We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Microsoft Lync 2010 for Windows Phone

Các điều khoản cấp phép này là thỏa thuận giữa Microsoft Corporation (hoặc một trong các công ty liên kết của Microsoft Corporation, tùy theo nơi bạn sống) và bạn. Vui lòng đọc các điều khoản này. Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm có tên nêu trên, trong đó bao gồm các đa phương tiện mà bạn nhận được, nếu có. Những điều khoản này cũng áp dụng với mọi

 • cập nhật,

 • bổ sung,

 • dịch vụ trên Internet và

 • dịch vụ hỗ trợ của Microsoft

dành cho phần mềm này, trừ khi có các điều khoản khác đi kèm những mục đó. Nếu thế thì những điều khoản đó sẽ được áp dụng.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KHÔNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM.

Nếu bạn tuân theo những điều khoản cấp phép này, bạn sẽ được hưởng các quyền dưới đây.

1.QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG.

 1. Cài đặt và Sử dụng.    Bạn có thể cài đặt và sử dụng tối đa 5 bản phần mềm trên thiết bị của mình mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và có liên kết với Windows Live ID được liên kết với Tài khoản Windows Phone Marketplace của bạn.

 2. Phần mềm này yêu cầu kết nối với hệ thống máy tính chạy bản sao Microsoft Lync Server 2010 được cấp phép hợp lệ hoặc Microsoft Lync Online hệ thống qua mạng không dây trên internet. Có thể cần cập nhật cho Microsoft Lync Server 2010 để có đầy đủ chức năng. Một số chức năng có thể không sẵn dùng trên tất cả các quốc gia.

 3. Bao gồm các Chương trình Microsoft.    Phần mềm này chứa các chương trình Microsoft khác. Các điều khoản cấp phép này áp dụng cho việc bạn sử dụng các chương trình đó.

2.DỊCH VỤ TRÊN INTERNET.    Microsoft cung cấp các dịch vụ trên Internet kèm theo phần mềm. Họ có thể thay đổi hoặc hủy bỏ các dịch vụ đó bất cứ lúc nào. Ngoài những điều sau đây, việc bạn sử dụng các dịch vụ này phải tuân theo các điều khoản do Microsoft và/hoặc nhà cung cấp không dây của bạn cung cấp cho bạn.

 1. Đồng ý Sử dụng các Dịch vụ trên Internet hoặc Không dây.    Phần mềm này yêu cầu kết nối với hệ thống máy tính chạy Microsoft Lync Server 2010 hoặc Microsoft Lync Online qua mạng không dây trên Internet. Trong một số trường hợp, bạn sẽ không nhận được thông báo riêng lẻ khi chúng kết nối. Việc sử dụng phần mềm hoạt động như là sự đồng ý của bạn đối với việc truyền thông tin thiết bị chuẩn (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin kỹ thuật về thiết bị, phần mềm hệ thống và ứng dụng và thiết bị ngoại vi của bạn) cho các dịch vụ trên internet hoặc không dây.

 2. Lạm dụng Dịch vụ trên Internet.    Bạn không được sử dụng bất cứ dịch vụ trên Internet nào theo bất kỳ cách thức nào có thể gây hại hoặc làm ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ Internet hoặc mạng không dây của bất cứ người nào khác. Bạn cũng không được sử dụng dịch vụ để tìm cách truy nhập bất hợp pháp vào bất cứ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc mạng nào bằng bất kỳ cách thức nào.

3.PHẠM VI GIẤY PHÉP.    Phần mềm được cấp phép, chứ không được bán. Thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để dùng phần mềm này. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi pháp luật trao cho bạn nhiều quyền hơn bất chấp giới hạn này, còn không thì bạn chỉ được dùng phần mềm này theo như những điều khoản đã cho phép trong thỏa thuận này. Để làm được như thế, bạn phải tuân theo mọi giới hạn kỹ thuật trong phần mềm chỉ cho phép bạn dùng theo những cách nhất định. Bạn không thể

 • lách bất kỳ giới hạn về kỹ thuật nào trong phần mềm này;

 • thiết kế ngược, biên dịch ngược hoặc phân tách phần mềm này, trừ khi và chỉ ở mức độ pháp luật hiện hành cho phép rõ, bất chấp hạn chế này;

 • tạo thêm các bản sao của phần mềm hơn số lượng đã nêu trong thỏa thuận này hoặc được luật pháp cho phép, bất chấp hạn chế này,

 • phát hành phần mềm cho người khác để sao chép;

 • thuê, cho thuê hoặc cho mượn phần mềm;

 • chuyển phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc

4.TÀI LIỆU.    Bạn có thể sao chép và sử dụng tài liệu cho mục đích nội bộ, tham khảo của mình.

5.XUẤT KHẨU GIỚI HẠN.    Phần mềm này tuân theo luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật cũng như các quy định trong nước và quốc tế về xuất khẩu vốn áp dụng cho phần mềm này. Những điều luật này bao gồm giới hạn về điểm đến, người dùng cuối và việc dùng cuối. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.microsoft.com/exporting.

6.DỊCH VỤ HỖ TRỢ.    Do phần mềm này là "như hiện trạng," có thể chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nó. Điện thoại, nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn không chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho phần mềm.

7.TOÀN BỘ THỎA THUẬN.    Thỏa thuận này và các điều khoản bổ sung, cập nhật, dịch vụ trên Internet và dịch vụ hỗ trợ mà bạn sử dụng, là toàn bộ thỏa thuận cho phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ.

8.LUẬT ÁP DỤNG.

 1. Hoa Kỳ.    Nếu bạn đã mua phần mềm tại Hoa Kỳ, luật pháp tiểu bang Washington điều chỉnh việc diễn giải thỏa thuận này và áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm phần mềm, bất chấp những xung đột về nguyên tắc pháp luật. Luật của bang nơi bạn sống sẽ điều chỉnh tất cả các khiếu kiện khác bao gồm các khiếu kiện theo luật bảo vệ người tiêu dùng của bang, luật chống cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm dân sự.

 2. Bên ngoài Hoa Kỳ.    Nếu bạn mua phần mềm này tại bất cứ quốc gia nào khác thì sẽ áp dụng luật pháp của quốc gia đó.

9.HIỆU QUẢ PHÁP LÝ.    Thỏa thuận này mô tả quyền hợp pháp nhất định. Bạn có thể có các quyền khác theo luật pháp tại quốc gia nơi bạn sống. Bạn cũng có thể có quyền liên quan đến bên mà bạn đã mua phần mềm. Thỏa thuận này không làm thay đổi quyền của bạn theo pháp luật của quốc gia nơi bạn sống nếu như luật pháp của quốc gia đó không cho phép làm như vậy.

10.TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH.    PHẦN MỀM ĐƯỢC CẤP PHÉP "NHƯ HIỆN TẠI", "VỚI TẤT CẢ LỖI" VÀ "NHƯ SẴN CÓ". BẠN PHẢI CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG. MICROSOFT VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÔNG DÂY QUA MẠNG CỦA HỌ MÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC PHÂN PHỐI VÀ MỖI CHI NHÁNH TƯƠNG ỨNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP ("NHÀ PHÂN PHỐI"), KHÔNG CUNG CẤP BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG THEO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM NÀY. BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN MÀ THỎA THUẬN NÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP, MICROSOFT LOẠI TRỪ CÁC KHOẢN BẢO HÀNH ĐƯỢC NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ THÍCH HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

11.HẠN CHẾ VÀ LOẠI TRỪ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ THIỆT HẠI.    BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC MICROSOFT VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP BỒI THƯỜNG TRỰC TIẾP CHO SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ. BẠN KHÔNG THỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN.

Giới hạn này áp dụng cho

 • mọi thứ liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên các trang Internet của bên thứ ba hoặc các chương trình của bên thứ ba và

 • các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện bảo hành, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc những sai lầm cá nhân khác trong phạm vi các điều luật áp dụng cho phép.

Nó cũng áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc đáng ra phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại. Những hạn chế hoặc ngoại lệ nói trên có thể không áp dụng với bạn bởi vì quốc gia nơi bạn cư trú không cho phép loại trừ hoặc hạn chế các tổn thất ngẫu nhiên hoặc tổn thất mang tính hậu quả hoặc các tổn thất khác.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×