรอดแบนด์ และ ISP ที่สำคัญ) และบัญชี Microsoft อาจต้องใช้ฮาร์ดแวร์และการสมัครใช้งานเพิ่มเติม มีการจำกัดอายุ ส่วนลด Xbox Game Pass ขึ้นอยู่กับราคา Microsoft Store และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ รวมถึงไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ ข้อเสนอส่วนลดไม่รวมชื่อภายใน 30 วันนับจากวันเปิดตัว และไม่สามารถใช้ได้กับบางชื่อ EA Play เป็นไปตามเงื่อนไข: https://www.ea.com/ea-access/terms แลก Xbox Game Pass สูงสุด 36 เดือนต่อบัญชีในแต่ละครั้ง บริการ ฟีเจอร์ และข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft (microsoft.com/msa)

Xbox Game Pass Ultimate

ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Xbox Game Pass Ultimate บนอุปกรณ์ Windows 10 และคอนโซล Xbox One หรือ Xbox Series ในจำนวนที่เหมาะสม สามารถเล่นเกมได้ครั้งละหนึ่งคอนโซลเท่านั้น อนุญาตให้ใช้เกมอื่นๆ บนพีซีพร้อมกันได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละเกมที่เปิดใช้งาน Xbox Live จะสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์หรือคอนโซลครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น โปรดูกฎเกมดิจิทัลของ Xbox One หรือ Xbox Series กฏ Xbox Play Anywhere กฎ Xbox Game Pass สำหรับคอนโซล และกฎ Xbox Game Pass สำหรับ PC ตามที่บังคับใช้

การสมัครใช้งาน Xbox Game Pass Ultimate จะเชื่อมโยงกับบัญชี Xbox ของคุณ

ใช้การเป็นสมาชิก Xbox Game Pass Ultimate ที่ใช้งานอยู่ของคุณเพื่อเล่นเกมบนคอนโซล Xbox One และ Xbox Series และพีซี Windows 10 (ไม่รวม Windows 10 ใน S โหมด และบนอุปกรณ์ ARM) และสตรีมบางเกม (หากมี) ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ Xbox Game Pass Ultimate ประกอบด้วย Xbox Game Pass สำหรับคอนโซล Game Pass สำหรับ PC Xbox Live Gold และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม หมายเหตุ: การซื้อ Xbox Game Pass Ultimate จะอัปเกรดการเป็นสมาชิก Xbox Live Gold และ/หรือ Xbox Game Pass (สำหรับพีซีหรือคอนโซล) และ/หรือ สมาชิก EA Play ที่มีอยู่ของคุณโดยอัตโนมัติเป็น Xbox Game Pass Ultimate ในอัตราส่วนการแปลงแต่ละครั้งตามจำนวนวันที่เหลือ เรียนรู้วิธีการทำงานที่ www.xbox.com/gamepass การแลกใช้รหัสในอนาคตจะยังขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการแปลง อัตราส่วนการแปลงอาจมีการเปลี่ยนแปลง การแปลงทั้งหมดเป็น Xbox Game Pass Ultimate ถือเป็นที่สิ้นสุด: เมื่อแปลงแล้ว คุณจะไม่สามารถแปลงการเป็นสมาชิก Xbox Game Pass Ultimate กลับไปเป็นการเป็นสมาชิกก่อนหน้าได้ EA Play เป็นไปตามเงื่อนไข: https://www.ea.com/ea-access/terms การสมัครใช้งานอื่นๆ ที่มีอยู่อาจยังมีการแปลง แลก Xbox Game Pass Ultimate สูงสุด 36 เดือนต่อบัญชีในแต่ละครั้ง รวมถึงเวลาที่แปลงจาก Xbox Live Gold และ/หรือ Xbox Game Pass (สำหรับพีซีหรือคอนโซล) และ/หรือ EA Play 
ชื่อเกม ความพร้อมใช้งาน จำนวน และฟีเจอร์จะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ตามภูมิภาคและแพลตฟอร์ม สำหรับการเป็นสมาชิกแบบประจำ สมาชิกจะยังคงถูกเรียกเก็บตามราคาปัจจุบันในขณะนั้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมภาษีที่มีผลบังคับใช้) เว้นแต่จะยกเลิก ยกเลิกที่ account.microsoft.com/services การแจ้งให้ทราบก่อนซื้อ Add-on, DLC, วัสดุสิ้นเปลือง, สกุลเงินเสมือน หรือการสมัครใช้งาน (ขายแยกต่างหาก): หากการเป็นสมาชิกของคุณสิ้นสุดลง หรือเกมถูกลบออกจากแค็ตตาล็อก คุณต้องเปิดใช้งานการเป็นสมาชิกของคุณอีกครั้ง หรือซื้อเกมแยกต่างหากเพื่อใช้รายการเหล่านี้ต่อไป จำเป็นต้องดาวน์โหลด (มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เก็บข้อมูล บรอดแบนด์ และ ISP ที่สำคัญ) และบัญชี Microsoft  อาจต้องใช้ฮาร์ดแวร์และการสมัครใช้งานเพิ่มเติม มีการจำกัดอายุ ผู้เล่นหลายคนแบบออนไลน์ระหว่างรุ่นคอนโซล Xbox ไม่รองรับในบางเกม ส่วนลด Xbox Game Pass ขึ้นอยู่กับราคา Microsoft Store และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ รวมถึงไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ ข้อเสนอส่วนลดไม่รวมชื่อภายใน 30 วันนับจากวันเปิดตัว และไม่สามารถใช้ได้กับบางชื่อ จำนวนและเนื้อหาของสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค แพลตฟอร์ม และช่วงเวลา และต้องแลกใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริการ ฟีเจอร์ และข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft (microsoft.com/msa) สำหรับพีซี: จำเป็นต้องใช้การดาวน์โหลดแอป การอัปเดต Windows และที่เก็บข้อมูล (xbox.com/pcgamesplan) ความต้องการของระบบจะแตกต่างกันไปตามเกม ประสิทธิภาพการทำงานจะปรับตามระบบระดับสูงกว่า 

การเล่นเกมบนคลาวด์ (เบต้า):  มีขีดจำกัดการสตรีม (เช่น ระยะเวลาการสตรีม และขีดจำกัดเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน) ประสิทธิภาพของการสตรีมจะได้รับผลกระทบจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ อุปกรณ์ และปัจจัยอื่นๆ การเล่นเกมของคุณบนอุปกรณ์อื่นอาจถูกจำกัด เกมที่สตรีมอาจมีฟังก์ชันการใช้งานที่จำกัด ตัวอย่างเช่น:

  • ความละเอียดของวิดีโอแบบจำกัด;

  • การตอบสนองด้วยเสียงแบบจำกัด;

  • ที่เก็บข้อมูลการบันทึกเกมแบบจำกัด (บันทึกในระบบคลาวด์เท่านั้น);

  • การซื้อภายในเกมส์แบบจำกัด;

  • ฟังก์ชันเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นแบบจำกัด;

  • การสนับสนุนแอปที่มาพร้อมการสมัครใช้งานแบบจำกัด และ/หรือ

  • การสนับสนุนอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบจำกัด

การสตรีมอาจจำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมที่เข้ากันได้ (ขายแยกต่างหาก)

Minecraft

Minecraft Realms

ผู้เล่นสูงสุด 2 คนต่อเซิร์ฟเวอร์

Realms คือการสมัครใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ผู้เล่นหลายคนแบบส่วนบุคคลที่จะใช้กับ Minecraft เวอร์ชันที่รองรับ (เกมขายแยกต่างหาก) บนแพลตฟอร์มที่รองรับซึ่งคุณเป็นเจ้าของเกม (ไม่รองรับ Minecraft Java Edition และ Xbox360) ต้องสมัครใช้งาน Xbox Live Gold เพื่อเล่นบน Xbox (ขายแยกต่างหาก) สำหรับการสมัคใช้งานแบบประจำ หลังจากช่วงโปรโมชัน การสมัครใช้งานจะยังคงถูกเรียกเก็บตามราคาปัจจุบันในขณะนั้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) รวมภาษีที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะยกเลิก ยกเลิกในบัญชี Microsoft ถ้าคุณเล่น Minecraft ผ่าน Game Pass Realms คือการสมัครใช้งานแยกต่างหาก คุณจะต้องซื้อและยกเลิกการสมัครใช้งานแต่ละรายการแยกต่างหาก ถ้าการสมัครใช้งานของคุณไม่ได้ใช้งานนานเกิน 18 เดือน ข้อมูล Realms ของคุณจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ อาจมีค่าธรรมเนียม ISP ส่วนลด Realms ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ รวมถึงไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ ข้อกำหนด ฟีเจอร์ บริการออนไลน์ หรือการสมัครใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft (microsoft.com/msa) และข้อตกลงสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ Realms (https://www.minecraft.net/realms/terms/) 
(Realms: Java Edition คือการสมัครใช้งานแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก และต้องใช้ Minecraft: เกม Java Edition)

Minecraft Realms Plus

ผู้เล่นสูงสุด 10 คนต่อเซิร์ฟเวอร์

Realms Plus คือการสมัครใช้งานสำหรับเนื้อหาและเซิร์ฟเวอร์ส่วนบุคคลของ Realms ที่จะใช้กับ Minecraft เวอร์ชันที่รองรับ (เกมขายแยกต่างหาก) บนแพลตฟอร์มที่รองรับซึ่งคุณเป็นเจ้าของเกม (ไม่รองรับ Minecraft Java Edition และ Xbox360) จำเป็นต้องมีการสมัครใช้งานที่ใช้งานอยู่เพื่อใช้เนื้อหา Realms Plus เนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา และอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ ต้องสมัครใช้งาน Xbox Live Gold เพื่อเล่นบน Xbox (ขายแยกต่างหาก) สำหรับการสมัคใช้งานแบบประจำ หลังจากช่วงโปรโมชัน การสมัครใช้งานจะยังคงถูกเรียกเก็บตามราคาปัจจุบันในขณะนั้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) รวมภาษีที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะยกเลิก ยกเลิกในบัญชี Microsoft ของคุณ ถ้าคุณเล่น Minecraft ผ่าน Game Pass Realms Plus คือการสมัครใช้งานแยกต่างหาก คุณจะต้องซื้อและยกเลิกการสมัครใช้งานแต่ละรายการแยกต่างหาก หากการสมัครใช้งานของคุณสิ้นสุดลง หรือรายการเนื้อหาถูกลบออกจากแค็ตตาล็อก คุณต้องเปิดใช้งานการสมัครใช้งานของคุณอีกครั้ง หรือซื้อเนื้อหาแยกต่างหากเพื่อใช้งานต่อไป ถ้าการสมัครใช้งานของคุณไม่ได้ใช้งานนานเกิน 18 เดือน ข้อมูล Realms Plus ของคุณจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ อาจมีค่าธรรมเนียม ISP ส่วนลด Realms Plus ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ รวมถึงไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ ข้อกำหนด ฟีเจอร์ บริการออนไลน์ หรือการสมัครใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft (microsoft.com/msa) และข้อตกลงสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ Realms (https://www.minecraft.net/realms/terms/) 

(Realms: Java Edition คือการสมัครใช้งานแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก และต้องใช้ Minecraft: เกม Java Edition)

แอปพลิเคชัน

แอป

อุปกรณ์ Windows 10 10 เครื่อง

แม้ว่าจะมีกฎทั่วไปข้างต้น ก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปที่ให้บริการฟรีไปยังอุปกรณ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยบัญชี Microsoft ของคุณได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×