Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bạn có thể kiểm soát xem bạn muốn thực hiện cuộc gọi thoại và video Lync hay không và chia sẻ nội dung cuộc họp bằng cách chỉ sử dụng Wi-Fi hoặc bằng cách sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động khi bạn không kết nối Wi-Fi.

Để xem hoặc thay đổi dữ liệu của bạn sử dụng thiết đặt:

  • Từ màn hình thông tin của tôi, gõ nhẹ Tùy chọn. Thiết đặt wi-fi sẽ được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình. Gõ nhẹ vào thiết đặt Yêu cầu Wi Fi… bạn muốn thay đổi.

Dưới đây là các thiết đặt có thể xảy ra, các giá trị mặc định và ý nghĩa của chúng:

Kiểu sử dụng dữ liệu

Thiết đặt mặc định

Nội dung này có nghĩa là

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thay đổi thiết đặt này…

Yêu cầu Wi-Fi cho VoIP

TẮT

Lync sẽ cố gắng sử dụng Wi-Fi thực hiện Lync cuộc gọi nhưng khi bạn không kết nối Với Wi-Fi, ứng dụng Lync sẽ sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động của bạn.

... thành BẬT: Nếu bạn đã kết nối với mạng Wi-Fi, Lync sẽ tìm cách sử dụng Wi-Fi cuộc gọi. Nếu bạn không được kết nối với mạng Wi-Fi khi thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video, Lync sẽ gọi lại cho bạn theo số mà bạn chỉ định. Trong trường hợp này, bạn sẽ được kết nối với phần âm thanh của cuộc Lync cuộc gọi. Video sẽ không sẵn dùng. Điều này có thể dẫn đến việc dùng số phút của gói đăng ký thoại trên di động của bạn.

Yêu cầu Wi-Fi cho Video

BẬT

Lync sẽ chỉ sử dụng Wi-Fi thực hiện cuộc Lync video. Lync sẽ không dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để gửi hoặc nhận video.

... sang TẮT: Lync sẽ sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động của bạn để gửi và nhận video khi bạn không kết nối với Wi-Fi mạng. Nếu bạn kết nối với Wi-Fi, bạn Lync cách sử dụng mạng Wi-Fi cho video thay vào đó. Video không khả dụng đối với cuộc gọi được kết nối với số di động qua mạng thoại di động.

Yêu cầu Wi-Fi cho Nội dung

BẬT

Lync sẽ chỉ sử dụng Wi-Fi nhận nội dung cuộc họp. Lync sẽ không dùng kết nối dữ liệu di động của bạn để nhận nội dung cuộc họp.

... thành TẮT: Lync sẽ sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động của bạn để cho phép bạn nhận nội dung cuộc họp khi bạn không kết nối với mạng Wi-Fi bạn. Nếu bạn đã kết nối Với Wi-Fi, Lync sẽ cố gắng sử dụng mạng Wi-Fi nhận nội dung cuộc họp thay vào đó.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×