การใช้เครื่องพิมพ์บนเครือข่ายของคุณร่วมกัน

ใน Windows 10 คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ของคุณร่วมกันกับพีซีหลายเครื่องบนเครือข่ายของคุณ หากต้องการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันจากพีซีที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ (พีซีหลัก) กับพีซีรองที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ คุณต้องตั้งค่าการตั้งค่าการใช้ร่วมกันสำหรับเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับพีซีหลัก (ด้วยแบบไร้สายหรือโดยใช้สาย USB) แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าพีซีหลักเปิดอยู่ เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ และเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย

หมายเหตุ: เมื่อใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าการใช้ร่วมกันไว้บนพีซีหลักและพีซีรอง และยังควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ชื่อของพีซีหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การตั้งค่าการใช้ร่วมกัน และดูที่ส่วน การค้นหาชื่อพีซีของคุณ ท้ายหัวข้อนี้

การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันบนพีซีหลัก

คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ของคุณร่วมกันได้สองวิธี โดยใช้การตั้งค่า หรือแผงควบคุม

การใช้เครื่องพิมพ์ของคุณร่วมกันโดยใช้การตั้งค่า

 1. เลือกปุ่มเริ่ม จากนั้นเลือกการตั้งค่า>อุปกรณ์ >เครื่องพิมพ์ & สแกนเนอร์ 

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วเลือก จัดการ

 3. เลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกแท็บ การใช้ร่วมกัน

 4. บนแท็บ การใช้ร่วมกัน ให้เลือก ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

 5. หากคุณต้องการ ให้แก้ไขชื่อที่ใช้ร่วมกันของเครื่องพิมพ์ คุณจะใช้ชื่อนี้เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์จากพีซีรอง

การใช้เครื่องพิมพ์ของคุณร่วมกันโดยใช้แผงควบคุม

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์ control panel และเลือก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้เลือก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 3. กดเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกันค้างไว้ (หรือคลิกขวา) ให้เลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกแท็บ การใช้ร่วมกัน

 4. บนแท็บ การใช้ร่วมกัน ให้เลือก ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

 5. หากคุณต้องการ ให้แก้ไขชื่อที่ใช้ร่วมกันของเครื่องพิมพ์ คุณจะใช้ชื่อนี้เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์จากพีซีรอง

 1. เลือกปุ่มเริ่ม จากนั้นเลือกการตั้ง ค่า>อุปกรณ์>เครื่องพิมพ์ & สแกนเนอร์ 

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน แล้วเลือก จัดการ

 3. เลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกแท็บ การใช้ร่วมกัน

 4. บนแท็บ การใช้ร่วมกัน ให้เลือก ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

 5. หากคุณต้องการ ให้แก้ไขชื่อที่ใช้ร่วมกันของเครื่องพิมพ์ คุณจะใช้ชื่อนี้เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์จากพีซีรอง
  การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันในคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์ control panel และเลือก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้เลือก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 3. กดเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ร่วมกันค้างไว้ (หรือคลิกขวา) ให้เลือก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกแท็บ การใช้ร่วมกัน

 4. บนแท็บ การใช้ร่วมกัน ให้เลือก ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

 5. หากคุณต้องการ ให้แก้ไขชื่อที่ใช้ร่วมกันของเครื่องพิมพ์ คุณจะใช้ชื่อนี้เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์จากพีซีรอง
  การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันในคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันกับพีซีเครื่องอื่น

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันกับพีซีเครื่องอื่นได้สองวิธี โดยใช้การตั้งค่า หรือแผงควบคุม

 1. เลือกปุ่มเริ่ม จากนั้นเลือกการตั้ง ค่า>อุปกรณ์>เครื่องพิมพ์ & สแกนเนอร์

 2. ภายใต้ เพิ่มเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ ให้เลือก เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์

 3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้วเลือก เพิ่มอุปกรณ์
  เพิ่มเครื่องพิมพ์

 4. หากคุณไม่เห็นเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ ให้เลือก เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ

 5. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันตามชื่อ แล้วใส่ชื่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของพีซีหลักและชื่อที่ใช้ร่วมกันของเครื่องพิมพ์โดยใช้หนึ่งในรูปแบบเหล่านี้:

  • \\computername\printername

  • http://computername/printername/.printer

 6. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก ถัดไป เพื่อทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ให้ดูที่ส่วน ค้นหาชื่อพีซีของคุณ ในหัวข้อนี้ ตามค่าเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของพีซีหลักในการเข้าถึงเครื่องพิมพ์

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์ control panel และเลือก แผงควบคุม

 2. ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้เลือก ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก เพิ่มเครื่องพิมพ์

 3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ เลือก ถัดไป เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

 4. หากคุณไม่เห็นเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ ให้เลือก เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ

 5. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มอุปกรณ์ ให้เลือกเลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันตามชื่อ แล้วใส่ชื่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของพีซีหลักและชื่อที่ใช้ร่วมกันของเครื่องพิมพ์โดยใช้หนึ่งในรูปแบบเหล่านี้:

  • \\computername\printername

  • http://computername/printername/.printer

 6. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก ถัดไป เพื่อทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ให้ดูที่ส่วน ค้นหาชื่อพีซีของคุณ ในหัวข้อนี้ ตามค่าเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของพีซีหลักในการเข้าถึงเครื่องพิมพ์

การตั้งค่าการใช้ร่วมกัน

การตั้งค่าที่คุณใช้เพื่อใช้อุปกรณ์ร่วมกันมักเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น หากไม่เปิดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้เพื่อเปิดการตั้งค่าโดยใช้การตั้งค่าหรือแผงควบคุม

 1. เลือกปุ่มเริ่ม จากนั้นเลือกการตั้งค่า >เครือข่าย & อินเทอร์เน็ต> wi-fi

 2. ภายใต้ การตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก เปลี่ยนตัวเลือกการใช้งานร่วมกันขั้นสูง

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง ให้ขยายส่วน ส่วนตัว จากนั้นภายใต้ การค้นพบเครือข่าย ให้เลือก เปิดการค้นพบเครือข่าย

 4. ภายใต้ การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ให้เลือก เปิดการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์ control panel และเลือก แผงควบคุม

 2. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน > เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 3. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง ให้ขยายส่วน ส่วนตัว จากนั้นภายใต้ การค้นพบเครือข่าย ให้เลือก เปิดการค้นพบเครือข่าย

 4. ภายใต้ การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ให้เลือก เปิดการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

การค้นหาชื่อพีซีของคุณ

คุณจำเป็นต้องใช้ชื่อของพีซีหลักของคุณ หรือที่เรียกว่าชื่อคอมพิวเตอร์หรือชื่ออุปกรณ์ ในการเชื่อมต่อพีซีรองกับเครื่องพิมพ์

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์ ชื่อคอมพิวเตอร์

 2. เลือก ดูชื่อพีซีของคุณ

 3. ภายใต้ ชื่ออุปกรณ์ คุณจะเห็นชื่อพีซี (คอมพิวเตอร์)

 1. ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์ control panel และเลือก แผงควบคุม

 2. เลือกระบบและความปลอดภัย>ระบบ>ดูชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

 3. ภายใต้ ชื่อคอมพิวเตอร์ คุณจะเห็นชื่อพีซี (คอมพิวเตอร์)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×