Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Do thay đổi phương pháp khấu hao của hệ thống kế toán Pháp, hàm này không còn được dùng nữa và không nên được sử dụng nữa. Nó chỉ được bao gồm để tương thích với sổ làm việc cũ.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm AMORDEGRC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán. Hàm này được cung cấp cho hệ thống kế toán Pháp. Nếu một tài sản được mua ở giữa kỳ kế toán, thì khấu hao theo tỷ lệ cũng được xét đến. Hàm này tương tự như hàm AMORLINC, ngoại trừ rằng hệ số khấu hao được áp dụng trong tính toán tùy thuộc vào vòng đời của tài sản.

Cú pháp

AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis])

Quan trọng: Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Cú pháp của hàm AMORDEGRC có các đối số sau đây:

 • Cost    Bắt buộc. Chi phí của tài sản.

 • Date_purchased    Bắt buộc. Ngày mua tài sản.

 • First_period    Bắt buộc. Ngày kết thúc của kỳ thứ nhất.

 • Salvage    Bắt buộc. Giá trị thu hồi khi kết thúc vòng đời của tài sản.

 • Period    Bắt buộc. Kỳ.

 • Rate    Bắt buộc. Tỷ lệ khấu hao.

 • Basis    Tùy chọn. Cơ sở năm được dùng.

Cơ sở

Hệ ngày

0 hoặc bỏ qua

360 ngày (phương pháp NASD)

1

Thực tế

3

365 ngày một năm

4

360 ngày một năm (Phương pháp Châu Âu)

Chú thích

 • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

 • Hàm này sẽ trả về khấu hao cho đến kỳ cuối cùng của vòng đời tài sản hoặc cho đến khi giá trị khấu hao dồn tích lớn hơn chi phí của tài sản trừ đi giá trị thu hồi.

 • Hệ số khấu hao là:

Vòng đời của tài sản (1/tỷ lệ)

Hệ số khấu hao

Từ 3 đến 4 năm

1,5

Từ 5 đến 6 năm

2

Hơn 6 năm

2,5

 • Tỷ lệ khấu hao sẽ tăng lên 50% trong kỳ trước kỳ cuối cùng và sẽ tăng lên 100% trong kỳ cuối cùng.

 • Nếu vòng đời của tài sản từ 0 (không) đến 1, từ 1 đến 2, từ 2 đến 3, hoặc từ 3 đến 4, thì sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

2400

Cost

39679

Ngày mua

39813

Cuối kỳ thứ nhất

300

Giá trị thu hồi

1

Period

0,15

Tỷ lệ khấu hao

1

Cơ sở thực tế (xem ở trên)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=AMORDEGRC(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)

Khấu hao của kỳ thứ nhất

776

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×