We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng BASE  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển một số sang dạng trình bày văn bản với cơ số cho trước.

Cú pháp

BASE(Number, Radix [Min_length])

Cú pháp hàm BASE có các đối số sau đây.

  • Number    Bắt buộc. Số mà bạn muốn chuyển đổi. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 2^53.

  • Radix    Bắt buộc. Cơ số mà bạn muốn chuyển số trên thành. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 36.

  • Min_length    Tùy chọn. Độ dài tối thiểu của chuỗi trả về. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.

Chú thích

  • Nếu Số, Cơ số hoặc Min_length nằm ngoài giới hạn tối thiểu và tối đa, BASE sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu Số không có giá trị số, BASE sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Bất kỳ số nào không phải là số nguyên được nhập vào dưới dạng đối số sẽ bị cắt cụt thành số nguyên.

  • Nếu bao gồm cả đối số Min_length, số 0 đằng trước sẽ được thêm vào kết quả nếu kết quả này ngắn hơn độ dài tối thiểu được chỉ định. Ví dụ, BASE(16,2) trả về 10000 nhưng BASE(16,2,8) trả về 00010000.

  • Giá trị tối đa của đối số Min_length là 255.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=BASE(7,2)

Chuyển đổi số thập phân 7 thành cơ số 2 (nhị phân). Kết quả là 111.

111

=BASE(100,16)

Chuyển đổi số thập phân 100 thành cơ số 16 (thập lục phân). Kết quả là 64.

64

=BASE(15,2,10)

Chuyển đổi số thập phân 15 thành cơ số 2 (nhị phân), với độ dài tối thiểu là 10. Kết quả là 0000001111, trong đó 1111 cùng với 6 số 0 ở đầu tạo thành chuỗi dài 10 ký tự.

0000001111

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×