AMORLINC (Hàm AMORLINC)

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm AMORLINC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán. Hàm này được cung cấp cho hệ thống kế toán Pháp. Nếu một tài sản được mua ở giữa kỳ kế toán, thì khấu hao theo tỷ lệ cũng được xét đến.

Cú pháp

AMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis])

Quan trọng: Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Cú pháp của hàm AMORLINC có các đối số sau đây:

  • Cost    Bắt buộc. Chi phí của tài sản.

  • Date_purchased    Bắt buộc. Ngày mua tài sản.

  • First_period    Bắt buộc. Ngày kết thúc của kỳ thứ nhất.

  • Salvage    Bắt buộc. Giá trị thu hồi khi kết thúc vòng đời của tài sản.

  • Period    Bắt buộc. Kỳ.

  • Rate    Bắt buộc. Tỷ lệ khấu hao.

  • Basis    Tùy chọn. Cơ sở năm được dùng.

Cơ sở

Hệ ngày

0 hoặc bỏ qua

360 ngày (phương pháp NASD)

1

Thực tế

3

365 ngày một năm

4

360 ngày một năm (Phương pháp Châu Âu)

Chú thích

Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

2400

Cost

39679

Ngày mua

39813

Cuối kỳ thứ nhất

300

Giá trị thu hồi

1

Period

0,15

Tỷ lệ khấu hao

1

Cơ sở thực tế (xem ở trên)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=AMORLINC(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A7)

Khấu hao của kỳ thứ nhất

360

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×