Ủy quyền lịch trong Outlook trên web

Bạn có thể sử dụng Outlook trên web dành cho doanh nghiệp để cấp quyền quản lý lịch của bạn cho người khác trong tổ chức của mình. Bạn có thể cung cấp cho họ quyền truy nhập của trình soạn thảo, cho phép họ chỉnh sửa lịch của bạn hoặc truy nhập đại diện, cho phép họ không chỉ chỉnh sửa lịch của bạn, mà còn lên lịch và phản hồi các cuộc họp thay mặt cho bạn.

Lưu ý: Nếu các hướng dẫn không khớp với những gì bạn nhìn thấy, bạn có thể đang sử dụng phiên bản Outlook trên web cũ hơn. Hãy thử hướng dẫn dành cho Outlook cổ điển trên web.

Bạn có thể cấp cho bất kỳ ai trong tổ chức quyền truy nhập người chỉnh sửa hoặc quyền truy nhập đại diện đối với lịch của bạn. Bạn có thể chỉ định người chỉnh sửa cho lịch chính của mình (có tên là "Lịch") hoặc cho bất kỳ lịch bổ sung nào bạn đã tạo. Bạn chỉ có thể chỉ định đại diện cho lịch chính của mình. Bạn không thể cấp quyền truy nhập người chỉnh sửa hoặc quyền truy nhập đại diện cho những người ở bên ngoài tổ chức của bạn.

 1. Trong Outlook trên web, chọn Lịch ở cuối trang.

 2. Ở đầu trang, chọn chia sẻlịch>.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

 3. Trong trang Chia sẻ và quyền, nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ lịch của mình. Mặc dù bạn có thể chia sẻ lịch của mình với nhiều người, bạn chỉ có thể thêm từng người một từ Outlook trên web.

 4. Sau khi thêm người mà bạn muốn quản lý lịch của bạn, hãy chọn danh sách thả xuống bên cạnh tên của người đó, rồi chọn mức truy nhập bạn muốn cấp cho người đó.

  • Chọn Có thể chỉnh sửa để cấp cho người đó quyền thực hiện thay đổi đối với lịch của bạn.

  • Chọn Đại diện để cấp cho người đó quyền giống như người chỉnh sửa, ngoài ra người đó còn nhận được các yêu cầu và phản hồi cuộc họp thay mặt bạn.

   Lưu ý: Khi đại diện thay mặt bạn phản hồi cho thư mời họp, bạn sẽ không thấy phản hồi trên thư mời trong Hộp thư đến của mình khi sử dụng Outlook trên web. Cuộc họp được chấp nhận hoặc dự kiến chấp nhận sẽ xuất hiện trên lịch của bạn và sẽ hiển thị rằng đại diện của bạn đã chấp nhận cuộc họp đó.

  • Các tùy chọn Có thể xem khi tôi bận, Có thể xem tiêu đề và địa điểmCó thể xem tất cả chi tiết cho phép người khác xem lịch của bạn nhưng không cho phép thực hiện thay đổi đối với lịch. Truy nhập cho những người từ bên ngoài tổ chức của bạn được giới hạn trong các tùy chọn này.

 5. Sau khi đã hoàn tất việc thêm người mà bạn muốn chia sẻ lịch và đã chọn xong quyền bạn muốn cấp cho người đó, hãy chọn Chia sẻ. Nếu bạn quyết định không chia sẻ lịch của bạn ngay bây giờ, hãy chọn Loại bỏ loại bỏ.

Người được bạn chia sẻ lịch sẽ nhận được một email thông báo. Khi người đó chọn nút Chấp nhận trong thư mời, ứng dụng sẽ thêm lịch của bạn vào danh sách của lịch của người đó.

Lưu ý: Các mục lịch được đánh dấu Riêng tư sẽ được bảo vệ. Hầu hết những người được bạn chia sẻ lịch chỉ nhìn thấy thời gian của các mục được đánh dấu Riêng tư chứ không thấy chủ đề, địa điểm cũng như các chi tiết khác. Ngoại lệ cho hoạt động bảo vệ này là khi bạn chọn hộp kiểm Cho phép đại diện xem sự kiện riêng tư.

Ngoài các tùy chọn trình soạn thảo và đại diện, cho phép người khác chỉnh sửa lịch của bạn, có các tùy chọn cho phép người khác xem lịch của bạn, nhưng không chỉnh sửa hoặc hành động như một đại diện thay mặt cho bạn.

Lưu ý: Truy nhập cho những người từ bên ngoài tổ chức của bạn được giới hạn trong các tùy chọn này.

 1. Trong Outlook trên web, chọn Lịch ở cuối trang.

 2. Ở đầu trang, chọn chia sẻlịch>.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

 3. Trong trang Chia sẻ và quyền, nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ lịch của mình. Mặc dù bạn có thể chia sẻ lịch của mình với nhiều người, bạn chỉ có thể thêm từng người một từ Outlook trên web.

 4. Sau khi thêm người mà bạn muốn quản lý lịch của bạn, hãy chọn danh sách thả xuống bên cạnh tên của người đó, rồi chọn mức truy nhập bạn muốn cấp cho người đó.

  • Chọn có thể xem khi tôi đang bận để cung cấp cho họ quyền để chỉ thấy khi bạn bận, nhưng không phải các chi tiết các mục trên lịch của bạn.

  • Chọn có thể xem tiêu đề và vị trí để cung cấp cho họ quyền để xem khi bạn bận, cùng với tiêu đề và vị trí của các mục trên lịch của bạn.

  • Chọn có thể xem tất cả các chi tiết để cung cấp cho họ quyền để xem tất cả các chi tiết của các mục trên lịch của bạn. những người khác xem lịch của bạn nhưng không thực hiện thay đổi.

 5. Sau khi đã hoàn tất việc thêm người mà bạn muốn chia sẻ lịch và đã chọn xong quyền bạn muốn cấp cho người đó, hãy chọn Chia sẻ. Nếu bạn quyết định không chia sẻ lịch của bạn ngay bây giờ, hãy chọn Loại bỏ loại bỏ.

Sau khi bạn đã cấp cho người khác quyền truy nhập đại diện vào lịch của mình, bạn sẽ thấy một tùy chọn bổ sung trong mục Chia sẻ và quyền cho phép bạn kiểm soát cách xử lý các yêu cầu và phản hồi cuộc họp. Nếu bạn có nhiều đại diện, tùy chọn này sẽ áp dụng cho tất cả đại diện của bạn.

Để đặt những tùy chọn này:

 1. Trong Outlook trên web, chọn Lịch ở cuối trang.

 2. Ở đầu trang, chọn chia sẻlịch>.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

 3. Bên dưới mục Đại diện, bên cạnh mục Gửi thư mời và phản hồi đến, chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Chỉ đại diện Các yêu cầu và phản hồi cuộc họp chỉ được gửi đến đại diện của bạn.

  • Đại diện và gửi cho tôi bản sao Các yêu cầu và phản hồi cuộc họp được gửi đến bạn và đại diện của bạn. Chỉ đại diện của bạn mới thấy tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu cuộc họp và thông báo được gửi đến bạn sẽ xuất hiện giống như một thư email thông thường. Bạn vẫn có thể phản hồi cho cuộc họp bằng cách mở mục lịch, rồi gửi phản hồi.

  • Cả đại diện của tôi và tôi Các yêu cầu và phản hồi cuộc họp sẽ được gửi cho cả bạn lẫn đại diện của bạn. Cả bạn và đại diện đều có thể có thể phản hồi cho thư mời họp.

Bạn có thể sử dụng cài đặt trong hộp thoại Chia sẻ và quyền để cấp cho đại diện quyền xem chi tiết về các mục đã được đánh dấu riêng tư.

 1. Trong Outlook trên web, chọn Lịch ở cuối trang.

 2. Ở đầu trang, chọn chia sẻlịch>.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

 3. Chọn hộp kiểm Cho phép đại diện xem sự kiện riêng tư bên cạnh đại diện mà bạn muốn cấp quyền xem cuộc hẹn riêng tư.

  Ảnh chụp màn hình hộp kiểm Cho phép đại diện xem sự kiện riêng tư

Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ lịch với ai đó, hãy sử dụng Outlook trên web để loại bỏ quyền của người đó.

 1. Trong Outlook trên web, chọn Lịch ở cuối trang.

 2. Ở đầu trang, chọn Chia sẻ, rồi chọn lịch bạn muốn ngừng chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

  Theo mặc định, lịch chính của bạn được gọi là "Lịch". Nếu bạn đã tạo lịch khác, bạn có thể chọn một trong số các lịch đó để thay thế. Bạn không thể loại bỏ quyền chia sẻ khỏi lịch của những người khác.

 3. Chọn Loại bỏ loại bỏ bên cạnh người mà bạn muốn ngừng chia sẻ lịch của bạn.

  Người đó bị loại bỏ khỏi danh sách người có quyền truy cập lịch của bạn. Nếu người đó nằm trong tổ chức của bạn, lịch của bạn sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách lịch của họ. Nếu người đó ở bên ngoài tổ chức của bạn, bản sao lịch của bạn không bị loại bỏ nhưng sẽ không còn đồng bộ vào lịch của bạn hoặc nhận được Cập Nhật.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

Bạn có thể cấp cho bất kỳ ai trong tổ chức quyền truy nhập người chỉnh sửa hoặc quyền truy nhập đại diện đối với lịch của bạn. Bạn có thể chỉ định người chỉnh sửa cho lịch chính của mình (có tên là "Lịch") hoặc cho bất kỳ lịch bổ sung nào bạn đã tạo. Bạn chỉ có thể chỉ định đại diện cho lịch chính của mình. Bạn không thể cấp quyền truy nhập người chỉnh sửa hoặc quyền truy nhập đại diện cho những người ở bên ngoài tổ chức của bạn.

 1. Ở đầu trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , rồi chọn Lịch.

 2. Trên thanh dẫn hướng, chọn Chia sẻ > Lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

 3. Trong hộp thoại Chia sẻ lịch này, nhập tên hoặc địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ lịch của mình. Hộp này hoạt động giống như hộp Người nhận trong thư email. Mặc dù bạn có thể chia sẻ lịch của mình với nhiều người, bạn chỉ có thể thêm từng người một từ Outlook trên web.

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại Chia sẻ lịch này.

 4. Sau khi thêm người mà bạn muốn quản lý lịch của bạn, hãy chọn hộp thả xuống bên cạnh tên của người đó, rồi chọn mức truy nhập bạn muốn cấp cho người đó.

  • Chọn Có thể chỉnh sửa để cấp cho người đó quyền thực hiện thay đổi đối với lịch của bạn.

  • Chọn Đại diện để cấp cho người đó quyền giống như người chỉnh sửa, ngoài ra người đó còn nhận được yêu cầu và phản hồi thay mặt cho bạn.

  • Các tùy chọn Có thể xem khi tôi bận, Có thể xem tiêu đề và địa điểmCó thể xem tất cả chi tiết chỉ cho phép người khác xem lịch của bạn chứ không cho phép thực hiện thay đổi đối với lịch.

 5. Sau khi đã hoàn tất việc thêm người mà bạn muốn chia sẻ lịch và đã chọn quyền để chia sẻ với người đó, hãy chọn Chia sẻ. Nếu bạn quyết định không chia sẻ ngay lịch của mình, hãy chọn Loại bỏ Loại bỏ .

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại Chia sẻ lịch này.

Người được bạn chia sẻ lịch sẽ nhận được một email thông báo. Khi người đó chọn nút Chấp nhận trong thư mời, ứng dụng sẽ thêm lịch của bạn vào danh sách của lịch của người đó.

Ảnh chụp màn hình thư mời sử dụng lịch dùng chung.

Lưu ý: 

 • Các mục lịch được đánh dấu Riêng tư sẽ được bảo vệ. Hầu hết những người được bạn chia sẻ lịch chỉ nhìn thấy thời gian của các mục được đánh dấu Riêng tư chứ không thấy chủ đề, địa điểm cũng như các chi tiết khác. Ngoại lệ cho hoạt động bảo vệ này là bạn có thể cấp quyền đại diện để xem chi tiết về các mục được đánh dấu Riêng tư.

 • Ảnh chụp màn hình hộp kiểm Cho phép đại diện xem sự kiện riêng tư.

Sau khi bạn cấp cho người khác quyền truy nhập đại diện vào lịch của mình, bạn sẽ thấy tùy chọn bổ sung bên dưới mục Chia sẻ lịch này cho phép bạn kiểm soát cách xử lý các yêu cầu và phản hồi cuộc họp. Nếu bạn có nhiều đại diện, tùy chọn này sẽ áp dụng cho tất cả đại diện của bạn.

Để đặt những tùy chọn này:

 1. Ở đầu trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , rồi chọn Lịch.

 2. Trên thanh dẫn hướng, chọn Chia sẻ > Lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

 3. Bên dưới mục Đại diện, bên cạnh mục Gửi thư mời và phản hồi đến, chọn một trong các tùy chọn sau:

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại 'Chia sẻ lịch này'.

  • Chỉ đại diện. Gửi thông báo cho tôi. Các yêu cầu và phản hồi cuộc họp sẽ được gửi đến bạn và đại diện của bạn. Chỉ đại diện của bạn mới thấy tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu cuộc họp và thông báo được gửi đến bạn sẽ xuất hiện giống như một email thông thường. Bạn vẫn có thể phản hồi cho cuộc họp bằng cách mở mục lịch, rồi gửi phản hồi.

  • Chỉ đại diện. Các yêu cầu và phản hồi cuộc họp chỉ được gửi đến đại diện của bạn.

  • Cả đại diện của tôi và tôi. Các yêu cầu và phản hồi cuộc họp sẽ được gửi đến cả bạn và đại diện của bạn. Cả bạn và đại diện đều có thể có thể phản hồi cho thư mời họp.

 4. Chọn Đã xong để lưu thay đổi của bạn.

Bạn có thể sử dụng cài đặt trong hộp thoại Chia sẻ lịch này để cấp cho đại diện quyền xem chi tiết về các mục đã được đánh dấu riêng tư.

 1. Ở đầu trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , rồi chọn Lịch.

 2. Trên thanh dẫn hướng, chọn Chia sẻ > Lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

 3. Chọn hộp kiểm Cho phép đại diện xem sự kiện riêng tư bên cạnh đại diện mà bạn muốn cấp quyền xem cuộc hẹn riêng tư.

  Ảnh chụp màn hình hộp kiểm Cho phép đại diện xem sự kiện riêng tư.

 4. Chọn Đã xong để lưu thay đổi của bạn.

Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ lịch với ai đó, sử dụng Outlook trên web để loại bỏ quyền của người đó.

 1. Ở phía trên cùng của trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , và chọn Lịch.

 2. Ở đầu trang, chọn Chia sẻ, rồi chọn lịch bạn muốn ngừng chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ

  Theo mặc định, lịch chính của bạn được gọi là "Lịch". Nếu bạn đã tạo lịch khác, bạn có thể chọn một trong số các lịch đó để thay thế. Bạn không thể loại bỏ quyền chia sẻ khỏi lịch của những người khác.

 3. Chọn người bạn muốn ngừng chia sẻ lịch, rồi chọn Loại bỏ Loại bỏ .

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại Chia sẻ lịch này.

  Người đó bị loại bỏ khỏi danh sách người có quyền truy cập lịch của bạn. Nếu đó là người thuộc tổ chức của bạn, lịch của bạn sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách lịch của họ. Nếu đó là người không thuộc tổ chức của bạn, bản sao lịch của bạn không bị loại bỏ khỏi danh sách lịch của họ, nhưng sẽ không tiếp tục đồng bộ với lịch của bạn hoặc nhận thêm cập nhật.

Xem thêm

Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp

Quản lý lịch của người khác trong Outlook trên web

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×