Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bạn có thể điều chỉnh số lượng khoảng trắng mà mỗi bản ghi trong một bảng Access sử dụng bằng cách thay đổi thuộc tính cỡ trường của các trường số trong bảng đó. Bạn cũng có thể thay đổi cỡ trường của trường lưu trữ dữ liệu văn bản, mặc dù thao tác này không ảnh hưởng nhiều đến số lượng khoảng trắng được sử dụng.

Lưu ý: Chức năng được giải thích trong bài viết này không áp dụng cho cơ sở dữ liệu web Access và các ứng dụng web Access.

Trong bài viết này

Điều gì xảy ra khi tôi thay đổi kích cỡ trường?

Bạn có thể thay đổi kích cỡ trường của một trường trống hoặc trường đã chứa dữ liệu rồi. Hiệu ứng thay đổi kích cỡ trường tùy thuộc vào việc trường đó đã chứa dữ liệu hay chưa.

 • Nếu trường không chứa dữ liệu    Khi bạn thay đổi cỡ trường, kích cỡ của giá trị dữ liệu mới sẽ chỉ giới hạn cho trường đó. Đối với các trường số, cỡ trường quyết định chính xác dung lượng đĩa mà Access sử dụng cho mỗi giá trị của trường. Đối với các trường văn bản, cỡ trường sẽ quyết định dung lượng đĩa tối đa mà Access cho phép đối với mỗi giá trị của trường đó.

 • Nếu trường có chứa dữ liệu    Khi bạn thay đổi kích cỡ trường, Access sẽ cắt cụt tất cả các giá trị trong trường vượt quá kích cỡ trường cho phép và cũng giới hạn kích cỡ của các giá trị dữ liệu mới dành cho trường như mô tả ở trên.

Thay đổi kích cỡ trường của một trường số

Mẹo: Nếu trường mà bạn muốn thay đổi cỡ trường đã có sẵn dữ liệu, hãy cân nhắc việc sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn trước khi tiếp tục.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng có chứa trường mà bạn muốn thay đổi rồi bấm Dạng xem Thiết kế.

 2. Trong lưới thiết kế bảng, hãy chọn trường mà bạn muốn thay đổi kích cỡ trường.

 3. Trong ngăn Thuộc tính Trường, trên tab Chung, nhập kích cỡ trường mới vào trong thuộc tính Kích cỡ trường. Bạn có thể chọn từ những giá trị sau:

  • Byte — Đối với các số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 255. Yêu cầu bộ nhớ là một byte đơn.

  • Số nguyên — Đối với các số nguyên trong phạm vi -32.768 đến +32.767. Yêu cầu bộ nhớ là hai byte.

  • Số nguyên dài — Đối với các số nguyên trong phạm vi -2.147.483.648 đến +2.147.483.647. Yêu cầu bộ nhớ là bốn byte.

   Mẹo: Dùng kiểu dữ liệu Số nguyên dài khi bạn tạo khóa ngoại để liên kết một trường với một trường khóa chính AutoNumber của một bảng khác.

  • Đơn — Đối với các giá trị điểm số trôi nổi trong phạm vi từ -3,4 x 1038 đến +3,4 x 1038 và tối đa lên tới bảy chữ số có nghĩa. Yêu cầu bộ nhớ là bốn byte.

  • Đôi — Đối với các giá trị điểm số trôi nổi trong phạm vi từ -1,797 x 10308 đến +1,797 x 10308 và tối đa lên tới 15 chữ số có nghĩa. Yêu cầu bộ nhớ là tám byte.

  • ID Sao lại — Để lưu một GUID bắt buộc phải có để sao lại. Yêu cầu bộ nhớ là 16 byte.

   Lưu ý: Lặp lại không được hỗ trợ với định dạng tệp .accdb.

  • Thập phân — Đối với các giá trị số trong phạm vi -9,999... x 1027 đến +9,999... x 1027. Yêu cầu bộ nhớ là 12 byte.

Thay đổi kích cỡ trường của một trường văn bản

Mẹo: Nếu trường mà bạn muốn thay đổi cỡ trường đã có sẵn dữ liệu rồi, hãy cân nhắc việc sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn trước khi tiếp tục.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng có chứa trường mà bạn muốn thay đổi rồi bấm Dạng xem Thiết kế.

 2. Trong lưới thiết kế bảng, hãy chọn trường mà bạn muốn thay đổi kích cỡ trường.

 3. Trong ngăn Thuộc tính Trường, trên tab Chung, hãy nhập cỡ trường mới trong thuộc tính Cỡ Trường. Bạn có thể nhập giá trị từ 1 đến 255. Số này chỉ định số ký tự tối đa có thể cho mỗi giá trị. Đối với các trường văn bản lớn hơn, hãy sử dụng kiểu dữ liệu Bản ghi nhớ (Văn bản Dài nếu sử dụng Access 2016).

  Lưu ý: Đối với dữ liệu trong trường Văn bản (Văn bản Ngắn nếu sử dụng Access 2016), Access không giữ lại khoảng trắng trên mức cần thiết để lưu các giá trị thực tế. Thuộc tính Cỡ Trường là kích cỡ giá trị trường tối đa.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×