Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về tổng gộp trong một danh sách hoặc một cơ sở dữ liệu. Hàm AGGREGATE có thể áp dụng các hàm tổng gộp khác nhau cho một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu với tùy chọn bỏ qua hoặc ẩn các hàng hoặc giá trị lỗi.

Cú pháp

Biểu mẫu tham chiếu

AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …)

Biểu mẫu mảng

AGGREGATE(function_num, options, array, [k])

Cú pháp của hàm AGGREGATE có các đối số sau đây:

 • Function_num     Bắt buộc. Một số từ 1 đến 19 chỉ rõ hàm cần dùng.

Function_num

Hàm

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MIN

6

PRODUCT

7

STDEV.S

8

STDEV.P

9

SUM

10

VAR.S

11

VAR.P

12

MEDIAN

13

MODE.SNGL

14

LARGE

15

SMALL

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC

 • Options     Bắt buộc. Một giá trị số xác định những giá trị nào cần bỏ qua trong phạm vi định trị của hàm.

  Lưu ý: Hàm sẽ không bỏ qua các hàng ẩn, tổng phụ lồng nhau hoặc tổng số lồng nhau nếu tham đối mảng có chứa một phép tính, ví dụ: =AGGREGATE(14;3;A1:A100*(A1:A100>0);1)

Tùy chọn

Hành vi

0 hoặc bỏ qua

Bỏ qua các hàm lồng SUBTOTAL và AGGREGATE

1

Bỏ qua các hàng ẩn, hàm lồng SUBTOTAL và AGGREGATE

2

Bỏ qua các giá trị lỗi, hàm lồng SUBTOTAL và AGGREGATE

3

Bỏ qua các hàng ẩn, giá trị lỗi, hàm lồng SUBTOTAL và AGGREGATE

4

Không bỏ qua bất kỳ thứ gì

5

Bỏ qua các hàng ẩn

6

Bỏ qua các giá trị lỗi

7

Bỏ qua các hàng ẩn và các giá trị lỗi

 • Ref1     Bắt buộc. Đối số dạng số thứ nhất cho những hàm có nhiều đối số dạng số mà bạn muốn có giá trị tổng gộp.

 • Ref2,...     Tùy chọn. Đối số dạng số 2 đến 253 mà bạn muốn có giá trị tổng gộp.

  Đối với những hàm lấy một mảng, ref1 là một mảng, một công thức mảng hoặc một tham chiếu tới phạm vi ô mà bạn muốn có giá trị tổng gộp. Ref2 là đối số thứ hai cần thiết cho một số hàm nhất định. Các hàm sau đây đòi hỏi phải có đối số ref2:

Hàm

LARGE(array,k)

SMALL(array,k)

PERCENTILE.INC(array,k)

QUARTILE.INC(array,quart)

PERCENTILE.EXC(array,k)

QUARTILE.EXC(array,quart)

Chú thích

Số_hàm :

 • Ngay khi bạn gõ nhập đối số function_num lúc bạn nhập hàm AGGREGATE vào một ô trên trang tính, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các hàm mà bạn có thể dùng làm đối số.

Lỗi:

 • Nếu cần phải có đối số ref thứ hai nhưng đối số này không được cung cấp, thì hàm AGGREGATE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu một hoặc nhiều tham chiếu là tham chiếu 3-D, thì hàm AGGREGATE trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Kiểu Phạm vi:

 • Hàm AGGREGATE được thiết kế để dùng cho các cột dữ liệu hoặc phạm vi dọc. Nó không được thiết kế để dùng cho các hàng dữ liệu, hay các phạm vi ngang. Ví dụ, khi bạn cộng tổng phụ của một phạm vi ngang bằng cách dùng tùy chọn 1, chẳng hạn như AGGREGATE(1, 1, ref1), thì việc ẩn một cột sẽ không ảnh hưởng đến giá trị tổng cộng. Tuy nhiên, việc ẩn một hàng trong phạm vi dọc sẽ ảnh hưởng tới tổng gộp.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

#DIV/0!

82

72

65

30

95

#NUM!

63

31

53

96

71

32

55

81

83

33

100

53

91

34

89

Công thức

Mô tả

Kết quả

=AGGREGATE(4, 6, A1:A11)

Tính giá trị tối đa trong khi bỏ qua các giá trị lỗi trong phạm vi

96

=AGGREGATE(14, 6, A1:A11, 3)

Tính giá trị lớn thứ 3 trong khi bỏ qua các giá trị lỗi trong phạm vi

72

=AGGREGATE(15, 6, A1:A11)

Sẽ trả về lỗi #VALUE! . Đó là vì hàm AGGREGATE đang chờ đợi đối số tham chiếu thứ hai, vì hàm (SMALL) yêu cầu một đối số.

#VALUE!

=AGGREGATE(12, 6, A1:A11, B1:B11)

Tính giá trị trung bình trong khi bỏ qua các giá trị lỗi trong phạm vi

68

=MAX(A1:A2)

Sẽ trả về giá trị lỗi vì có các giá trị lỗi trong phạm vi đánh giá.

#DIV/0!

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×