Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS DÀNH CHO WINDOWS PHONE

Các điều khoản cấp phép này là thỏa thuận giữa Microsoft Corporation (hoặc một trong các công ty liên kết của Microsoft Corporation, tùy theo nơi bạn sống) và bạn. Vui lòng đọc các điều khoản này. Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm có tên nêu trên. Những điều khoản này cũng áp dụng với mọi

 • cập nhật,

 • bổ sung,

 • dịch vụ trên Internet và

 • dịch vụ hỗ trợ

của Microsoft dành cho phần mềm này, trừ khi có các điều khoản khác đi kèm những mục đó. Nếu đúng như vậy, thì những điều khoản đó sẽ được áp dụng.

Bằng cách tải về hoặc sử dụng phần mềm, bạn đã chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, xin đừng sử dụng phần mềm.

Nếu bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản cấp phép này, bạn có các quyền nêu dưới đây.

1. QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG.

  1. Cài đặt và Sử dụng. Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao của phần mềm trên tối đa năm (5) thiết bị có bật Windows Phone được gắn kết với tài khoản Microsoft mà bạn dùng để truy nhập Windows Phone Store/Marketplace.

  2. Phần mềm này yêu cầu kết nối với hệ thống máy tính chạy các bản sao có giấy phép hợp lệ của Microsoft Skype for Business hoặc Microsoft Skype for Business Online thông qua mạng không dây trên internet. Các bản cập nhật hoặc nâng cấp cho Microsoft Skype for Business Server có thể được yêu cầu để nhận được đầy đủ các chức năng. Một số chức năng có thể không sẵn dùng trên tất cả các quốc gia.

  3. Các chương trình của Bên thứ Ba. Phần mềm có thể bao gồm các chương trình của bên thứ ba mà Microsoft, không phải là bên thứ ba, cấp phép cho bạn theo thỏa thuận này. Bất cứ thông báo nào, nếu có, đối với chương trình của bên thứ ba được bao gồm chỉ để thông tin cho bạn.

2. CẦN CÓ TRUY NHẬP INTERNET.

Bạn có thể phát sinh phí liên quan đến việc truy nhập Internet, truyền dữ liệu và các dịch vụ khác theo các điều khoản của gói dịch vụ dữ liệu và bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn đã thực hiện với nhà cung cấp mạng về việc sử dụng phần mềm. Chỉ cá nhân bạn chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản phí nào đối với nhà cung cấp mạng.

3. DỊCH VỤ INTERNET.

Microsoft cung cấp các dịch vụ trên Internet với phần mềm này. Microsoft có thể thay đổi hoặc hủy dịch vụ bất cứ khi nào.

  1. Đồng ý Sử dụng các Dịch vụ trên Internet hoặc Không dây. Phần mềm này có thể kết nối với các dịch vụ không dây trên Internet. Việc sử dụng phần mềm này thể hiện việc bạn đồng ý gửi thông tin tiêu chuẩn về thiết bị (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thông tin kỹ thuật về thiết bị, hệ thống và phần mềm ứng dụng và các thiết bị ngoại vi của bạn) đối với các dịch vụ trên Internet hoặc không dây. Nếu các điều khoản khác được cung cấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, các điều khoản đó cũng được áp dụng.

  2. Sử dụng không đúng Dịch vụ Internet. Bạn không được dùng bất cứ dịch vụ Internet nào, dưới bất kỳ hình thức nào, có thể gây hại hoặc làm ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng dịch vụ internet hoặc mạng không dây của bất cứ người nào khác. Bạn cũng không được dùng bất cứ dịch vụ Internet nào để tìm cách có được truy nhập bất hợp pháp vào bất cứ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc mạng nào bằng bất kỳ cách thức nào.

4. PHẠM VI CẤP PHÉP.

Phần mềm được cấp phép, chứ không được bán. Thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để dùng phần mềm này. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi pháp luật trao cho bạn nhiều quyền hơn bất chấp giới hạn này, bạn chỉ được dùng phần mềm này theo như những điều khoản đã cho phép trong thỏa thuận này. Để làm được như thế, bạn phải tuân theo mọi giới hạn kỹ thuật trong phần mềm chỉ cho phép bạn dùng theo những cách nhất định. Bạn không thể

 • lách bất kỳ giới hạn về kỹ thuật nào trong phần mềm này;

 • thiết kế ngược, biên dịch ngược hoặc phân tách phần mềm này, trừ khi và chỉ ở mức độ pháp luật hiện hành cho phép rõ, bất chấp hạn chế này;

 • tạo thêm các bản sao của phần mềm hơn số lượng đã nêu trong thỏa thuận này hoặc được luật pháp cho phép, bất chấp hạn chế này,

 • phát hành phần mềm cho người khác để sao chép;

 • thuê, cho thuê hoặc cho mượn phần mềm; hoặc

 • chuyển phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

5. TÀI LIỆU.

Nếu có tài liệu đi kèm với phần mềm này, bạn có thể sao chép và sử dụng các tài liệu đó cho mục đích tham khảo và trong nội bộ của bạn.

6. CHUYỂN SANG THIẾT BỊ KHÁC.

Bạn có thể dỡ cài đặt phần mềm và cài đặt nó trên một thiết bị khác cho việc sử dụng của bạn. Bạn không thể làm như vậy nhằm chia sẻ giấy phép này giữa các thiết bị nằm ngoài phạm vi thỏa thuận này.

7. GIỚI HẠN XUẤT KHẨU.

Phần mềm này tuân theo luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật cũng như quy định trong nước và quốc tế về xuất khẩu được áp dụng cho phần mềm này. Những điều luật này bao gồm giới hạn về điểm đến, người dùng cuối và việc dùng cuối. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.microsoft.com/exporting.

8. DỊCH VỤ HỖ TRỢ.

Do phần mềm này là "như hiện trạng", chúng tôi có thể không cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nó. Nhà sản xuất điện thoại và nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn không chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho phần mềm này.

9. TOÀN BỘ THỎA THUẬN.

Thỏa thuận này và các điều khoản bổ sung, cập nhật, dịch vụ trên Internet và dịch vụ hỗ trợ mà bạn sử dụng, là toàn bộ thỏa thuận cho phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ.

10. ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG.

  1. Hoa Kỳ. Nếu bạn đã mua phần mềm tại Hoa Kỳ, luật pháp tiểu bang Washington điều chỉnh việc diễn giải thỏa thuận này và áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm phần mềm, bất chấp những xung đột về nguyên tắc pháp luật. Luật của bang nơi bạn sống sẽ điều chỉnh tất cả các khiếu kiện khác bao gồm các khiếu kiện theo luật bảo vệ người tiêu dùng của bang, luật chống cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm dân sự.

  2. Canada. Nếu bạn đã mua phần mềm ở Canada, luật pháp của tỉnh nơi bạn sống sẽ điều chỉnh diễn giải của thỏa thuận này, các khiếu kiện vi phạm thỏa thuận và tất cả các khiếu kiện khác (bao gồm các khiếu kiện bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng, và đền bù thiệt hại), bất kể có mâu thuẫn với các nguyên tắc luật hay không.

  3. Bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn mua phần mềm này tại bất cứ quốc gia nào khác thì sẽ áp dụng luật pháp của quốc gia đó.

11. HIỆU LỰC PHÁP LÝ.

Thỏa thuận này mô tả quyền hợp pháp nhất định. Bạn có thể có các quyền khác theo luật pháp tại quốc gia nơi bạn sống. Bạn cũng có thể có quyền liên quan đến bên mà bạn đã mua phần mềm. Thỏa thuận này không làm thay đổi quyền của bạn theo pháp luật của quốc gia nơi bạn sống nếu như luật pháp của quốc gia đó không cho phép làm như vậy.

12. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO HÀNH. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP "THEO NGUYÊN TRẠNG", "VỚI TẤT CẢ LỖI" VÀ "NHƯ SẴN CÓ". BẠN PHẢI CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. MICROSOFT VÀ NHÀ CUNG CẤP KHÔNG DÂY MÀ PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC PHÂN PHỐI QUA MẠNG CỦA HỌ, MỖI CÔNG TY LIÊN KẾT TƯƠNG ỨNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP (CÁC BÊN ĐƯỢC BAO GỒM) KHÔNG CUNG CẤP BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO THEO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM NÀY. BẠN PHẢI CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT CỦA PHẦN MỀM. NẾU PHẦN MỀM BỊ LỖI, BẠN PHẢI CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO CÁC DỊCH VỤ HOẶC SỬA CHỮA CẦN THIẾT. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN MÀ THỎA THUẬN NÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP, CÁC BÊN BAO GỒM LOẠI TRỪ MỌI ĐẢM BẢO HOẶC ĐIỀU KIỆN, BAO HÀM TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ ĐẢM BẢO KHÔNG VI PHẠM.

ĐỐI VỚI NƯỚC ÚC - BẠN CÓ SỰ BẢO ĐẢM PHÁP ĐỊNH THEO LUẬT NGƯỜI TIÊU DÙNG ÚC VÀ KHÔNG ĐIỀU NÀO TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ DỤNG Ý LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN ĐÓ.

13. HẠN CHẾ VÀ LOẠI TRỪ THIỆT HẠI VÀ SỬA CHỮA. TRONG PHẠM VI KHÔNG BỊ PHÁP LUẬT CẤM, BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC MICROSOFT BỒI THƯỜNG CHO NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA BẰNG MỘT DOLLAR MỸ ($1.00). BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG ĐÒI HỎI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM NHỮNG THIỆT HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ, LỢI NHUẬN BỊ MẤT, THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HAY VÔ TÌNH ĐỐI VỚI BẤT KỲ BÊN BAO GỒM NÀO.

Giới hạn này áp dụng cho

 • mọi thứ liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên các trang Internet của bên thứ ba hoặc các chương trình của bên thứ ba và

 • các khiếu kiện vi phạm hợp đồng, bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện; bảo vệ người tiêu dùng; lừa dối; cạnh tranh không công bằng; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sự bất cẩn, sự hiểu nhầm, bỏ sót, lạm dụng hoặc xâm phạm khác; vi phạm đạo luật hoặc quy định; hoặc làm giàu bất chính; tất cả ở mức độ được pháp luật hiện hành cho phép.

Giới hạn cũng áp dụng ngay cả khi:

 • Việc sửa chữa, thay thế, hoặc hoàn tiền đối với phần mềm này không bồi thường đầy đủ bất kỳ tổn thất nào cho bạn hoặc

 • Các bên bao gồm đã biết hoặc lẽ ra phải biết khả năng dẫn đến những thiệt hại đó.

Những hạn chế hoặc ngoại lệ nói trên có thể không áp dụng với bạn bởi vì quốc gia nơi bạn cư trú không cho phép loại trừ hoặc hạn chế các tổn thất ngẫu nhiên hoặc tổn thất mang tính hậu quả hoặc các tổn thất khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×