Giới thiệu về Quản lý Quyền Kỹ thuật số

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ bản quyền tác giả có thể ngăn không cho bạn sao chép, sửa đổi hoặc chuyển hình ảnh, âm nhạc và các nội dung khác.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của bạn được sử dụng nội dung này.

Với điện thoại này, bạn có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng PlayReady. Nếu phần mềm DRM nhất định không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu khả năng của phần mềm DRM như vậy để truy cập nội dung được bảo vệ bằng DRM mới bị từ chối. Việc thu hồi cũng có thể ngăn chặn gia hạn nội dung được bảo vệ bằng DRM như vậy đã có trong thiết bị của bạn. Việc thu hồi phần mềm DRM không ảnh hưởng đến việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nếu điện thoại của bạn có nội dung được bảo vệ bằng PlayReady hoặc WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất nếu định dạng bộ nhớ thiết bị. Bạn cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên điện thoại của bạn bị lỗi. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của bạn sử dụng lại cùng nội dung này trên thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Thuộc tính

ID Bài viết: 11736 - Xem lại Lần cuối: 17-05-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi